Modificarea si completarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subimprumuturi

In M. Of. nr. 232 din 13 aprilie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 836/2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subimprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008.
Din cuprins:
ART. I – Normele privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subimprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 16 iulie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Capitolul V se modifica astfel:
a) Alineatul 2 se abroga.
b) Alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Inregistrarea in contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc se efectueaza potrivit Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea trezoreriei centrale a principalelor operatiuni, prevazuta in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.”
c) Alineatul 5 se abroga.
2. Dupa capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul VI, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VI
Procedura de restituire/transfer a/al sumelor incasate la fondul de risc

1. Sumele incasate la fondul de risc si inregistrate in contabilitate la pozitia <<Creditori la fondul de risc>> sau cele stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile se restituie la cererea beneficiarilor de finantari rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat, care vor depune o cerere pentru certificarea dreptului la restituire la Directia generala de trezorerie si datorie publica. Aceasta va verifica cererea sub aspectul realitatii si exactitatii celor solicitate, precum si al incadrarii in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor in cauza.
2. In urma verificarilor, Directia generala de trezorerie si datorie publica va emite o dispozitie de restituire a unor sume de la fondul de risc, conform modelului prevazut in anexa nr. 13. Prin dispozitia de restituire aprobata de directorul general adjunct al Departamentului Back Office din cadrul acestei directii se confirma dreptul la restituire al beneficiarului de finantari rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat. Dispozitia de restituire se comunica, dupa aprobare, beneficiarului respectiv. In vederea restituirii sumelor, beneficiarul caruia i s-a confirmat dreptul la restituire va depune o cerere de restituire a sumelor in cauza la Directia generala de trezorerie si datorie publica, anexand si dispozitia de restituire, in original.
3. Cererea de restituire se solutioneaza in termen de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia la Directia generala de trezorerie si datorie publica. Cererea va cuprinde codul de inregistrare fiscala al beneficiarului de finantari rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat, suma solicitata, codul IBAN al contului beneficiarului respectiv, precum si contul bancar in care doreste sa i se efectueze restituirea. La cererea de restituire, beneficiarul in cauza va anexa si documentele din care sa rezulte ca aceasta suma nu este datorata fondului de risc, precum si originalele hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, investite cu formule executorii, pentru sumele stabilite prin acestea.
4. In situatia in care Directiei generale de trezorerie si datorie publica ii sunt necesare alte documente relevante pentru solutionarea cererii, aceasta va solicita beneficiarului in cauza, in scris, prezentarea datelor suplimentare.
5. Termenul de 45 de zile pentru solutionarea cererii de restituire se prelungeste, conform legii, cu perioada de timp cuprinsa intre data la care s-a comunicat beneficiarului de finantari rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat solicitarea de furnizare a datelor suplimentare relevante pentru solutionarea acesteia si data primirii acestor informatii la Directia generala de trezorerie si datorie publica.
6. Dupa primirea cererii de restituire si, respectiv, a documentatiei complete, Directia generala de trezorerie si datorie publica va transmite dispozitia de restituire impreuna cu originalul cererii de restituire organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal beneficiarul respectiv, in vederea verificarii datelor din evidenta analitica pe platitori si a efectuarii compensarilor cu eventualele obligatii fiscale restante ale solicitantului, respectiv a efectuarii restituirii propriu-zise a sumei rezultate dupa compensare, prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal aplicandu-se in mod corespunzator.
7. Concomitent cu transmiterea catre organul fiscal teritorial a documentelor mentionate mai sus, Directia generala de trezorerie si datorie publica va dispune transferul sumei inscrise pe decizia de restituire unitatii de trezorerie si contabilitate publica la care este arondat organul fiscal competent in administrarea beneficiarului de finantari rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat in contul 50.86.04 <<Disponibil din executari/restituiri fond de risc>>, deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publica a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscala al beneficiarului respectiv. Directia generala de trezorerie si datorie publica va dispune transferul sumelor de restituit de la fondul de risc din contul RO24TREZ999650101XXXXXXX, cod de identificare fiscala 8609468, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala in contul 50.86.04, deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publica a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscala al beneficiarului respectiv. In acest sens, Directia generala de trezorerie si datorie publica va intocmi nota de transfer, conform modelului prevazut in anexa nr. 14, aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii.
