Legea responsabilitatii fiscal-bugetare

In M. Of. nr. 252 din 20 aprilie 2010 a fost publicata Legea nr. 69/2010 legea responsabilitatii fiscal-bugetare.
Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta lege are ca obiective principale:
1. asigurarea si mentinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparentei si sustenabilitatii pe termen mediu si lung a finantelor publice;
2. stabilirea unui cadru de principii si reguli pe baza caruia Guvernul sa asigure implementarea politicilor fiscal-bugetare care sa conduca la o buna gestiune financiara a resurselor;
3. gestionarea eficienta a finantelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung, asigurarea prosperitatii economice si ancorarea politicilor fiscal-bugetare intr-un cadru durabil.
ART. 2
Dispozitiile prezentei legi se aplica autoritatilor, institutiilor si entitatilor publice si/sau de utilitate publica prevazute la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, finantate potrivit art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 67 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor entitati finantate in proportie de peste 50% din fonduri publice, stabilite potrivit normelor europene.
ART. 3
In sensul prezentei legi, urmatorii termeni vor fi definiti astfel:
1. strategia fiscal-bugetara – documentul de politica publica ce stabileste obiectivele si prioritatile in domeniul fiscal-bugetar, tintele veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat si ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, precum si evolutia soldului bugetului general consolidat pe o perioada de 3 ani;
2. bugetul general consolidat – ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar agregate si consolidate pentru a forma un intreg: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale, dupa caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum si al altor entitati finantate in proportie de peste 50% din fonduri publice stabilite potrivit normelor europene;
3. cheltuielile primare ale bugetului general consolidat – cheltuielile bugetului general consolidat, din care au fost deduse platile de dobanzi aferente datoriei publice;
4. soldul bugetului general consolidat – diferenta dintre veniturile bugetului general consolidat si cheltuielile bugetului general consolidat;
5. soldul primar al bugetului general consolidat – diferenta dintre veniturile si cheltuielile primare ale bugetului general consolidat;
6. deteriorarea soldului bugetului general consolidat – majorarea deficitului bugetului general consolidat sau diminuarea excedentului bugetului general consolidat fata de cel prevazut in strategia fiscal-bugetara pentru anul respectiv;
7. ciclul economic – definit si masurat conform metodologiilor recunoscute la nivelul Uniunii Europene;
8. cheltuielile de personal – totalul cheltuielilor suportate din bugetul general consolidat pentru personalul din sectorul bugetar, pe parcursul unui exercitiu bugetar, respectiv cheltuielile cu salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, indemnizatiile, premiile, stimulentele si alte drepturi de natura salariala, in bani sau natura, stabilite conform legii, precum si contributiile sociale ce revin in sarcina angajatorului aferente acestora;
9. entitati finantate in proportie de peste 50% din fonduri publice – entitati considerate ca facand parte din administratia publica daca alocatiile de la buget acopera mai mult de 50% din costurile de productie;
10. asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori – asistenta financiara nerambursabila primita de Romania sub forma fondurilor nerambursabile de preaderare si postaderare potrivit prevederilor memorandumurilor si acordurilor de finantare incheiate intre Comisia Comunitatii Europene sau alti donatori si Guvernul Romaniei;
11. bugetul centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale – veniturile si cheltuielile bugetelor generale ale unitatilor administrativ-teritoriale, definite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. cheltuieli de natura investitiilor – includ cheltuielile de capital si transferuri pentru programele de dezvoltare.

CAPITOLUL II
Principiile, obiectivele si regulile politicii fiscal-bugetare

SECTIUNEA 1
Principiile politicii fiscal-bugetare

ART. 4
(1) Guvernul Romaniei va defini si va derula politica fiscal-bugetara pe baza urmatoarelor principii:
1. Principiul transparentei in ceea ce priveste stabilirea obiectivelor fiscal-bugetare si derularea politicii fiscale si bugetare
Guvernul si autoritatile publice locale au obligatia de a face publice si de a mentine in dezbatere un interval de timp rezonabil toate informatiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale si bugetare, rezultatelor acestora si a starii finantelor publice centrale si, respectiv, locale.
2. Principiul stabilitatii
Guvernul are obligatia de a conduce politica fiscal-bugetara intr-un mod care sa asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, in scopul mentinerii stabilitatii macroeconomice.
3. Principiul responsabilitatii fiscale
Guvernul are obligatia de a conduce politica fiscal-bugetara in mod prudent si de a gestiona resursele si obligatiile bugetare, precum si riscurile fiscale de o maniera care sa asigure sustenabilitatea pozitiei fiscale pe termen mediu si lung. Sustenabilitatea finantelor publice presupune ca, pe termen mediu si lung, Guvernul sa aiba posibilitatea sa gestioneze riscuri sau situatii neprevazute, fara a fi nevoit sa opereze ajustari semnificative ale cheltuielilor, veniturilor sau deficitului bugetar cu efecte destabilizatoare din punct de vedere economic sau social.
4. Principiul echitatii
Guvernul va derula politica fiscal-bugetara luand in calcul impactul financiar potential asupra generatiilor viitoare, precum si impactul asupra dezvoltarii economice pe termen mediu si lung.
5. Principiul eficientei
Politica fiscal-bugetara a Guvernului va avea la baza utilizarea eficienta a resurselor publice limitate, va fi definita pe baza eficientei economice, iar deciziile de alocare a investitiilor publice, inclusiv cele finantate din fonduri nerambursabile primite de la Uniunea Europeana si alti donatori, se vor baza inter alia pe evaluarea economica, precum si pe evaluarea capacitatii de absorbtie.
6. Principiul gestionarii eficiente a cheltuielilor de personal platite din fonduri publice
Politica salariala si a numarului de personal aferenta institutiilor, autoritatilor, entitatilor publice si/sau de utilitate publica trebuie sa fie in conformitate cu tintele fiscal-bugetare din strategia fiscal-bugetara, cu scopul de a eficientiza gestiunea fondurilor cu aceasta destinatie.
(2) Principiile prevazute la alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator si autoritatilor administratiei publice locale si, respectiv, altor entitati ale caror bugete fac parte din bugetul general consolidat.

