Masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

In M. Of. nr. 70 din 30 ianuarie 2010 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar.
Din cuprins:
ART. 1 – Prevederile prezentei ordonante reglementeaza masurile de protectie sociala de care beneficiaza persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din sectorul feroviar si a filialelor acestora, denumite in continuare societati.
ART. 2 – Societatile care pot efectua concedieri colective in conditiile prezentei ordonante, precum si numarul de salariati ce urmeaza sa fie disponibilizati se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, numai in conditiile in care au un program de restructurare si reorganizare sau numai un program de restructurare ori de reorganizare, aprobat astfel incat concedierea colectiva sa nu depaseasca termenul de 31 decembrie 2012.
ART. 3 – (1) Masurile de protectie sociala prevazute de prezenta ordonanta se acorda in baza programelor de restructurare si reorganizare sau numai a programelor de restructurare ori de reorganizare a societatilor prevazute la art. 1, aprobate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(2) Programele prevazute la alin. (1) cuprind in mod obligatoriu:
a) numarul total de salariati existent la data intocmirii acestora;
b) motivele care determina restructurarea si reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea;
c) numarul de salariati necesar pentru desfasurarea activitatii in urma restructurarii si reorganizarii sau numai a restructurarii ori reorganizarii;
d) numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri colective;
e) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile colective.
(3) In situatia in care restructurarea si reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfasoara in etape, programele prevazute la alin. (1) vor cuprinde si numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri in fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea conditiilor de concediere colectiva prevazute de dispozitiile legale in vigoare, precum si data la care va avea loc fiecare etapa.
ART. 4 – (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante numai persoanele care au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu societatile prevazute la art. 1 cu cel putin 12 luni inainte de data concedierii.
(2) Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante si persoanele care:
a) au fost preluate prin protocol de alte societati dintre cele prevazute la art. 1, in baza actelor normative in vigoare, daca au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu societatile de la care au fost preluate, in perioada prevazuta la alin. (1);
b) au fost preluate de societatile rezultate in urma divizarii sau a altor forme de reorganizare a societatilor prevazute la art. 1, daca au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu societatile supuse divizarii sau altor forme de reorganizare, in perioada prevazuta la alin. (1).
ART. 5 – (1) Concedierea colectiva se face in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 2.
(2) In situatia in care restructurarea si reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfasoara in etape, prevederile alin. (1) se aplica pentru concedierea colectiva efectuata in prima etapa, urmand ca pentru celelalte etape concedierea colectiva sa se efectueze in termen de 60 de zile de la data prevazuta la art. 3 alin. (3).
ART. 6 – Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza, in conditiile legii, de serviciile de preconcediere, precum si de serviciile realizate in vederea stimularii ocuparii fortei de munca, acordate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca.
ART. 7 – Persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) la data incetarii contractului individual de munca, ca urmare a concedierii colective, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica;
b) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare;
c) venit lunar de completare.
ART. 8 – (1) Venitul lunar de completare prevazut la art. 7 lit. c) se stabileste odata cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj.
(2) Venitul de completare se acorda lunar, pe perioade stabilite diferentiat, in functie de vechimea in munca a persoanelor concediate in conditiile prezentei ordonante, dupa cum urmeaza:
a) 12 luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de pana la 15 ani;
b) 13 luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 si 25 de ani;
c) 15 luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de peste 25 de ani.
(3) Dupa expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante beneficiaza, pana la incheierea perioadei prevazute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica.
ART. 9 – Nu beneficiaza de venit lunar de completare persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj.
ART. 10 – (1) Persoanele prevazute la art. 1 pot beneficia de venit lunar de completare acordat in conditiile prezentei ordonante, in mai multe etape, dar nu mai mult decat duratele maxime stabilite potrivit art. 8 alin. (2).
(2) Venitul lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) se modifica odata cu recalcularea indemnizatiei de somaj, ca urmare a modificarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si in cazurile in care dreptul persoanei la indemnizatie de somaj inceteaza sau se suspenda si aceasta beneficiaza exclusiv de venitul lunar de completare.
ART. 11 – (1) Persoanele care se reincadreaza in munca beneficiaza de venit lunar de completare in urmatoarele situatii:
a) daca in perioada acordarii venitului lunar de completare prevazuta la art. 8 alin. (2) se incadreaza in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la alte societati decat cele de la care au fost disponibilizate, beneficiaza pe perioada lucrata, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare egal cu jumatate din salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult de jumatate din salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica;
b) daca in perioada acordarii venitului lunar de completare prevazuta la art. 8 alin. (2) se incadreaza in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la societatile de la care au fost disponibilizate, beneficiaza pe perioada lucrata, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare in cuantumul stabilit la lit. a), daca la data incadrarii societatile respective nu mai au capital majoritar de stat.
(2) In situatia in care incadrarea in munca este pe perioada determinata, venitul lunar de completare se acorda in conditiile alin. (1) pe perioada lucrata si se reia in plata, dupa caz, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) sau (3), pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2).
(3) In situatia in care in perioada acordarii venitului lunar de completare prevazuta la art. 8 alin. (2) persoanele beneficiare solicita inscrierea la una dintre categoriile de pensii prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, plata venitului lunar de completare inceteaza.
ART. 12 – Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal si inceteaza la data decesului beneficiarului.
ART. 13 – (1) In perioada prevazuta la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare raman in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, pana la incetarea platii venitului lunar de completare.
(2) In perioada prevazuta la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii, sau ori de cate ori sunt solicitate la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c) sa caute activ un loc de munca, sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica pe perioada in care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se incadreaza in munca potrivit legii.
