Modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei

In M. Of. nr. 70 din 30 ianuarie 2010 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei in vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne.
Din cuprins:
ART. I – Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, literele a) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) este cetatean roman, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene;
………………………………………………………………..
f) nu are antecedente penale.”
2. La articolul 3, litera b) se abroga.
3. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31 – (1) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene pot desfasura activitatea de interpret si traducator pentru organele prevazute la art. 1, cu respectarea prevederilor prezentei legi, in regim de autorizare sau in regim de luare in evidenta.
(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene pot fi autorizati ca traducatori si interpreti in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, putand dovedi indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 lit. c), e) si f) si cu documente emise/eliberate de autoritatile din statul membru de origine sau de provenienta.
(3) Procedura autorizarii nu se aplica cetateanului unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, stabilit in Romania, care este autorizat ca interpret si traducator in specialitatea stiinte juridice de autoritatea competenta din statul membru de origine sau de provenienta.
(4) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, autorizat in specialitatea stiinte juridice si care exercita in mod legal aceasta profesie in statul membru de origine sau de provenienta, poate presta temporar sau ocazional, pe teritoriul Romaniei, activitatile specifice profesiei de interpret sau traducator autorizat, fara indeplinirea procedurii si conditiilor de autorizare prevazute la art. 3.
(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), pentru exercitarea profesiei nu este necesara dovedirea cunoasterii limbii oficiale a statului al carui cetatean este strainul.
(6) In aplicarea prevederilor alin. (3) si (4), Ministerul Justitiei recunoaste certificatele sau alte documente similare care atesta calitatea de interpret si traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice, emise/eliberate de autoritatile competente din statul de origine sau de provenienta.
(7) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa aiba cunostintele de limba romana necesare exercitarii profesiei, a caror dovada se face cu acte din care rezulta ca au absolvit o forma de invatamant in limba romana sau cu certificate de competenta lingvistica.
(8) In cazul in care este necesara verificarea documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza si prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, in conditiile legii.
(9) Prevederile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.”
4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4 – (1) Cererea de autorizare ca interpret si traducator care urmeaza a fi folosit de organele prevazute la art. 1 se adreseaza Ministerului Justitiei si va fi insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.
(2) Autorizarea se acorda prin ordin al ministrului justitiei in cel mult 30 de zile calendaristice de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale de autorizare.
(3) Termenul prevazut la alin. (2) poate fi prelungit o singura data, cu maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(4) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de lege sau cererea formulata de acesta nu este insotita de actele doveditoare, Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, comunica partii interesate refuzul de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege. Refuzul de autorizare se motiveaza in mod corespunzator.
(5) Decizia de refuz sau de retragere a autorizatiei de interpret ori traducator poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.
(6) Forma si continutul autorizatiei se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei.”
5. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
“b1) pentru lipsa sau restrangerea capacitatii de exercitiu;”.
6. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
“(3) Sesizarea Ministerului Justitiei se va face pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), b1), c), e) si f) de catre organele prevazute la art. 1, precum si de orice alta persoana interesata.
(4) In termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare a traducatorului si interpretului pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni in legatura cu exercitiul profesiei, instanta judecatoreasca are obligatia de a transmite Ministerului Justitiei copia certificata pentru conformitate cu originalul a hotararii judecatoresti.”
7. La articolul 61, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
“(11) Interpretii si traducatorii autorizati potrivit prezentei legi au obligatia sa notifice emitentului autorizatiei, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, orice schimbari ale situatiei lor in urma carora conditiile de acordare a autorizatiei nu mai sunt indeplinite.”
8. La articolul 61, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Pana la data indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) – (2), interpretii si traducatorii nu pot desfasura activitatea reglementata de prezenta lege.
(4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori apartinand Confederatiei Elvetiene, prevazuti la art. 31 alin. (3) si (4), pentru a presta activitate de interpret si traducator, in conditiile prezentei legi, vor fi luati, la cerere, in evidenta directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei si, dupa caz, a tribunalului in circumscriptia caruia sunt stabiliti.”
9. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 16, cu urmatorul cuprins:
“ART. 16 – Prevederile prezentei legi se completeaza, cu privire la procedurile si formalitatile de autorizare, precum si exercitarea profesiei de interpret si traducator autorizat, cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.”
ART. II – Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 8, alineatele (2) – (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare in profesia de mediator, obtinut in unul dintre aceste state, dobandesc, in contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie in Romania, dupa recunoasterea acestor documente de catre Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Documentele de calificare obtinute in profesia de mediator in alt stat decat Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana de catre persoanele prevazute la alin. (2) se recunosc in conditiile prevazute la alin. (5), care se aplica in mod corespunzator. Daca abilitatile si cunostintele nu corespund cerintelor de calificare prevazute de legea romana, Consiliul de mediere ia in considerare si experienta profesionala dobandita de solicitant si ii poate cere sa dovedeasca faptul ca indeplineste toate aceste cerinte.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si cetatenilor romani, posesori ai documentelor de calificare in profesia de mediator, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, dupa caz, intr-un stat tert.
………………………………………………………………..
(7) Cetatenii altor state ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obtinut in unul dintre aceste state sau in Romania, dobandesc calitatea de mediator in Romania, in conditiile prevazute la alin. (2) – (6).”
2. La articolul 8, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
“(10) In cazul in care este necesara verificarea documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza si prin Sistemul de informare in cadrul pietei interne, in conditiile legii.”
3. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:
