Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor

In M. Of. nr. 83 din  8 februarie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 203/C/2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 1.322/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor.
Din cuprins:
ART. I – Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 1.322/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 1 septembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si de specialist”
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1 – Se aproba Regulamentul privind atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si de specialist, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.”
3. In anexa “Regulamentul privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor”:
a) Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“REGULAMENT
privind atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si de specialist”
b) Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) In conformitate cu prevederile art. 8, 9 si 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Justitiei atribuie calitatea de expert tehnic judiciar si de specialist pe baza de examen sau interviu.
(2) Examenul pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar este organizat de Ministerul Justitiei, se desfasoara in limba romana si are drept scop verificarea pregatirii de specialitate, a cunoasterii actelor normative referitoare la domeniul de specialitate si a prevederilor din Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, precum si din alte acte normative care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara si drepturile si obligatiile expertului.
(3) Interviul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar este organizat de Ministerul Justitiei, se desfasoara in limba romana si are drept scop verificarea gradului de insusire a dispozitiilor din Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, precum si a prevederilor din alte acte normative care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara si drepturile si obligatiile expertului.”
c) Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2 – Se poate prezenta la examen persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), a1), b), c), d) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene (UE) ori apartinand Spatiului Economic European (SEE);
b) cunoaste limba romana;
c) are capacitate de exercitiu deplina;
d) a absolvit studii superioare in specialitatea pentru care se prezinta la examenul de expert tehnic judiciar, dovedite cu diploma;
e) are un stagiu de cel putin 3 ani in specialitatea in care a obtinut diploma;
f) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie profesionala si sociala.”
d) Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3 – (1) Pentru inscrierea la examen, candidatul va depune la organizatorul examenului urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere, care se va redacta in limba romana si in care se vor inscrie date privind solicitantul: nume, prenume, cod numeric personal, cetatenie, adresa de domiciliu in statul membru UE sau SEE si, daca exista, adresa de resedinta, telefon, fax, e-mail, pagina de internet. In cerere se va face mentiune despre sesiunea de examen si specializarea la care candideaza;
b) copia actului de identitate si, daca este necesar, a altui act doveditor al cetateniei unuia dintre statele membre ale UE sau apartinand SEE;
c) copia legalizata a atestatului de cunoastere a limbii romane de catre cetateanul statului membru UE sau SEE, altul decat Romania. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
d) declaratie pe propria raspundere ca are capacitatea de exercitiu deplina, in original, redactata in limba romana;
e) copie legalizata de pe diploma de absolvire a institutiei de invatamant superior. Daca diploma a fost obtinuta intr-un stat membru al UE ori apartinand SEE, altul decat Romania, se va depune si dovada recunoasterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
f) copia documentului prin care se face dovada, conform legislatiei tarii emitente, ca indeplineste conditia privind stagiul de cel putin 3 ani in specialitatea in care a obtinut diploma. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
g) certificatul de cazier judiciar, in original, aflat in termenul de valabilitate. Daca acesta este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
h) recomandare privind buna reputatie profesionala si sociala, in original, obtinuta de la locul de munca, asociatii profesionale din domeniu sau, dupa caz, de la alte organizatii si institutii cu care a colaborat. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
i) dovada platii taxei de inscriere la examen.
(2) Inscrierea la examen se face cu cel putin 30 de zile inainte de data examenului, dupa publicarea anuntului pe pagina de internet a Ministerului Justitiei.
(3) Pentru inscrierea la examenul pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar, candidatii platesc o taxa de inscriere, al carei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justitiei. Taxa de inscriere se plateste la casieria Ministerului Justitiei sau in contul bancar al ministerului. Sumele astfel constituite se folosesc pentru plata cheltuielilor cu organizarea si desfasurarea examenului si remunerarea membrilor comisiilor constituite in vederea organizarii si desfasurarii examenului pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar. Plata membrilor comisiei se face la un nivel echivalent orei de munca platite de angajator in luna sustinerii examenului, in functie de numarul de ore lucrate in cadrul comisiei.”
e) La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6 – (1) Data si locul sustinerii examenului, specializarea si termenul de depunere a actelor pentru inscrierea la examen se aduc la cunostinta celor interesati cu cel putin 40 de zile inainte de data sustinerii examenului, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justitiei. De asemenea, se aduc la cunostinta si prin afisare la sediile birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice si contabile din cadrul tribunalelor, la loc vizibil si accesibil publicului.”
f) La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Comisia de examinare este constituita din 4 membri, respectiv doua cadre didactice de specialitate de la institutiile de invatamant superior de profil si 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei.”
g) Dupa capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1 “Interviul pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar”, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL II1 – Interviul pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar

ART. 91 – (1) La cerere, poate dobandi calitatea de expert tehnic judiciar intr-o anumita specializare, pe baza unui interviu organizat de Ministerul Justitiei si desfasurat in limba romana:
a) persoana care a dobandit calitatea de expert extrajudiciar in acea specializare;
b) persoana care a dobandit calitatea ceruta pentru desfasurarea activitatii in acea specializare in conditiile legii speciale ce reglementeaza organizarea si desfasurarea unei activitati sau profesii si modul de acces in aceasta;
c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor in specializarea respectiva.
(2) Pentru inscrierea la interviu, candidatul va depune la organizatorul interviului urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere, care se va redacta in limba romana si in care se vor inscrie date privind solicitantul: nume, prenume, cod numeric personal, cetatenie, adresa de domiciliu in statul membru UE sau SEE si, daca exista, adresa de resedinta, telefon, fax, e-mail, pagina de internet. In cerere se va face mentiune despre sesiunea de interviu si specializarea la care candideaza;
b) copia legalizata a documentului cu care se face dovada indeplinirii conditiei prevazute la alin. (1) lit. a), b) sau c), dupa caz. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
c) copia actului de identitate si, daca este necesar, a altui act doveditor al cetateniei unuia dintre statele membre ale UE sau apartinand SEE;
d) copia legalizata a atestatului de cunoastere a limbii romane de catre cetateanul statului membru UE sau SEE, altul decat Romania. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
e) declaratie pe propria raspundere ca are capacitatea de exercitiu deplina, in original, redactata in limba romana;
f) copie legalizata de pe diploma de absolvire a institutiei de invatamant superior. Daca diploma a fost obtinuta intr-un stat membru al UE ori apartinand SEE, altul decat Romania, se va depune si dovada recunoasterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
g) copia documentului prin care se face dovada, conform legislatiei tarii emitente, ca indeplineste conditia privind stagiul de cel putin 3 ani in specialitatea in care a obtinut diploma. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
h) certificatul de cazier judiciar, in original, aflat in termenul de valabilitate. Daca acesta este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
i) recomandare privind buna reputatie profesionala si sociala, in original, obtinuta de la locul de munca, asociatii profesionale din domeniu sau, dupa caz, de la alte organizatii si institutii cu care a colaborat. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
j) dovada platii taxei de inscriere la interviu.
(3) Inscrierea la interviu se face cu cel putin 30 de zile inainte de data interviului, dupa publicarea anuntului pe pagina de internet a Ministerului Justitiei.
(4) Data si locul sustinerii interviului, specializarea si termenul de depunere a actelor pentru inscrierea la interviu se aduc la cunostinta celor interesati cu cel putin 40 de zile inainte de data sustinerii interviului, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justitiei. De asemenea, se aduc la cunostinta si prin afisare la sediile birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice si contabile din cadrul tribunalelor, la loc vizibil si accesibil publicului.
(5) Pentru inscrierea la interviul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar, candidatii platesc o taxa de inscriere, al carei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justitiei. Taxa de inscriere se plateste la casieria Ministerului Justitiei sau in contul bancar al ministerului. Sumele astfel constituite pot fi utilizate pentru plata cheltuielilor cu organizarea si desfasurarea interviului si remunerarea membrilor comisiilor constituite in vederea organizarii si desfasurarii interviului pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar. Plata membrilor comisiei se face la un nivel echivalent orei de munca platite de angajator in luna sustinerii interviului, in functie de numarul de ore lucrate in cadrul comisiei.
ART. 92 – (1) Pentru organizarea si desfasurarea interviului se vor constitui urmatoarele comisii:
a) comisia pentru verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere la interviu, constituita din 3 reprezentanti ai directiei de specialitate din Ministerul Justitiei;
b) comisia de interviu, constituita din 3 reprezentanti ai directiei de specialitate din Ministerul Justitiei.
(2) Rezultatele evaluarii prin interviu pot fi <<Admis>> sau <<Respins>> si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei. Rezultatele obtinute sunt definitive, contestatia introdusa fiind inadmisibila.
(3) In cazul in care exista un numar mare de candidati, se pot organiza mai multe comisii si se poate face programarea candidatilor la sustinerea interviului pe o durata de mai multe zile.
(4) Componenta comisiilor se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
ART. 93 – Rezultatele obtinute in urma sustinerii interviului se publica pe pagina de internet a Ministerului Justitiei. De asemenea, se aduc la cunostinta si prin afisare la sediile birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice si contabile din cadrul tribunalelor, la loc vizibil si accesibil publicului.”
h) Dupa capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1 “Dispozitii privind expertii tehnici judiciari care au dobandit aceasta calitate intr-un stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European”, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL III1 – Dispozitii privind expertii tehnici judiciari care au dobandit aceasta calitate intr-un stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European