ART. 14 – (1) Plata venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) si (3) se suspenda la data neindeplinirii de catre persoanele beneficiare a obligatiei prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a).
(2) Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevazuta la art. 8 alin. (2).
(3) In situatia in care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu indeplinesc obligatiile prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) din cauza arestarii preventive sau din cauza imbolnavirii, dovedita cu certificat medical, confirmat de comisiile de expertiza medicala, perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevazuta la art. 8 alin. (2).
(4) Repunerea in plata a venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) si (3), dupa suspendarea in conditiile alin. (1), se face de la data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii beneficiarului.
ART. 15 – (1) In situatia persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj doresc sa caute un loc de munca pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene si au primit aprobare pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj din partea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, plata venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) se suspenda pe o perioada de cel mult 3 luni de la data obtinerii aprobarii.
(2) Prevederile art. 13 alin. (2) lit. a) si c) nu se aplica pe perioada prevazuta la alin. (1).
(3) Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevazuta la art. 8 alin. (2), in situatia in care in aceasta perioada plata indemnizatiei de somaj s-a realizat de institutia competenta in materie de somaj a statului membru al Uniunii Europene, in numele agentiei pentru ocuparea fortei de munca si pe cheltuiala acesteia.
(4) Repunerea in plata a venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) dupa suspendarea in conditiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii.
(5) Plata venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) pentru perioada de suspendare prevazuta la alin. (3) se face odata cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentand venituri de completare pentru luna urmatoare depunerii cererii prevazute la alin. (4), respectiv expirarii termenului de 3 luni de la data suspendarii.
ART. 16 – (1) Plata venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) si (3) inceteaza la data refuzului nejustificat de a accepta locul de munca oferit potrivit pregatirii profesionale, a refuzului de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala, la serviciile de consiliere si mediere oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care persoanele sunt inregistrate, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si la data depistarii faptului ca presteaza activitati lucrative fara forme legale.
(2) Se considera refuz nejustificat in sensul alin. (1) refuzul motivat de:
a) situarea locului de munca oferit la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu pe teritoriul Romaniei, in conditiile in care angajatorul ofera conditii de transport sau locuinta;
b) primirea unui salariu egal sau mai mic decat venitul de completare;
c) neparticiparea la programe de reconversie profesionala furnizate gratuit de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sub forma de servicii de initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare.
(3) Nu se considera refuz nejustificat in sensul alin. (1) starea de sanatate necorespunzatoare pentru prestarea unei munci, justificata in baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiza medicala si prezentat de persoanele in cauza in termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.
ART. 17 – (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a monitoriza:
a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de munca pe baza documentelor medicale care atesta starea de sanatate necorespunzatoare pentru prestarea unei munci, in vederea integrarii cat mai rapide in munca;
b) ofertele zilnice de locuri de munca, in vederea incadrarii in munca, potrivit pregatirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflati in evidenta.
(2) Inspectia Muncii are obligatia de a comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, dupa efectuarea controalelor, numele si prenumele, adresa si codul numeric personal ale persoanelor depistate ca presteaza activitati fara forme legale.
(3) Masura suspendarii, cea a revocarii suspendarii si a incetarii platii venitului lunar de completare, precum si cea a sanctionarii propriilor angajati, conform legii, care nu respecta prevederile alin. (1) se stabilesc prin decizii ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
ART. 18 – (1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 7 si 11 se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(2) Din resursele financiare prevazute la alin. (1) societatile pot solicita aplicarea masurilor de protectie pentru salariatii disponibilizati colectiv in baza unui singur program de restructurare si reorganizare sau numai de restructurare ori de reorganizare, intocmit in baza prevederilor prezentei ordonante, prezentat in cursul aceluiasi an.
ART. 19 – (1) Sumele prevazute la art. 7 lit. a) si c) sunt exceptate de la plata contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
(2) Perioada prevazuta la art. 8 alin. (2) constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
(3) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in situatia in care persoanele care beneficiaza de venit lunar de completare realizeaza si venituri de natura salariala care, conform dispozitiilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere la stabilirea pensiilor.
(5) Perioada prevazuta la art. 8 alin. (2), in care persoanele din sectorul feroviar care dovedesc un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in conditii speciale beneficiaza de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca.
(6) In vederea certificarii de catre casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare realizat in conditiile alin. (2) si (5), incepand cu data incetarii platii venitului lunar de completare, agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor elibera persoanelor solicitante adeverinte care sa ateste perioadele in care au beneficiat de acest drept, precum si cuantumul venitului asigurat, prevazut la alin. (3).
ART. 20 – Venitul lunar de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.
ART. 21 – (1) Debitele create la bugetul asigurarilor pentru somaj de persoanele care au beneficiat in mod necuvenit de drepturile prevazute de prezenta ordonanta se recupereaza in termenul legal de prescriptie, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii.
(2) Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc.
ART. 22 – (1) Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (2) au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca in evidenta carora s-au aflat aceste persoane.
(2) Angajatorii care refuza incadrarea in munca, in conditiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca in evidenta carora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.
(3) Societatile prevazute la art. 1 au obligatia de a transmite agentiilor pentru ocuparea fortei de munca programele prevazute la art. 3, precum si tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.
ART. 23 – (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (1) si (2), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei;
b) necomunicarea datelor si informatiilor prevazute la art. 22 alin. (3), cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
ART. 24 – Dispozitiile prevazute la art. 23 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 25 – Sumele incasate din amenzile contraventionale aplicate conform prezentei ordonante se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.
ART. 26 – Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
ART. 27 – Prezenta ordonanta se aplica pana la data de 31 decembrie 2012.
ART. 28 – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, va adopta normele metodologice de aplicare a acesteia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close