Modificarea si completarea O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative

In M. Of. nr. 208 din 1 aprilie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative.
Din cuprins:
Avand in vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice si financiare in vederea mentinerii stabilitatii economice in contextul crizei financiare globale actuale si de a asigura imbunatatirea corespunzatoare a cadrului legislativ relevant,
tinand seama de obligatiile asumate prin Aranjamentul stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritatile romane, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si prin Scrisoarea suplimentara de intentie, semnata de autoritatile romane la data de 8 septembrie 2009 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009, in contextul necesitatii imbunatatirii cadrului legal aplicabil institutiilor de credit aflate in dificultate, amendarea legislatiei bancare care reglementeaza procedura administrarii speciale trebuie sa fie revizuita, astfel incat sa permita o interventie rapida si eficienta in cazul bancilor cu probleme financiare,
luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avand in vedere ca neadoptarea cu celeritate a modificarilor legislative preconizate, astfel incat sa se asigure respectarea termenelor asumate prin Aranjamentul stand-by, ar duce la pierderea acordurilor cu organismele financiare internationale, cu consecinta crearii unor dezechilibre macroeconomice de natura sa duca la imposibilitatea relansarii economice, cum ar fi imposibilitatea acoperirii, de urgenta si cu costuri reduse, a nevoilor de finantare in anul 2010, cu influente negative asupra ratelor dobanzilor si cursului de schimb.
Avand in vedere necesitatea transpunerii totale si implementarii in legislatia nationala a Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, prevazuta a fi realizata pana la data de 1 noiembrie 2009,
tinand seama ca prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata s-a realizat numai o transpunere partiala a Directivei 2007/64/CE,
intrucat atat Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit (reformare), transpusa in legislatia interna prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului, transpusa prin Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost modificate prin Directiva 2007/64/CE,
luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avand in vedere faptul ca termenul-limita pentru adoptarea tuturor masurilor necesare in vederea asigurarii implementarii Directivei 2007/64/CE a fost 1 noiembrie 2009.
Avand in vedere actualul context financiar mondial, asigurarea premiselor pentru constituirea de noi institutii de credit adecvat capitalizate, ai caror actionari sa dispuna de o situatie financiara corespunzatoare, necesita adoptarea in regim de urgenta a unor masuri care sa asigure o intarire in acest scop a cadrului legislativ existent,
intrucat aspectele vizate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, litera e) se abroga.
2. La articolul 5, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Se interzice oricarei persoane fizice, juridice sau entitati fara personalitate juridica, ce nu este institutie de credit, sa se angajeze intr-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public ori intr-o activitate de atragere si/sau gestionare de sume de bani provenite din contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite in vederea acumularii de fonduri colective si acordarii de credite/imprumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de catre membrii acestora.
………………………………………………………………..
(5) Banca Nationala a Romaniei este abilitata sa determine daca o activitate reprezinta ori nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, activitate bancara ori activitate de atragere si/sau gestionare de sume de bani provenite din contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite in vederea acumularii de fonduri colective si acordarii de credite/imprumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de catre membrii acestora. Determinarea naturii activitatii, exprimata de Banca Nationala a Romaniei, este obligatorie pentru partile interesate.”
3. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Se interzice oricarei persoane, alta decat o institutie de credit autorizata, sa utilizeze denumirea de <<banca>> sau <<organizatie cooperatista de credit>>, <<cooperativa de credit>>, <<casa centrala a cooperativelor de credit>>, <<banca cooperatista>>, <<banca centrala cooperatista>>, <<banca ipotecara/banca de credit ipotecar>>, <<banca de economisire si creditare in domeniul locativ>> sau derivate ori traduceri ale acestor denumiri, in legatura cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu exceptia cazului in care aceasta utilizare este stabilita sau recunoscuta prin lege ori printr-un acord international sau cand din contextul in care este utilizata denumirea respectiva rezulta neindoielnic ca nu este vorba despre desfasurarea unei activitati bancare.”
4. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
“2^1. supraveghetor consolidant – autoritatea competenta cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit-mama la nivelul Uniunii Europene si a institutiilor de credit controlate de societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene;”.
5. La articolul 7 alineatul (1), punctele 10 si 14 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“10. institutie de credit – o entitate a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu;
………………………………………………………………..
14. institutie financiara – o entitate, alta decat o institutie de credit, a carei activitate principala consta in achizitionarea de participatii sau in desfasurarea uneia sau mai multora dintre activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. b) – l) si n^1);”.
6. La articolul 7 alineatul (1), punctul 16 se abroga.
7. La articolul 18 alineatul (1), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“d) servicii de plata asa cum sunt definite la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata;
e) emiterea si administrarea altor mijloace de plata, cum ar fi cecuri, cambii si bilete la ordin, in masura in care nu se incadreaza la lit. d);”.
8. La articolul 18 alineatul (1), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera n^1), cu urmatorul cuprins:
“n^1) emitere de moneda electronica;”.
9. La articolul 33, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Banca Nationala a Romaniei hotaraste cu privire la acordarea autorizatiei de functionare a institutiei de credit in termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevazute la alin. (5).”
10. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 36
Banca Nationala a Romaniei notifica Comisiei Europene orice autorizatie acordata pentru ca denumirea institutiei de credit sa fie inclusa in lista institutiilor de credit intocmita si actualizata de Comisia Europeana, care se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”
11. La articolul 40, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Pe baza evaluarii planului de lichidare, Banca Nationala a Romaniei aproba dizolvarea si lichidarea institutiei de credit, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3), confirmand, in acest sens, incetarea valabilitatii autorizatiei.”
12. Articolele 47 si 58 si alineatul (7) al articolului 89 se abroga.
13. La partea I titlul I capitolul VII, sectiunea a 2-a “Transformarea unei alte entitati in institutie de credit”, cuprinzand articolele 97 – 100, se abroga.
14. La articolul 115, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
“f) transmiterea de catre Centrala riscurilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei a informatiilor existente in baza sa de date institutiilor de credit.”
15. La articolul 117, alineatul (3) se abroga.
16. La articolul 172, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) In exercitarea atributiilor sale generale de supraveghere prudentiala, Banca Nationala a Romaniei are in vedere, in mod corespunzator, impactul potential al deciziilor sale asupra stabilitatii sistemului financiar din toate celelalte state membre in cauza, in special in situatii de urgenta, pe baza informatiilor disponibile la momentul respectiv.”
17. Dupa articolul 173 se introduc patru noi articole, articolele 173^1 – 173^4, cu urmatorul cuprins:
“ART. 173^1
(1) In cazul in care i se solicita considerarea unei sucursale dintr-un alt stat membru a unei institutii de credit, persoana juridica romana, ca fiind semnificativa, Banca Nationala a Romaniei trebuie sa depuna toate diligentele pentru a ajunge la o decizie comuna cu autoritatea competenta din statul membru gazda si, daca este cazul, cu autoritatea competenta cu supravegherea consolidata, in considerarea atributiilor acesteia din urma similare celor prevazute la art. 181 alin. (1).
(2) Prevederile art. 210^1 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(3) Daca nu se ajunge la o decizie comuna potrivit prevederilor alin. (1), decizia luata de autoritatile competente din statul membru gazda este definitiva si opozabila Bancii Nationale a Romaniei, care trebuie sa o aplice in mod corespunzator.
(4) Desemnarea unei sucursale ca fiind semnificativa nu aduce atingere drepturilor si responsabilitatilor autoritatilor competente implicate.
ART. 173^2
(1) Banca Nationala a Romaniei comunica autoritatilor competente din statul membru gazda pe teritoriul caruia este infiintata o sucursala semnificativa de catre o institutie de credit, persoana juridica romana, informatiile prevazute la art. 186 alin. (4) lit. c) si d) si indeplineste atributiile prevazute la art. 181 alin. (1) lit. c), in cooperare cu autoritatile competente din statul membru gazda.
(2) In cazul in care Banca Nationala a Romaniei constata prezenta unei situatii de urgenta la nivelul unei institutii de credit, potrivit prevederilor art. 183 alin. (1), aceasta alerteaza in cel mai scurt timp posibil autoritatile prevazute la art. 222 alin. (6) si la art. 222^1 alin. (1).
ART. 173^3
(1) In cazul unei institutii de credit, persoana juridica romana, avand sucursale semnificative in alte state membre, daca nu se aplica prevederile art. 185^1 – 185^5, Banca Nationala a Romaniei stabileste si conduce un colegiu al supraveghetorilor pentru a facilita cooperarea potrivit prevederilor art. 173 si 173^2.