SECTIUNEA a 2-a
Obiectivele politicii fiscal-bugetare

ART. 5
(1) Guvernul are obligatia sa indeplineasca obiectivele de politica fiscal-bugetara, sa elaboreze si sa aplice strategia fiscal-bugetara anuala potrivit regulilor fiscal-bugetare prevazute in prezenta lege.
(2) Obiectivele politicii fiscal-bugetare sunt:
a) mentinerea datoriei publice la un nivel sustenabil pe termen mediu si lung;
b) realizarea unui sold al bugetului general consolidat aproape de zero pe durata ciclului economic, concomitent cu asigurarea competitivitatii tarii;
c) gestionarea prudenta a resurselor si a obligatiilor asumate ale sectorului public si a riscurilor fiscal-bugetare;
d) mentinerea unui nivel adecvat al resurselor bugetare pentru plata serviciului datoriei publice;
e) asigurarea predictibilitatii nivelului cotelor si bazelor de impozitare sau taxare.

SECTIUNEA a 3-a
Regulile politicii fiscal-bugetare

ART. 6
Politica fiscal-bugetara va fi derulata in conformitate cu urmatoarele reguli fiscale:
a) soldul bugetului general consolidat si cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca procent in produsul intern brut, nu pot depasi plafoanele anuale stabilite in cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara pentru primii 2 ani acoperiti de aceasta;
b) soldul si, respectiv, soldul primar al bugetului general consolidat, luand in considerare componentele acestuia, pentru anul bugetar urmator, nu vor putea depasi plafonul stabilit prin cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara, aprobata de catre Parlament;
c) cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzand asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori si cheltuielile de personal, luand in considerare bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate, bugetele fondurilor speciale si alte bugete componente, nu vor depasi plafonul specificat in cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara pentru anul bugetar urmator;
d) pentru fiecare dintre cei 3 ani acoperiti de strategia fiscal-bugetara, rata anuala de crestere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi mentinuta sub rata anuala de crestere nominala a produsului intern brut prognozata pentru anul bugetar respectiv, pana cand soldul preliminat al bugetului general consolidat a inregistrat surplus in anul anterior anului pentru care se elaboreaza proiectul de buget;
e) pentru fiecare dintre cei 3 ani acoperiti de strategia fiscal-bugetara, rata anuala de crestere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi cel mult egala cu rata anuala de crestere nominala a produsului intern brut prognozata pentru anul bugetar respectiv, in perioada in care soldul preliminat al bugetului general consolidat este in echilibru sau excedentar in anul anterior anului pentru care se elaboreaza proiectul de buget;
f) in cazul in care se majoreaza cotele de impozitare, cresterea nominala a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi cel mult egala cu cresterea nominala a veniturilor bugetare, fara a conduce la o deteriorare a soldului bugetului general consolidat prevazut in strategia fiscal-bugetara. Cresterea nominala a cheltuielilor se poate realiza incepand cu anul urmator celui in care au fost majorate cotele de impozitare si numai dupa ce Consiliul fiscal a avizat estimarile referitoare la cresterea nominala a veniturilor bugetare;
g) pe parcursul exercitiului bugetar, creditele bugetare aprobate pentru cheltuieli de investitii nu pot fi virate si utilizate pentru cheltuieli curente;
h) in cazul in care soldul pozitiv al bugetului general consolidat pentru anul bugetar respectiv si in urmatorii 2 ani va fi mai mare decat cel prognozat, diferenta respectiva se va utiliza la diminuarea datoriei publice acumulate din anii precedenti.

CAPITOLUL III
Cheltuielile bugetare

SECTIUNEA 1
Evaluarea impactului cheltuielilor

ART. 7
(1) In cazul propunerilor de introducere a unor masuri/politici/initiative legislative a caror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, initiatorii au obligatia sa prezinte:
a) fisa financiara prevazuta la art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de ipotezele si metodologia de calcul utilizata;
b) declaratie conform careia majorarea de cheltuiala respectiva este compatibila cu obiectivele si prioritatile strategice specificate in strategia fiscal-bugetara, cu legea bugetara anuala si cu plafoanele de cheltuieli prezentate in strategia fiscal-bugetara.
(2) Ministerul Finantelor Publice are obligatia sa verifice fisa financiara prezentata conform prevederilor alin. (1). In acest scop, Ministerul Finantelor Publice poate solicita opinia Consiliului fiscal.

