Regulamentul nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului CNVM nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

In M. Of. nr. 128 din 25 februarie 2010 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Regulamentul nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

ANEXA 1

REGULAMENTUL Nr. 3/2010
pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

ART. I – Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22 – (1) Cuantumul contributiilor anuale platite de catre membrii Fondului se calculeaza potrivit procedurilor Fondului.
(2) Nivelul contributiilor anuale se determina de catre Fond cu luarea in considerare a cel putin urmatoarelor elemente:
a) fondurile banesti si valoarea instrumentelor financiare incredintate de investitori membrilor Fondului pentru prestarea de servicii de investitii financiare in numele clientilor;
b) valoarea instrumentelor financiare calculata cu luarea in considerare a numarului acestora si la valoarea de piata la termenele de raportare stabilite de Fond in procedurile la care se face referire in art. 16;
c) nivelul plafonului de compensare prevazut la art. 30.
(3) Contributiile anuale datorate de catre membrii Fondului intr-un an calendaristic trebuie stabilite astfel incat valoarea totala a acestora impreuna cu sumele aflate in posesia Fondului sa fie cel putin egala cu valoarea investitiei medii de compensat, fara insa ca valoarea totala a contributiilor anuale aferente unui an calendaristic sa fie mai mica de 10% din valoarea investitiei medii de compensat. Investitia medie de compensat este raportul dintre suma investitiilor compensabile raportate de catre membrii Fondului si numarul membrilor acestuia.
(4) C.N.V.M. va solicita Consiliului de administratie al Fondului modificarea corespunzatoare a cotei procentuale aplicabile bazei de calcul, in conditiile in care nivelul acesteia a fost stabilit cu incalcarea prevederilor alin. (3).”
2. La articolul 28, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Excluderea, in conformitate cu prevederile alin. (3), a unui membru al Fondului, care nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (4), conduce automat la incetarea prestarii oricaror servicii si, ulterior, dupa ce membrul respectiv face dovada achitarii datoriilor fata de clienti si a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central sau in conturile indicate de clienti, la retragerea autorizatiei acordate de C.N.V.M. In cazul in care membrul exclus este o institutie de credit, C.N.V.M. va notifica imediat BNR in vederea retragerii autorizatiei de a presta servicii de investitii financiare.”
3. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29 – In situatia in care unui membru al Fondului i se retrage autorizatia, iar conditiile prevazute in art. 47 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt la data retragerii autorizatiei sau, ulterior, indeplinite, Fondul va trebui sa asigure compensarea creantei in limita plafonului stabilit la art. 30 pentru serviciile de investitii financiare contractate si nedecontate pana la momentul retragerii autorizatiei respective.”
4. La articolul 301, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) soti, rude si afini pana la gradul I, precum si persoane care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit. d);”.
5. La articolul 37, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
“(11) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile numai in cazul in care, prin decizia de instituire a masurilor de administrare speciala sau ulterior, pe parcursul administrarii speciale, C.N.V.M. constata ca un intermediar sau o societate de administrare a investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii nu este in masura sa isi indeplineasca obligatiile rezultate din creantele investitorilor si nici nu exista perspectiva de a-si onora aceste obligatii in cel mai scurt timp.”
ART. II – La data intrarii in vigoare a prezentului regulament orice dispozitie contrara se abroga.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close