Auditul financiar

In M. Of. nr. 145 a fost publicata legea nr. 26 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

Art. I. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza asa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 2. – (1) Auditul financiar reprezinta activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera.
(2) Auditul financiar cuprinde si auditul statutar, desfasurat potrivit legii.”
2. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Auditorii financiari care au dobandit aceasta calitate si sunt membri ai Camerei, in exercitarea independenta a profesiei, desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:
a) auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, in situatiile prevazute de lege;
b) auditul financiar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare consolidate ale entitatilor care au optat pentru auditarea situatiilor financiare anuale;
c) misiuni de revizuire a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare consolidate, precum si a situatiilor financiare interimare;
d) misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale, in conformitate cu standardele internationale in domeniu si cu alte reglementari adoptate de Camera;
e) audit intern.
(3) Auditorii financiari pot desfasura si alte activitati, precum:
a) consultanta financiar-contabila;
b) management financiar-contabil;
c) pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
d) expertiza contabila, evaluare, reorganizare judiciara si lichidare, consultanta fiscala, cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective si a principiului independentei, dupa caz.”
3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 5. – (1) Se infiinteaza Camera Auditorilor Financiari din Romania, persoana juridica autonoma, potrivit legii, care functioneaza ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop patrimonial.
(2) Camera este autoritatea competenta care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.
(3) Camera elaboreaza urmatoarele reglementari:
a) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei, care se aproba prin hotarare a Guvernului. Regulamentul cuprinde prevederi referitoare la:
– organele de conducere a Camerei si modul de alegere a acestora;
– atributiile si raspunderile Camerei;
– regulile si conditiile de atribuire, respectiv de retragere a calitatii de auditor financiar, in conditiile legii;
– cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;
– regulile privind investigarea abaterilor disciplinare, dispunerea sanctiunilor disciplinare si procedura de disciplina, in conditiile legii;
– alte norme necesare ducerii la indeplinire a atributiilor Camerei;
b) codul etic;
c) standardele de audit;
d) normele de desfasurare a examenului de aptitudini profesionale;
e) normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar;
f) regulile privind pregatirea continua a auditorilor financiari;
g) normele privind procedurile minimale de audit;
h) normele privind documentarea in audit;
i) normele privind sistemul de asigurare a calitatii;
j) normele privind raportarea auditului.
(4) Reglementarile prevazute la alin. (3) lit. b)-j) se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei.
(5) Camera are urmatoarele atributii:
a) atribuie calitatea de auditor financiar si emite autorizatii pentru exercitarea acestei profesii in conditiile stabilite de regulamentul de organizare si functionare;
b) organizeaza si urmareste programul de pregatire continua a auditorilor financiari;
c) controleaza calitatea activitatii de audit financiar;
d) promoveaza actualizarea legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar si audit intern, in concordanta cu prevederile legii si cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale in domeniu;
e) adopta normele interne privind activitatea Camerei;
f) retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar, in conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;
g) asigura reprezentarea internationala a profesiei de auditor financiar din Romania;
h) adopta alte norme privind auditul statutar, in conditiile legii;
i) adopta reguli, norme si instructiuni in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, prin care sa se asigure respectarea prevederilor legii.”
4. La articolul 6, alineatul (5) se abroga.
5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8. – (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi si persoane juridice.
(2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii Camerei care sunt incompatibili cu exercitarea activitatii de audit financiar. Situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei, in conditiile legii.
(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se inscriu in Registrul public pe cele doua categorii, activi sau nonactivi, in baza declaratiei date pe propria raspundere.”
6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 10. – (1) Sunt stagiari in activitatea de audit financiar persoanele fizice care indeplinesc conditiile stabilite prin normele aprobate de Camera.
(2) Pentru a asigura capacitatea de aplicare in practica a cunostintelor teoretice a caror testare este inclusa in examen, persoana fizica efectueaza un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situatiilor financiare anuale sau a situatiilor financiare anuale consolidate.
(3) Camera poate stabili, prin norme proprii, conditiile in care pot fi acordate derogari cu privire la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, in vederea accesului la stagiu, la reducerea vechimii in activitatea financiar-contabila ceruta pentru accesul la stagiu, precum si de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala.”
7. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL III
Atribuirea calitatii de auditor financiar, educatie continua
si recunoastere reciproca”

8. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 11. – Conditiile si criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru atribuirea calitatii de auditor financiar se stabilesc prin regulamentul emis de Camera.”
9. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 12. – Camera stabileste norme pentru aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si pentru inregistrarea auditorilor financiari si a entitatilor de audit din terte tari.”
10. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 13. – (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza de examen de competenta profesionala prin care trebuie sa se certifice un nivel corespunzator de cunostinte teoretice, precum si aptitudinea de a le aplica.
(2) Examenele pentru atribuirea calitatii de auditor financiar se organizeaza de Camera, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei. Este interzisa instituirea oricaror exceptii de la testul de aplicare a cunostintelor in practica din cadrul examenului de competenta profesionala.”
11. Dupa articolul 13 se introduc doua noi articole, articolele 131 si 132, cu urmatorul cuprins:
“Art. 131. – (1) Auditorii financiari trebuie sa urmeze programe adecvate de formare profesionala continua, pentru a-si mentine cunostintele teoretice si competentele profesionale la un nivel inalt. Camera emite norme cuprinzand obligatiile ce revin auditorilor financiari cu privire la formarea profesionala continua a acestora.
(2) Nerespectarea cerintelor privind formarea profesionala continua se sanctioneaza potrivit reglementarilor emise in acest sens.
(3) Camera adopta standardele de etica profesionala si normele de control intern de calitate al activitatii auditorilor financiari.
Art. 132. – (1) Camera este autoritatea competenta pentru efectuarea de revizuiri in vederea asigurarii calitatii serviciilor prestate de auditorii financiari.
(2) Camera emite norme si proceduri de revizuire a calitatii activitatii de audit financiar, precum si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, potrivit legii.”
12. Articolul 17 se abroga.
13. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 18. – Profesia de auditor financiar poate fi exercitata numai de persoanele care indeplinesc conditiile de independenta si integritate prevazute de legislatia in domeniu.”
14. Articolul 19 se abroga.
15. Titlul capitolului VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VII
Supravegherea publica”

16. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 26. – Activitatea Camerei se desfasoara sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, potrivit legii.”
17. Articolele 27 si 28 se abroga.
18. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 29. – La entitatile economice ale caror situatii financiare trebuie auditate, precum si la entitatile care opteaza pentru auditarea situatiilor financiare auditul se efectueaza potrivit prezentei ordonante de urgenta si legislatiei in vigoare.”
19. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 30. – Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si promoveaza spre adoptare proiecte de acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Camerei, cu consultarea acesteia si a Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.”
20. Titlul capitolului VIII se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VIII
Registrul public”

21. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 31. – (1) Auditorii financiari activi si nonactivi se inscriu in Registrul public.
(2) Registrul public se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Modificarile intervenite in Registrul public se publica trimestrial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
22. Titlul capitolul IX se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL IX
Investigatii si sanctiuni”

23. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 32. – Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a reglementarilor emise de Camera atrage, dupa caz, raspunderea administrativa sau disciplinara.”
24. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu urmatorul cuprins:
“Art. 321. – Abaterile pentru care se aplica sanctiuni, procedura de constatare si sanctionare a acestora, precum si raspunderea auditorului financiar se stabilesc prin norme emise de Camera.”
25. Articolul 33 se abroga.
26. Capitolul X “Dispozitii tranzitorii”, cuprinzand articolele 34-37, se abroga.
27. Articolul 38 se abroga.
28. La articolul 39, alineatul (2) se abroga.
29. Dupa articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 40, cu urmatorul cuprins:
“Art. 40. – Hotararile Conferintei Camerei, ale Consiliului Camerei, precum si legislatia care reglementeaza organizarea si functionarea Camerei Auditorilor Financiari din Romania se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
Art. II. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close