SECTIUNEA a 2-a
Cheltuieli de personal

ART. 8
Guvernul si fiecare ordonator de credite, precum si orice entitate responsabila de elaborarea politicilor si acordurilor salariale din sectorul public trebuie sa se asigure ca toate aceste politici si acorduri salariale sunt in concordanta cu principiile responsabilitatii fiscale, regulile fiscale, precum si cu obiectivele si limitele din strategia fiscal-bugetara.
ART. 9
(1) Nu se pot promova acte normative cu mai putin de 180 de zile inainte de expirarea mandatului Guvernului, in conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, care conduc la cresterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor in sectorul bugetar.
(2) Totalul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar, cu ocazia rectificarilor bugetare.
(3) Negocierile pentru unele drepturi care, potrivit legii, se stabilesc prin contracte colective de munca vor putea fi finalizate numai dupa ce cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara a fost aprobat, cu respectarea plafoanelor de cheltuieli de personal stabilite.
ART. 10
(1) In raport cu tintele prevazute la art. 26 alin. (4), executia cheltuielilor de personal este evaluata de catre Ministerul Finantelor Publice, la finalul fiecarui trimestru.
(2) Pentru incadrarea in limitele trimestriale ale cheltuielilor de personal, ordonatorii de credite au posibilitatea sa diminueze drepturile salariale care sunt stabilite prin lege in cuantum variabil si pe cele a caror acordare este facultativa, potrivit legii.
(3) In cazurile exceptionale si temeinic justificate in care un ordonator principal de credite nu se incadreaza in limita trimestriala pentru cheltuielile de personal, Ministerul Finantelor Publice poate aproba majorarea limitei respective, cu conditia ca ordonatorul principal de credite sa faca dovada respectarii dispozitiilor alin. (2) si a incadrarii in bugetul anual aprobat pentru aceasta destinatie.
(4) Ordonatorii principali de credite care se afla in situatia prevazuta la alin. (3) au obligatia ca, in decursul trimestrului urmator trimestrului pentru care a fost majorata limita pentru cheltuielile de personal, sa inregistreze economii la cheltuielile de personal in cuantumul sumei cu care a fost majorata limita trimestriala precedenta.
(5) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intreprinda toate masurile necesare atat pentru indeplinirea prevederilor alin. (4), cat si pentru indeplinirea tintelor trimestriale pentru cheltuielile totale, inclusiv prin reducerea numarului de posturi finantate si bugetele acestora si, respectiv, disponibilizarea, in conditiile legii, a unei parti din personalul incadrat.
(6) Pana la indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (4), ordonatorilor principali de credite carora le-a fost majorata limita trimestriala pentru cheltuielile de personal le va fi interzisa:
a) acordarea de premii sau plata de ore suplimentare;
b) promovarea angajatilor, daca acest lucru presupune o crestere a cheltuielilor de personal;
c) scoaterea la concurs a posturilor vacante sau ocuparea acestora prin alte modalitati prevazute de lege.
(7) In cazul in care obligatia prevazuta la alin. (4) nu este indeplinita in termenul prevazut, Ministerul Finantelor Publice va efectua deschiderile de credite care se refera la cheltuieli de personal catre respectivul ordonator in limita unei sume diminuate, astfel incat sa se inregistreze economii la cheltuielile de personal in cuantumul sumei cu care a fost majorata limita trimestriala precedenta, pana cand acesta face dovada ca au fost luate masurile necesare incadrarii in cheltuielile de personal aprobate.

CAPITOLUL IV
Veniturile bugetare

ART. 11
Modificarea de catre Ministerul Finantelor Publice a prognozelor veniturilor bugetare ce au stat la baza elaborarii strategiei fiscal-bugetare sau a legilor bugetare anuale, cu ocazia dezbaterilor asupra strategiei fiscal-bugetare sau a legilor bugetare anuale, se poate realiza cu acordul Guvernului si cu avizul favorabil al Consiliului fiscal.
ART. 12
(1) In termen de 30 de zile de la publicarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va elabora si va publica programul anual de colectare a veniturilor bugetare pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, prezentand:
a) tinte trimestriale de colectare a veniturilor, detaliate pe tipuri de venituri;
b) tinte trimestriale de recuperare a arieratelor fiscale;
c) masurile avute in vedere pentru combaterea evaziunii si a fraudei fiscale.
(2) In termen de 30 de zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va publica o prognoza anuala a veniturilor estimate a se colecta de catre bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate si de alte bugete componente ale bugetului general consolidat ce nu au fost mentionate la alin. (1), prezentand si estimari trimestriale de colectare a veniturilor, detaliate pe tipuri de venituri, precum si estimari trimestriale de recuperare a arieratelor fiscale, respectiv propuneri de acte normative sau de modificari de acte normative, avand ca obiect imbunatatirea si eficientizarea colectarii veniturilor la bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate si la alte bugete componente ale bugetului general consolidat.
ART. 13
In cazurile in care se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, se va elabora fisa financiara potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) sa aiba avizul Ministerului Finantelor Publice si al Consiliului fiscal, conform caruia impactul financiar a fost luat in calcul in prognoza veniturilor bugetare si nu afecteaza tintele bugetare anuale si pe termen mediu;
b) sa fie insotita de propuneri de masuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare.
ART. 14
Actele normative care intra sub incidenta art. 13 se adopta concomitent cu masurile compensatorii propuse de initiator si avizate de Guvern.

CAPITOLUL V
Reguli privind rectificarile bugetare

ART. 15
(1) Orice rectificare a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, precum si utilizarea sumelor retinute in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa aiba in vedere concluziile raportului semestrial privind situatia economica si bugetara publicat, precum si opinia Consiliului fiscal cu privire la acesta.
(2) Intr-un an bugetar nu pot fi aprobate mai mult de doua rectificari bugetare si acestea nu pot fi promovate in primele 6 luni ale anului.
ART. 16
Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzand asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificarilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice si pentru plata contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene.
ART. 17
In cazul in care raportul semestrial privind situatia economica si bugetara constata o deteriorare a soldului previzionat al bugetului general consolidat fata de tinta avuta in vedere la aprobarea bugetului anual cu mai mult de 0,5% din produsul intern brut luat in considerare la elaborarea bugetului anual si aceasta deteriorare nu se datoreaza inrautatirii semnificative a prognozei macroeconomice, Guvernul are obligatia de a pune in aplicare masuri adecvate pentru indeplinirea tintei privitoare la soldul bugetului general consolidat.

