Componenta Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si Regulamentul de organizare si functionare a acesteia

In M. Of. nr. 141 din  3 martie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia.
Din cuprins:
ART. 1 – Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Comisia este formata din 7 membri, in componenta prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.499/2009 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 3 iunie 2009, se abroga.
ART. 4 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

COMPONENTA
Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

1. Director al Directiei de politici si legislatie in domeniile vamal si nefiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru presedinte
2. Directorul general al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru vicepresedinte
3. Director al Directiei de legislatie in domeniul TVA din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru
4. Director in cadrul Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru
5. Director al Directiei de legislatie in domeniul accizelor din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru
6. Directorul general al Directiei generale de informatii fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – membru
7. Directorul general al Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – membru

NOTA:
In cazuri justificate, presedintele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate este inlocuit de vicepresedinte, care exercita toate atributiile presedintelui, conform ordinului.
In cazuri justificate, membrii Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate pot desemna in scris un alt membru al comisiei care sa exercite drepturile derivate din calitatea de membru.
Un membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate nu poate primi decat o singura imputernicire in baza careia sa reprezinte un alt membru al comisiei.

ANEXA 2

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

CAPITOLUL I – Prevederi generale

ART. 1 – Atributiile prevazute in sarcina autoritatii fiscale centrale, conform prevederilor titlului VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice aferente titlului VII si titlului VIII, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celor ale art. 234 alin. (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare Comisia.
ART. 2 – (1) Activitatea curenta a Comisiei se realizeaza pana la data de 1 aprilie 2010 prin intermediul Directiei de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, ca directie de specialitate. Dupa aceasta data, activitatea Comisiei se realizeaza prin intermediul Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare directia de specialitate.
(2) Incepand cu data de 1 aprilie 2010, directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice are drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).
(3) Predarea dosarelor, documentelor si evidentelor de la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor catre Ministerul Finantelor Publice se va realiza incepand cu data de 1 aprilie 2010, pe baza de procese-verbale de predare-primire, care vor fi incheiate dupa cum urmeaza:
a) la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor predarea se va realiza prin Directia de autorizari;
b) la nivelul Ministerului Finantelor Publice preluarea se va realiza prin Directia generala management al domeniilor reglementate specific.
ART. 3 – (1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor, prin participarea acestora in mod direct sau in baza desemnarii realizate in conditiile prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
(2) Lucrarile Comisiei vor fi conduse de presedintele acesteia. In cazul in care presedintele Comisiei lipseste, acesta il va desemna pe vicepresedinte pentru a conduce lucrarile.
(3) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii de produse supuse accizelor armonizate – persoane juridice, asociatii familiale, persoane fizice autorizate si intreprinderi individuale – care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitatile prevazute la titlul VII “Accize si alte taxe speciale” si titlul VIII “Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile” din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 234 alin. (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II – Organizarea sedintelor de lucru ale Comisiei

