Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 9/2010

In M. Of. nr. 159 din 12 martie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 173/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar.
Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

ART. 1
Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, contin prevederi cu caracter tehnico-organizatoric privind punerea in aplicare a masurilor de protectie sociala prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, denumita in continuare ordonanta, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar.
ART. 2
(1) In vederea realizarii serviciilor de preconcediere prevazute la art. 6 din ordonanta, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, care efectueaza concedieri colective in conditiile ordonantei, denumite in continuare societati, intocmesc liste nominale cu persoanele care urmeaza sa fie disponibilizate prin concedieri colective, la nivelul judetelor sau, dupa caz, in functie de filialele si/sau sucursalele din care provin aceste persoane.
(2) Listele nominale prevazute la alin. (1) se intocmesc potrivit tabelului prevazut in anexa nr. 1.1 la Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 278/2002, si se transmit agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, denumite in continuare agentii, in a caror raza teritoriala isi au locul de munca persoanele care urmeaza sa fie disponibilizate.
ART. 3
(1) Suma ce se acorda la data incetarii contractului individual de munca, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanta, se plateste direct beneficiarilor, prin intermediul societatilor sau, dupa caz, al filialelor si/sau sucursalelor acestora.
(2) Sumele necesare in vederea efectuarii platilor catre persoanele concediate se vireaza in conturile societatilor sau, dupa caz, ale filialelor si/sau sucursalelor acestora de agentiile in a caror raza teritoriala acestea isi au sediul.
(3) Sumele prevazute la alin. (2) se vireaza de agentii in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii de catre societati sau, dupa caz, de catre filialele si/sau sucursalele acestora a urmatoarelor documente:
a) programele de restructurare si reorganizare sau numai programele de restructurare ori de reorganizare prevazute la art. 3 din ordonanta;
b) listele nominale cu persoanele care beneficiaza de suma ce se acorda la data incetarii contractului individual de munca, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanta, intocmite dupa modelul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme;
c) statele de plata pentru suma acordata la data incetarii contractului individual de munca, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanta;
d) documente justificative care sa ateste atat preluarea persoanelor prevazute la art. 4 alin. (2) din ordonanta, cat si incheierea de catre acestea a contractelor individuale de munca pe durata nedeterminata cu cel putin 12 luni inainte de concediere.
ART. 4
Programele prevazute la art. 3 alin. (3) lit. a) se depun, in original, la agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul societatile ori, dupa caz, in copie, la agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul filialele si/sau sucursalele acestor societati.
ART. 5
(1) Statele de plata prevazute la art. 3 alin. (3) lit. c) se intocmesc in doua exemplare si se semneaza de conducerile societatilor ori, dupa caz, ale filialelor acestora sau, prin delegare de competenta, de conducerile sucursalelor societatilor si se vizeaza, in vederea virarii sumelor prevazute la art. 3 alin. (2), de directorii executivi ai agentiilor in a caror raza teritoriala isi au sediul societatile in cauza ori, dupa caz, filialele si/sau sucursalele acestora.
(2) In situatia in care, pana la data depunerii statelor de plata prevazute la art. 3 alin. (3) lit. c), Institutul National de Statistica nu a comunicat salariul mediu net pe economie prevazut la art. 7 lit. a) din ordonanta, se ia in considerare salariul mediu net pe economie comunicat de acesta in luna ianuarie a anului precedent.
(3) Regularizarea diferentelor reiesite din calculul salariului mediu net pe economie, in cazul prevazut la alin. (2), se efectueaza de agentii in luna urmatoare celei in care Institutul National de Statistica a comunicat salariul mediu net pe economie prevazut la art. 7 lit. a) din ordonanta.
(4) Dupa efectuarea platilor catre persoanele concediate, un exemplar al statelor de plata prevazute la alin. (1) se pastreaza de catre societati ori, dupa caz, de catre filialele si/sau sucursalele acestora, iar celalalt exemplar, purtand semnaturile beneficiarilor, se transmite agentiilor in a caror raza teritoriala isi au sediul societatile ori, dupa caz, filialele si/sau sucursalele acestora.
(5) In cazul in care societatile ori, dupa caz, filialele si/sau sucursalele acestora efectueaza platile catre persoanele concediate prin intermediul cardului bancar, exemplarul statului de plata care se transmite agentiilor, potrivit prevederilor alin. (4), va fi insotit de confirmarea privind efectuarea platilor, emisa de institutiile bancare.
ART. 6
(1) Sumele virate conform prevederilor art. 3 alin. (2) si neincasate de persoanele concediate in conditiile ordonantei se restituie de catre societati ori, dupa caz, de catre filialele si/sau sucursalele acestora, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data virarii lor, agentiilor in a caror raza teritoriala acestea isi au sediul.
