Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

In M. Of. nr. 162 din 12 martie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei.
Din cuprins:
ARTICOL UNIC – (1) Se aproba Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, denumit in continuare Programul de sprijin, si criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Programul de sprijin este un program guvernamental, cu caracter national, determinat de aplicabilitatea acestuia pe intreg teritoriul tarii si de importanta accelerarii sistemului de absorbtie a fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.
ANEXA 1

NORME
de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1 – Prezentele norme au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei.
ART. 2 – Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN, denumit in continuare FNGCIMM, garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate beneficiarilor in cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, denumit in continuare Programul de sprijin.
ART. 3 – In cadrul Programului de sprijin se acorda cel mult doua garantii pentru imprumuturile contractate de fiecare beneficiar eligibil, pentru cel mult doua proiecte finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, indiferent de numarul de proiecte pe care acesta le implementeaza.
ART. 4 – (1) Sursa de plata a valorii de executare a garantiilor emise in numele si in contul statului este bugetul de stat.
(2) Pentru anul 2010, plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 este de 300 milioane euro.
(3) Plafonul anual al garantiilor prevazut la alin. (2) poate fi defalcat pe categorii de beneficiari ai Programului de sprijin, respectiv pe domenii prioritare pentru economia romaneasca, prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de gradul de utilizare pe categorii de beneficiari ai proiectelor din domeniile prevazute la art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010.
ART. 5 – (1) Conventia de implementare, modelul Contractului de garantare si al inscrisului prevazut la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Orice comision datorat FNGCIMM, precum si conditiile in care se percepe acesta se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociaza semestrial intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM. Comisionul de gestiune datorat FNGCIMM se calculeaza pe an la soldul finantarii si se va plati de catre finantator, care ulterior il recupereaza de la beneficiarul garantiei de stat.

CAPITOLUL II
Definitii

ART. 6 – In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) conditiile Programului de sprijin – criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului de sprijin, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei;
b) garantie – angajament asumat de FNGCIMM in numele si in contul statului, materializat intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de finantator, ca urmare a producerii riscului de credit;
c) beneficiar al Programului de sprijin – se incadreaza in una dintre categoriile de beneficiari prevazute la art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, indeplineste criteriile de eligibilitate, precum si normele de creditare ale finantatorului si solicita si primeste finantare din partea acestuia, garantata de FNGCIMM, in numele si in contul statului, in cadrul Programului de sprijin;
d) finantator – institutie de credit, inclusiv unitatile teritoriale ale acesteia (sucursale, agentii etc.), care acorda o finantare unui beneficiar in cadrul Programului de sprijin;
e) finantare garantata – maximum 80% din finantarea acordata in euro sau in lei in cadrul Programului de sprijin, in valoare de maximum 15% din valoarea totala a proiectului implementat in domenii prioritare pentru economia romaneasca, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul Programului de sprijin in baza contractului de credit;
f) perioada de tragere a finantarii – perioada de maximum 4 ani, in care beneficiarul finantarii garantate in cadrul Programului de sprijin utilizeaza finantarea garantata conform transelor stabilite cu finantatorul in baza contractului de credit;
g) riscul de credit – neplata, partiala sau integrala, de catre beneficiarul programului de sprijin a finantarii garantate, respectiv principalul;
h) conventie privind implementarea Programului de sprijin – document-cadru, incheiat intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM si clauze privind drepturile si obligatiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor;
i) contract de garantare – document contractual incheiat intre FNGCIMM, finantator si beneficiarul Programului de sprijin, in care se prevad conditiile specifice de acordare si plata a unei garantii;
j) conditii generale – document-cadru aprobat de FNGCIMM in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, care stabileste cadrul general aplicabil finantatorilor in privinta gestionarii finantarilor garantate in cadrul Programului de sprijin;
k) soldul finantarii garantate – soldul finantarii, respectiv principalul exigibil la data cererii de plata a garantiei, reprezentand valoarea initiala a finantarii din care se scad obligatiile achitate de beneficiar pana la data declararii exigibilitatii anticipate a creditului de catre finantator;
l) valoarea garantiei – valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel acopera soldul finantarii garantate definite la lit. e);
m) valoarea de executare a garantiei – suma ce urmeaza a fi platita de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egala cu soldul finantarii garantate, la care se adauga procentul de garantare;
n) data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului – data la care inceteaza raspunderea FNGCIMM in numele si in contul statului, respectiv:
1. data indeplinirii de catre beneficiarul Programului de sprijin a tuturor obligatiilor fata de finantator; sau
2. data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei;
o) perioada de valabilitate a garantiei – perioada de la data intrarii in vigoare a garantiei si pana la data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului;
p) acord de principiu privind emiterea garantiei – document emis de FNGCIMM in numele si in contul statului, care atesta eligibilitatea beneficiarului potrivit lit. c) si care va fi inclus in caietul de sarcini intocmit de beneficiar in vederea demararii procedurii de achizitie de prestari servicii financiare. Acordul de principiu nu reprezinta un angajament irevocabil de acordare a garantiei si nu diminueaza plafonul alocat potrivit prevederilor art. 4 alin. (2).