(2) Stabilirea si functionarea colegiului se bazeaza pe acorduri scrise stabilite, dupa consultarea celorlalte autoritati competente implicate, de catre Banca Nationala a Romaniei. Stabilirea modului de functionare operationala a colegiilor de supraveghetori are in vedere si ghidurile elaborate in acest sens de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni.
(3) Banca Nationala a Romaniei decide autoritatile competente participante la o reuniune sau activitate a colegiului.
(4) Decizia Bancii Nationale a Romaniei trebuie sa aiba in vedere relevanta activitatii de supraveghere ce urmeaza a fi planificata sau coordonata de aceste autoritati, in special impactul potential asupra stabilitatii financiare a sistemului financiar al statelor membre in cauza, prevazut la art. 172 alin. (2^1), precum si obligatiile Bancii Nationale a Romaniei prevazute la art. 173^2.
(5) Banca Nationala a Romaniei ii informeaza complet, in prealabil, pe toti membrii colegiului cu privire la organizarea reuniunilor, la aspectele principale de discutat si la activitatile ce urmeaza a fi analizate. De asemenea, Banca Nationala a Romaniei ii informeaza complet si la timp pe toti membrii colegiului in legatura cu masurile si actiunile intreprinse in cadrul respectivelor reuniuni.
ART. 173^4
In exercitarea competentelor sale, Banca Nationala a Romaniei trebuie sa aiba in vedere convergenta instrumentelor si practicilor de supraveghere in aplicarea legii, reglementarilor si cerintelor autoritatilor competente, adoptate in domeniu la nivel national si comunitar. In acest scop:
a) Banca Nationala a Romaniei trebuie sa participe la activitatile Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni;
b) Banca Nationala a Romaniei trebuie sa urmeze ghidurile, recomandarile, standardele si celelalte masuri agreate la nivelul Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni sau trebuie sa declare motivele pentru care nu le urmeaza;
c) atributiile prevazute de lege, conferite Bancii Nationale a Romaniei in calitate de autoritate competenta la nivel national, nu impiedica respectarea obligatiilor care ii revin in calitate de membru al Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni sau a altor obligatii la nivelul Uniunii Europene in domeniul supravegherii prudentiale a institutiilor de credit.”
18. Articolul 181 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 181
(1) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, persoane juridice romane, si a institutiilor de credit, persoane juridice romane, controlate de societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza colectarea si difuzarea informatiilor relevante sau esentiale in conditiile desfasurarii normale a activitatii si in situatii de urgenta;
b) planifica si coordoneaza activitatile de supraveghere in conditiile desfasurarii normale a activitatii, inclusiv in legatura cu activitatile prevazute la art. 24, 148, 159 – 163, 166, 226, in cooperare cu autoritatile competente implicate;
c) planifica si coordoneaza activitatile de supraveghere, in cooperare cu autoritatile competente implicate si, daca este necesar, cu bancile centrale, pentru pregatirea pentru situatii de urgenta si pe parcursul acestora, inclusiv pentru cazul unor evolutii nefavorabile la nivelul institutiilor de credit sau al pietelor financiare, utilizand, daca este posibil, canalele de comunicare existente, pentru a facilita managementul respectivelor situatii de criza.
(2) Planificarea si coordonarea activitatilor de supraveghere prevazute la alin. (1) lit. c) includ masurile exceptionale prevazute la art. 188 alin. (1) lit. b), pregatirea evaluarilor comune, punerea in aplicare a planurilor de urgenta si comunicarile adresate publicului.”
19. La articolul 182, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Termenul de 6 luni prevazut la alin. (3) incepe sa curga de la data primirii de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate competenta in sensul art. 181, a cererii de aprobare, insotita de documentatia aferenta, completa din perspectiva reglementarilor emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Banca Nationala a Romaniei transmite fara intarziere respectiva cerere si documentatia aferenta celorlalte autoritati competente.”
20. Dupa articolul 182 se introduc opt noi articole, articolele 182^1 – 182^8, cu urmatorul cuprins:
“ART. 182^1
(1) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, trebuie sa depuna toate diligentele pentru a ajunge la o decizie comuna cu autoritatile responsabile cu supravegherea filialelor unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, in ceea ce priveste aplicarea prevederilor art. 148 si 166, pentru a determina adecvarea fondurilor proprii la nivel consolidat, detinute de grup, raportat la situatia financiara si profilul de risc ale acestuia, precum si la nivelul fondurilor proprii solicitat, potrivit celor prevazute la art. 226 alin. (3), pentru fiecare entitate din cadrul grupului bancar si la nivel consolidat.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care Banca Nationala a Romaniei este autoritate responsabila cu supravegherea la nivel individual a institutiilor de credit, persoane juridice romane, care sunt filiale ale unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene.
ART. 182^2
(1) Decizia comuna prevazuta la art. 182^1 alin. (1) trebuie luata in termen de 4 luni de la data transmiterii de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, catre celelalte autoritati competente relevante a unui raport referitor la evaluarea riscului la nivel de grup, in sensul prevederilor art. 148 si 166. Decizia comuna ia in considerare in mod corespunzator evaluarea riscului filialelor, realizata de autoritatile competente implicate, in sensul prevederilor art. 148 si 166.
(2) Decizia comuna prevazuta la art. 182^1 alin. (1) este inclusa intr-un document care cuprinde motivele pe care se intemeiaza si este transmisa institutiei de credit-mama la nivelul Uniunii Europene de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant.
(3) In cazul in care nu se ajunge la acord, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, la cererea oricareia dintre celelalte autoritati competente implicate, va consulta Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni. Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate competenta cu supravegherea consolidata, poate consulta Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni din proprie initiativa.
ART. 182^3
In cazul in care nu se ajunge la o decizie comuna intre autoritatile competente in termen de 4 luni, decizia cu privire la aplicarea prevederilor art. 148, 166 si ale art. 226 alin. (3) trebuie luata, pe baza consolidata, de Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, dupa luarea in considerare in mod corespunzator a evaluarii riscului filialelor, efectuata de autoritatile competente relevante.
ART. 182^4
Decizia referitoare la aplicarea prevederilor art. 148, 166 si ale art. 226 alin. (3) se ia, pe baza individuala sau subconsolidata, dupa caz, de Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea la nivel individual a institutiilor de credit, persoane juridice romane, care sunt filiale ale unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, cu luarea in considerare a punctelor de vedere si a rezervelor exprimate de supraveghetorul consolidant.
ART. 182^5
Deciziile prevazute la art. 182^2 – 182^4 sunt incluse intr-un document care cuprinde motivele pe care se intemeiaza si iau in considerare evaluarile de risc, punctele de vedere si rezervele celorlalte autoritati competente exprimate in cursul celor 4 luni prevazute la art. 182^2 alin. (1). Documentul este transmis de Banca Nationala a Romaniei tuturor autoritatilor competente implicate, precum si institutiei de credit-mama la nivelul Uniunii Europene.
ART. 182^6
(1) In cazul in care consulta Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni potrivit prevederilor art. 182^2 alin. (3), Banca Nationala a Romaniei tine seama de opinia acestuia si explica orice abatere semnificativa de la aceasta.
(2) Banca Nationala a Romaniei tine seama de opiniile Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni si explica orice abatere semnificativa de la acestea, inclusiv in cazul in care consultarea se realizeaza de alta autoritate competenta, in calitate de supraveghetor consolidant.
ART. 182^7
(1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 si deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 si 182^4 sunt definitive.
(2) In cazul in care Banca Nationala a Romaniei nu are calitatea de supraveghetor consolidant, deciziile comune adoptate in mod similar celor prevazute la art. 182^1, precum si deciziile adoptate in mod similar celor prevazute la art. 182^3 si 182^4 de catre un supraveghetor consolidant, respectiv de catre autoritati responsabile cu supravegherea la nivel individual a institutiilor de credit, filiale ale unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, sunt definitive si opozabile Bancii Nationale a Romaniei, care trebuie sa le aplice in mod corespunzator.
ART. 182^8
(1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 si deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 si 182^4 trebuie sa fie actualizate anual sau in situatii exceptionale, in cazul in care o autoritate responsabila cu supravegherea filialelor unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene solicita in scris si motivat Bancii Nationale a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, actualizarea deciziei referitoare la aplicarea prevederilor art. 226 alin. (3).
(2) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea la nivel individual a institutiilor de credit, persoane juridice romane, filiale ale unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, poate solicita in scris si motivat supraveghetorului consolidant actualizarea deciziilor comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1, precum si a celor adoptate in mod similar celor prevazute la art. 182^3 si 182^4 la nivel consolidat de supraveghetorul consolidant si, respectiv, la nivel individual sau subconsolidat de catre o alta autoritate responsabila cu supravegherea filialelor unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene.