(2) Nerestituirea sumelor in termenul prevazut la alin. (1) atrage obligatia societatilor ori, dupa caz, a filialelor si/sau sucursalelor acestora la plata de dobanzi, in conditiile legii.
(3) In termenul prevazut la alin. (1), societatile ori, dupa caz, filialele si/sau sucursalele acestora vor depune la agentiile in a caror raza teritoriala acestea isi au sediul listele nominale cu persoanele concediate care nu au incasat suma ce se acorda la data incetarii contractului individual de munca, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanta.
(4) Listele nominale se transmit de agentiile la care au fost depuse catre agentiile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta persoanele prevazute la alin. (3), in vederea efectuarii platii sumei prevazute la art. 7 lit. a) din ordonanta.
(5) Plata sumei prevazute la art. 7 lit. a) din ordonanta se face la solicitarea scrisa formulata de persoanele prevazute la alin. (3), adresata agentiilor in a caror raza teritoriala acestea isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
ART. 7
(1) Calculul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, utilizat la determinarea venitului lunar de completare prevazut la art. 8 din ordonanta, se efectueaza de catre societati ori, dupa caz, de catre filialele si/sau sucursalele acestora.
(2) Pentru calculul cuantumului salariului prevazut la alin. (1) se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) se determina salariul individual brut pe fiecare dintre cele 3 luni inainte de concediere, prin insumarea salariului de baza lunar cu sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri prevazute in contractul individual de munca. La stabilirea salariului individual brut nu se iau in calcul sumele acordate ocazional sau cu caracter nepermanent, precum si sporul platit pentru ore suplimentare, prestate potrivit legii;
b) se calculeaza impozitul lunar pe venitul din salarii, prin aplicarea cotei de impozit prevazute de lege asupra bazei de calcul stabilite ca diferenta intre salariul prevazut la lit. a), din care au fost deduse contributiile obligatorii aferente unei luni, si deducerea personala acordata pentru luna respectiva si/sau, dupa caz, alte elemente prevazute de lege;
c) se determina salariul individual net pe fiecare dintre cele 3 luni inainte de concediere, prin deducerea din salariul prevazut la lit. a) a contributiilor obligatorii aferente unei luni, precum si a impozitului lunar pe venitul din salarii, calculat conform prevederilor lit. b);
d) se calculeaza media aritmetica a salariilor individuale nete pe ultimele 3 luni inainte de concediere, determinate conform prevederilor lit. c).
(3) In situatia in care persoana concediata in conditiile prevazute de ordonanta a avut contractul individual de munca suspendat sau a efectuat concediul de odihna in cursul unei luni din ultimele 3 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca, ca urmare a concedierii colective, la determinarea cuantumului salariului prevazut la alin. (1) se ia in considerare salariul la care aceasta persoana ar fi avut dreptul daca ar fi desfasurat activitate pe o luna intreaga, in program normal de lucru.
ART. 8
(1) Calculul salariului prevazut la art. 7 alin. (1) se evidentiaza in situatiile intocmite de catre societati ori, dupa caz, de catre filialele si/sau sucursalele acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme.
(2) Situatiile prevazute la alin. (1) se intocmesc prin gruparea persoanelor care beneficiaza de prevederile art. 7 lit. c) din ordonanta pe judete, in functie de domiciliul sau, dupa caz, de resedinta acestora, si se depun la agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul societatile ori, dupa caz, filialele si/sau sucursalele acestora.
(3) In vederea certificarii datelor prezentate in situatiile prevazute la alin. (1), agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul societatile ori, dupa caz, filialele si/sau sucursalele acestora verifica, prin sondaj, calculul salariului prevazut la art. 7 alin. (1), pentru cel putin 10% din numarul persoanelor cuprinse in aceste situatii.
(4) Dupa verificare conform alin. (3), situatiile prevazute la alin. (1) se semneaza de directorii executivi ai agentiilor la care au fost depuse si se transmit catre agentiile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta persoanele cuprinse in aceste situatii.
ART. 9
(1) Solicitarea de acordare a dreptului la venitul lunar de completare prevazut la art. 7 lit. c) din ordonanta se aproba sau, dupa caz, se respinge prin decizie a directorilor executivi ai agentiilor in a caror raza teritoriala isi au domiciliul ori, dupa caz, resedinta persoanele solicitante.
(2) Persoanelor care, potrivit art. 9 din ordonanta, nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj, li se comunica, potrivit legii, decizia directorilor executivi ai agentiilor in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, privind respingerea acordarii dreptului la venitul lunar de completare.