CAPITOLUL III
Descrierea garantiei

ART. 7 – Garantia emisa de FNGCIMM in numele si in contul statului are urmatoarele caracteristici principale:
a) este irevocabila – furnizorul protectiei nu isi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului in care cumparatorul protectiei nu plateste la scadenta costul protectiei;
b) este neconditionata – contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia beneficiarul protectiei nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre FNGCIMM a cererii de plata, fara insa a depasi 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii restantei, in cazul in care obligatul principal nu achita la termen plata scadenta/platile scadente;
c) este expresa – protectia furnizata de garantie este legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire a protectiei este clar definit si nu poate fi pus la indoiala;
d) este directa;
e) este platibila la prima cerere scrisa a finantatorului, realizata in termenii si conditiile prevazute in contractul de garantare;
f) valoarea se reduce cu ratele de capital, respectiv cu principalul, rambursate de catre beneficiarul Programului de sprijin, proportional cu procentul de garantare;
g) acopera initial numai 80% din principal, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul Programului de sprijin in baza contractului de credit.
ART. 8 – Raspunderea FNGCIMM in numele si in contul statului incepe la data semnarii de catre parti a contractului de garantare si inceteaza potrivit art. 6 lit. n).
ART. 9 – Garantia se acorda in euro sau in moneda nationala si se plateste in moneda nationala, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data platii.