(3) In cazul solicitarilor de actualizare formulate potrivit prevederilor alin. (1) si (2), acestea pot fi tratate pe baza bilaterala, intre Banca Nationala a Romaniei si autoritatea responsabila cu supravegherea filialelor unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau intre Banca Nationala a Romaniei si supraveghetorul consolidant, dupa caz.”
21. La articolul 183, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 183
(1) In cazul aparitiei unei situatii de urgenta, inclusiv in cazul unor evolutii nefavorabile ale pietelor financiare, care ar putea pune in pericol lichiditatea pietei si stabilitatea sistemului financiar in oricare dintre statele membre in care entitatile unui grup au fost autorizate sau in care au fost infiintate sucursale semnificative, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, alerteaza in cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerintelor referitoare la pastrarea secretului profesional, autoritatile prevazute la art. 222 alin. (6) si art. 222^1 alin. (1) si le comunica toate informatiile esentiale indeplinirii atributiilor acestora.”
22. La articolul 183, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Daca Banca Nationala a Romaniei, in exercitarea atributiilor acesteia de banca centrala, constata existenta unei situatii descrise la alin. (1), alerteaza in cel mai scurt timp posibil autoritatile competente cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit.
(1^2) In aplicarea prevederilor alin. (1) si (1^1), daca este posibil, se utilizeaza canalele de comunicare existente.”
23. Dupa articolul 185 se introduc cinci noi articole, articolele 185^1 – 185^5, cu urmatorul cuprins:
“ART. 185^1
(1) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, stabileste colegii de supraveghetori pentru a facilita exercitarea atributiilor prevazute la art. 181 si art. 183 alin. (1) – (1^2) si, cu respectarea cerintelor referitoare la pastrarea secretului profesional si a legislatiei Uniunii Europene, pentru a asigura coordonarea si cooperarea corespunzatoare cu autoritatile competente din state terte, daca este cazul.
(2) Autoritatile competente din state terte pot participa in cadrul colegiilor de supraveghetori daca cerintele referitoare la pastrarea secretului profesional sunt considerate echivalente celor stabilite in Uniunea Europeana de catre toate autoritatile competente implicate.
(3) Colegiile de supraveghetori asigura Bancii Nationale a Romaniei si celorlalte autoritati competente implicate cadrul pentru exercitarea urmatoarelor atributii:
a) schimbul de informatii;
b) convenirea asupra incredintarii voluntare de atributii si a delegarii voluntare de responsabilitati, daca este cazul;
c) determinarea programelor de supraveghere pe baza evaluarii riscului la nivel de grup in cadrul procesului desfasurat de autoritatile competente, de verificare a cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate de institutiile de credit si de evaluare a riscurilor la care institutiile de credit sunt sau ar putea fi expuse;
d) cresterea eficientei supravegherii prin eliminarea suprapunerii inutile a cerintelor de supraveghere, inclusiv in ceea ce priveste solicitarile de informatii potrivit prevederilor art. 183 alin. (2) si ale art. 187;
e) aplicarea uniforma a cerintelor prudentiale prevazute la nivel comunitar in privinta tuturor entitatilor din cadrul unui grup bancar, fara a se aduce atingere optiunilor nationale si ale autoritatilor de supraveghere, prevazute de legislatia Uniunii Europene;
f) aplicarea prevederilor art. 181 alin. (1) lit. c), cu luarea in considerare a lucrarilor altor forumuri ce ar putea fi stabilite in acest domeniu.
(4) In cadrul colegiilor de supraveghetori, Banca Nationala a Romaniei coopereaza in mod strans cu celelalte autoritati competente participante. Cerintele referitoare la pastrarea secretului profesional nu impiedica Banca Nationala a Romaniei sa schimbe informatii cu celelalte autoritati competente in cadrul colegiilor de supraveghetori.
(5) Infiintarea si functionarea colegiilor de supraveghetori nu aduc atingere drepturilor si responsabilitatilor Bancii Nationale a Romaniei in domeniul supravegherii prudentiale, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 185^2
(1) Infiintarea si functionarea colegiilor de supraveghetori se fundamenteaza pe acordurile scrise prevazute la art. 184 si 185, stabilite in urma consultarii autoritatilor competente implicate de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant.
(2) Stabilirea modului de functionare operationala a colegiilor de supraveghetori are in vedere si ghidurile elaborate in acest sens de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni.
ART. 185^3
(1) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, conduce reuniunile colegiului de supraveghetori si decide autoritatile competente participante la o reuniune sau activitate a colegiului.
(2) Decizia Bancii Nationale a Romaniei luata potrivit prevederilor alin. (1) trebuie sa aiba in vedere importanta activitatii de supraveghere care urmeaza sa fie planificata sau coordonata pentru aceste autoritati si, in special, impactul potential asupra stabilitatii financiare in statele membre, prevazut la art. 172 alin. (2^1), precum si obligatiile prevazute la art. 173^2.
(3) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, ii informeaza complet si in prealabil pe toti membrii colegiului in legatura cu organizarea reuniunilor, aspectele principale de discutat si activitatile ce urmeaza a fi analizate. De asemenea, Banca Nationala a Romaniei ii informeaza complet si la timp pe toti membrii colegiului in legatura cu masurile si actiunile intreprinse in cadrul respectivelor reuniuni.
ART. 185^4
Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, cu respectarea cerintelor referitoare la pastrarea secretului profesional, informeaza Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni in legatura cu activitatile colegiilor de supraveghetori pe care le stabileste, inclusiv in situatii de urgenta, si comunica acestui comitet toate informatiile care prezinta o relevanta deosebita pentru asigurarea convergentei supravegherii.
ART. 185^5
(1) Banca Nationala a Romaniei, in cazul in care este autoritate responsabila cu supravegherea institutiilor de credit, persoane juridice romane, filiale ale unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, sau in cazul in care sucursalele din Romania ale unor institutii de credit din alte state membre sunt semnificative potrivit prevederilor art. 210^1, poate participa in colegii de supraveghetori.
(2) Prevederile art. 185^1 se aplica in mod corespunzator.”
24. La articolul 193, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Termenul de 6 luni prevazut la alin. (3) incepe sa curga de la momentul primirii cererii de aprobare, insotita de documentatia aferenta, completa din perspectiva reglementarilor emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Autoritatea competenta cu supravegherea pe baza consolidata transmite, fara intarziere, cererea primita potrivit alin. (2) si documentatia aferenta autoritatii competente cu supravegherea la nivel individual.
………………………………………………………………..
(6) Deciziile luate in conformitate cu prevederile alin. (3) si cele luate de autoritatea responsabila cu supravegherea pe baza consolidata in situatia in care nu s-a ajuns la o decizie comuna sunt definitive si opozabile celeilalte autoritati si trebuie aplicate in mod corespunzator de catre aceasta.”
25. Dupa articolul 210 se introduc trei noi articole, articolele 210^1 – 210^3, cu urmatorul cuprins:
“ART. 210^1
(1) Banca Nationala a Romaniei poate solicita autoritatii competente cu supravegherea consolidata, in considerarea atributiilor acesteia similare celor prevazute la art. 181 alin. (1), sau autoritatilor competente din statul membru de origine sa considere sucursala din Romania a unei institutii de credit dintr-un alt stat membru ca fiind semnificativa.
(2) Solicitarea va specifica motivele pentru care sucursala este considerata semnificativa, avandu-se in vedere in special urmatoarele elemente:
a) cota de piata a sucursalei institutiei de credit, in ceea ce priveste depozitele, depaseste 2% in Romania;
b) impactul probabil al suspendarii sau inchiderii operatiunilor din Romania ale institutiei de credit asupra lichiditatii pietei si asupra sistemelor de plati si a celor de compensare si decontare din Romania;
c) dimensiunea si importanta sucursalei din perspectiva numarului de clienti, in contextul sistemului financiar-bancar din Romania.
ART. 210^2
(1) Banca Nationala a Romaniei trebuie sa depuna toate diligentele pentru a ajunge la o decizie comuna cu autoritatile competente prevazute la art. 210^1 alin. (1) cu privire la desemnarea unei sucursale ca fiind semnificativa.
(2) In cazul in care nu se ajunge la o decizie comuna in termen de doua luni de la primirea solicitarii trimise potrivit prevederilor art. 210^1 alin. (1), Banca Nationala a Romaniei decide, in termen de alte doua luni, cu privire la desemnarea sucursalei ca fiind semnificativa. In luarea deciziei, Banca Nationala a Romaniei va avea in vedere orice opinii si rezerve ale autoritatii competente cu supravegherea consolidata sau ale autoritatilor competente din statul membru de origine.