ART. 101 – (1) Cetateanul unui alt stat membru al UE sau apartinand SEE si cetateanul roman care au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar intr-un alt stat membru al UE sau apartinand SEE, calitate certificata de organismele profesionale recunoscute in acele state, se pot inscrie in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, intocmit pe specialitati si pe judete de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justitiei, in vederea exercitarii profesiei in Romania, in conditiile legii, fara sustinerea examenului sau a interviului pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar.
(2) In baza cererii formulate de solicitantul prevazut la alin. (1), Ministerul Justitiei recunoaste, fara efectuarea vreunei formalitati de verificare, documentul de atestare profesionala emis de autoritatea competenta din statul de origine, document cu care se dovedeste dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in statul de origine, si il inscrie in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari.
(3) In vederea inscrierii in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, expertul tehnic judiciar solicitant va depune la Ministerul Justitiei urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere, care se va redacta in limba romana si in care se vor inscrie date privind expertul: nume, prenume, cod numeric personal, cetatenie, adresa de domiciliu in statul membru UE sau SEE si, daca exista, adresa de resedinta in Romania, specializarea expertului, telefon, fax, e-mail, pagina de internet;
b) copia legalizata a documentului care atesta dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in statul de origine;
c) traducerea in limba romana, legalizata, a documentului care atesta dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in statul de origine;
d) copia actului de identitate si, daca este necesar, a altui act doveditor al cetateniei unuia dintre statele membre ale UE sau apartinand SEE;
e) copia legalizata a atestatului de cunoastere a limbii romane de catre cetateanul statului membru UE sau SEE, altul decat Romania. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
f) declaratia pe propria raspundere ca are capacitatea de exercitiu deplina, redactata in limba romana;
g) certificatul de cazier judiciar, in original, aflat in termenul de valabilitate. Daca acesta este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
h) recomandare privind buna reputatie profesionala si sociala, in original, obtinuta de la locul de munca, asociatii profesionale din domeniu sau, dupa caz, de la alte organizatii si institutii cu care a colaborat. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv.
(4) Documentele prevazute la alin. (3) lit. d) – h) certifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), a1), b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si pot fi emise sau eliberate de autoritatile competente romane ori de cele din statul de origine.
(5) Daca sunt indeplinite conditiile legale pentru exercitarea cu caracter permanent a profesiei in Romania si inscrierea in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, directia de specialitate va elibera solicitantului o adeverinta in care se va preciza ca acesta a fost inscris in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari si indeplineste conditiile in vederea exercitarii cu caracter permanent a profesiei in Romania.
ART. 102 – (1) Cetateanul unui alt stat membru al UE sau apartinand SEE si cetateanul roman care au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar intr-un alt stat membru al UE sau apartinand SEE si exercita profesia cu titlu permanent in unul dintre aceste state pot profesa in Romania si in mod temporar sau ocazional. In aceasta situatie, expertul tehnic judiciar este exceptat de la procedura de inscriere in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari.
(2) In cazul in care, in vederea exercitarii temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar, solicitantul prevazut la alin. (1) se afla la prima aplicatie in Romania ori daca intervine o modificare substantiala a situatiei sale, acesta va inainta Ministerului Justitiei o declaratie privind serviciile pe care le va presta, insotita de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate si, daca este necesar, a altui act doveditor al cetateniei unuia dintre statele membre ale UE sau apartinand SEE;
b) copia legalizata a atestatului de cunoastere a limbii romane de catre cetateanul statului membru UE sau SEE, altul decat Romania. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
c) copia legalizata a documentului care atesta dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in statul de origine;
d) traducerea in limba romana, legalizata, a documentului care atesta dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in statul de origine;
e) copia documentului prin care se atesta ca solicitantul este legal stabilit intr-un stat membru al UE sau apartinand SEE in scopul desfasurarii de astfel de activitati. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
f) copia documentului prin care se atesta ca solicitantului nu ii este interzis sa practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberarii atestatului. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
g) copia documentului cu care se face dovada ca a desfasurat o activitate specifica profesiei de expert tehnic judiciar timp de cel putin 2 ani in decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul in care profesia nu este reglementata in statul in care este stabilit. Daca documentul este emis in alta limba decat cea romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv.
(3) Declaratia prevazuta la alin. (2) poate fi inaintata prin orice mijloace si se reinnoieste anual, daca solicitantul intentioneaza sa exercite, in mod temporar sau ocazional, profesia de expert tehnic judiciar in Romania.
(4) Daca sunt indeplinite conditiile legale pentru exercitarea ocazionala sau temporara a profesiei, directia de specialitate va elibera solicitantului o adeverinta in care se va preciza ca acesta a depus declaratia prevazuta de lege si indeplineste conditiile in vederea exercitarii temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar.”
i) La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11 – (1) Calitatea de expert tehnic judiciar se atribuie persoanelor care au promovat examenul sau interviul si fac dovada ca sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea activitatii de expertiza cu certificat medical de sanatate, eliberat pe baza constatarilor facute de comisia medicala constituita potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestia vor figura in evidenta corespunzator specializarii in care au obtinut calitatea de expert tehnic judiciar si locului de domiciliu.”
j) La articolul 12, alineatul (2) se abroga.
ART. II – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III – Directia servicii conexe va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

