Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009

In M. Of. nr. 63 din 28 ianuarie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Directia generala de metodologie contabila institutii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009

CAPITOLUL I – Prevederi generale

1.1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
1.2. Situatiile financiare ale anului 2009 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2009.
1.3. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ: politici contabile si note explicative.
1.4. Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziuni ale leului. Pentru necesitati proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda.
1.5. Situatiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate prin:
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.290/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 si 507 bis din 23 iulie 2009;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 27 octombrie 2009;
– prezentele norme metodologice.
Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, cu modificarile ulterioare, si a altor reglementari in vigoare.
1.6. Formularele actualizate ce compun situatiile financiare la 31 decembrie 2009 sunt afisate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile
La aceeasi adresa sunt afisate si corelatiile dintre formularele de situatii financiare.
1.7. In baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza situatiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezinta Guvernului si care, dupa verificarea efectuata de catre Curtea de Conturi a Romaniei, se aproba de Parlament.
1.8. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.
1.9. La intocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2009, institutiile publice vor avea in vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum si urmatoarele:
– Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.387/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 895 din 22 decembrie 2009;
– Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, cu exceptia prevederilor ultimelor doua paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se elimina;
– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008.
Avand in vedere prevederile art. I pct. 1 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 392/2009 pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 3 aprilie 2009, raman in vigoare precizarile de la pct. 5 “Inregistrarea veniturilor incasate in contul unic” din normele metodologice mentionate mai sus, precizari care au fost eliminate prin Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.769/2008;
– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.769/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2009;
– Normele metodologice privind situatiile financiare ce se intocmesc de autoritatile si institutiile publice care se reorganizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.409/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 23 decembrie 2009.
1.10. Institutiile si autoritatile publice care s-au reorganizat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, intocmesc situatiile financiare la 31 decembrie 2009, asa cum functionau inainte de aparitia ordonantei de urgenta, in baza Legii nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II – Inventarierea, evaluarea, inregistrarea si prezentarea elementelor patrimoniale in bilant

1. Inventarierea anuala se efectueaza de catre institutiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.
2. Evaluarea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii cu ocazia inventarierii si la inchiderea exercitiului financiar se efectueaza potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.186 si 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.1. Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza de catre institutiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia: “Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza cu scopul determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa”, precum si ale art. 2^2, conform caruia: “Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o data la 3 ani, in conditiile prevazute la art. 2^1, de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a efectuat reevaluarea.”
3.2. Reevaluarea se efectueaza conform prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 835 din 11 decembrie 2008. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4): “Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare.”, iar potrivit alin. (5) al aceluiasi articol: “In situatia in care valoarea justa nu se determina in baza evaluarilor efectuate de evaluatori autorizati, valoarea justa la data bilantului se determina de o comisie numita de conducatorul institutiei publice.”
Totodata, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din aceleasi norme: “In cazul reevaluarii efectuate de specialisti din cadrul institutiilor publice, pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere si reevaluare, in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica in domeniu, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii activelor fixe corporale si sa poata aprecia starea, respectiv gradul de uzura fizica si morala, utilitatea si valoarea de piata a acestora.”
4. La data intocmirii situatiilor financiare, elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, creante si datorii) trebuie evaluate si prezentate in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar (afisat pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei si al Ministerului Finantelor Publice).
5. Pentru realizarea cerintei prevazute in functiunea contului 8067 “Angajamente legale”, respectiv ca la finele anului soldul contului sa reprezinte totalul angajamentelor ramase neachitate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, se vor efectua urmatoarele:
a) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului si obligatiilor aferente, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile 421 “Personal – salarii datorate”, 431 “Asigurari sociale”, 437 “Asigurari pentru somaj” etc., pentru care au fost prevazute credite bugetare.
Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii in bani si in natura si contributiile aferente acestora) se recunosc in perioada in care munca a fost prestata.
Astfel, drepturile cuvenite si neachitate personalului, precum si contributiile aferente exercitiului bugetar, evidentiate in conturile precizate mai sus, pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate.