CAPITOLUL VI
Strategia fiscal-bugetara

ART. 18
(1) Pana la data de 30 mai a fiecarui an, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba strategia fiscal-bugetara pentru urmatorii 3 ani, ce va contine cadrul macroeconomic care sta la baza politicii fiscal-bugetare, cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare si politica fiscal-bugetara, cadrul de cheltuieli pe termen mediu si o declaratie de raspundere, conform prevederilor prezentei legi, si o va prezenta Parlamentului.
(2) Odata cu strategia fiscal-bugetara prevazuta la alin. (1), Guvernul va depune si proiectul legii pentru aprobarea limitelor specificate in cadrul fiscal-bugetar prevazut la art. 20 alin. (1), fundamentate in strategia fiscal-bugetara.
(3) Limitele pentru soldul total si cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, prevazute la art. 20 alin. (1) lit. a) si b), aprobate de Parlament, sunt obligatorii pentru urmatorii 2 ani bugetari.
(4) Limitele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. c) – g), aprobate de Parlament, sunt obligatorii pentru anul bugetar urmator.
ART. 19
Cadrul macroeconomic contine informatii privind situatia macroeconomica si prognozele:
1. pentru anul bugetar curent si 3 ani ulteriori, rezultatele efective ale ultimilor 2 ani bugetari, referitoare la:
a) produsul intern brut si componentele sale;
b) indicele preturilor de consum si deflatorul produsului intern brut;
c) somajul si ocuparea fortei de munca;
d) pozitia de cont curent a balantei de plati;
e) premisele ce stau la baza prognozelor;
f) o declaratie privind concordanta sau diferentele fata de prognozele Comisiei Europene;
2. prognozele macroeconomice pe termen mediu ce afecteaza politica fiscala.
ART. 20
(1) Cadrul fiscal-bugetar cuprinde plafoane pentru anul bugetar urmator si 2 ani ulteriori, rezultatele efective pe 2 ani anteriori anului bugetar in curs si rezultatele estimate ale anului in curs pentru:
a) soldul bugetului general consolidat, exprimat ca pondere in produsul intern brut;
b) cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca pondere in produsul intern brut, conform prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
c) plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate, precum si cele privind tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza sa fie contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale;
d) plafoanele privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, si de catre unitatile administrativ-teritoriale;
e) nivelul nominal al cheltuielilor totale si de personal pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate, bugetele fondurilor speciale si alte bugete componente ale bugetului general consolidat, exclusiv asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori;
f) soldul nominal al bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si al altor bugete componente ale bugetului general consolidat;
g) soldul primar al bugetului general consolidat.
(2) Sectiunea de cadru fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara va mai cuprinde:
a) rezultatele efective pe 2 ani anteriori anului bugetar in curs si rezultatele estimate ale anului in curs, precum si prognozele pentru 3 ani ulteriori acestuia pentru bugetul general consolidat si pentru bugetele componente ale acestuia, referitoare la:
– nivelul veniturilor bugetului general consolidat, pe tipuri de venituri;
– nivelul cheltuielilor bugetului general consolidat, in clasificatie economica si in clasificatie functionala;
– cheltuieli de natura investitiilor;
– nivelul datoriei publice;
– orice alte informatii pe care Ministerul Finantelor Publice le considera importante pentru strategia fiscala;
– premisele-cheie care stau la baza determinarii indicatorilor din strategia fiscal-bugetara;
– analiza de senzitivitate a tintelor fiscale la schimbarile indicatorilor macroeconomici;
b) explicatia politicilor fiscal-bugetare prin raportare la principiile si obiectivele responsabilitatii fiscale si la regulile fiscale si orice masuri temporare ce vor fi implementate pentru a asigura conformarea cu acestea;
c) o analiza referitoare la:
– politica de venituri, inclusiv modificarile de impozite si taxe planificate si politicile ce afecteaza alte venituri;
– politica de indatorare publica si de finantare a deficitului bugetar si o analiza a sustenabilitatii datoriei;
– politica de cheltuieli, inclusiv prioritatile in materie de cheltuieli, intentiile privind cheltuielile totale ale bugetului consolidat si pentru alte bugete si plafoanele de cheltuieli si alte tinte sau limite implicate sau impuse de regulile fiscale;
d) analiza privind riscurile fiscale, cuprinzand orice angajamente ce nu sunt incluse in prognozele fiscale si toate circumstantele ce pot avea un efect substantial asupra prognozelor fiscale si economice si care nu au fost deja incorporate in prognozele fiscale, precum si informatii privind pierderile si platile restante ale companiilor cu capital majoritar de stat;
e) o explicatie cu privire la legatura dintre strategia fiscal-bugetara revizuita si cea anterioara si o explicatie referitoare la modificarile semnificative.
(3) Cadrul de cheltuieli pe termen mediu contine planurile de alocare a resurselor bugetare pentru anul bugetar urmator si 2 ani ulteriori acestuia, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent si rezultatele efective pentru 2 ani anteriori, referitoare la:
a) prioritatile in materie de cheltuieli si argumentarea acestora in detaliu, incluzand si o explicare a modului in care Guvernul intentioneaza sa isi imbunatateasca politica, eficienta si eficacitatea serviciilor oferite, calitatea activitatilor sale de reglementare si initiativele sale de reducere a barierelor pentru mediul de afaceri si de incurajare a cresterii sectorului privat in diferite domenii;
b) cheltuielile bugetului de stat, detaliate pe primii 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, in ordine descrescatoare, stabiliti de catre Guvern, cheltuielile altor bugete componente ale bugetului general consolidat, precum si estimarile privind cheltuielile totale ale bugetului centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale;
c) programul de investitii publice care sa includa prioritatile Guvernului, argumentarea lor, precum si detalierea acestora pe primii 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, in ordine descrescatoare, stabiliti de catre Guvern.
(4) Declaratia de raspundere va contine o declaratie semnata de primul-ministru si de ministrul finantelor publice, prin care se atesta corectitudinea si integralitatea informatiilor din strategia fiscal-bugetara si conformitatea acesteia cu prezenta lege, tintele sau limitele pentru regulile fiscale si respectarea principiilor responsabilitatii fiscale.