1 comentariu to “Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor”

 1. APEJ-CAB spune:

  Domnilor,

  Am deosebita plăcere să vă transmit un salut cordial.

  Cu aceasta ocazie va informez ca a fost infiintata organizatia non-profit, ne-guvernamentala
  „Asociaţia Profesională a Experţilor Judiciari de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti” (APEJ-CAB)
  Asociatia este o Organizatie Non-Guvernamentală (ONG), fără scop patrimonial, cu caracter apolitic, persoană juridică româna, subiect de drept privat, ce îşi propune sa fie recunoscută ca având un caracter de utilitate publică.
  APEJ-CAB este destinată promovării şi protejării intereselor profesionale comune ale membrilor ei, persoane fizice care formează un corp de specialişti in domeniul expertizei judiciare si extra-judiciare.

  Cu speranţa unei bune colaborări in viitor,
  Al Dvs. sincer,
  Presedinte fondator,
  Eugen P. MARCOV
  ASOCIATIA PROFESIONALA A EXPERTILOR JUDICIARI – CAB
  Adresa de corespondenta:
  CP 291, Of.P. 22 Bucuresti, sector 1
  Tel. 0722.922.845; Fax: 0318.179.046
  E-mail: apej.cab@gmail.com
  http://expertijudiciari.toateblogurile.ro/
  http://www.expertijudiciari.org.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close