(3) Deciziile prevazute la alin. (1) si (2) sunt incluse intr-un document care cuprinde motivele pe care se intemeiaza si sunt transmise autoritatilor competente implicate. Deciziile luate potrivit prevederilor alin. (1) sunt definitive si opozabile Bancii Nationale a Romaniei, care trebuie sa le aplice in mod corespunzator.
ART. 210^3
Desemnarea unei sucursale ca fiind semnificativa nu aduce atingere drepturilor si responsabilitatilor Bancii Nationale a Romaniei prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.”
26. La articolul 222 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) bancile centrale apartinand Sistemului European al Bancilor Centrale si alte organisme cu functii similare, in calitate de autoritati monetare, daca aceste informatii sunt relevante pentru exercitarea atributiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare si furnizarea de lichiditati, supravegherea sistemelor de plati, a sistemelor de compensare si decontare si mentinerea stabilitatii sistemului financiar;”.
27. La articolul 222, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) In cazul aparitiei unei situatii de urgenta, astfel cum este prevazuta la art. 183 alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate transmite informatii bancilor centrale apartinand Sistemului European al Bancilor Centrale, daca aceste informatii sunt relevante pentru exercitarea atributiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare si furnizarea de lichiditati, supravegherea sistemelor de plati, a sistemelor de compensare si decontare si mentinerea stabilitatii sistemului financiar.”
28. La articolul 222^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) In cazul aparitiei unei situatii de urgenta, astfel cum este prevazuta la art. 183 alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate furniza informatii relevante pentru departamentele prevazute la alin. (1) din toate statele membre in cauza.”
29. La articolul 226 alineatul (2), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
“i) sa dispuna institutiei de credit elaborarea si aprobarea unui plan de redresare a activitatii, care trebuie sa detalieze masurile si actiunile ce vor fi intreprinse pentru a asigura administrarea adecvata a riscurilor la care este expusa institutia de credit si/sau pentru a inlatura deficientele constatate in activitatea acesteia si care sa stabileasca termenul de implementare a respectivelor masuri si actiuni.”
30. La articolul 226, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Planul de redresare prevazut la alin. (2) lit. i) poate sa includa, fara a se limita la acestea, oricare dintre masurile prevazute la alin. (2) lit. a) – f) si h) sau o combinare a acestor masuri si poate fi pus in aplicare daca Banca Nationala a Romaniei il considera adecvat pentru atingerea scopului stabilit.”
31. La articolul 230, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 230
(1) In cazul in care persoanele care detin participatii calificate la institutia de credit, persoana juridica romana, nu mai indeplinesc cerintele prevazute de lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia privind calitatea actionariatului unei institutii de credit sau exercita asupra acesteia o influenta de natura sa pericliteze administrarea prudenta a institutiei de credit, Banca Nationala a Romaniei dispune masurile adecvate pentru incetarea acestei situatii. In acest sens, independent de alte masuri sau sanctiuni care pot fi aplicate institutiei de credit ori persoanelor care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a acesteia, Banca Nationala a Romaniei poate dispune suspendarea exercitarii drepturilor de vot aferente actiunilor detinute de actionarii ori membrii respectivi si/sau instituirea administrarii speciale.”
32. La articolul 230, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Daca masura suspendarii drepturilor de vot prevazuta la alin. (1) este aplicata actionarilor reprezentand intregul capital social, Banca Nationala a Romaniei poate hotari retragerea autorizatiei institutiei de credit, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 255.”
33. La articolul 237, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 237
(1) Banca Nationala a Romaniei poate dispune instituirea masurii de supraveghere speciala asupra unei institutii de credit, persoana juridica romana, pentru incalcarea legii sau a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, constatata in urma verificarilor efectuate la fata locului si/sau a analizarii raportarilor transmise de institutia de credit, precum si in cazul constatarii unei situatii financiare precare a acesteia, daca nu hotaraste instituirea administrarii speciale.”
34. La articolul 238 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) suspendarea aplicarii unor acte de decizie ale organelor sau persoanelor avand atributii de administrare si/sau de conducere a institutiei de credit, care sunt contrare unei practici bancare prudente si sanatoase, cerintelor legii si reglementarilor emise in aplicarea acesteia ori care conduc la deteriorarea situatiei financiare a institutiei de credit;”.
35. Articolul 240 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 240
(1) Banca Nationala a Romaniei poate sa hotarasca instituirea administrarii speciale asupra unei institutii de credit, persoana juridica romana, in cazurile in care:
a) instituirea masurii de supraveghere speciala nu a dat rezultate intr-o perioada de pana la 3 luni;
b) se constata sau este previzibila o deteriorare semnificativa a indicatorilor prudentiali si de performanta financiara, de natura sa pericliteze in perspectiva apropiata capacitatea institutiei de credit de a respecta cerintele prudentiale si actionarii nu au intreprins masurile necesare pentru a remedia aceasta situatie;
c) se constata deficiente grave in administrarea si/sau conducerea institutiei de credit sau incalcari grave si repetate ale dispozitiilor legii si/sau ale reglementarilor ori ale altor acte emise in aplicarea acesteia, care pericliteaza in mod grav interesele deponentilor;
d) institutia de credit nu a asigurat implementarea in totalitate si in termenele stabilite a unora sau a mai multora dintre masurile dispuse fata de aceasta, potrivit art. 226 alin. (2) lit. a) – f) si h), situatie care este de natura sa puna in pericol lichiditatea institutiei de credit si/sau nivelul adecvat al fondurilor proprii;
e) operatiunile institutiei de credit pun in pericol stabilitatea ori nivelul fondurilor proprii ale acesteia sau stabilitatea sistemului bancar ori institutia de credit inregistreaza o criza de lichiditate care pericliteaza interesele deponentilor sai sau ale altor creditori;
f) institutia de credit nu a prezentat, in termenul indicat de Banca Nationala a Romaniei, un plan de redresare a activitatii, potrivit art. 226 alin. (2) lit. i), sau Banca Nationala a Romaniei constata ca planul prezentat nu este fezabil ori ca institutia de credit nu si-a indeplinit, in termenele stabilite, angajamentele asumate printr-un asemenea plan ori ca deficientele constatate legate de lichiditatea sau de nivelul fondurilor proprii ale institutiei de credit nu pot fi inlaturate printr-un plan de redresare;
g) instituirea administrarii speciale este solicitata in mod justificat de consiliul de administratie sau, dupa caz, de consiliul de supraveghere ori de catre adunarea generala a actionarilor;
h) Banca Nationala a Romaniei a declarat indisponibile depozitele institutiei de credit, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Deosebit de situatiile prevazute la alin. (1), daca fondurile proprii ale unei institutii de credit se situeaza la un nivel care nu depaseste 75% din nivelul minim al cerintelor de capital calculate potrivit reglementarilor emise in aplicarea art. 126, Banca Nationala a Romaniei este obligata sa instituie administrarea speciala, cu exceptia cazului in care hotaraste retragerea autorizatiei si, dupa caz, sesizeaza instanta competenta pentru deschiderea procedurii falimentului.
(3) In cazul instituirii administrarii speciale, potrivit alin. (1) si (2), si tinand seama de circumstantele concrete care au determinat adoptarea acestei masuri, Banca Nationala a Romaniei decide, dupa caz, si cu privire la urmatoarele:
a) retragerea aprobarilor acordate persoanelor care exercita responsabilitati de administrare si/sau de conducere in institutia de credit, potrivit prevederilor art. 228 coroborate cu cele ale art. 229;
b) retragerea aprobarii auditorului financiar al institutiei de credit, potrivit art. 157;
c) suspendarea drepturilor de vot ale actionarilor care detin participatii calificate in institutia de credit.
(4) La adoptarea masurii prevazute la alin. (3) lit. c), Banca Nationala a Romaniei are in vedere influenta exercitata de persoanele in cauza asupra institutiei de credit, de natura sa pericliteze administrarea prudenta a institutiei de credit, tinand seama, in special, de receptivitatea la recomandarile facute potrivit art. 168, la masurile dispuse potrivit art. 226 sau, dupa caz, art. 230^1.”
36. Dupa articolul 240 se introduc douazeci si doua de noi articole, articolele 240^1 – 240^22, cu urmatorul cuprins:
“ART. 240^1
(1) Masura administrarii speciale vizeaza inclusiv activitatea sucursalelor din strainatate ale institutiei de credit.