ART. 4 – (1) Comisia se intruneste de cel mult doua ori pe luna, pentru analiza situatiilor care impun luarea unei decizii.
(2) Comisia va fi convocata de presedinte sau de vicepresedinte, la propunerea directiei de specialitate, in scris, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data la care va avea loc sedinta Comisiei. Odata cu aprobarea ordinii de zi, presedintele sau vicepresedintele, la propunerea directiei de specialitate, va stabili si persoanele ce urmeaza a fi invitate la sedinta.
(3) Convocarea Comisiei poate fi facuta in mod extraordinar si fara respectarea dispozitiilor alin. (1) si (2), cu prezentarea de catre directia de specialitate a unei motivari insusite de presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz, cu privire la situatia extraordinara aparuta.
ART. 5 – (1) Directia de specialitate va pune la dispozitia membrilor Comisiei, cu 3 zile lucratoare inaintea sedintei, ordinea de zi si notele de prezentare intocmite de directia de specialitate.
(2) In situatiile prevazute la art. 4 alin. (3), termenul in care se vor pune la dispozitia membrilor Comisiei notele de prezentare va putea fi redus.
(3) Notele de prezentare vor fi intocmite de directia de specialitate in urma analizarii documentatiei, care consta, in principal, din solicitari in vederea autorizarii si/sau alte solicitari privind produsele accizabile, precum si din sesizari primite de la organele cu atributii de control referitoare la activitatea operatorilor economici care isi desfasoara activitatea in domeniul produselor accizabile.
(4) Directia de specialitate analizeaza documentele prevazute la alin. (3) sub aspectul continutului legal obligatoriu al dosarului, inaintand Comisiei note de prezentare care contin propuneri motivate de solutionare.
(5) In situatia in care din analiza documentelor si a legislatiei in vigoare directia de specialitate nu poate face o propunere motivata pe care sa o supuna spre dezbatere Comisiei, aceasta din urma va analiza nota de prezentare si in absenta unei propuneri.
ART. 6 – (1) Notele de prezentare intocmite de directia de specialitate vor fi prezentate in plenul Comisiei de catre presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz.
(2) Suplimentar fata de nota de prezentare intocmita de directia de specialitate, pot fi puse la dispozitia membrilor Comisiei, la cerere, orice acte care se afla in documentatia prevazuta la art. 5 alin. (3).
ART. 7 – (1) Comisia va analiza situatia prezentata, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislatiei incidente in vigoare, avand in vedere competentele Comisiei.
(2) Directia de specialitate sau Comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii atat de la operatorii economici solicitanti, cat si de la institutii ale statului.
(3) Informatiile suplimentare oferite de membrii Comisiei sau de alte organe sau institutii ale statului in cadrul termenului de 3 zile lucratoare, de natura sa schimbe propunerile facute de directia de specialitate, prin nota de prezentare, duc la amanarea solutionarii notei de prezentare si, implicit, la reanalizarea situatiei de fapt, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 5 alin. (2).
(4) In cazuri exceptionale, analiza informatiilor suplimentare de natura a schimba propunerile directiei de specialitate prin nota de prezentare se poate face fara amanarea solutionarii cererii, cu obligativitatea mentionarii in procesul-verbal de sedinta a motivelor care au impus solutionarea cu celeritate.
ART. 8 – (1) Comisia ia hotarari cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor si vor fi validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti in mod direct sau in baza imputernicirii acordate conform anexei nr. 1 la ordin a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea.
(2) In baza hotararilor Comisiei se emit deciziile, care se semneaza de catre presedintele Comisiei, indiferent daca a condus sau nu sedinta la care s-au luat respectivele hotarari.
(3) In cazuri justificate presedintele poate delega vicepresedintelui atributia prevazuta la alin. (2).
ART. 9 – (1) La sedintele Comisiei participa functionari din cadrul directiei de specialitate, care vor consemna intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate in cadrul sedintei.
(2) La lucrarile Comisiei va fi invitat, dupa caz, in functie de ordinea de zi a Comisiei, cate un reprezentant din partea:
a) Ministerului Administratiei si Internelor;
b) Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
c) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
d) Directiei generale politica industriala si competitivitate din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
e) Garzii Financiare;
f) Directiei supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor;
g) patronatelor producatorilor de produse accizabile sau depozitarilor de astfel de produse, legal infiintate.
(3) La lucrarile Comisiei pot fi invitati reprezentantii autoritatilor care pot oferi informatii relevante asupra aspectelor supuse dezbaterii Comisiei, precum si persoanele fizice sau juridice ale caror situatii de fapt si de drept sunt supuse analizei Comisiei in mod direct sau prin reprezentant.
(4) Invitatii participa la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, punctele de vedere exprimate de acestia in cadrul lucrarilor Comisiei avand caracter consultativ. Invitatii nu participa la luarea deciziei de catre Comisie.

