Legea nr. 44/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

In M. Of. nr. 200 din 30 martie 2010 a fost publicata Legea nr. 44/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.
Din cuprins:
ART. I – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 449 din 30 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 1, litera d) a alineatului (3) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) compensatie – suma pe care Fondul o plateste fiecarui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numarul acestora, in limita plafonului de garantare si in conditiile prevazute de prezenta ordonanta;”.
2. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In situatia prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) Banca Nationala a Romaniei poate institui masura de administrare speciala a institutiei de credit in cauza, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aplicate in mod corespunzator.”
3. La articolul I punctul 7, dupa alineatul (4) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Pentru depozitele constituite in alte valute decat cele pentru care Banca Nationala a Romaniei comunica cursurile de schimb valutar, echivalentul in lei al sumelor in valuta care se iau in considerare la determinarea compensatiilor se calculeaza pe baza ultimului curs de schimb practicat de institutia de credit in cauza pentru valuta respectiva, anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile.”
4. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Daca un deponent garantat se afla sub urmarire penala pentru infractiunea de spalare a banilor sau pentru o infractiune legata de spalarea banilor, la solicitarea organelor abilitate legal, Fondul suspenda plata compensatiei pana la data la care primeste dovada scoaterii de sub urmarire penala, a incetarii urmaririi penale, a achitarii sau, dupa caz, a incetarii procesului penal referitor la dosarul in cauza.”
5. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 6^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In termen de 3 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarui semestru, institutiile de credit participante raporteaza Fondului informatiile prevazute la alin. (1), pe structura stabilita in reglementarile emise de acesta.”
6. La articolul I punctul 9, dupa alineatul (2) al articolului 6^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Suplimentar fata de raportarile mentionate la alin. (2), Fondul, in exercitarea competentelor sale legale, poate solicita unei institutii de credit participante informatiile prevazute la alin. (1).”
7. La articolul I punctul 15, alineatul (4) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Prima contributie anuala datorata Fondului de catre o institutie de credit nou-participanta se va calcula prin inmultirea cotei de 1/365 din contributia determinata conform prevederilor alin. (1) cu numarul de zile ce au trecut de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Banca Nationala a Romaniei, respectiv de la data acceptarii ca participant in cazul sucursalelor din state membre, pana la sfarsitul anului. Prin exceptie de la aceasta regula, institutiile de credit nou-participante la Fond rezultate dintr-un proces de fuziune sau de divizare ori care achizitioneaza dupa constituire un portofoliu de depozite platesc prima contributie anuala determinata conform prevederilor alin. (1). In cazul in care pentru o institutie de credit a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de declansare a procedurii falimentului sau a inceput lichidarea institutiei de credit la initiativa actionarilor/membrilor acesteia potrivit dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ori ca urmare a hotararii Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei, potrivit dispozitiilor art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul al contributiei pentru acel an se stabileste potrivit evidentelor institutiei de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui in care a fost pronuntata hotararea judecatoreasca de declansare a procedurii falimentului, respectiv in care Banca Nationala a Romaniei a confirmat incetarea valabilitatii autorizatiei institutiei de credit sau a hotarat retragerea autorizatiei acesteia. Contributia anuala care trebuie platita se calculeaza prin inmultirea cotei de 1/365 din contributia determinata prin aplicarea cotei procentuale stabilite potrivit alin. (2) la baza de calcul stabilita in conditiile acestui alineat cu numarul de zile de la inceputul anului pana la data la care a fost pronuntata hotararea judecatoreasca de declansare a procedurii falimentului, respectiv pana la data la care Banca Nationala a Romaniei a confirmat incetarea valabilitatii autorizatiei institutiei de credit sau a hotarat retragerea autorizatiei acesteia. Contributiile datorate si neachitate Fondului de catre institutiile de credit intrate in faliment se recupereaza de catre acesta din averea respectivelor institutii de credit.”