(2) Cu exceptia situatiei prevazute la art. 240^2 alin. (1), un anunt privind instituirea administrarii speciale se publica de catre Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si se notifica celorlalte autoritati de supraveghere din Romania.
ART. 240^2
(1) Administrarea speciala se poate institui si in cazul si pe perioada in care la nivelul institutiei de credit nu mai este asigurata exercitarea responsabilitatilor de administrare si/sau de conducere.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), atributia principala a administratorului special o constituie luarea masurilor necesare pentru numirea consiliului de administratie si a directorilor institutiei de credit sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere si ai directoratului. In cursul acestei administrari, administratorul special poate lua orice alte masuri care pot fi luate de catre consiliul de administratie si directori, respectiv de catre consiliul de supraveghere si directorat, potrivit legii.
ART. 240^3
(1) In cazul in care administrarea speciala se instituie cu privire la o institutie de credit, persoana juridica romana, care are deschise sucursale in alte state membre, Banca Nationala a Romaniei notifica fara intarziere, prin orice mijloace disponibile, autoritatile competente din toate statele membre gazda cu privire la hotararea de instituire a administrarii speciale si la efectele pe care le poate avea aceasta, daca este posibil inainte de adoptarea hotararii sau imediat dupa.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), procedura administrarii speciale este guvernata de legea romana, cu exceptiile prevazute la art. 266 – 274, care se aplica in mod corespunzator.
(3) Administrarea speciala se instituie cu privire la toate sucursalele institutiei de credit, persoana juridica romana, deschise in alte state membre de la data hotararii Bancii Nationale a Romaniei sau de la o data ulterioara specificata in hotarare. Masurile adoptate in cursul administrarii speciale produc efecte conform legii romane, fara alta formalitate, in toate statele membre in care institutia de credit are deschise sucursale, inclusiv in acele state membre in care legislatia aplicabila nu prevede astfel de masuri ori conditioneaza implementarea lor de indeplinirea anumitor cerinte.
ART. 240^4
(1) Administrarea speciala se instituie pe o perioada de 4 luni de la data hotararii Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia cazului in care prin hotarare se stabileste o perioada mai scurta.
(2) Banca Nationala a Romaniei poate prelungi perioada prevazuta la alin. (1), daca o astfel de prelungire este necesara pentru finalizarea masurilor de restructurare a institutiei de credit.
ART. 240^5
(1) Pentru exercitarea atributiilor administratorului special, Banca Nationala a Romaniei poate desemna una sau mai multe persoane fizice ori o persoana juridica, care poate fi Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.
(2) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei privind instituirea administrarii speciale cuprinde nominalizarea persoanelor desemnate in calitate de administrator special, obiectivele si atributiile specifice, care se stabilesc in conformitate cu dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, remuneratia administratorului special, nivelul permis al cheltuielilor ce pot fi angajate in indeplinirea atributiilor si orice alte conditii considerate importante de catre Banca Nationala a Romaniei.
(3) La desemnarea persoanelor potrivit alin. (2), Banca Nationala a Romaniei trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
a) persoana fizica in cauza sau, in cazul persoanei juridice, persoanele fizice care sunt imputernicite sa asigure reprezentarea acesteia nu trebuie sa se afle in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 110, nu trebuie sa fie debitor sau creditor al institutiei de credit sau persoana aflata in legaturi stranse cu aceasta;
b) persoanele fizice prevazute la lit. a), precum si persoanele care asista administratorul special in indeplinirea atributiilor sale trebuie sa aiba o buna reputatie, calificare si experienta profesionala corespunzatoare si sa fie independente, sens in care sunt avute in vedere criteriile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru desemnarea administratorului independent.
(4) Daca mai multe persoane fizice sunt desemnate sa exercite atributiile administratorului special, hotararea Bancii Nationale a Romaniei trebuie sa prevada repartizarea competentelor intre aceste persoane si modalitatea de coordonare si subordonare a acestora.
(5) Banca Nationala a Romaniei poate inlocui persoanele desemnate sa exercite atributiile administratorului special, daca acestea nu actioneaza in conformitate cu prevederile legii si cu reglementarile aplicabile ori cu instructiunile si dispozitiile date de Banca Nationala a Romaniei sau in cazul in care nu mai indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3).
(6) Toate cheltuielile legate de administrarea speciala, inclusiv cele efectuate de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar in desfasurarea activitatii de administrare speciala, se suporta de institutia de credit supusa acestei masuri. Daca una sau mai multe persoane din randul salariatilor Bancii Nationale a Romaniei sunt desemnate sa exercite atributiile administratorului special, cheltuielile cu retribuirea acestora se suporta de Banca Nationala a Romaniei.
ART. 240^6
(1) Administratorul special isi exercita atributiile in conformitate cu prevederile legii si cu reglementarile aplicabile, precum si cu respectarea instructiunilor si dispozitiilor date de Banca Nationala a Romaniei pe parcursul administrarii speciale si raspunde numai fata de aceasta pentru indeplinirea atributiilor care ii sunt conferite in aceasta calitate. Administratorul special poate angaja alte persoane, cum ar fi auditori, avocati, evaluatori, alti experti autorizati independenti, care sa il sprijine in indeplinirea atributiilor sale, si poate delega in acest sens sarcini specifice in conformitate cu instructiunile date de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Administratorul special si orice persoana care poate fi angajata sa sprijine activitatea acestuia nu raspund personal pentru eventualele prejudicii cauzate de indeplinirea sau omisiunea indeplinirii oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor conferite, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca a actionat cu rea-credinta sau cu neglijenta grava.
(3) Cheltuielile de aparare efectuate in caz de litigiu de catre persoanele prevazute la alin. (2) se suporta de Banca Nationala a Romaniei in toate cazurile in care exercitarea atributiilor s-a facut cu buna-credinta si fara neglijenta.
(4) Persoanele prevazute la alin. (2) sunt obligate sa pastreze secretul profesional, conform dispozitiilor cuprinse in cap. V titlul III partea I.
ART. 240^7
Banca Nationala a Romaniei poate stabili anumite limite si/sau conditii privind activitatea si administrarea institutiei de credit aflate in administrare speciala si poate restrictiona in totalitate sau partial furnizarea de catre aceasta a anumitor servicii financiare. Orice astfel de limitari, conditii si restrictii se comunica administratorului special, care raspunde de respectarea lor.
ART. 240^8
(1) Pe perioada administrarii speciale, mandatul consiliului de administratie si al directorilor sau, dupa caz, al consiliului de supraveghere si al directoratului inceteaza, administratorul special preluand integral atributiile de administrare si de conducere a institutiei de credit.
(2) Functionarea adunarii generale a actionarilor este suspendata pe perioada administrarii speciale, cu exceptia cazurilor in care aceasta este convocata de administratorul special, fiind necesara o hotarare a acesteia, potrivit art. 240^12 alin. (3). In astfel de cazuri, ordinea de zi a adunarii este stabilita de catre administratorul special, cu consultarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei, si nu poate fi schimbata de catre persoanele convocate, fara a aduce atingere dreptului actionarilor care detin cel putin 5% din capitalul social de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, daca institutia de credit este cotata pe o piata reglementata.
(3) Actionarii care detin cel putin 50% din drepturile de vot pot inainta administratorului special propuneri viabile de redresare financiara a institutiei de credit, care pot fi luate in considerare la elaborarea planului de actiune sau la formularea unor propuneri de modificare a acestuia, potrivit prevederilor art. 240^15 alin. (1) si (3).
(4) In cazul in care Banca Nationala a Romaniei a hotarat suspendarea drepturilor de vot ale unora sau mai multor actionari care detin participatii calificate la institutia de credit, potrivit art. 230 alin. (1), art. 230^1 alin. (2) sau, dupa caz, art. 240 alin. (3) lit. c), pentru tinerea adunarii generale se convoaca actionarii al caror exercitiu al drepturilor de vot nu este suspendat, majoritatea prevazuta de lege sau, dupa caz, de actul constitutiv pentru adoptarea hotararilor fiind raportata, in acest caz, la totalul capitalului social detinut de actionarii respectivi.
ART. 240^9
(1) Dupa preluarea institutiei de credit, administratorul special instiinteaza de indata compartimentele din cadrul institutiei de credit, sucursalele acesteia, institutiile de credit corespondente, oficiul registrului comertului si, dupa caz, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar cu privire la luarea acestei masuri.
(2) Comunicarea se face in scris si cuprinde specimenul de semnatura al administratorului special. Comunicarea facuta institutiilor de credit corespondente cuprinde si mentiunea asupra faptului ca toate operatiunile viitoare prin contul institutiei de credit se autorizeaza numai de catre administratorul special sau de persoanele imputernicite in mod expres de catre acesta.