Totusi, primele si alte plati exceptionale, al 13-lea salariu etc. se inregistreaza atunci cand sunt platite;
b) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale individuale aferente bunurilor si serviciilor, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate ce decurg din:
– angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si a creditelor de angajament, care nu au fost materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului;
– angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si a creditelor de angajament, materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, care nu au fost achitate pana la finele anului, evidentiate in conturile: 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 462 “Creditori”;
Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate, astfel incat facturile privind furnizarea de energie electrica, termica, apa, canal, salubritate, telefon etc., care reflecta consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite de institutiile publice pana la data intocmirii bilantului, vor fi inregistrate in contabilitate in luna decembrie;
Ca urmare a acestor inregistrari, obligatiile datorate furnizorilor si creditorilor evidentiate in conturile precizate mai sus pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate;
c) analiza si regularizarea sumelor reprezentand pensii si ajutoare sociale stabilite conform legilor in vigoare, precum si cheltuielile cu dobanzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost inregistrate in contul 8067 “Angajamente legale”, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile contabile corespunzatoare conform Planului de conturi pentru institutiile publice.
6. Sumele prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2009, a caror plata se va face esalonat in perioada 2010 – 2012, asa cum rezulta din prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, se vor inregistra in contabilitatea institutiilor publice la momentul platii acestora, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
7.1. Institutiile publice – beneficiari ai bunurilor, lucrarilor si serviciilor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget au obligatia sa tina o evidenta contabila distincta pentru fiecare proiect, cu dezvoltarea conturilor in analitice.
Inregistrarea in contabilitate a acestor operatiuni este prevazuta la pct. A.10, A.12, A.14 si A16 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.169/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 si 513 bis din 27 iulie 2009.
7.2. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009: “b) sumele aferente rambursarii cotei-parti din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzatoare finantarii din instrumente structurale, se vireaza cu celeritate de catre autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata, conform art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, in conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, deschise pe codurile de identificare fiscala ale beneficiarilor la unitatile Trezoreriei Statului prin care acestia isi desfasoara activitatea.”
In acest sens, beneficiarii finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale inregistreaza sumele cuprinse in cererile de rambursare si rambursarile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, cu ajutorul contului in afara bilantului 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget”, a carui functiune este prevazuta la pct. III din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.169/2009.
De asemenea, in situatia in care institutiile publice finantate integral din buget, avand calitatea de beneficiari ai fondurilor externe postaderare, au inregistrat in contabilitate sumele cuprinse in cererile de rambursare a cheltuielilor in contul platilor efectuate in perioada martie – iulie 2009 prin formula 4583.1 = 774, vor efectua urmatoarele:
– stornarea inregistrarii de mai sus in rosu pentru perioada martie – iulie 2009;
– inregistrarea sumelor inscrise in cererile de rambursare in perioada martie – iulie 2009, in debitul contului 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget”;
– inregistrarea sumelor virate la bugetul de stat in contul platilor efectuate, in creditul contului 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget”.
7.3. In situatia in care Autoritatea de certificare si plata si autoritatile de management au constatat ca urmare a transpunerii conturilor la data de 1 august 2009, potrivit prevederilor pct. A3 si A8 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.169/2009, ca urmatoarele conturi: 474 “Sume in curs de certificare – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI” si 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” prezinta in continuare sold reprezentand sume datorate beneficiarilor din fonduri de la buget – cofinantare, aflate in curs de autorizare, respectiv certificare, vor efectua urmatoarele:
– corectarea soldului debitor al contului 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare”, reprezentand sume datorate beneficiarilor din fonduri de la buget – cofinantare, aflate in curs de autorizare la autoritatile de management pana la data de 1 august 2009, prin formula contabila: 4554 = 473;
– corectarea soldului debitor al contului 474 “Sume in curs de certificare – instrumente structurale, fonduri pentru agricultura, fonduri de la buget si alte fonduri”, reprezentand sume datorate beneficiarilor din fonduri de la buget – cofinantare, aflate in curs de certificare la Autoritatea de certificare si plata la data de 1 august 2009, prin formula contabila: 4554 = 474.
