Programul "Renasterea satului romanesc – 10 case pentru specialisti"

In M. Of. nr. 162 din 12 martie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 151/2010 privind aprobarea Programului “Renasterea satului romanesc – 10 case pentru specialisti”.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Programul “Renasterea satului romanesc – 10 case pentru specialisti”, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, denumit in continuare Program.
ART. 2 – (1) In sensul prezentei hotarari, prin specialist se intelege persoana pregatita pentru un anumit domeniu, reprezentant al unei specialitati, care isi desfasoara activitatea in institutii publice sau de interes public, in mediul rural.
(2) Beneficiarii Programului sunt specialisti care nu detin, individual sau in comun, impreuna cu sotii/sotiile lor, in proprietate o locuinta in comuna in care isi desfasoara activitatea, indiferent de modul in care a fost dobandita, cu exceptia cotelor-parti din locuinte dobandite prin mostenire, si nici nu au achizitionat dupa data aprobarii Programului, prin hotarare a Guvernului, o locuinta in comuna in care isi desfasoara activitatea, indiferent de modul de dobandire.
(3) Pot beneficia de o locuinta construita prin Program:
a) personalul didactic identificat conform art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) medici si asistenti medicali;
c) politisti.
ART. 3 – (1) Programul prevazut la art. 1 are in vedere constructia de case – locuinte de serviciu pentru specialisti in comune din Romania, in urma propunerilor primite de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului de la autoritatile administratiei publice locale.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Agentia Nationala pentru Locuinte, va intreprinde demersurile necesare si va incheia acorduri cu autoritatile administratiei publice locale pentru punerea la dispozitie, cu titlu de folosinta gratuita, a unor terenuri din domeniul public local, destinate constructiei de case, precum si pentru realizarea lucrarilor tehnico-edilitare aferente, in vederea asigurarii serviciilor comunitare de utilitati publice, care se fac in conditiile legii.
ART. 4 – (1) Casele prevazute a fi construite potrivit Programului reprezinta obiective de investitii publice promovate si derulate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, cu finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie prin legea bugetului de stat.
(2) Casele construite prin Program apartin domeniului public al statului si sunt administrate, in conditiile legii, de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate si nu pot fi vandute.
(3) Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si punerea in functiune a caselor prevazute la alin. (2), acestea se preiau in administrare, prin protocol incheiat cu Agentia Nationala pentru Locuinte, de catre consiliile locale ale comunelor in a caror raza administrativ-teritoriala se afla, potrivit legii.

ANEXA 1

Programul “Renasterea satului romanesc – 10 case pentru specialisti”

ART. 1 – (1) Programul “Renasterea satului romanesc – 10 case pentru specialisti”, denumit in continuare Program, are drept scop atragerea specialistilor si stabilitatea acestora in mediul rural, in vederea cresterii calitatii serviciilor pentru populatia din mediul rural.
(2) Prin Program se construiesc, de regula, un numar de 10 case in aceeasi comuna, in localitatea de resedinta a comunei.
(3) In cazul comunelor, in care sunt inregistrate mai multe cereri, prin Program se pot construi un numar de 15 case, cu aprobarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
ART. 2 – Implementarea Programului, promovarea si derularea investitiilor publice privind constructia de locuinte pentru specialisti se realizeaza prin Agentia Nationala pentru Locuinte.
ART. 3 – (1) Agentia Nationala pentru Locuinte colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale in derularea Programului, prin asigurarea de catre acestea a terenurilor pentru constructii, precum si prin realizarea retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit.
(2) Terenurile destinate constructiei de case pentru specialisti trebuie sa apartina domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, acest regim juridic fiind stabilit in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Suprafata terenului pus la dispozitie de autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie de minimum 500 mp pentru fiecare locuinta.