8. In cazul in care disponibilul din fondul de risc nu acopera suma in lei necesara transferului, Directia generala de trezorerie si datorie publica va intocmi si va transmite la Directia generala de trezorerie si contabilitate publica, pe langa nota de transfer mentionata la pct. 7, si urmatoarele documente:
– nota de fundamentare, conform modelului prevazut in anexa nr. 15, prin care se propune semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 55.01 titlul 51 articolul 02 alineatul 10 <<Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate>>, aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii;
– cererea de deschidere de credite bugetare, aprobata si semnata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlorului financiar preventiv propriu si delegat;
– nota de lichidare, conform modelului prevazut in anexa nr. 16, prin care se propune alimentarea contului de disponibil fond de risc din capitolul 55.01, titlul 51 articolul 02 alineatul 10, aprobata cu bun de plata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii;
– ordonantare de plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 17, aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlorului financiar preventiv propriu si delegat, in conditiile legii.
9. Dupa primirea cererii de restituire si a dispozitiei de restituire, organul fiscal competent va efectua verificarea acestora si a datelor din evidenta analitica pe platitori – persoane juridice.
10. In cazul in care organul fiscal competent constata existenta unor obligatii fiscale restante ale beneficiarului de finantari rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat, sumele solicitate se restituie acestuia numai dupa efectuarea compensarii acestora cu obligatiile bugetare restante, intocmind in acest sens, in 3 exemplare, Nota privind compensarea obligatiilor fiscale – M.F.P. – A.N.A.F., cod 14.13.41.99. Restituirea sumelor cuvenite beneficiarului se face prin decontare bancara, in contul indicat in cererea de restituire.
11. In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante ale beneficiarului de finantari rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat, organul fiscal competent efectueaza compensarea pana la concurenta acestor obligatii fiscale, iar diferenta rezultata o restituie acestuia si intocmeste in acest sens, in 3 exemplare, decizia de restituire prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004. In baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va intocmi, in 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume – M.F.P. – A.N.A.F., cod 14.13.41.99/a.
12. In cazul in care beneficiarul respectiv nu inregistreaza obligatii fiscale restante, organul fiscal va intocmi, in 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume – M.F.P. – A.N.A.F., cod 14.13.41.99/a.
13. Cererea de restituire si dispozitia de restituire, in copie, insotite de nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau de nota privind restituirea/rambursarea unor sume si de dispozitia de restituire, dupa caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, in scopul efectuarii operatiunii de compensare si/sau de restituire.
14. Dupa efectuarea compensarii si/sau a restituirii, dupa caz, unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire si al dispozitiei de restituire si le transmite pe celelalte doua organului fiscal competent, in termen de 3 zile de la efectuarea operatiunilor, in vederea inregistrarii in evidenta analitica pe platitori a acestora.
15. Ulterior, organul fiscal competent va transmite, in termen de 7 zile de la primirea acestor documente, un exemplar al documentelor prevazute la pct. 14 solicitantului si va informa, printr-o adresa, Directia generala de trezorerie si datorie publica.
16. Anexele nr. 1 – 17 fac parte integranta din prezentele norme.”
3. Anexa nr. 11 la norme se abroga.
4. Dupa anexa nr. 12 la norme se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 13 – 17, care au cuprinsul prevazut in anexele nr. 1 – 5 la prezentul ordin.
ART. II – Directia generala de trezorerie si datorie publica, Directia generala a trezoreriei si contabilitatii publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice municipale, orasenesti, comunale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si persoanele juridice beneficiare de imprumuturi garantate de stat sau subimprumutate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III – Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close