Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

In M. Of. nr. 136 din  1 martie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, avand ca obiectiv facilitarea absorbtiei instrumentelor structurale, prin garantarea creditelor contractate de catre beneficiarii acestor fonduri in vederea asigurarii contributiei proprii la finantarea proiectelor.
ART. 2 – Beneficiarii Programului de sprijin pot fi unitati administrativ-teritoriale sau institutii de invatamant superior de drept public acreditate ori institutii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate care implementeaza proiecte finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene si operatori regionali de servicii de alimentare cu apa si canalizare care implementeaza proiecte finantate in cadrul axei prioritare nr. 1 din Programul operational sectorial “Mediu”, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
a) solicitantii sprijinului au incheiat un contract de finantare cu o autoritate de management sau un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicita sprijin;
b) proiectele pentru care se solicita sprijin sunt promovate in urmatoarele domenii: infrastructura rutiera, infrastructura de energie, infrastructura de alimentare cu apa, canalizare si tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deseurilor, infrastructura destinata educatiei si cercetarii-dezvoltarii, infrastructura tehnologica de cercetare si dezvoltare stiintifica, infrastructura in domeniul sanatatii si infrastructura in domeniul asistentei sociale;
c) proiectele pentru care se solicita sprijin trebuie sa prevada realizare de lucrari si/sau achizitie de echipamente, intr-o proportie de cel putin 50% din valoarea eligibila a proiectului.
ART. 3 – Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la dispozitiile art. 61 alin. (3) si (5) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului in favoarea finantatorilor care acorda credite beneficiarilor eligibili prevazuti la art. 2.
ART. 4 – (1) Procedura si conditiile de acordare a garantiilor, de eligibilitate a institutiilor de credit si a categoriilor de beneficiari ai Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, precum si regulile de gestionare a garantiilor, inclusiv mecanismul de executare si recuperare a platilor efectuate se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.
(2) Plafonul anual al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 3 se aproba pentru fiecare exercitiu bugetar prin hotarare a Guvernului.
ART. 5 – Intre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea programului.
ART. 6 – (1) In cazul in care beneficiarii finantarilor garantate in cadrul programului nu onoreaza la scadenta obligatiile de plata aferente imprumuturilor contractate in vederea asigurarii contributiei proprii la finantarea proiectelor, institutiile de credit au obligatia de a informa in scris Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. in termen de 5 zile lucratoare de la data scadentei.
(2) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea informatiilor privind neachitarea obligatiei de plata la data scadentei, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. transmite Ministerului Finantelor Publice instiintarea care va contine lista unitatilor administrativ-teritoriale si suma aferenta obligatiei neachitate la scadenta, in scopul sistarii alimentarii bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
(3) Pana la achitarea integrala a obligatiilor de plata restante catre institutia de credit sau pana la executarea valorii garantate potrivit art. 7 alin. (1), cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, a caror alimentare a fost sistata in conditiile alin. (2), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligatii.
ART. 7 – (1) Sumele rezultate din executarea garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. in numele si in contul statului se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, pe baza documentelor justificative prezentate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) ce urmeaza a fi recuperate sunt scadente incepand cu ziua urmatoare datei efectuarii platii de catre Ministerul Finantelor Publice.
ART. 8 – (1) Inscrisurile intocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizeaza sumele de recuperat exprimate in moneda nationala, constituie titluri de creanta si cuprind elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Creantele incorporate in aceste titluri sunt creante fiscale.
(2) In termen de 15 zile de la data efectuarii platilor prevazute la art. 7 alin. (1), titlurile de creanta impreuna cu dovada comunicarii acestora se comunica organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea inscrierii debitului in evidente. In cadrul aceluiasi termen titlul de creanta se comunica debitorului, care are obligatia de a efectua plata sumelor datorate in termen de 60 de zile de la data comunicarii titlului de creanta.
(3) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului de 60 de zile prevazut la alin. (2).
ART. 9 – (1) Pentru neplata la scadenta a sumei inscrise in titlul executoriu, beneficiarii prevazuti la art. 2 datoreaza obligatii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua urmatoare datei efectuarii platii de catre Ministerul Finantelor Publice conform art. 7 alin. (1) si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Cuantumul obligatiilor fiscale accesorii se calculeaza de catre organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) In vederea recuperarii creantelor fiscale, daca la expirarea termenului de 60 de zile, mentionat in titlul de creanta, debitorul nu face dovada efectuarii platii, directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice va comunica organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din oficiu, titlurile executorii.
ART. 10 – (1) Recuperarea creantelor fiscale principale si accesorii rezultate din platile efectuate de Ministerul Finantelor Publice conform art. 8 alin. (1) in contul finantatorilor pentru toate categoriile de beneficiari se efectueaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in temeiul titlurilor executorii.
(2) Recuperarea creantelor fiscale datorate de unitatile administrativ-teritoriale se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 11 – In cazul debitorilor aflati in procedura insolventei, inscrierea la masa credala pentru creantele bugetare rezultate din garantiile acordate si platite in cadrul Programului de sprijin se efectueaza de catre organele competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
ART. 12 – Sumele incasate potrivit art. 10 constituie venituri ale bugetului de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.
ART. 13 – Acolo unde prezenta ordonanta de urgenta nu dispune, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close