8.1. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind cheltuielile de executare silita efectuate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, incepand cu 1 ianuarie 2010, se vor efectua astfel:
a) compartimentele de contabilitate a activitatii proprii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti inregistreaza pe baza facturii emise de prestator pentru cheltuielile ocazionate de anuntul publicitar si plata expertului evaluator:
6xx “Cheltuieli” = 401 “Furnizori”
401 “Furnizori” = 7701 “Finantare de la bugetul de stat”
b) compartimentele de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti:
– inregistreaza factura emisa de prestator pentru cheltuielile ocazionate de anuntul publicitar si plata expertului evaluator:
461 “Debitori”/analitic           =   7xx “Venituri …. (ale bugetului
conturi de executare silita       de stat)”/analitic an curent
– inregistreaza incasarea in contul de disponibil pe baza procesului-verbal de distribuire a sumei constituite in urma procedurii de executare silita:
5201 “Disponibil al bugetului     = 461 “Debitori”
de stat”
8.2. Soldul contului 461 “Debitori”, provenind din cheltuielile cu executarea silita avansate din bugetul de stat, se va raporta in Bilant (anexa 1 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) la randul 21 “Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari” si la randul 22 “Creante comerciale si avansuri”.
9. Creditul de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in exercitiul bugetar, in limitele aprobate.
Creditul de angajament ramas neangajat (in cazul in care valoarea angajamentelor legale incheiate in exercitiul bugetar este mai mica decat valoarea creditelor de angajament aprobata in acest exercitiu) va fi avut in vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii urmatori, pana la finalizarea actiunii multianuale, si poate fi angajat in exercitiile bugetare urmatoare, in conditiile legii.
La finalizarea actiunii multianuale, creditele de angajament vor fi egale cu creditele bugetare, insumate corespunzator perioadei de implementare a programului/proiectului.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, functiunea conturilor 8071 “Credite de angajament aprobate” si 8072 “Credite de angajament angajate”, prevazute in Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza astfel:
Contul 8071 “Credite de angajament aprobate”
Cu ajutorul acestui cont institutiile publice tin evidenta creditelor de angajament aprobate in anexele la bugetul ordonatorului de credite, pentru exercitiul bugetar respectiv.
Contabilitatea analitica a creditelor de angajament aprobate se tine pe structura bugetului aprobat.
In debitul contului se inregistreaza creditele de angajament aprobate, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar, care majoreaza creditele de angajament.
In creditul contului se inregistreaza diminuarile de credite de angajament aprobate si efectuate in cursul exercitiului bugetar.
Soldul debitor al contului reprezinta totalul creditelor de angajament aprobate la un moment dat.
Soldul contului de la finele exercitiului bugetar nu se redeschide in anul urmator.
Contul 8072 “Credite de angajament angajate”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor de angajament angajate in limita creditelor de angajament aprobate pentru exercitiul bugetar respectiv.
Contabilitatea analitica a creditelor de angajament angajate se tine pe structura bugetului aprobat.
In debitul contului se inregistreaza creditele de angajament aprobate, precum si modificarile efectuate in cursul exercitiului bugetar asupra creditelor de angajament aprobate.
In creditul contului se inregistreaza creditele de angajament angajate, precum si modificarile efectuate in cursul exercitiului bugetar asupra acestora.
Soldul debitor al contului reprezinta creditele de angajament neangajate la un moment dat.
Soldul contului de la finele exercitiului bugetar nu se redeschide in anul urmator.
Conturile de angajamente bugetare si legale se vor tine pe analitice distincte pentru actiunile multianuale si celelalte actiuni.
Ca urmare a modificarii in functiunea conturilor mentionate mai sus, nu se mai completeaza soldul initial debitor al contului 8072 “Credite de angajament angajate” in coloana 1 a anexei nr. 1a) la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 547/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL III – Intocmirea situatiilor financiare anuale

1.1. In anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) corelatiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operationala, activitatea de investitii si activitatea de finantare si clasificatia bugetara, prevazute in Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, nu se respecta in situatia platilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” si de la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.
