Modificarea O.M.F.P. nr. 668/2007

In M. Of. nr. 75 din  2 februarie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 143/2010 privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007 pentru aprobarea Procedurii de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania sau din strainatate, specializate in litigii internationale, de incheiere si derulare a contractului de asistenta si reprezentare juridica a Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, precum si pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnati de partea romana in procedurile arbitrale in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii.
Din cuprins:
ART. I – Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007 pentru aprobarea Procedurii de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania sau din strainatate, specializate in litigii internationale, de incheiere si derulare a contractului de asistenta si reprezentare juridica a Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, precum si pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnati de partea romana in procedurile arbitrale in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 19 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3 – Se aproba componenta comisiei de selectie a societatilor profesionale civile de avocati, prevazuta in anexa nr. 3.”
2. Articolul 4 se abroga.
3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5 – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.”
4. In anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2 – (1) Societatile profesionale civile de avocati, denumite in continuare societati de avocati, pot participa singure sau in asociere/consortiu la procedura de selectie de oferte.”
5. In anexa nr. 1, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4 – In vederea reprezentarii Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat de reprezentare uneia dintre societatile de avocati/asocieri/consortii cu care s-a incheiat contractul-cadru de reprezentare.”
6. In anexa nr. 1, la articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 5 – (1) Procedura de selectie de oferte se desfasoara in doua etape, respectiv initierea procedurii si selectia ofertelor.
(2) Etapa de initiere a procedurii presupune:
a) transmiterea spre publicare, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice, a invitatiei de participare la selectia societatilor de avocati din Romania sau din strainatate, specializate in litigii internationale, in vederea asigurarii reprezentarii Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii;
b) constituirea nominala a comisiei de selectie prin ordin al ministrului finantelor publice; se desemneaza in comisii atat membrii titulari, cat si membrii supleanti.”
7. In anexa nr. 1, la articolul 8, literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) aplicarea criteriilor de selectie, potrivit celor stabilite in caietul de sarcini;
………………………………………………………………..
e) informarea conducerii Ministerului Finantelor Publice cu privire la rezultatul selectiei de oferte.”
8. In anexa nr. 1, articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9 – Pe parcursul desfasurarii procedurii de selectie, membrii comisiei au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja interesele comerciale.”
9. In anexa nr. 1, articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12 – (1) In urma aplicarii criteriilor de selectie, comisia de selectie redacteaza raportul de atribuire a ofertelor depuse.
(2) Actele emise in legatura cu procedura de atribuire pot fi contestate in conditiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul depunerii unei contestatii, vor fi instiintati toti participantii la procedura de selectie.”
10. In anexa nr. 1, la articolul 13, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 13 – (1) Ministerul Finantelor Publice, in urma aplicarii procedurii de selectie de oferte, va incheia contractele-cadru de reprezentare cu societatile de avocati ale caror oferte au fost acceptate.
………………………………………………………………..
(3) Contractele-cadru de reprezentare se incheie in termen de cel mult 30 de zile de la anuntarea ofertantilor selectati in vederea incheierii acestora, cu exceptia cazului in care au fost formulate contestatii. In acest caz, se aplica in mod corespunzator dispozitiile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la conditiile legale privind incheierea contractelor-cadru de reprezentare.”
11. In anexa nr. 1, la articolul 16 alineatul (1), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) componenta comisiei de selectie;
………………………………………………………………..
c) caietul de sarcini, ofertele si raportul de atribuire;”.
12. In anexa nr. 1, la anexa A, paragraful al doilea “Obiectul contractului” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Obiectul contractului: servicii de reprezentare juridica, cod CPV 79112000-2.”
13. In anexa nr. 1, la anexa A, paragraful al cincilea “Modul de prezentare a ofertelor” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Oferta tehnica si financiara se vor introduce intr-un plic sigilat, care, la randul lui, impreuna cu celelalte documente doveditoare se vor introduce intr-un alt plic sigilat, pe care va fi trecuta adresa, denumirea si datele de contact ale ofertantului participant la procedura, precum si denumirea achizitiei publice.”
14. In anexa nr. 2, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1 – In vederea selectarii arbitrilor, persoana desemnata din cadrul Directiei generale juridice are urmatoarele atributii:
a) studiaza lista arbitrilor Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, urmarind respectarea urmatoarelor criterii:
1. reputatie ireprosabila si inalta competenta profesionala;
2. cunoasterea impecabila a limbii in care se desfasoara procesul;
3. experienta bogata in materia arbitrajului international;
4. detinerea de titluri stiintifice;
5. costul cheltuielilor legate de buna desfasurare a procesului;
b) intocmeste, pe baza criteriilor de mai sus, o lista extinsa cu arbitrii posibil a fi selectati;
c) se consulta cu societatea profesionala civila de avocati selectata, careia ii solicita recomandari, si intocmeste o lista de arbitri, carora li se transmit invitatii;
d) dupa primirea confirmarii de la arbitrii invitati, intocmeste o nota prin care solicita aprobarea ministrului finantelor publice asupra desemnarii acestora.”
15. In anexa nr. 2, articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2 – Dupa definitivarea listei, Ministerul Finantelor Publice o va transmite avocatilor alesi, care o vor comunica Secretariatului general al Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii.”
16. In anexa nr. 2, articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3 – In cazul in care propunerea partii romane nu este acceptata, Ministerul Finantelor Publice poate nominaliza un alt arbitru dintre cei invitati sau poate relua, daca este cazul, procedura de selectie, pana la definitivarea componentei tribunalului arbitral.”
17. Anexa nr. 3 se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
18. Anexele nr. 4 si 5 se abroga.
19. In tot cuprinsul ordinului, sintagma “Ministerul Economiei si Finantelor” se va inlocui cu sintagma “Ministerul Finantelor Publice”.
ART. II – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 668/2007)

COMPONENTA
comisiei de selectie a societatilor profesionale civile de avocati

Presedinte: reprezentant desemnat de Directia generala juridica
Membru: reprezentant desemnat de Directia de buget si contabilitate interna
Membru: reprezentant desemnat de Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne

NOTA:
Prin ordin al ministrului finantelor publice se va stabili componenta nominala a comisiei, numindu-se atat un membru titular, cat si un membru supleant.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close