CAPITOLUL VII
Bugetul anual

ART. 21
(1) Fiecare ordonator principal de credite va depune o propunere de cheltuieli bugetare care va fi in concordanta cu strategia fiscal-bugetara si cu metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, ce includ plafoanele de cheltuieli si numarul de personal, emise de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Prealocarea unor sume bugetare cu destinatie speciala unor ordonatori principali de credite sau unor sectoare nu este permisa. Alocarile de fonduri bugetare pentru ordonatori principali de credite sau sectoare pot fi facute doar prin proiectul anual al bugetului.
(3) Ministerul Finantelor Publice va avea autoritatea de a respinge toate propunerile de buget ce includ propunerile de cheltuieli prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale in cursul procesului bugetar anual, daca acestea nu sunt in concordanta cu strategia fiscal-bugetara si cu metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, si in cazul in care ordonatorii de credite nu aliniaza propunerea lor de buget in intervalul de timp specificat de Ministerul Finantelor Publice, acesta este abilitat, dupa negocieri, sub medierea primului-ministru, sa ajusteze unilateral propunerea de buget, spre a fi inclusa in bugetul anual.
(4) Guvernul are obligatia de a prezenta Parlamentului un buget anual care sa respecte principiile responsabilitatii fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetara si orice alte prevederi ale prezentei legi, iar primul-ministru si ministrul finantelor publice vor semna o declaratie ce atesta aceasta conformitate, declaratie care va fi prezentata Parlamentului impreuna cu bugetul anual.
(5) In eventualitatea ca Guvernul nu poate respecta conditia de conformitate prevazuta la alin. (4), primul-ministru si ministrul finantelor publice vor mentiona in declaratie abaterile, precum si masurile si termenele pana la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile responsabilitatii fiscale, cu regulile fiscale si cu strategia fiscal-bugetara.
(6) Consiliul fiscal va exprima o opinie cu privire la declaratia mentionata la alin. (4), inclusiv mentiunile prevazute la alin. (5).
ART. 22
Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru fiecare an, trebuie sa fie armonizate cu strategia fiscal-bugetara si cu prevederile prezentei legi si va include intr-o anexa la raportul legii bugetului de stat tinte fiscale ce cuprind:
a) tinte fiscale anuale ca valoare nominala si exprimate ca pondere in produsul intern brut pentru anul bugetar urmator si 2 ani ulteriori, referitoare la: soldul bugetar, soldul bugetar primar, veniturile si cheltuielile totale, cheltuielile bugetare primare pentru bugetul general consolidat;
b) informatii privind nivelul datoriei publice;
c) fundamentarea tintelor stabilite, inclusiv prin prezentarea metodologiei de calcul utilizate, si compararea acestora cu executia ultimilor 2 ani;
d) prezentarea impactului financiar al schimbarilor legislative, precum si a masurilor de compensare a acestuia.

CAPITOLUL VIII
Clauze derogatorii

ART. 23
Cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara prevazut la art. 20 alin. (1) poate fi revizuit in urmatoarele situatii:
a) modificarea sferei de cuprindere a bugetului general consolidat, caz in care trebuie explicate motivele care au stat la baza acestei modificari si prezentate informatiile prevazute la art. 20 alin. (1), in format comparabil cu noua structura a bugetului general consolidat;
b) inrautatirea semnificativa a prognozei indicatorilor macroeconomici si a celorlalte ipoteze care au fost utilizate la elaborarea strategiei fiscal-bugetare;
c) schimbarea Guvernului, caz in care, la inceperea mandatului unui nou Guvern, acesta va face public daca prin programul sau de guvernare se incadreaza in ultima strategie fiscal-bugetara aprobata de catre Parlament sau, in caz contrar, Ministerul Finantelor Publice va elabora proiectul unei noi strategii fiscal-bugetare.
ART. 24
(1) La elaborarea si dezbaterea strategiei fiscal-bugetare potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) si a legilor bugetare anuale nu pot fi aduse modificari care sa conduca la deteriorarea nivelului soldului bugetului general consolidat prevazut in strategia fiscal-bugetara anterioara, la cresterea cheltuielilor si a plafoanelor de indatorare si garantare sau orice alte modificari care nu sunt in conformitate cu obiectivele prezentei legi si cu regulile fiscale.
(2) Parlamentul poate restitui strategia fiscal-bugetara Guvernului, cu comentarii si observatii. In aceasta situatie, Guvernul va include si/sau va raspunde in termen de 15 zile acestor comentarii, in consultare cu Consiliul fiscal, si va depune strategia fiscal-bugetara revizuita. Daca nici de aceasta data Parlamentul nu este de acord cu strategia fiscal-bugetara propusa si nu aproba proiectul legii prevazut la art. 18 alin. (2), primul-ministru, cu avizul Consiliului fiscal, va prezenta o proiectie finala a cadrului fiscal-bugetar, luand in considerare observatiile Parlamentului, si, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va inainta proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul urmator.
ART. 25
(1) Revizuirea strategiei fiscal-bugetare poate fi facuta de Parlament, la propunerea Guvernului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 23 lit. a). In acest caz, actualizarea strategiei fiscal-bugetare se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Revizuirea strategiei fiscal-bugetare si a proiectelor legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat face obiectul analizei si opiniei Consiliului fiscal.
(3) Strategia fiscal-bugetara revizuita trebuie sa contina o sectiune distincta care sa evidentieze diferentele fata de forma anterioara, impreuna cu explicarea acestora.