(3) Administratorul special are acces nerestrictionat, pe intreaga perioada de derulare a administrarii speciale, in toate sediile si locatiile institutiei de credit si la toate activele, evidentele, conturile si alte inregistrari si detine controlul asupra acestora. In caz de impiedicare fizica, administratorul special poate apela la organele de politie, care, la solicitarea sa, sunt obligate sa ii acorde tot sprijinul pentru asigurarea accesului, controlului si sigurantei unor asemenea proprietati, active, registre ori evidente.
ART. 240^10
(1) In cazul institutiilor de credit care au deschise sucursale in alte state membre, administratorul special trebuie sa ia masuri pentru publicarea unui extras din hotararea Bancii Nationale a Romaniei privind instituirea administrarii speciale in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prin transmiterea acestuia, de indata, prin mijloacele cele mai adecvate, catre Oficiul pentru Publicatii Oficiale al Uniunii Europene, si in doua ziare de circulatie nationala pe teritoriul fiecarui stat membru gazda. Daca este cazul, prevederile art. 261 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(2) Extrasul din hotarare trebuie sa specifice, in limba sau limbile oficiala/oficiale a/ale statelor membre in cauza, in special obiectul si temeiul legal ale instituirii administrarii speciale, termenul de contestare si autoritatea la care hotararea poate fi contestata, cu indicarea adresei acesteia.
(3) Implementarea masurilor adoptate in cursul administrarii speciale nu este conditionata de indeplinirea formalitatilor de publicare prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Administratorul special isi exercita atributiile pe teritoriul statelor membre gazda in conditiile prevazute la art. 262, care se aplica in mod corespunzator.
ART. 240^11
(1) Atributiile administratorului special, stabilite prin hotararea Bancii Nationale a Romaniei, pot include luarea oricaror masuri de redresare in interesul deponentilor institutiei de credit care sunt necesare pentru conservarea valorii activelor institutiei de credit, eliminarea deficientelor existente in administrarea sa, incasarea creantelor, precum si a oricaror masuri necesare pentru restructurarea activitatii acesteia, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In cel mai scurt timp posibil dupa numirea sa, administratorul special trebuie sa evalueze perspectivele de realizare, costurile si beneficiile aproximative ale urmatoarelor alternative:
a) redresarea institutiei de credit;
b) restructurarea activitatii institutiei de credit prin implementarea masurilor prevazute la art. 240^12 alin. (1);
c) introducerea cererii pentru declansarea procedurii falimentului institutiei de credit.
(3) Evaluarea realizata de administratorul special potrivit alin. (2) trebuie sa fie fundamentata in cuprinsul raportului prevazut la art. 240^15 si sustinuta de documente.
(4) De la preluarea institutiei de credit, administratorul special ia masuri pentru a asigura pastrarea in siguranta a activelor si documentelor acesteia. In termen de maximum o luna de la numirea sa, administratorul special realizeaza inventarierea si evaluarea activelor si pasivelor institutiei de credit si intocmeste situatiile financiare, care se transmit Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu raportul prevazut la art. 240^15.
(5) Masurile de redresare care pot fi luate de administratorul special pot include urmatoarele:
a) negocierea creantelor institutiei de credit si/sau stabilirea unei noi scadente a acestora;
b) suspendarea atragerii de depozite si/sau a acordarii de credite;
c) reducerea sau restructurarea activitatilor neprofitabile, inclusiv prin inchiderea de sucursale;
d) reducerea cheltuielilor, inclusiv prin redimensionarea schemei de personal;
e) imbunatatirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate in cadrul institutiei de credit;
f) reevaluarea necesarului de provizioane sau a tratamentului expunerilor institutiei de credit in raport cu riscurile asumate;
g) reducerea riscurilor aferente operatiunilor, produselor si/sau ale sistemelor institutiei de credit;
h) orice alte masuri care pot fi luate de catre consiliul de administratie si directori, respectiv de catre consiliul de supraveghere si directorat, potrivit legii;
i) incetarea activitatilor frauduloase si a abuzurilor de orice natura ale persoanelor aflate in relatii speciale cu institutia de credit;
j) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase, incheiate anterior de catre institutia de credit, inclusiv a acelor contracte in care obligatiile asumate de catre institutia de credit sunt disproportionate in raport cu prestatia la care s-a obligat cealalta parte contractanta;
k) sesizarea organelor competente, in cazul in care exista indicii cu privire la savarsirea de infractiuni.
ART. 240^12
(1) Administratorul special poate fi imputernicit de Banca Nationala a Romaniei sa implementeze masuri de restructurare a activitatii institutiei de credit, care pot include:
a) majorarea capitalului social;
b) reducerea capitalului pentru acoperirea pierderilor;
c) operatiuni de vanzare de active;
d) operatiuni de transfer de depozite;
e) operatiuni de vanzare de active cu asumare de pasive, prin care o alta institutie de credit sau institutie financiara dobandeste active ale institutiei de credit aflate in administrare speciala si isi asuma pasive ale acesteia in contraprestatie;
f) fuziunea cu alte institutii de credit;
g) divizarea totala sau partiala.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), administratorul special actioneaza conform instructiunilor primite de la Banca Nationala a Romaniei, care pot indica in mod specific sau in termeni generali modalitatea de implementare.
(3) Administratorul special trebuie sa convoace adunarea generala a actionarilor pentru a decide cu privire la implementarea masurilor prevazute la alin. (1) lit. a), b), f) si g) si pentru limitarea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea de noi actiuni in cazul majorarii capitalului social. Implementarea masurilor de restructurare prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e), prin derogare de la prevederile art. 153^22 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a masurilor de redresare prevazute la art. 240^11 alin. (5) nu necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor.
(4) Termenul de intrunire a adunarii generale a actionarilor, cu exceptia celei convocate pentru a hotari fuziunea sau divizarea, este, pentru prima convocare, de maxim o saptamana de la data publicarii convocarii conform legii sau a notificarii facute prin scrisoare recomandata sau transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. Formalitatile de convocare nu trebuie respectate daca toti actionarii care pot sa isi exercite dreptul de vot sunt de acord sa tina o adunare generala.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplica in cazul in care institutia de credit aflata in administrare speciala este cotata pe o piata reglementata, caz in care convocarea se face potrivit legislatiei aplicabile pietei de capital.
(6) Daca adunarea generala a actionarilor nu adopta hotararile necesare in cazurile prevazute la alin. (3), in absenta altor solutii viabile de redresare, Banca Nationala a Romaniei hotaraste retragerea autorizatiei institutiei de credit, cu aplicarea corespunzatoare a art. 240^16 alin. (2) lit. b).
ART. 240^13
La implementarea masurilor privind majorarea sau reducerea capitalului social se au in vedere urmatoarele:
a) in cazul in care este necesara majorarea capitalului social, pentru motive temeinice, justificate de existenta unei intentii serioase din partea unui investitor, de participare la capitalul institutiei de credit, administratorul special poate cere adunarii generale sa ridice actionarilor dreptul de preferinta la subscrierea de noi actiuni, in tot sau in parte, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei; in toate celelalte cazuri, dreptul de preferinta se poate exercita in termen de 14 zile de la data publicarii hotararii adunarii generale potrivit legii;
b) orice majorare de capital nu va putea fi realizata mai inainte ca pierderile sa fie absorbite prin reducerea capitalului social sau de catre elementele de fonduri proprii corespunzatoare;
c) majorarea capitalului social trebuie sa asigure cel putin un nivel al fondurilor proprii care sa permita incadrarea institutiei de credit in cerintele prudentiale prevazute de lege si de reglementarile aplicabile;
d) hotararea privind reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor produce efecte de la data publicarii acesteia conform legii, administratorul special fiind obligat sa ia masuri pentru publicarea sa in regim de urgenta. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararea nu poate face, in acest caz, obiect al opozitiei creditorilor sociali. Dispozitiile art. 240^21 – 240^22 se aplica in mod corespunzator.
ART. 240^14
(1) Operatiunile de vanzare de active, transfer de depozite, vanzare de active cu asumare de pasive si fuziunea/divizarea unei institutii de credit in administrare speciala se pot efectua catre institutii de credit sau, dupa caz, institutii financiare, care, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, au o situatie financiara care le permite preluarea activelor si/sau asumarea pasivelor transferate, iar operatiunea preconizata nu pune in pericol siguranta si viabilitatea activitatii acestora sau, daca este cazul, capacitatea lor de a respecta cerintele prudentiale, in special cele privind nivelul minim al fondurilor proprii.
