Examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea martie 2010

In M. Of. nr. 96 din 11 februarie 2010 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2010 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea martie 2010.
Din cuprins:
ART. 1
(1) Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti, in zilele de 20 – 21 martie 2010.
(2) Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 15 martie 2010.
ART. 2
Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.
ART. 3
(1) Inscrierile la examen se fac in perioada 15 februarie – 5 martie 2010 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit prin servicii postale cu confirmare de primire pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13 – 19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucuresti.
(2) Dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare, impreuna cu documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 647 din 21 septembrie 2007.
ART. 4
Directia de invatamant si Secretariatul general vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 5
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA 1

TEMATICA DE EXAMEN
– martie 2010 –

1. Notiuni de drept comercial:
– faptele de comert;
– comerciantii;
– constituirea si functionarea societatilor comerciale;
– reorganizari, fuziuni, divizari si lichidari.
2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile generale ale fiscalitatii:
– cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;
– principiile generale ale fiscalitatii.

3. Impozitul pe profit:
– contribuabili si sfera de cuprindere;
– contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;
– determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;
– determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
– rezerve si provizioane fiscale;
– regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile;
– amortizarea fiscala;
– termene de plata si de declarare a impozitului;
– pierderi fiscale;
– facilitati fiscale;
– impozitul minim;
– reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare), in context transfrontalier;
– reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice rezidente in state membre ale Uniunii Europene (societati-mama);
– aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
– scutirea de impozit a profitului reinvestit.
4. Impozitul pe venit:
– contribuabili si sfera de cuprindere;
– categorii de venituri impozabile;
– venituri neimpozabile;
– cote de impozit;
– determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;
– plati anticipate in contul impozitului pe venit;
– obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;
– venitul net anual impozabil;
– venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;
– termene de plata;
– aspecte fiscale internationale;
– reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.
5. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:
– contribuabili;
– sfera de cuprindere a impozitului;
– venituri impozabile obtinute din Romania;
– scutiri;
– coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;
– certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti;
– impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);
– principiile privind impunerea veniturilor din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in alte state membre ale Uniunii Europene; definitia beneficiarului efectiv; definitia agentului platitor, definitia platii dobanzilor, eliminarea dublei impuneri in cazul platilor din dobanzi primite de la rezidenti romani din Austria, Luxemburg si Belgia, care au perioada de tranzitie in ceea ce priveste aplicarea schimbului automat de informatii;
– principiile prevazute in aplicarea retinerii la sursa a impozitelor asupra redeventelor si dobanzilor primite/platite intre intreprinderi asociate rezidente in state membre ale Uniunii Europene; definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate, reguli tranzitorii in aplicarea prevederilor legate de impunere a redeventelor si dobanzilor la intreprinderile asociate.
6. Impozite si taxe locale:
– baza de impozitare;
– contribuabili;
– modul de calcul;
– termene de plata;
– reduceri si scutiri;
– modul de declarare a proprietatilor.
7. Taxa pe valoarea adaugata:
– sfera de aplicare;
– persoane impozabile;
– operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
– locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
– faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;
– baza de impozitare;
– cote de taxa pe valoarea adaugata;
– operatiuni scutite;
– regimul deducerilor;
– persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata;
– obligatii;
– regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; persoanele impozabile nestabilite in Comunitatea Europeana, care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile;
– masuri de simplificare;
– raspunderea pentru plata taxei pe valoarea adaugata;
– dispozitii tranzitorii.

8. Accize:
a) Accize armonizate:
– sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plata;
– regimul de antrepozitare fiscala:
– reguli generale;
– autorizarea antrepozitelor fiscale;
– conditii de autorizare;
– obligatiile antrepozitarilor autorizati;
– anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;
– operatori inregistrati, operatori neinregistrati, reprezentant fiscal;
– deplasarea si primirea produselor aflate in regim suspensiv;
– deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite;
– vanzarea la distanta a produselor cu accize platite;
– scutiri de la plata accizelor;
– restituiri de accize;
– sistemul de marcare.
b) Accize nearmonizate:
– sfera de aplicare;
– calculul accizelor;
– platitori;
– exigibilitatea;
– termenul de plata;
– scutiri de la plata accizelor.

9. Taxele vamale:
– tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;
– originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);
– regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamala, perfectionare activa, transformare sub control vamal, admitere temporara, perfectionare pasiva);
– datoria vamala (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);
– categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

10. Contabilitate:
– obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;
– contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
– contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;
– forma si continutul situatiilor financiare anuale.

11. Sanctiuni si cai de contestare:
– sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;
– contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

12. Aspecte privind procedura fiscala:
– principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
– creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;
– domiciliul fiscal;
– competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;
– inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;
– obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;
– procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;
– procedura de colectare a creantelor fiscale;
– solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;
– inspectia fiscala;
– stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate;
– acordul de pret in avans si solutia fiscala individuala anticipata;
– procedura de incepere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale;
– stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;
– termene de prescriptie;
– stingerea creantelor fiscale prin executare silita si prin alte modalitati;
– recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
– contraventii si sanctiuni prevazute de Codul de procedura fiscala.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata
5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
6. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
7. Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare
9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control
10. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile ulterioare
11. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispozitiile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile ulterioare
12. Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare
13. Codul comercial, cu modificarile si completarile ulterioare
14. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, cu modificarile ulterioare
15. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare
16. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
17. Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
18. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare
19. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
20. Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
21. Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
22. Hotararea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans
23. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
24. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si a modelului unor formulare
25. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului “Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”
26. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere
27. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natura contabila si fiscala referitoare la practicienii in insolventa, persoane fizice sau juridice, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa
28. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
29. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentand cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private
30. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind inregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA
31. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.857/2007 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare
32. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 179/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata
33. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
34. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
35. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
36. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
37. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
38. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
39. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA
40. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
41. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 530/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii
42. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, cu modificarile ulterioare
43. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana
44. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare
45. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta
46. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent
47. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
48. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata
49. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
50. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile
51. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare
52. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxare inversa, cu modificarile ulterioare
53. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.417/2009 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie
54. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificarile ulterioare
55. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri in regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata a organismelor prevazute la art. 48, 56 si la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006
56. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 227/2008 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
57. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice
58. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.308/2009 privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata aprobata prin decizia de rambursare
59. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile si completarile ulterioare
60. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.310/2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente
61. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 222/2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer
62. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile si completarile ulterioare
63. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, precum si a modelului si continutului unor formulare
64. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene
65. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
66. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii
67. Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
68. Hotararea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010
69. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close