Platile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare, in functie de natura acestora.
1.2. Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile de trezorerie a statului la care au deschise conturile “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor nete de casa si a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea unitatilor de trezorerie a statului.
Soldul pentru conturile de finantare bugetara se stabileste ca diferenta intre plati efectuate si incasari (sume recuperate din finantarea anului curent reprezentand reconstituirea creditelor bugetare si sume recuperate din finantarea anilor precedenti) si reflecta totalul platilor nete de casa.
Datele inscrise in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) trebuie sa corespunda cu datele din evidenta Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situatia institutiei publice respective pentru a introduce corecturile corespunzatoare.
Viza Trezoreriei Statului se acorda pentru datele inscrise pe randurile 14 si 15 coloana 3 si urmatoarele ce se inscriu de institutia publica.
1.3. In anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), la randurile 15 si 16 se inscriu numai diferentele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare.
2.1. Conturile de executie bugetara – venituri, la raportarea anuala, coloanele 1 si 2 se completeaza cu:
– prevederi bugetare initiale;
– prevederi bugetare definitive.
2.2. In “Conturile de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (formulare din situatiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12, 17 si 19 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se raporteaza numai veniturile incasate in anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti).
2.3. “Conturile de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (formulare din situatiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12, 17 si 19 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmesc de institutiile publice care, potrivit legii, administreaza veniturile bugetului general consolidat.
Institutiile publice finantate de la buget, care realizeaza venituri pentru bugetul din care sunt finantate, evidentiaza sumele datorate bugetelor respective: 461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind in aceste anexe.
3.1. La “Conturile de executie bugetara – Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 si 20 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), coloana 1 se completeaza cu credite de angajament aferente actiunilor multianuale cuprinse in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integranta a respectivelor bugete. Creditele de angajament si actiunile multianuale sunt definite in Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 547/2009.
3.2. “Conturile de executie bugetara – Cheltuieli”, la raportarea anuala, coloanele 2 si 3 se completeaza cu:
– credite bugetare initiale;
– credite bugetare definitive.
3.3. Cu privire la raportarea informatiilor in “Conturile de executie bugetara – Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 si 20 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se vor avea in vedere urmatoarele:
– angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3);
– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte actiuni, altele decat cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc.).
– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depasi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte actiuni, altele decat cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc.);
– platile efectuate (coloana 6) trebuie sa se incadreze in creditele bugetare definitive (coloana 3) si in angajamentele bugetare (coloana 4);
– angajamentele legale de platit (coloana 7) reprezinta valoarea angajamentelor legale efectuate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, ramase neachitate la 31 decembrie 2009, evidentiate in soldul contului 8067 “Angajamente legale”;
– cheltuielile efective (coloana 8) pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4) si angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezinta costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor.
Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustarile de depreciere, cheltuieli cu ajustarile pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implica o plata monetara din bugetul institutiei si, prin urmare, nu se raporteaza in conturile de executie bugetara – coloana 8 “Cheltuieli efective”, ci doar in anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).
Cheltuielile cu diferentele de curs valutar se raporteaza in conturile de executie bugetara in coloana 8 “Cheltuieli efective”, numai in situatia in care pot fi identificate codurile de clasificatie bugetara aferente.
Cheltuielile cu amortizarea si cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raporteaza in coloana 8 “Cheltuieli efective”.
4.1. Anexa 5 “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de catre institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si institutiile publice finantate din fonduri externe nerambursabile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (altele decat cele de subordonare locala) cu informatii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificatia functionala).
4.2. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, precum si institutiile publice din subordinea acestora, care incaseaza, administreaza si utilizeaza venituri proprii, potrivit legii, vor raporta executia bugetului astfel:
a) executia bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
b) executia bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in anexa nr. 6/04 la Legea nr. 19/2009, cu modificarile ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
c) executia cumulata a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si a activitatilor finantate integral din venituri proprii, care va include atat executia bugetelor prevazute la lit. a) si b), cat si a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii si cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).