CAPITOLUL III – Deciziile Comisiei

ART. 10 – (1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai in forma scrisa.
(2) Deciziile cuprind urmatoarele elemente:
a) denumirea Comisiei;
b) numarul deciziei si data la care a fost emisa;
c) datele de identificare ale operatorului de produse supuse accizelor armonizate;
d) obiectul deciziei;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele si semnatura presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei, dupa caz;
h) stampila Comisiei;
i) indicarea posibilitatii de a fi contestata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.
ART. 11 – (1) Decizia trebuie comunicata operatorului de produse supuse accizelor armonizate caruia ii este destinata.
(2) Deciziile Comisiei vor fi comunicate in una dintre urmatoarele forme:
a) prin prezentarea operatorului de produse supuse accizelor armonizate sau a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, la sediul directiei de specialitate ori la sediul autoritatii fiscale teritoriale, dupa caz, si primirea actului administrativ de catre acesta/aceasta, sub semnatura, data comunicarii fiind data ridicarii sub semnatura a actului;
b) prin remiterea, sub semnatura, a actului administrativ de catre persoanele imputernicite de autoritatile fiscale teritoriale, data comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului;
c) prin posta, la domiciliul fiscal al operatorului de produse supuse accizelor armonizate sau al persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt: fax, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ si confirmarea primirii acestuia, data comunicarii fiind data confirmarii primirii actului administrativ;
d) prin publicitate.
(3) In cazul in care comunicarea deciziei nu a fost posibila potrivit dispozitiilor prevazute la alin. (2) lit. a) – c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afisarea la sediul autoritatii fiscale teritoriale de care apartine operatorul de produse accizabile supuse accizelor armonizate a unei copii a deciziei emise pe numele acestuia sau pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Decizia se considera comunicata dupa expirarea unui termen de 15 zile de la data afisarii sau a publicarii pe pagina de internet.
ART. 12 – Decizia produce efecte din momentul in care este comunicata operatorului de produse accizabile supuse accizelor armonizate sau persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, ori la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.
ART. 13 – Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaza actul administrativ, numele si prenumele ori denumirea operatorului de produse supuse accizelor armonizate, a obiectului deciziei sau a semnaturii presedintelui ori vicepresedintelui Comisiei, dupa caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constata de instanta judecatoreasca de contencios administrativ, in conditiile legii.
ART. 14 – Comisia poate indrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea operatorului de produse supuse accizelor armonizate ori a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz. Decizia corectata se va comunica potrivit prevederilor art. 11.

CAPITOLUL IV – Cai de atac

ART. 15 – (1) Impotriva deciziei Comisiei se poate formula plangere prealabila in conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plangerea prealabila formulata impotriva deciziei Comisiei, in conditiile prezentului regulament, este calea administrativa de atac prin care se solicita autoritatii publice emitente reexaminarea deciziei.
ART. 16 – In situatia in care operatorul de produse supuse accizelor armonizate sau persoana imputernicita de catre acesta, dupa caz, contesta decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizatiei sau orice alte decizii emise de Comisie, efectul deciziei se suspenda de drept pana la solutionarea contestatiei de catre Comisie in cadrul procedurii prealabile prevazute de legislatia in domeniu, potrivit art. 185 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 17 – (1) Plangerea prealabila se formuleaza in scris si va cuprinde:
a) datele de identificare ale contestatarului;
b) obiectul acesteia;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit a contestatarului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.
(2) Plangerea prealabila se depune la sediul Ministerului Finantelor Publice, in termenele prevazute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul in care plangerea prealabila este depusa la un organ necompetent din cadrul autoritatii fiscale, aceasta va fi inaintata, in termen de maximum 5 zile de la data primirii, directiei de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor pana la data de 1 aprilie 2010 si, respectiv, directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice dupa data de 1 aprilie 2010.
ART. 18 – Plangerea prealabila poate fi retrasa de contestatar pana la solutionarea acesteia. Comisia va comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renuntarea la plangerea prealabila.
ART. 19 – (1) Comisia analizeaza plangerile prealabile in raport cu sustinerile formulate de contestatar, cu dispozitiile legale invocate de acesta si cu documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plangerii prealabile se face in limitele sesizarii.
(2) Comisia poate solicita, pentru lamurirea cauzei, punctul de vedere al directiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor institutii si autoritati.
(3) Prin solutionarea plangerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatarului in propria cale de atac.
(4) Contestatarul sau imputernicitii acestuia, dupa caz, pot sa depuna probe noi in sustinerea cauzei pe tot parcursul solutionarii plangerii prealabile.
ART. 20 – (1) In solutionarea plangerii prealabile, Comisia se pronunta prin decizie.
(2) Decizia emisa in solutionarea plangerii prealabile este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.
ART. 21 – (1) Decizia de solutionare a plangerii prealabile se emite in forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele si prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numarul de inregistrare al plangerii prealabile la Ministerul Finantelor Publice si obiectul cauzei.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea Comisiei in emiterea deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.
(5) Decizia se semneaza de catre presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz.
ART. 22 – (1) Prin decizie, plangerea prealabila va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.
(2) In cazul admiterii plangerii prealabile se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.
(3) Daca se constata neindeplinirea unei conditii procedurale la investirea Comisiei cu solutionarea plangerii prealabile, aceasta va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
ART. 23 – (1) Decizia privind solutionarea plangerii prealabile se comunica contestatarului in forma scrisa, in conditiile prevazute la art. 11.
(2) Deciziile emise in solutionarea plangerilor prealabile pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in termenul prevazut de legislatia in vigoare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close