CAPITOLUL IV
Acordarea si monitorizarea garantiei

ART. 10 – (1) In vederea obtinerii unei garantii, beneficiarul poate transmite FNGCIMM solicitarea de obtinere a unui acord de principiu privind emiterea garantiei, impreuna cu contractul de finantare incheiat cu o autoritate de management sau un organism intermediar, toate anexele si actele aditionale, dupa caz, in copii certificate de beneficiar pentru conformitate cu originalele, impreuna cu dovada platii comisionului de analiza. Solicitarea acordului de principiu este facultativa.
(2) FNGCIMM analizeaza, potrivit prezentelor norme si conditiilor generale, solicitarea acordului de principiu privind emiterea garantiei formulata de beneficiar si, in cazul in care constata ca beneficiarul si proiectul pentru care se solicita sprijin se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, comunica beneficiarului acordul sau de principiu privind emiterea garantiei.
(3) Indiferent daca a solicitat emiterea acordului de principiu, in vederea obtinerii finantarii garantate in cadrul Programului de sprijin, beneficiarul Programului de sprijin deruleaza procedura de achizitie de prestari servicii financiare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile art. 12 se vor regasi in caietele de sarcini intocmite de beneficiari.
ART. 11 – Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului de sprijin sunt urmatoarele:
a) la data solicitarii finantarii au incheiat un contract de finantare valabil cu o autoritate de management sau cu un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicita finantarea garantata;
b) proiectul pentru care se solicita sprijin este promovat in unul dintre urmatoarele domenii: infrastructura rutiera, infrastructura de energie, infrastructura de alimentare cu apa, canalizare si tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deseurilor, infrastructura destinata educatiei si cercetarii-dezvoltarii, infrastructura tehnologica de cercetare si dezvoltare stiintifica, infrastructura in domeniul sanatatii si infrastructura in domeniul asistentei sociale;
c) cel putin 50% din valoarea eligibila a proiectului pentru care se solicita sprijin reprezinta realizare de lucrari si/sau achizitie de echipamente;
d) solicita un imprumut de maximum 15% din valoarea totala a unui proiect pentru care solicita finantare in cadrul Programului de sprijin;
e) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
f) conform evidentelor FNGCIMM, la data solicitarii finantarii au mai beneficiat de cel mult un imprumut garantat in cadrul Programului de sprijin pentru un proiect derulat in unul dintre domeniile prioritare pentru economia romaneasca prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010;
g) in cazul in care solicita acordarea celui de-al doilea imprumut garantat in cadrul programului, conform evidentelor finantatorilor, beneficiarul trebuie sa fi indeplinit pana la momentul solicitarii toate obligatiile asumate in primul contract de credit incheiat cu finantatorul, pana la data solicitarii celui de-al doilea imprumut;
h) au capacitate de a garanta din surse proprii minimum 20% din valoarea finantarii in cadrul programului, respectiv partea negarantata de FNGCIMM in numele si in contul statului, precum si dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate in baza contractului de credit in conformitate cu reglementarile interne ale institutiei de credit finantatoare.
ART. 12 – (1) Perioada de acordare a finantarii si perioada de gratie se stabilesc de comun acord cu finantatorul, cu obligatia finantatorului de a asigura o perioada de tragere a sumelor aferente imprumutului de maximum 4 ani.
(2) Finantatorii nu percep comision de neutilizare si comision de rambursare anticipata.
(3) Contractele de credit incheiate cu beneficiarii Programului de sprijin nu pot contine clauze care sa permita modificarea unilaterala de catre finantator a acestuia.
(4) Pe toata durata de valabilitate a garantiei, modificarile contractelor de credit prin acte aditionale nu pot aduce atingere conditiilor Programului de sprijin.
ART. 13 – (1) Dupa selectarea finantatorului in urma procedurii achizitiei de prestari servicii financiare derulate in conditiile art. 10 alin. (3), finantatorul transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, impreuna cu actul de acceptare a ofertei castigatoare, contractul de achizitie de servicii financiare, documentul prin care finantatorul a aprobat acordarea finantarii garantate in cadrul Programului de sprijin si acordul de principiu eliberat in conformitate cu prevederile art. 10, dupa caz.
(2) Pentru beneficiarul care nu a solicitat acord de principiu, finantatorul va transmite, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si contractul de finantare incheiat cu o autoritate de management sau cu un organism intermediar.
(3) FNGCIMM analizeaza documentatia transmisa potrivit conditiilor generale prevazute la art. 6 lit. j). Pentru beneficiarii care nu au solicitat acord de principiu se va efectua si analiza indeplinirii criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 11 lit. a) – c).
(4) FNGCIMM are dreptul sa solicite finantatorului informatii suplimentare atunci cand elementele cuprinse in solicitarea de garantare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.
(5) Intre FNGCIMM, finantator si beneficiarul Programului de sprijin se incheie contractul de garantare in 4 exemplare originale, dintre care unul pentru finantator, unul pentru beneficiar si doua pentru FNGCIMM.
ART. 14 – Contractul de garantare poate fi modificat prin act aditional, pe parcursul derularii, numai in cazul in care modificarile nu se refera la conditiile Programului de sprijin.
ART. 15 – (1) FNGCIMM monitorizeaza garantiile acordate.
(2) Monitorizarea reprezinta ansamblul de actiuni intreprinse in perioada cuprinsa intre acordarea garantiei si incetarea valabilitatii acesteia, actiuni constand, in principal, in:
a) urmarirea si verificarea indeplinirii de catre finantator a tuturor obligatiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele si in conditiile prevazute de acesta;
b) urmarirea periodica a stadiului derularii imprumutului garantat, pe baza situatiilor furnizate de catre finantatori, conform prevederilor contractului de garantare;
c) urmarirea gradului de utilizare a plafonului alocat, in functie de categoriile de beneficiari ai Programului de sprijin si de domeniile in care se implementeaza proiectele.
ART. 16 – (1) In baza analizei documentatiei aferente proiectului pentru care se solicita finantarea garantata, in functie de stadiul de implementare, finantatorii stabilesc in contractul de credit categoriile si natura cheltuielilor finantate.
(2) Finantatorii urmaresc utilizarea sumelor imprumutate conform destinatiei stabilite in contractul de credit pe toata durata tragerilor si monitorizarii finantarilor garantate, precum si plata comisionului de gestiune de catre beneficiar.
(3) Pe toata durata de valabilitate a garantiei, finantatorii au obligatia de a asigura mentinerea in contractele de credit a clauzelor privind conditiile programului.
ART. 17 – (1) In cazul in care beneficiarul unui imprumut garantat in cadrul Programului de sprijin nu onoreaza o obligatie de plata la data scadentei, institutia de credit finantatoare are obligatia de a instiinta FNGCIMM conform conditiilor generale in termen de 5 zile lucratoare de la data scadentei.
(2) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea informatiilor prevazute la alin. (1) FNGCIMM transmite Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor conventiei privind implementarea Programului de sprijin, lista unitatilor administrativ-teritoriale care nu au respectat termenul de rambursare si suma aferenta obligatiei neachitate la scadenta, in scopul aplicarii masurilor prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010.
(3) In cazul unitatilor administrativ-teritoriale care nu au achitat integral la scadenta obligatiile fata de finantator, Ministerul Finantelor Publice aplica masura de sistare a alimentarii bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
(4) Pana la achitarea integrala a obligatiei de plata restante catre finantator, cotele defalcate din impozit pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale a caror alimentare a fost sistata in conditiile alin. (3) vor fi alocate bugetelor locale beneficiare ale Programului de sprijin numai pentru achitarea acestor obligatii.