5. Anexa 6 “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de catre institutiile publice finantate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii/venituri proprii si subventii (altele decat cele de subordonare locala) cu informatii privind cheltuielile realizate pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate, in anexa 7.
6.1. Anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de institutiile publice indiferent de subordonare si sursa de finantare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se intocmeste distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economica).
6.2. Anexele 6 si 7 (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se completeaza distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, intrarile de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, titlu, articol si alineat de cheltuieli. In formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.
6.3. In vederea intocmirii corecte a formularelor de raportare a executiei bugetare, se vor avea in vedere si urmatoarele:
– institutiile publice care in anul 2009 au efectuat cheltuieli privind activitatea de invatamant vor depune anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” si pe articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 65.00 “Invatamant”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2010;
– institutiile publice care in anul 2009 au efectuat cheltuieli privind activitatea de aparare vor depune anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” si pe articole si alineate in cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 “Aparare”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2010.
7. Anexa 8 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii, de subordonare locala, cu informatii privind veniturile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
8. Anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Venituri” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de catre institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
9. Anexa 10 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii, de subordonare locala, cu informatii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in anexa 7.
10. Anexa 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii, de subordonare locala, cu informatii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in anexa 7.
11. Anexa 12 “Contul de executie a bugetului local – Venituri” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informatii privind veniturile, pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala).
12. Anexa 13 “Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) si institutiile subordonate finantate din bugetul local cu informatii privind cheltuielile, pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in anexa 7.
13. Anexa 14a “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare centrala. Randul 12 “Alte fonduri cu destinatie speciala” se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant.
14. Anexa 14b “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala.
15. Anexa 15 “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in anexa 7.
16. Anexa 16 “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in anexa 7.
17. Anexa 17 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
18. Anexa 18 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in anexa 7.
19.1. Anexa 19 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local – Venituri” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
19.2. In anexa 19 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local – Venituri” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) la indicatorul “Venituri” de la codul 36.11.10 “Fondul de rulment” se vor raporta veniturile incasate provenite din:
– excedentul anual al bugetului local, ramas dupa rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si altor costuri aferente acestora, la finele anului;
– dobanzile incasate in cursul anului pentru disponibilitatile aflate in conturi la Trezoreria Statului.
20.1. Anexa 20 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local – Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in anexa 7.
20.2. In anexa 20 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local – Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), la raportarea platilor din disponibilul fondului de rulment la 31 decembrie 2009, la subcapitolul 54.11.08 “Fondul de rulment”, articolul 80.08 “Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa”, se vor avea in vedere urmatoarele:
a) sumele utilizate temporar in cursul anului pentru acoperirea golurilor provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile anului curent evidentiate la codul 80.08 (inregistrare contabila 4687 = 5221) se anuleaza dupa restituirea din bugetul local la finele anului 2009 a sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casa (inregistrare contabila 5221 = 4687, codul 80.08 in rosu);
b) la articolul 80.08 se raporteaza numai sumele platite din disponibilul fondului de rulment pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar la finele anului.
21. Anexa 21 “Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale la …..” (anexa la normele metodologice – formular din situatiile financiare), anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale.
22. Anexa 22 “Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale la ……” (anexa la normele metodologice – formular din situatiile financiare), anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteza privind veniturile proprii si celelalte surse in completare, cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv.
23. Anexa 23 “Situatia privind sumele primite si utilizate ca donatii/sponsorizari” (anexa la normele metodologice – formular din situatiile financiare), anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, se intocmeste pe structura modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003.
24. Anexa 24 “Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale” (anexa la normele metodologice – formular din situatiile financiare), anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, nu se completeaza de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obtine ca rezultat al prelucrarii automate a datelor la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.
25. Anexa 25 “Sinteza finantarii programelor” si anexa 26 “Fisa programului” (anexe la normele metodologice – formulare din situatiile financiare anuale), anexa nr. 5 si, respectiv, anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, se intocmesc de ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si alte autoritati publice care au aprobate prin Legea nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, “bugete pe programe” si care au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care se prezinta, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate. Raportarea executiei bugetului pe programe se face in structura prevazuta in bugetul aprobat.