CAPITOLUL IX
Transparenta politicii fiscal-bugetare

SECTIUNEA 1
Executia bugetara si monitorizarea tintelor fiscal-bugetare

ART. 26
(1) In termen de 45 de zile de la publicarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul propriu programarea financiara trimestriala a cheltuielilor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, in clasificatie economica, pe baza programului trimestrial de colectare a veniturilor bugetare.
(2) In termen de 55 de zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul propriu estimarile trimestriale referitoare la cheltuielile bugetelor locale, bugetelor institutiilor autofinantate si altor bugete componente ale bugetului general consolidat care nu au fost mentionate la alin. (1), in clasificatie economica.
(3) In acest scop, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale vor transmite Ministerului Finantelor Publice propunerile de esalonare trimestriala a cheltuielilor, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, bugetelor institutiilor autofinantate si ai altor bugete componente ale bugetului general consolidat vor transmite Ministerului Finantelor Publice propunerile de esalonare trimestriala a cheltuielilor, in termen de 45 de zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Pe baza programarii trimestriale a cheltuielilor si a programului trimestrial de incasare a veniturilor bugetare, Ministerul Finantelor Publice va elabora, va aproba si va publica tinte trimestriale ale cheltuielilor, veniturilor si deficitului bugetului general consolidat, precum si tinte trimestriale pentru cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale.
ART. 27
Pana la sfarsitul lunilor aprilie, iulie si octombrie ale fiecarui an, Guvernul va prezenta public o evaluare a executiei bugetare trimestriale si gradul de indeplinire a tintelor trimestriale prevazute la art. 26 alin. (4). In cazul unor abateri de la tintele stabilite, Guvernul va prezenta si masurile avute in vedere pentru a corecta aceste dezechilibre prin reduceri de cheltuieli sau masuri de imbunatatire a colectarii veniturilor.
ART. 28
Evaluarile executiei bugetare trimestriale si masurile avute in vedere pentru corectarea eventualelor abateri vor face obiectul analizei si evaluarii de catre Consiliul fiscal.

SECTIUNEA a 2-a
Raportul semestrial privind situatia economica si bugetara

ART. 29
Pana la sfarsitul lunii iulie a fiecarui an, Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul propriu un raport semestrial cu privire la situatia economica si bugetara.
ART. 30
Raportul semestrial privind situatia economica si bugetara va cuprinde, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a) reanalizarea cadrului macroeconomic care a stat la baza bugetului anului respectiv, precum si cele mai recente date cu privire la indicatorii macroeconomici si va identifica tendintele si schimbarile semnificative fata de cele estimate cu ocazia finalizarii legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat;
b) cuantificarea impactului eventualelor schimbari ale prognozei macroeconomice asupra tintelor bugetare anuale si pe termen mediu si prezentarea masurilor care vor fi luate;
c) date cu privire la veniturile bugetului general consolidat, detaliat pentru fiecare categorie de venit, precizandu-se prognoza initiala, veniturile colectate in primele 6 luni, precum si o prognoza actualizata pentru intregul an;
d) date cu privire la cheltuielile bugetului general consolidat, detaliat in clasificatie economica si functionala, pentru fiecare buget din componenta bugetului general consolidat, precizandu-se programul aprobat, cheltuielile efectuate in primele 6 luni, precum si o prognoza actualizata pentru intregul an;
e) date cu privire la cheltuielile bugetului de stat, detaliat in clasificatie economica, pentru fiecare ordonator principal de credite al bugetului de stat, precizandu-se programul aprobat, cheltuielile efectuate in primele 6 luni, precum si o prognoza actualizata pentru intregul an;
f) date cu privire la soldul bugetar, atat pentru bugetul general consolidat total si primar, cat si pentru fiecare buget din componenta bugetului general consolidat, precizandu-se programul aprobat, rezultatul realizat in primele 6 luni, precum si o prognoza actualizata pentru intregul an;
g) date cu privire la absorbtia fondurilor primite de la Uniunea Europeana si de la alti donatori, precizandu-se programul aprobat, rezultatul realizat in primele 6 luni, precum si o prognoza actualizata pentru intregul an;
h) date cu privire la platile restante ale bugetului general consolidat la finele trimestrului I si estimari pentru semestrul I si pentru fiecare buget din componenta bugetului general consolidat;
i) date cu privire la finantarea deficitului bugetar si nivelul datoriei publice;
j) justificari pentru eventualele nerealizari ale previziunilor de venituri, precizandu-se masurile luate si planificate pentru imbunatatirea colectarii.
ART. 31
(1) Informatiile cuprinse in raportul semestrial privind situatia economica si bugetara trebuie sa ia in considerare, in masura in care este posibil, toate deciziile Guvernului, precum si toate celelalte situatii care pot avea un efect asupra perspectivelor fiscale si economice din anul respectiv.
(2) Datele si informatiile cuprinse in raportul semestrial privind situatia economica si bugetara trebuie sa fie prezentate intr-un format comparabil cu cele din programul bugetar anual si cu cele din strategia fiscal-bugetara.