(2) La implementarea masurilor prevazute la alin. (1), trebuie sa fie respectate urmatoarele cerinte:
a) sa fie analizate diferitele oferte legate de operatiuni de vanzare de active sau de vanzare de active cu asumare de pasive ale institutiei de credit, in scopul maximizarii valorii care poate fi obtinuta, in conditiile pietei, pentru activele implicate in operatiune; in acest sens, determinarea valorii activelor la data de referinta se realizeaza de catre un expert autorizat independent, care aplica una sau mai multe metode alternative de evaluare, recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii;
b) sa fie asigurat tratamentul echitabil si concurenta loiala intre institutiile care isi manifesta intentia de preluare;
c) in cazul unei operatiuni de vanzare de active cu asumare de pasive, sa se acorde prioritate transferului depozitelor garantate;
d) in cazul operatiunilor care implica vanzarea de active, documentele contractuale incheiate cu institutiile beneficiare sa nu cuprinda clauze care sa prevada restituirea, la producerea unor evenimente determinate, a activelor transferate si, corelativ, a contraprestatiilor efectuate;
e) sumele care pot rezulta din operatiuni de natura celor prevazute la lit. a), cu deducerea cheltuielilor aferente operatiunii, sunt puse la dispozitia institutiei de credit pentru continuarea activitatii, iar in caz de lichidare/faliment, pentru plata creditorilor.
(3) Pentru punerea in aplicare a masurilor de restructurare prevazute la art. 240^12 alin. (1) lit. c), d) si e) nu este necesar acordul deponentilor sau al altor creditori ori al debitorilor institutiei de credit. Pentru notificarea acestora, administratorul special publica un anunt general in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul sau mai multe ziare de circulatie nationala, si, dupa caz, asigura publicitatea potrivit art. 240^10, imediat dupa implementarea masurii. Persoanele interesate pot obtine informatiile necesare privind situatia creantelor sau a obligatiilor lor, de la institutia de credit aflata in administrare speciala, administratorul special fiind obligat sa ia masurile necesare in acest sens.
(4) In cazul transferului depozitelor si al altor creante, deponentii/titularii de conturi transferati au optiunea de a-si mentine conturile/depozitele la institutia de credit catre care s-a efectuat transferul sau de a solicita acesteia restituirea sumelor depuse.
(5) Institutia care preia pasive ale institutiei de credit aflate in administrarea speciala este raspunzatoare doar pentru obligatiile aferente pasivelor care fac obiectul transferului conform termenilor contractuali si care sunt evidentiate in situatia financiara intocmita de administratorul special.
ART. 240^15
(1) In termen de maximum doua luni de la numire, administratorul special trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei un raport scris care sa cuprinda:
a) masurile intreprinse de la instituirea administrarii speciale si efectele acestora;
b) evaluarea perspectivelor de realizare, a costurilor si beneficiilor aproximative ale alternativelor de redresare, restructurare sau, dupa caz, de initiere a procedurii falimentului institutiei de credit, inclusiv o determinare a valorii estimative care ar putea fi realizata in cazul lichidarii;
c) recomandarile administratorului special privind masurile pe care le considera adecvate in functie de evaluarile facute, care pot include un plan de actiune supus aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, constand in implementarea oricarora dintre masurile de restructurare prevazute la art. 240^12 alin. (1) sau o combinare a acestora, fara a exclude aplicarea sau continuarea aplicarii masurilor de redresare prevazute la art. 240^11 alin. (2).
(2) La raportul prevazut la alin. (1) se anexeaza documente referitoare la inventarierea si evaluarea activelor si pasivelor institutiei de credit, situatia recuperarii creantelor, costul mentinerii activelor si situatia platii pasivelor, precum si situatia financiara intocmita potrivit art. 240^11 alin. (4).
(3) Raportul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandarile facute de administrator. Valoarea estimativa care ar putea fi realizata in cazul lichidarii se determina de un expert autorizat independent, pe cheltuiala institutiei de credit, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii.
(4) Administratorul special poate sa solicite Bancii Nationale a Romaniei aprobarea pentru implementarea unora dintre masurile prevazute la art. 240^12 alin. (1) lit. c), d) si e), in special pentru transferul depozitelor garantate, inainte de prezentarea raportului prevazut la alin. (1), in situatii de urgenta si avand in vedere posibilitatile concrete de realizare a masurilor respective.
(5) Pentru motive intemeiate, Banca Nationala a Romaniei poate prelungi cu maxim o luna termenul prevazut la alin. (1) pentru prezentarea raportului, la propunerea administratorului special.
ART. 240^16
(1) In termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, Banca Nationala a Romaniei hotaraste cu privire la oportunitatea si perioada mentinerii administrarii speciale si cu privire la recomandarile formulate de administratorul special si, dupa caz, aproba, cu sau fara amendamente, ori respinge planul de actiune propus.
(2) Daca Banca Nationala a Romaniei considera ca nu sunt conditii favorabile pentru redresarea institutiei de credit, astfel incat aceasta sa fie in masura sa indeplineasca cerintele prudentiale prevazute de lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia, Banca Nationala a Romaniei poate, in functie de circumstantele concrete, sa hotarasca urmatoarele:
a) implementarea masurilor de restructurare, conform planului de actiune aprobat sau, in absenta acestuia, pe baza evaluarilor prevazute la art. 240^15 alin. (1) lit. b) si stabilirea unui termen in care administratorul special sa intreprinda demersuri pentru restructurarea activitatii institutiei de credit;
b) retragerea autorizatiei institutiei de credit si sesizarea instantei competente pentru declansarea procedurii falimentului sau, dupa caz, retragerea autorizatiei urmata de dizolvarea si lichidarea institutiei de credit, potrivit dispozitiilor cuprinse in sectiunea a 3-a din prezentul capitol.
(3) Banca Nationala a Romaniei poate solicita modificarea unui plan de actiune aprobat sau poate aproba modificarea planului propusa de administratorul special, oricand considera necesar, inainte sau pe parcursul implementarii sale.
(4) La analiza costurilor si beneficiilor diferitelor alternative avute in vedere in raportul administratorului special, potrivit art. 240^15 alin. (1) lit. b), si la adoptarea hotararii potrivit alin. (1), Banca Nationala a Romaniei trebuie sa urmareasca, cu prioritate, obiectivul de mentinere a stabilitatii financiare si protectia intereselor deponentilor, luand in considerare alegerea variantei celei mai putin costisitoare in acest sens.
(5) Adoptarea masurilor de restructurare a institutiei de credit in cursul administrarii speciale trebuie sa urmareasca sa asigure creditorilor institutiei de credit un tratament nu mai putin favorabil decat cel de care ar beneficia daca masurile de restructurare nu ar fi implementate si institutia de credit ar intra direct in lichidare, luand in considerare valoarea estimativa care ar putea fi obtinuta de acestia prin distribuire in caz de faliment, pe baza estimarilor facute potrivit art. 240^15 alin. (2).
ART. 240^17
(1) Pe intreaga perioada a administrarii speciale, administratorul special trebuie sa raporteze Bancii Nationale a Romaniei, la termenele stabilite de aceasta, in legatura cu situatia financiara a institutiei de credit si stadiul masurilor implementate.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dreptului administratorului special de a raporta Bancii Nationala a Romaniei orice impedimente in implementarea masurilor aprobate si de a propune modificarea acestor masuri. In cazurile in care aceste impedimente se datoreaza opozitiei adunarii generale a actionarilor de a adopta hotararile necesare sau unor circumstante obiective care nu permit implementarea in termen util a masurilor aprobate, in absenta altor solutii viabile, administratorul special propune Bancii Nationale a Romaniei retragerea autorizatiei institutiei de credit.
ART. 240^18
(1) Pe baza raportarilor facute de administratorul special, Banca Nationala a Romaniei poate hotari in orice moment incetarea administrarii speciale, cu reluarea activitatii institutiei de credit sub controlul organelor sale statutare sau poate retrage autorizatia institutiei de credit, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 240^16 alin. (2) lit. b).
(2) Daca in urma implementarii masurilor de restructurare s-a realizat numai un transfer partial de active si pasive ale institutiei de credit sau numai o divizare partiala a acesteia si pentru institutia de credit in cauza nu se preconizeaza alte solutii viabile de redresare sau de preluare in totalitate a activitatii, Banca Nationala a Romaniei hotaraste retragerea autorizatiei si, dupa caz, sesizeaza instanta competenta pentru declansarea procedurii falimentului.