8. La articolul I punctul 24, dupa alineatul (2) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) In situatia in care depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i), a fost instituita masura administrarii speciale si, ulterior, Banca Nationala a Romaniei a dispus incetarea administrarii speciale si reluarea activitatii institutiei de credit sub controlul organelor sale statutare, indisponibilizarea depozitelor inceteaza de la data la care Banca Nationala a Romaniei a dispus reluarea activitatii institutiei de credit, aceasta, prin exceptie de la prevederile alin. (1), fiind obligata fata de Fond la plata imediata a sumei corespunzatoare platilor efectuate de acesta pentru compensarea depozitelor garantate.”
9. La articolul I, dupa punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu urmatorul cuprins:
“25^1. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 25
Creantele deponentilor, altele decat cele platite de Fond, vor fi compensate din averea institutiei de credit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004.>>”
10. La articolul I punctul 28, alineatul (3) al articolului 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Informatiile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie disponibile la toate sediile institutiilor de credit, iar prezentarea acestora trebuie sa fie formulata clar, fluent si usor de inteles, fara pasaje echivoce, potrivit reglementarilor elaborate de Fond.” 11. La articolul I punctul 28, dupa alineatul (4) al articolului 43 se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
“(5) In scopul aplicarii prevederilor alin. (4), la initierea unei relatii de afaceri sau a unei tranzactii ocazionale din care ar rezulta un depozit, institutiile de credit participante trebuie sa obtina, de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau din alte surse, informatii relevante pentru a putea stabili daca respectiva persoana juridica se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Orice modificari in situatia unei persoane juridice care ar putea conduce la schimbarea incadrarii mentionate la alin. (5) trebuie notificate in cel mai scurt timp posibil institutiei de credit de persoana juridica in cauza.”
12. La articolul I punctul 29, articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 44
Institutiile de credit participante la Fond nu vor pune la dispozitia deponentilor existenti si potentiali informatii referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau la alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decat cele in vigoare conform prezentei ordonante, respectiv cele oferite de schema/schemele de garantare oficial recunoscuta/recunoscute la care participa.”
13. La articolul I, dupa punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu urmatorul cuprins:
“30^1. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 46
Institutia de credit careia i s-au aplicat sanctiunile prevazute la art. 45 nu este exceptata de la plata obligatiilor corespunzatoare pentru exercitiul financiar in cursul caruia i s-au aplicat aceste sanctiuni.>>”
14. La articolul I punctul 31, articolul 46^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 46^2
(1) Incalcarea prevederilor art. 3 alin. (1), referitoare la obligatia notificarii incapacitatii de rambursare, si/sau ale art. 19 alin. (1), referitoare la obligatia transmiterii informatiilor catre Fond, constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.
(2) Fapta persoanei fizice care detinea atributii in asigurarea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1) si/sau la art. 19 alin. (1) si care nu le-a indeplinit sau le-a indeplinit defectuos constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la o luna la 6 luni sau cu amenda.”
15. La articolul I punctul 33, dupa alineatul (2) al articolului 47^1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Pana la data de 31 decembrie 2010, termenul prevazut la art. 6^1 alin. (2) este de 20 de zile calendaristice.”
16. La articolul I, dupa punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 33^1, cu urmatorul cuprins:
“33^1. Dupa articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 53, cu urmatorul cuprins:
<<ART. 53
(1) Orice intentie de modificare a prevederilor privind nivelul plafonului de garantare sau a dispozitiilor anexei cuprinzand lista depozitelor negarantate trebuie notificata Bancii Nationale a Romaniei, care informeaza Comisia Europeana si Comitetul Bancar European referitor la aceste intentii.
(2) Banca Nationala a Romaniei informeaza Comisia Europeana si Comitetul Bancar European despre dificultatile intampinate de Romania in cooperarea cu alte state membre pe problema schemelor de garantare a depozitelor.>>”
17. La articolul I punctul 34, punctele 11 si 14 din anexa se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“11. Depozitele la institutia de credit ale companiilor din grupul din care face parte institutia de credit
………………………………………………………………..
14. Depozitele intreprinderilor, persoane juridice, care nu intra in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare”.
ART. II – Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close