Modificarea si completarea O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

In M. Of. nr. 70 din 30 ianuarie 2010 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania.
Din cuprins:
ART. I – Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (1), literele b) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) utilizatori – persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania, denumite in continuare utilizatori romani, respectiv persoanele fizice ori juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini;
………………………………………………………………..
j) rovinieta – documentul sau inregistrarea in format electronic care atesta achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. Modelul, forma, continutul, modul, conditiile si mijloacele de eliberare ale rovinietei se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;”.
2. La articolul 1 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
“n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei – sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace informatice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea si controlul achitarii tarifului de utilizare, denumit in continuare SIEGMCR.”
3. La articolul 1 alineatul (11), litera a) se abroga.
4. La articolul 1 alineatul (11), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) rovinieta matca-cupon, aplicata in partea stanga jos a parbrizului vehiculului, a carei perioada de valabilitate cuprinde ziua in care se efectueaza verificarea care asigura, prin tarifele platite, dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, avand inscris numarul de inmatriculare al vehiculului. In cazul deteriorarii rovinietei matca-cupon, dovada achitarii tarifului de utilizare se face astfel:
(i) pentru utilizatorii persoane fizice – documentul care atesta plata integrala a tarifului de utilizare, in original sau in copie legalizata;
(ii) pentru utilizatorii persoane juridice – documentul care atesta plata integrala a tarifului de utilizare, in original sau o copie a acestuia stampilata si semnata in original de catre conducatorul unitatii, cu inscrisul <<Conform cu originalul>>;”.
5. La articolul 1 alineatul (1^1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
“c) rovinieta electronica ce atesta existenta in baza de date a SIEGMCR, denumita in continuare baza de date, a informatiilor privind achitarea corespunzatoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul in cauza, a carei perioada de valabilitate cuprinde ziua in care se efectueaza verificarea.”
6. Dupa alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
“(31) Incepand cu data de 1 august 2010 nu vor mai fi eliberate roviniete matca-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR.”
7. La articolul 1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Tariful de utilizare este structurat in functie de durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum si durata de stationare.”
8. La articolul 1, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(10) In cazul schimbarii utilizatorului vehiculului, rovinieta isi mentine valabilitatea.”
9. La articolul 1, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
“(12) Incepand cu data de 1 august 2010, in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului, rovinieta isi mentine valabilitatea numai in conditiile in care utilizatorul informeaza in scris Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. cu privire la schimbarea numarului de inmatriculare, in vederea operarii modificarii in baza de date. Documentele necesare si conditiile de efectuare a modificarii, precum si tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”
10. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3 – (1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:
a) detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de:
(i) unitatile Ministerului Apararii Nationale;
(ii) unitatile Ministerului Administratiei si Internelor;
(iii) serviciile de ambulanta;
(iv) serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
(v) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.;
b) folosite exclusiv in transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativa a unei localitati;
c) istorice.
(2) Incepand cu data de 1 august 2010, vehiculele prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai daca sunt inregistrate ca vehicule exceptate in baza de date.
(3) Obligatia de a solicita inscrierea/eliminarea vehiculelor prevazute la alin. (1) in/din baza de date revine utilizatorilor acestora.
(4) Documentele necesare si conditiile de inscriere a vehiculelor prevazute la alin. (1) in/din baza de date se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”
11. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7 – Responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile, precum si a achitarii tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine in exclusivitate utilizatorilor romani, iar in cazul utilizatorilor straini, aceasta revine in exclusivitate conducatorului auto al vehiculului.”
12. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Contravenientul are obligatia de a achita, pe langa amenda contraventionala, cu titlu de tarif de despagubire, in functie de tipul vehiculului folosit fara a detine rovinieta valabila, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4.”
13. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
“(31) Agentul constatator va face mentiune in procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea despagubirii si modul de achitare a acesteia. Despagubirea se va achita in lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (2), in contul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. si va reveni acesteia ca venit extrabugetar.”
14. La articolul 8, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(5) Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contraventionale atat pe reteaua de drumuri nationale din Romania, cat si in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la iesirea din Romania.
(6) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor romani care folosesc reteaua de drumuri nationale din Romania fara a avea rovinieta valabila li se retine certificatul de inmatriculare al vehiculului pana la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despagubire conform prevederilor alin. (3).”
15. La articolul 9, dupa primul alineat se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
“(2) Incepand cu data de 1 august 2010, constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din Romania, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(3) In cazurile prevazute la alin. (2) procesul-verbal de constatare a contraventiei se poate incheia si in lipsa contravenientului, dupa identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor sau a conducatorului auto, in cazul utilizatorilor straini.”
16. La articolul 12, alineatul (6) se abroga.
17. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonanta.
18. Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 4, al carei cuprins este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta ordonanta.
19. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14 – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezenta ordonanta.”
ART. II – Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor referitoare la tariful de utilizare cu o durata de “90 de zile” prevazut la art. I pct. 7, care vor intra in vigoare la 1 august 2010.
ART. III – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului transporturilor nr. 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 11 martie 2008.
ART. IV – Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close