SECTIUNEA a 3-a
Raportul privind executia bugetara finala

ART. 32
In termen de cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului bugetar, Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul propriu un raport cu privire la executia bugetara preliminata a exercitiului incheiat.
ART. 33
Raportul privind executia bugetara finala are ca scop:
a) furnizarea informatiilor cu privire la rezultatele politicii bugetare in anul incheiat si compararea acestor rezultate atat cu obiectivele si prioritatile strategice, cat si cu tintele fiscale din strategia fiscal-bugetara si din bugetul anual;
b) analiza modului in care Guvernul a respectat principiile si regulile fiscale prevazute in prezenta lege si explicarea eventualelor abateri de la acestea;
c) evaluarea politicii fiscal-bugetare din anul bugetar incheiat, precum si a rezultatelor acesteia in conformitate cu obiectivul pe termen mediu prevazut de strategia fiscal-bugetara;
d) evaluarea eventualelor abateri de la obiectivul pe termen mediu ale Guvernului si prezentarea masurilor de incadrare a tintelor stabilite.
ART. 34
Raportul privind executia bugetara finala va cuprinde date de executie a indicatorilor prevazuti la art. 20 alin. (1), precum si o sectiune distincta care sa evidentieze abaterile acestora fata de strategia fiscal-bugetara si fata de bugetul anual initial, precum si o explicatie privind modificarile semnificative.

SECTIUNEA a 4-a
Raportul privind situatia economica si bugetara la incheierea mandatului Guvernului

ART. 35
Cu cel putin 60 de zile inaintea organizarii alegerilor parlamentare, Guvernul va publica pe site-ul propriu un raport privind situatia economica si bugetara.
ART. 36
Raportul privind situatia economica si bugetara la incheierea mandatului Guvernului trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) estimarea veniturilor, cheltuielilor si soldului bugetului general consolidat pentru anul financiar curent, detaliate in clasificatie economica si pe bugete componente ale bugetului general consolidat;
b) prognoza indicatorilor macroeconomici si a altor ipoteze economice care au stat la baza elaborarii estimarilor prevazute la lit. a);
c) analiza cu privire la riscurile, cuantificate acolo unde este posibil, care pot avea un efect asupra perspectivelor bugetare, inclusiv orice alte angajamente ale Guvernului care nu sunt incluse in prognozele fiscale, precum si informatii privind pierderile si platile restante ale companiilor cu capital majoritar de stat;
d) o declaratie semnata de catre primul-ministru si ministrul finantelor publice, care sa ateste ca informatiile din raport reflecta cele mai bune estimari la momentul respectiv si acestea sunt elaborate intr-un mod realist, ca reflecta toate informatiile disponibile cu privire la perspectivele economice si fiscale, cuprinde informatiile comunicate de catre ordonatorii principali de credite si respecta prevederile art. 37.
ART. 37
Informatiile cuprinse in raportul prevazut la art. 36 trebuie sa ia in considerare toate deciziile Guvernului, precum si toate celelalte situatii cunoscute care pot avea un efect asupra perspectivelor fiscale si economice.

SECTIUNEA a 5-a
Impactul financiar al angajamentelor electorale

ART. 38
(1) Cu 60 de zile inaintea alegerilor generale, presedintii partidelor politice pot solicita primului-ministru sau Consiliului fiscal calcularea impactului financiar al politicilor propuse si anuntate public.
(2) O astfel de solicitare trebuie sa fie exprimata in scris si sa descrie in detaliu politica propusa, oferind detalii relevante pentru calculul impactului financiar.
(3) Solicitarea adresata primului-ministru va fi transmisa direct Ministerului Finantelor Publice, ministerelor responsabile sau Consiliului fiscal.
(4) Ministerul Finantelor Publice si/sau ministerele de resort nu raspund solicitarilor presedintilor partidelor politice daca acestea nu au fost transmise prin intermediul primului-ministru.
ART. 39
(1) In termen de 30 de zile de la data solicitarii, Ministerul Finantelor Publice si/sau ministerul de resort sau presedintele Consiliului fiscal vor face public impactul financiar al politicii respective, impreuna cu ipotezele care au stat la baza calculului acestuia, precum si metodologia de calcul pe baza informatiilor aflate la dispozitia Ministerului Finantelor Publice si/sau a ministerelor de resort.
(2) In cazul in care Ministerul Finantelor Publice si/sau ministerul de resort sau Consiliul fiscal nu au dispus de informatii suficiente sau nu au avut suficient timp sa pregateasca si sa publice impactul financiar respectiv, vor anunta public acest lucru.