(3) Deciziile prevazute la alin. (1) se intocmesc potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
ART. 10
(1) Venitul lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) din ordonanta se stabileste si se plateste odata cu indemnizatia de somaj de catre agentiile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta persoanele beneficiare.
(2) In cazul in care cuantumul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, prevazut in situatia intocmita potrivit art. 8 alin. (1), este mai mic decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, la determinarea venitului lunar de completare se ia in considerare cuantumul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, prevazut in situatia intocmita potrivit art. 8 alin. (1).
(3) In cazul in care cuantumul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, prevazut in situatia intocmita potrivit art. 8 alin. (1), este mai mare decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, la determinarea venitului lunar de completare se ia in considerare salariul mediu net pe economie comunicat in luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea.
(4) In situatia in care, pana la data stabilirii venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) din ordonanta, Institutul National de Statistica nu a comunicat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, se ia in considerare salariul mediu net pe economie comunicat in luna ianuarie a anului precedent.
(5) Regularizarea diferentelor, in cazul prevazut la alin. (4), se efectueaza de catre agentii in luna urmatoare celei in care Institutul National de Statistica a comunicat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea.
ART. 11
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 10 alin. (2) din ordonanta, este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin hotarare a Guvernului.
ART. 12
Pentru fractiuni de luna, venitul lunar de completare se calculeaza prin raportarea cuantumului acestuia, stabilit conform prevederilor art. 8 sau, dupa caz, conform art. 11 din ordonanta, la numarul de zile calendaristice din luna respectiva, iar rezultatul se inmulteste cu numarul de zile din luna respectiva pentru care persoana beneficiaza de venit lunar de completare.
ART. 13
In situatiile prevazute la art. 11 alin. (3) din ordonanta, plata venitului lunar de completare pentru persoanele beneficiare care solicita inscrierea la una dintre categoriile de pensii inceteaza de la data prevazuta la art. 83 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 14
(1) In situatia prevazuta la art. 12 din ordonanta, sumele cuvenite si neachitate pana la data decesului beneficiarului se achita la cererea scrisa a persoanelor indreptatite, care pot fi sotul supravietuitor, copiii, parintii sau, in lipsa acestora, ceilalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
(2) Cererea va fi insotita de documente care sa ateste calitatea detinuta de persoanele prevazute la alin. (1) fata de beneficiarii defuncti.
(3) Sumele cuvenite si neachitate pana la data decesului beneficiarului se achita in urma aprobarii cererii prevazute la alin. (1) de catre directorul executiv al agentiei in a carei raza teritoriala si-a avut domiciliul sau, dupa caz, resedinta beneficiarul.
ART. 15
(1) Masura suspendarii platii venitului lunar de completare, prevazuta la art. 14 alin. (1) din ordonanta, pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) din ordonanta, se revoca prin decizie a directorului executiv al agentiei in a carei raza teritoriala beneficiarul si-a avut domiciliul sau, dupa caz, resedinta, la cererea acestuia, in situatia in care probeaza cu acte justificative ca nu si-a indeplinit aceasta obligatie, din motivele prevazute la art. 14 alin. (3) din ordonanta.
(2) Masura suspendarii platii venitului lunar de completare se revoca prin decizie a directorului executiv al agentiei in a carei raza teritoriala si-a avut domiciliul sau, dupa caz, resedinta beneficiarul si in cazul in care neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) din ordonanta este justificata de catre beneficiar prin dovada intervenirii unor evenimente familiale deosebite, stabilite potrivit art. 147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, cum sunt casatoria, nasterea unui copil, decesul sotului, sotiei sau al rudelor pana la gradul al doilea inclusiv, precum si in cazul existentei unei situatii de forta majora, confirmata de autoritatea publica competenta.
(3) Actele justificative prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie prezentate in termen de 30 de zile de la data incetarii motivelor care au determinat masura suspendarii platii venitului lunar de completare, prevazuta la art. 14 alin. (1) din ordonanta.
ART. 16
Pentru repunerea in plata a venitului lunar de completare, conform art. 14 alin. (4) si art. 15 alin. (4) din ordonanta, persoanele beneficiare depun la agentiile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta o cerere intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
ART. 17
Deciziile directorilor executivi ai agentiilor in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta beneficiarii cu privire la masurile prevazute la art. 17 din ordonanta se intocmesc potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5.
ART. 18
Conform art. 26 din ordonanta, impotriva deciziilor prevazute la art. 17 persoanele nemultumite pot introduce contestatie la instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
ART. 19
Drepturile banesti acordate cu titlu de venit lunar de completare in conditiile prevazute de ordonanta se achita prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj.
ART. 20
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentele norme.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close