(4) Pe terenurile prevazute la alin. (2), utilitatile si dotarile tehnico-edilitare se realizeaza prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, in corelare cu prezentul Program. Pentru realizarea unor lucrari de infrastructura – alimentare cu apa, pietruiri de drumuri – acolo unde este cazul, obiectivele de investitii pot fi cuprinse in programele specifice derulate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
(5) Lucrarile necesare pentru realizarea/extinderea retelelor de alimentare cu energie electrica a caselor pentru specialisti si de iluminat public, precum si tarifele de emitere a avizelor de amplasament, avizele tehnice de racordare si tarifele de racordare a caselor la energie electrica se finanteaza din surse de la bugetele locale, din bugetul operatorilor de utilitati cu acordul acestora, precum si din alte surse legal constituite.
ART. 4 – Casele construite prin Program vor avea suprafata construita desfasurata de maximum 100 mp pentru locuintele cu doua camere, respectiv de maximum 120 mp pentru locuintele cu 3 camere.
ART. 5 – (1) Casele construite prin Program apartin domeniului public al statului si sunt administrate, in conditiile legii, de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate.
(2) Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si punerea in functiune a caselor prevazute la alin. (1), acestea sunt administrate de catre consiliile locale ale comunelor in a caror raza administrativ-teritoriala se afla, potrivit legii.
ART. 6 – (1) Terenurile prevazute la art. 3 alin. (2) se preiau de Agentia Nationala pentru Locuinte, in folosinta gratuita, in conditiile legii, pe perioada realizarii obiectivelor de investitii privind constructia de case pentru specialisti, doar daca sunt libere de orice sarcina si sunt cuprinse cu destinatia propusa in planuri urbanistice aprobate.
(2) Pentru obiectivele de investitii prevazute in Program, Agentia Nationala pentru Locuinte va achizitiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobarii, potrivit legii.
(3) Finantarea studiilor de fezabilitate prevazute la alin. (2) se asigura din alocatii de la bugetul de stat, prevazute anual cu aceasta destinatie, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, aprobat in conditiile legii, precum si din resursele prevazute cu aceasta destinatie de catre Agentia Nationala pentru Locuinte in bugetul propriu, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata.
(4) Studiile de fezabilitate supuse aprobarii conform alin. (2) vor fi insotite de cate un exemplar al contractelor incheiate potrivit prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicata.
(5) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii prevazute la alin. (2) se face in conditiile prevazute de lege pentru investitiile publice.
ART. 7 – (1) Dupa aprobarea studiilor de fezabilitate si dupa aprobarea finantarii programului de investitii prin legea anuala a bugetului de stat, Agentia Nationala pentru Locuinte organizeaza si desfasoara, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, procedurile pentru achizitia proiectarii si a executiei lucrarilor, pe baza documentatiei tehnice elaborate.
(2) Inaintea incheierii contractului de antrepriza pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj, Agentia Nationala pentru Locuinte transmite directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului devizul general al investitiei privind realizarea caselor pentru specialisti, insotit de devize financiare estimative pentru categoriile de cheltuieli care nu intra in valoarea contractului de antrepriza, in vederea urmaririi alocarii fondurilor necesare pe categorii de cheltuieli. Decontarea cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii cuprinse in devizul general se asigura pe surse de finantare.
(3) Agentia Nationala pentru Locuinte asigura urmarirea si supravegherea tehnica a lucrarilor, receptia la terminarea lucrarilor de constructii-montaj, conform graficului-anexa la contract, si punerea in functiune a obiectivelor de investitii. Agentia Nationala pentru Locuinte participa si la receptia finala a lucrarilor de constructii-montaj.
(4) Supravegherea tehnico-economica a lucrarilor de constructii-montaj se realizeaza de Agentia Nationala pentru Locuinte, prin personal propriu atestat, angajat cu contract sau prin unitati de consultanta, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(5) Pentru consultanta si asistenta tehnica in urmarirea si derularea investitiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivelor de constructii privind realizarea de locuinte pentru specialisti in cadrul Programului, Agentia Nationala pentru Locuinte poate efectua si deconta cheltuieli in cuantum de pana la 3% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj executate si admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind in devizul general pentru obiectivele de investitii si se incaseaza pe masura realizarii lucrarilor de constructii-montaj.