CAPITOLUL V
Plata garantiei

ART. 18 – (1) Finantatorul este indreptatit la executarea garantiei numai daca a transmis FNGCIMM cererea de plata in cadrul perioadei de valabilitate a garantiei.
(2) Cererea de plata va fi insotita de documentele justificative prevazute in contractul de garantare.
ART. 19 – FNGCIMM verifica incadrarea cererii de plata conform conditiilor generale, precum si in termenii si conditiile contractului de garantare.
ART. 20 – FNGCIMM verifica respectarea de catre finantator a obligatiilor prevazute la art. 12, 16 si art. 17 alin. 1).
ART. 21 – Plata garantiei se va face de catre Ministerul Finantelor Publice conform contractului de garantare, in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre FNGCIMM a cererii de plata, fara insa a se depasi 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii restantei la plata de catre beneficiar.
ART. 22 – (1) Soldul finantarii garantate prevazute la art. 6 lit. k) se plateste finantatorului si se recupereaza prin executare silita, in baza inscrisurilor intocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la beneficiarii finantarilor garantate, conform reglementarilor legale in materia colectarii creantelor fiscale.
(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala raporteaza directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice situatia stingerii creantelor bugetare datorate de beneficiarii Programului de sprijin prin modalitatile de executare silita.
(3) Transmiterea raportarii prevazute la alin. (2) se efectueaza trimestrial, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare incheierii trimestrului.
ART. 23 – In temeiul titlului executoriu, organele fiscale vor proceda la emiterea si comunicarea somatiei de plata pentru sumele individualizate in titlul de creanta prevazut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, executarea silita a creantelor fiscale datorate de catre toate categoriile de beneficiari prevazute la art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 urmand sa se realizeze potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close