ART. 240^19
(1) Banca Nationala a Romaniei, daca constata pe baza rapoartelor administratorului special ca institutia de credit fata de care s-a instituit administrarea speciala s-a redresat din punct de vedere financiar si se incadreaza in cerintele prudentiale stabilite de prezenta ordonanta de urgenta si de reglementarile aplicabile, hotaraste incetarea administrarii speciale cu reluarea activitatii institutiei de credit sub controlul organelor sale statutare. In acest sens, administratorul special intreprinde masurile necesare pentru desemnarea noilor persoane care sa exercite responsabilitatile de administrare si/sau de conducere a institutiei de credit.
(2) Un anunt privind incetarea administrarii speciale se publica potrivit prevederilor art. 240^1 alin. (2) si, daca este cazul, potrivit prevederilor art. 240^10.
(3) Pana la numirea si aprobarea de catre Banca Nationala a Romaniei a persoanelor prevazute la alin. (1), administratorul special asigura administrarea si conducerea institutiei de credit.
ART. 240^20
In cazul in care Banca Nationala a Romaniei hotaraste retragerea autorizatiei institutiei de credit si sesizarea instantei competente in vederea declansarii procedurii falimentului potrivit Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, pana la desemnarea de catre judecatorul-sindic a lichidatorului, administrarea institutiei de credit se asigura in continuare de catre administratorul special.
ART. 240^21
(1) Orice persoana prejudiciata prin masurile dispuse si implementate in cursul administrarii speciale, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se poate adresa instantei competente pentru acoperirea prejudiciului cauzat, in termen de 15 zile de la data la care a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea acestuia.
(2) Daca instanta considera intemeiate pretentiile reclamantului, poate acorda despagubiri al caror cuantum se stabileste ca diferenta intre valoarea estimativa care ar fi putut fi primita de acesta prin distribuire in caz de faliment si sumele efectiv incasate in urma distribuirii produsului lichidarii tuturor bunurilor si activelor institutiei de credit, care se realizeaza conform ordinii de stingere a creantelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004. Valoarea estimativa se calculeaza pentru data instituirii administrarii speciale.
(3) Despagubirile se suporta dintr-un fond special constituit in acest sens si administrat de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.
ART. 240^22
(1) Masurile implementate in cursul administrarii speciale nu pot fi suspendate sau desfiintate pe cale judecatoreasca, inclusiv in procedura falimentului institutiilor de credit. Daca prin hotararea pronuntata, instanta judecatoreasca constata ilegalitatea masurilor implementate, partea in favoarea careia s-a pronuntat hotararea este indreptatita sa introduca actiune in despagubiri pentru prejudiciile cauzate, cu exceptia cazurilor care presupun atragerea raspunderii penale.
(2) In cadrul unui litigiu in legatura cu aceste masuri, instanta judecatoreasca se pronunta asupra legalitatii acestora, Banca Nationala a Romaniei fiind singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, a evaluarilor si a analizelor calitative care au fundamentat masurile respective.”
37. Articolele 241 – 254 se abroga.
38. Titlul IV – Institutii emitente de moneda electronica din partea a II-a – Dispozitii specifice, cuprinzand articolele 321 – 332, se abroga.
39. Dupa articolul 404 se introduce un nou articol, articolul 404^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 404^1
(1) Sistemele de plati trebuie sa asigure accesul neingradit la sistem al prestatorilor de servicii de plata, institutii de credit si institutii de plata in intelesul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, pe baza unor reguli obiective, nediscriminatorii si proportionale, care nu vor limita accesul mai mult decat este necesar pentru protejarea sistemului de plati impotriva unor riscuri specifice, precum riscul de decontare, riscul operational si riscul comercial si pentru protectia stabilitatii financiare si operationale a sistemului de plati.
(2) Sistemele de plati nu pot impune prestatorilor de servicii de plata, utilizatorilor serviciilor de plata sau altor sisteme de plati niciuna dintre urmatoarele cerinte:
a) reguli restrictive privind participarea efectiva la alte sisteme de plati;
b) reguli care sa faca discriminare intre institutiile de plata in ceea ce priveste drepturile si obligatiile participantilor;
c) restrictii bazate pe forma de organizare a entitatii.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica:
a) sistemelor de plati desemnate de Banca Nationala a Romaniei in temeiul Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, ca intrand sub incidenta acestei legi;
b) sistemelor de plati formate exclusiv din prestatori de servicii de plata care apartin unui grup format din entitati legate prin participatii de capital, in care una dintre entitati dispune de control efectiv asupra celorlalte entitati legate;
c) sistemelor de plati in cadrul carora un singur prestator de servicii de plata, fie ca o singura entitate, fie ca un grup de entitati, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: actioneaza sau poate actiona ca prestator de servicii de plata, atat pentru platitor, cat si pentru beneficiarul platii, si este exclusiv responsabil pentru administrarea sistemului si, in acelasi timp, autorizeaza participarea la sistem a altor prestatori de servicii de plata care, desi pot stabili propriile tarife in legatura cu platitorii si cu beneficiarii platii, nu au dreptul de a negocia comisioane intre ei in relatie cu sistemul de plati.”
ART. II
Rezervele existente in sold, reprezentand rezerva generala pentru riscul de credit si fondul pentru riscuri bancare generale, constituite conform legii, pot fi utilizate in scopul pentru care au fost constituite, respectiv pentru diminuarea pierderilor din credite si, dupa caz, din elementele ce constituie active purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare.
ART. III
(1) Cererile de aprobare a transformarii unei entitati in institutie de credit, depuse la Banca Nationala a Romaniei anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si aflate in curs de analiza la data respectiva, vor fi solutionate dupa cum urmeaza:
a) cererea va fi respinsa daca Banca Nationala a Romaniei nu s-a pronuntat pana la data respectiva cu privire la aprobarea procesului de transformare, conform reglementarilor emise in acest sens;
b) cererea va fi evaluata in baza reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste autorizarea functionarii institutiei de credit rezultate din transformare daca Banca Nationala a Romaniei a aprobat procesul de transformare.
(2) Pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) raman aplicabile reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in baza prevederilor sectiunii a 2-a a cap. VII din titlul I al partii I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. IV
La articolul 2 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, partea dispozitiva a literei f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) prin institutie financiara se intelege orice entitate, cu sau fara personalitate juridica, alta decat institutia de credit, care desfasoara una ori mai multe dintre activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. b) – l), n) si n^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii postale care presteaza servicii de plata si entitatile specializate care desfasoara activitati de schimb valutar. Intra in aceasta categorie si:”.
ART. V
La articolul III alineatul (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 30 aprilie 2008, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit si institutiile de plata;
b) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru furnizorii de servicii postale care presteaza servicii de plata potrivit cadrului legislativ national aplicabil.”
ART. VI
Alineatul (2) al articolului 2 din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 594/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Nu sunt considerate terte parti in sensul alin. (1) lit. d) entitatile specializate ce desfasoara activitate de schimb valutar, institutiile de plata care, dintre serviciile de plata prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, le furnizeaza doar pe cele de la art. 8 lit. f) si furnizorii de servicii postale care presteaza servicii de plata.”
ART. VII
Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data publicarii, cu urmatoarele exceptii:
a) prevederile art. I pct. 4, pct. 16 – 18, pct. 20 – 23 si pct. 25 – 28 intra in vigoare la data de 31 octombrie 2010;
b) prevederile art. I pct. 1 – 3, pct. 5, 6, 10, 12, 15 si 38 intra in vigoare la data de 30 aprilie 2011.
c) referirile la litera n^1) din cuprinsul art. IV intra in vigoare la data de 30 aprilie 2011.

*

Prevederile art. I pct. 36 transpun dispozitiile art. 3, 4, 6 si 7, art. 20 – 33 si art. 34 paragraful (2) din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea si lichidarea institutiilor de credit, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 125 din 5 mai 2001.
Prevederile art. I pct. 1 – 3, pct. 5, 6, 8, 10, 12, 15 si 38 si, respectiv, ale art. IV, transpun dispozitiile art. 19 paragraful (1), art. 20, art. 21 paragraful (1) si art. 22 paragraful (1), din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, de modificare a directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 267 din 10 octombrie 2009.

Prevederile art. I pct. 4, pct. 16 – 18, pct. 20 – 23 si pct. 25 – 28 transpun dispozitiile art. 1 paragraful (2) lit. c), paragrafele (3) – (6) si paragrafele (31) – (33) din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE in ceea ce priveste bancile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementarile privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 302 din 17 noiembrie 2009.
Prevederile art. I pct. 7 si 39 si ale art. IV – VI transpun dispozitiile art. 28, 91 si 92 din Directiva nr. 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 319 din 5 decembrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close