26.1. Anexa 30 “Plati restante” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se completeaza de catre toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, cu sumele reprezentand plati restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. Se completeaza cate un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia.
26.2. La raportarea de la 31 decembrie 2009 se vor pastra soldurile initiale raportate in situatiile financiare de la 30 iunie 2009. In cazuri deosebite cum ar fi reorganizarea, identificarea unor erori majore, se va consulta Ministerul Finantelor Publice asupra modalitatilor de corectie potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
26.3. Pentru platile restante catre furnizori si creditori din operatiuni comerciale, se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404 si 405 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contract sau factura (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezinta alte operatiuni decat cele comerciale).
26.4. Pentru platile restante fata de bugetul general consolidat, se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 si 4481 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative.
26.5. Pentru platile restante fata de salariati si alte categorii de persoane, se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 si 438 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare si contributiile aferente acestora, cu termen de plata in luna urmatoare, nu reprezinta plati restante.)
26.6. Pentru platile restante reprezentand imprumuturi nerambursabile la scadenta si dobanzi restante, se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1612, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 si 5198 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contractul de imprumut.
26.7. Pentru platile restante reprezentand creditori bugetari, se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depasit termenul prevazut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.
27.1. Anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine” (anexa la normele metodologice – formular din situatiile financiare anuale), anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, se intocmeste de catre institutiile publice care detin in numele statului roman actiuni la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine.
27.2. Se raporteaza separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate. La raportarile trimestriale actiunile se inscriu la valoarea contabila (nominala), iar la finele exercitiului se raporteaza la valoarea de piata, valoare care se determina potrivit prevederilor pct. 1.7. din Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007.
28. Anexa 32 “Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat” (anexa la normele metodologice – formular din situatiile financiare anuale), anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, se intocmeste de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care, potrivit legii, gestioneaza veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita, a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc.
Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective.
29. Anexa 33 “Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap”, (anexa la normele metodologice – formular din situatiile financiare anuale), anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale.
30. Anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (anexa la normele metodologice – formular din situatiile financiare anuale), anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, se completeaza cu informatii privind evolutia activelor nete/capitalurilor proprii ale institutiilor publice pe parcursul exercitiului financiar. Datele trebuie sa fie insotite de informatii prezentate in notele explicative referitoare la:
– natura modificarilor;
– natura si scopul constituirii rezervelor;
– orice informatii semnificative.
31. Anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (anexe la normele metodologice – formulare din situatiile financiare), anexa nr. 11 si, respectiv, anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice, se intocmesc de institutiile publice care au in administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz.
Pentru activele fixe neamortizabile conform legii, nu se recunoaste ajustarea pentru depreciere.
32.1. Anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ………” (formular din situatiile financiare – anexa la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se completeaza de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice autonome si institutii publice de subordonare centrala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.
32.2. In subsectorul administratie publica centrala (cod S1311) se cuprind institutiile publice definite in Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.
33.1. Anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………” (formular din situatiile financiare – anexa la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.
33.2. In subsectorul administratie publica locala (cod S1313) se cuprind institutiile publice locale definite in Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a acestora.
34.1. Anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ………” (formular din situatiile financiare – anexa la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se completeaza de institutii si autoritati publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
34.2. In subsectorul asigurari sociale (cod S1314) se cuprind:
– Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile subordonate;
– Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;
– Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
– Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si institutiile subordonate;
– Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile subordonate.
35. In vederea intocmirii corecte a anexei 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……”, a anexei 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………” si a anexei 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ………” (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) institutiile publice trebuie sa dezvolte conturile contabile in analitice distincte, astfel incat acestea sa poata furniza informatii detaliate pe subsectoarele administratiei publice: subsectorul administratie publica centrala, subsectorul administratie publica locala, subsectorul asigurari sociale.
36.1. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de Raportul de analiza pe baza de bilant, care va cuprinde note explicative prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, privind activele fixe, stocurile, creantele, datoriile, capitalurile proprii, executia bugetelor de venituri si cheltuieli, de notele explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009, precum si de alte note considerate necesare.