“ART. 81 – (1) Autorizatia se elibereaza solicitantului in cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatarii indeplinirii de catre acesta a tuturor conditiilor stabilite de lege si de regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).
(2) Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri se motiveaza in mod corespunzator si se notifica solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(3) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege sau cererea formulata de acesta nu este insotita de actele doveditoare, Consiliul de mediere comunica persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.
(4) Hotararea de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei de mediator poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu procedura prevazuta de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”
4. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu urmatorul cuprins:
“ART. 161 – In ceea ce priveste procedurile si formalitatile de autorizare, precum si exercitarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.”
5. La articolul 20, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
“e1) coopereaza, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, in vederea asigurarii controlului mediatorilor si a serviciilor pe care acestia le presteaza, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009;”.
ART. III – Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) este cetatean roman, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, apartinand Spatiului Economic European ori cetatean al Confederatiei Elvetiene;”.
2. La articolul 10, alineatul (2) se abroga.
3. La articolul 101, dupa alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8) – (11), cu urmatorul cuprins:
“(8) In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza si prin Sistemul de informare in cadrul pietei interne, in conditiile legii.
(9) Inscrierea expertului tehnic judiciar prevazut la alin. (3) in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, respectiv luarea in evidenta a expertului tehnic judiciar prevazut la alin. (5) se fac in cel mult 30 de zile de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale.
(10) Termenul prevazut la alin. (9) poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de cel mult 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(11) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si cetatenilor apartinand Confederatiei Elvetiene.”
4. Dupa articolul 101 se introduce un nou articol, articolul 102, cu urmatorul cuprins:
“ART. 102 – (1) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de lege sau cererea formulata de acesta nu este insotita de actele doveditoare, Ministerul Justitiei comunica persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.
(2) Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei de expert tehnic judiciar poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.”
5. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu urmatorul cuprins:
“ART. 121 – Autorizatia de expert tehnic judiciar se acorda solicitantului de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care acesta face dovada ca indeplineste conditiile pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar.”
6. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13 – (1) In lipsa expertilor tehnici judiciari din specialitatea ceruta, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate si de alti specialisti care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) – f).”
7. La articolul 34, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Expertii tehnici judiciari autorizati si specialistii au obligatia sa notifice Ministerului Justitiei, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobandirii calitatii sau luarii in evidenta. Nerespectarea obligatiei de notificare atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.”
8. Dupa articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu urmatorul cuprins:
“ART. 401 – Prevederile prezentei legi se completeaza, cu privire la procedurile si formalitatile de autorizare, precum si exercitarea profesiei de expert tehnic judiciar, cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.”
ART. IV – Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 488/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene;”.
2. La articolul 4, alineatul (2) se abroga.
3. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Autorizatia de expert criminalist se acorda in termen de 30 de zile de la data la care candidatul a fost declarat admis la examenul prevazut la alin. (1) lit. g).”
4. La articolul 41, dupa alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8) – (11), cu urmatorul cuprins:
“(8) In cazul in care este necesara verificarea documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza si prin Sistemul de informare in cadrul pietei interne, in conditiile legii.
(9) Inscrierea expertului criminalist prevazut la alin. (3) in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti, respectiv luarea in evidenta a expertului criminalist prevazut la alin. (5) se fac in cel mult 30 de zile de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale.
(10) Termenul prevazut la alin. (9) poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(11) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si cetatenilor apartinand Confederatiei Elvetiene.”
5. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu urmatorul cuprins:
“ART. 42 – (1) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de lege sau cererea formulata de acesta nu este insotita de actele doveditoare, Ministerul Justitiei comunica persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.
(2) Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei de expert criminalist poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta potrivit legii.”
6. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:
“ART. 111 – Expertii criminalisti autorizati potrivit prezentei ordonante au obligatia sa notifice Ministerului Justitiei, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobandirii calitatii sau luarii in evidenta.”
7. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 121 – In ceea ce priveste procedurile si formalitatile de autorizare, precum si exercitarea profesiei de expert criminalist, prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.”
ART. V – Autorizarea interpretilor si traducatorilor, mediatorilor, expertilor tehnici judiciari si expertilor criminalisti este exceptata de la procedura aprobarii tacite, astfel cum aceasta este reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003.
ART. VI – Procedurile si formalitatile de autorizare pentru interpreti si traducatori, mediatori, experti tehnici judiciari si experti criminalisti pot fi indeplinite si prin intermediul punctului de contact unic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania. Prevederile prezentului articol se aplica de la data operationalizarii punctului de contact unic.
*
Prezenta ordonanta transpune dispozitiile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006.

1 comentariu to “Modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei”

  1. Mateiasu Aurora Ramona spune:

    Stimate d-mne si stimati d-mni!
    In legatura,cu acest aspect,privind schimbarea noului cod penal,as vrea sa va fac o precizare; De acestcod penal,cum ca sar schimba,aduce tuturor oamenilor interesati de acest subiect,doar; ILUZII1 Atat si nimic mai mult; Ias ruga f-rte frumos pe cei care conduc acest Minister,sa nu mai duca oamenii in eroare deoarece,datorita acestui aspect,sant milti care isi fac iluzii si se inbolnavesc pshihic. Si cand zic acest lucru,ma refer la faptul ca,de 1 an de zile,se tot discuta acest subiect,insa nimic sa se intample. Asa ca dragii mei,nu va mai luati dupa vorbe. Asteptati FAPTELE,care din punctul meu de vedere nu se va intampla. Va multumesc1

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close