(6) La finalizarea lucrarilor, in vederea efectuarii receptiei constructiilor de locuinte pentru specialisti, participa reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale care urmeaza sa preia in administrare respectivele locuinte, precum si un reprezentat al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
ART. 8 – (1) In termen de 10 zile de la receptia prevazuta la art. 7 alin. (6), se va efectua predarea-primirea caselor pentru specialisti construite prin Program, precum si a terenurilor aferente, prin protocol incheiat intre Agentia Nationala pentru Locuinte si autoritatile administratiei publice locale. La aceeasi data, folosinta gratuita acordata Agentiei Nationale pentru Locuinte asupra terenurilor aferente locuintelor pentru specialisti inceteaza de drept.
(2) Receptia finala a caselor pentru specialisti este realizata prin grija autoritatilor administratiei publice locale care le au in administrare, din comisia de receptie facand parte si un reprezentant nominalizat de Agentia Nationala pentru Locuinte.
ART. 9 – Administrarea caselor pentru specialisti construite prin Program se face in conditiile prevazute de lege pentru locuintele din fondul locativ de stat.
ART. 10 – (1) In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea caselor pentru specialisti construite prin Program, autoritatile administratiei publice locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru examinarea solicitarilor primite. In acest scop, prin hotarari ale consiliilor locale ale comunelor se vor constitui comisii de examinare a solicitarilor de case pentru specialisti si se vor stabili si da publicitatii, prin afisare la sediul primariilor, actele justificative necesare care insotesc cererea si locul de primire a cererilor. In cazul in care exista mai multe cereri, consiliile locale vor stabili ordinea de repartizare, tinerii sub 35 de ani care au specializarile prevazute la art. 2 alin. (3) din hotarare avand prioritate in obtinerea unei locuinte.
(2) Casele construite prin Program vor fi repartizate in proportie de minimum 50% personalului didactic prevazut la art. 2 alin. (3) lit. a) din hotarare, celelalte fiind repartizate specialistilor prevazuti la art. 2 alin. (3) lit. b) si c), in fiecare comuna.
(3) Comisiile constituite conform alin. (1) vor examina cererile pentru casele construite prin Program, in ordinea de prioritate stabilita, si vor prezenta spre aprobare consiliilor locale ale comunelor lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o casa. Dupa aprobare, listele se vor afisa la sediile primariilor comunelor.
(4) Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la casele pentru specialisti construite prin Program, precum si la acordarea prioritatilor in solutionarea cererilor se vor adresa primarului in termen de 7 zile de la afisarea listelor prevazute la alin. (3). Solutionarea contestatiilor se va realiza in termen de 15 zile de la primire, in conditiile legii.
ART. 11 – (1) Inchirierea caselor construite prin Program se face in conditiile prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Durata contractelor de inchiriere va fi stipulata in contractul de inchiriere incheiat intre partile contractante, accesoriu la contractul de munca.
(3) Chiriasul are obligatia de a preda locuinta in termen de 30 de zile de la data la care inceteaza a-si mai desfasura activitatea in considerarea careia locuinta a fost inchiriata in comuna respectiva.
(4) Consiliile locale pot hotari plata chiriei din bugetele locale, in limita legii si potrivit competentelor stabilite prin lege, aceasta neputand sa fie mai mare decat cheltuielile cu administrarea imobilului.
ART. 12 – In cazul in care casele construite prin Program raman vacante, acestea se pot repartiza si inchiria unor specialisti din alte domenii pe o perioada determinata, pana la aparitia unor noi cereri din partea solicitantilor prevazuti la art. 2 alin. (3) din hotarare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close