36.2. In cazul in care din centralizarea datelor se constata existenta unor obligatii neachitate la scadenta pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale in vigoare la incheierea angajamentelor legale, avand obligatia de a prezenta in raportul de analiza pe baza de bilant masurile luate.
36.3. Institutiile publice care in anul 2009 au inclus pe cheltuieli, in conditiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane mentioneaza in Raportul de analiza pe baza de bilant natura si valoarea pagubelor respective.
37. Anexa 41 “Corelatii intre formularele de situatii financiare” – anexa la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza potrivit anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice.
38.1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, care efectueaza plati pentru derularea proiectelor proprii cu finantare nerambursabila postaderare din conturile de disponibil: 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile”, 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” si 5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local”, raporteaza lunar executia cheltuielilor efectuate (titlul 56) in anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” intocmita distinct pentru conturile de disponibil, in conformitate cu prevederile cap. B pct. 1 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
38.2. Prevederile alin. (1) se aplica si situatiilor financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2009.
38.3. Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice se raporteaza in anexa 6 “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli”, anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”, anexa 18 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli”, dupa caz, puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare (Oficiul de Plati si Contractare PHARE sau alte agentii/autoritati de implementare).
Anexele nr. 6 si 7 la situatiile financiare trimestriale si anuale, intocmite de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordine, in coordonare sau sub autoritatea lor, ce se depun la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice, vor purta viza agentiilor/autoritatilor de implementare prin care se confirma exactitatea platilor raportate in conturile de executie de catre institutiile publice – beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile.
Totodata, aceste plati nu se raporteaza de catre institutiile publice in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexele 3 si 4).
39. Raportarile financiare lunare se intocmesc si in anul 2010 de institutiile publice in baza prevederilor cap. B “Raportari financiare lunare” din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor pct. 38 alin. (1) din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL IV – Semnarea, auditarea si depunerea situatiilor financiare anuale

1. Situatiile financiare anuale se semneaza de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor de mai sus, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Situatiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari si principali de credite nu trebuie sa fie insotite de declaratia scrisa a ordonatorilor respectivi.
2. Potrivit prevederilor art. 41 pct. 3 din Legea nr. 82/1991, republicata, constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni: “[…..] prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare”.
Potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din aceeasi lege, contraventia prevazuta la art. 41 pct. 3 se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1000 lei.
3. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, “Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea […], sistemul contabil si fiabilitatea acestuia”. In consens cu buna practica in domeniu, situatiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, ale altor autoritati publice, institutiilor publice autonome si ale institutiilor publice subordonate, la 31 decembrie 2009, a trebuit sa fie insotite de un raport de audit care sa prezinte, in sinteza, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilitatii sistemului contabil, recomandarile formulate si stadiul implementarii acestora.
Situatiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari si principali de credite nu trebuie sa fie insotite de raportul de audit.
4.1. Reprezentantii desemnati ai autoritatilor publice, ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale si institutiilor publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, in vederea depunerii situatiilor financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic.
Nu se admite depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2009 fara prezentarea pe suport magnetic.
4.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 82/1991, republicata, termenul de prezentare a situatiilor financiare anuale la Ministerul Finantelor Publice este de “60 de zile de la incheierea exercitiului financiar”.
Astfel, situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de stat pe anul 2009, executia bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale, respectiv a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii intocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome, precum si situatiile financiare privind executia bugetelor locale pe anul 2009, intocmite de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se depun la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice cel mai tarziu pana la data de 2 martie 2010.
4.3. Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta in cadrul termenului prevazut prin prezentele norme metodologice.
Nedepunerea situatiilor financiare la termenul prevazut mai sus atrage raspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
4.4. Autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si institutiile publice autonome depun o copie de pe situatiile financiare centralizate si la Directia generala de programare bugetara din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
4.5. Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finantelor Publice de catre conducatorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atributii in activitatea de analiza si centralizare a acestora, care sa poata oferi informatiile necesare in legatura cu structura si continutul informatiilor din situatiile financiare prezentate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close