CAPITOLUL X
Consiliul fiscal

SECTIUNEA 1
Responsabilitati si competente

ART. 40
(1) Consiliul fiscal este o autoritate independenta, compusa din 5 membri cu experienta in domeniul politicilor macroeconomice si bugetare, care va sprijini activitatea Guvernului si a Parlamentului in cadrul procesului de elaborare si derulare a politicilor fiscal-bugetare, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice care stau la baza proiectiilor bugetare si a politicilor fiscal-bugetare pe termen mediu si lung. Membrii Consiliului fiscal isi exercita mandatul potrivit legii si nu vor solicita sau primi instructiuni de la autoritatile publice ori de la orice alta institutie sau autoritate.
(2) Consiliul fiscal are urmatoarele atributii principale:
a) analiza si elaborarea de opinii si recomandari asupra prognozelor macroeconomice si bugetare oficiale;
b) analiza si elaborarea de opinii si recomandari asupra strategiei fiscal-bugetare, precum si evaluarea conformitatii acesteia cu principiile si regulile fiscale prevazute de lege;
c) evaluarea performantelor fiscal-bugetare ale Guvernului in raport cu obiectivele fiscale si prioritatile strategice specificate in strategia fiscal-bugetara, precum si cu principiile si regulile fiscale prevazute de lege, prin:
– analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la evaluarea trimestriala elaborata de catre Guvern cu privire la executia bugetara, asupra gradului de indeplinire a tintelor trimestriale, precum si asupra masurilor avute in vedere de catre Guvern pentru corectarea eventualelor abateri;
– analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la raportul semestrial privind situatia economica si bugetara;
– analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la raportul final privind situatia economica si bugetara;
– analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la raportul privind situatia economica si bugetara la incheierea mandatului Guvernului;
d) analiza si elaborarea de opinii si recomandari, atat inainte de aprobarea de catre Guvern, cat si inainte de transmiterea catre Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificarilor bugetare, cat si asupra altor initiative legislative care pot avea un impact asupra volumului cheltuielilor bugetare, precum si evaluarea conformitatii acestora cu principiile si regulile fiscale prevazute de prezenta lege;
e) pregatirea estimarilor si emiterea de opinii cu privire la impactul bugetar al proiectelor de acte normative, altele decat cele mentionate la lit. d), cat si cu privire la amendamentele facute la legile bugetare anuale pe parcursul dezbaterilor parlamentare;
f) oferirea de informatii aflate in competentele sale, in urma solicitarii scrise, Presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, presedintelui Curtii de Conturi, guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si comisiilor parlamentare;
g) informarea comisiilor de buget-finante ale Parlamentului Romaniei sau a Guvernului cu privire la eventuale initiative legislative care sa promoveze mentinerea disciplinei fiscale si a transparentei procesului bugetar.
(3) Opiniile, prognozele, analizele si recomandarile Consiliului fiscal vor fi publicate pe pagina web a acestuia.
(4) Opiniile si recomandarile Consiliului fiscal vor fi avute in vedere de catre Guvern si Parlament la elaborarea strategiei fiscal-bugetare si a legilor bugetare anuale si, respectiv, la insusirea/aprobarea acestora.
ART. 41
(1) Consiliul fiscal poate solicita de la orice institutie sau autoritate publica informatii, documente sau date relevante pentru a-si indeplini atributiile si responsabilitatile prevazute de prezenta lege.
(2) Consiliul fiscal poate solicita informatii, documente sau date relevante pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor sale, in orice format sau nivel de detaliere, de la entitatea care gestioneaza astfel de informatii sau este responsabila pentru prelucrarea acestora. Entitatea respectiva va transmite informatiile/documentele/datele solicitate, in forma solicitata, in termen de 15 zile de la solicitarea lor de catre Consiliul fiscal.
(3) Daca informatiile solicitate nu sunt disponibile sau nu pot fi transmise in termenul prevazut la alin. (2), entitatea respectiva va informa in scris Consiliul fiscal asupra acestui fapt.
(4) Daca entitatea care are obligatia sa comunice informatiile/documentele/datele solicitate de catre Consiliul fiscal nu face acest lucru in termenul prevazut la alin. (2), Consiliul fiscal poate solicita informatiile respective Ministerului Finantelor Publice. Ministerul Finantelor Publice va transmite informatiile solicitate in termen de 7 zile de la data solicitarii sau va informa in scris Consiliul fiscal daca respectivele informatii nu sunt disponibile.
(5) Daca entitatea care are obligatia sa furnizeze informatiile/documentele/datele solicitate de catre Consiliul fiscal nu face acest lucru in termenele prevazute la alin. (2) si (4), Consiliul fiscal va face public acest lucru.
(6) Solicitarile Consiliului fiscal catre entitatea care are obligatia sa furnizeze datele solicitate pot fi facute si sub forma unui document cu semnatura electronica, acolo unde exista un acord in acest sens.
(7) Nicio persoana actionand in numele unei entitati care are obligatia sa furnizeze informatii Consiliului fiscal nu va fi dezavantajata pentru ca a comunicat Consiliului fiscal datele necesare pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor acestuia, sub conditia ca regulile cu privire la tratamentul informatiilor confidentiale prevazute la alin. (2) sa fi fost respectate.

SECTIUNEA a 2-a
Membrii Consiliului fiscal

ART. 42
(1) Membrii Consiliului fiscal sunt numiti prin hotarare de catre Parlament, pentru o perioada de 9 ani. Membrii Consiliului fiscal nu pot fi realesi la finalizarea mandatului. Daca mandatul unui membru al Consiliului fiscal a incetat dupa o perioada de 3 ani, acesta poate fi reales o singura data.
(2) Academia Romana, Banca Nationala a Romaniei, Academia de Studii Economice Bucuresti, Institutul Bancar Roman si Asociatia Romana a Bancilor vor nominaliza fiecare o singura persoana pentru a face parte din Consiliul fiscal.
(3) Persoanele nominalizate pentru a face parte din Consiliul fiscal sunt audiate de catre comisiile de buget-finante ale Parlamentului si vor fi votate de catre Parlament. In situatia in care persoanele nominalizate potrivit alin. (2) nu intrunesc voturile necesare, entitatile mentionate vor face alte nominalizari, in termen de 15 zile.
(4) Persoanele nominalizate pentru a face parte din Consiliul fiscal trebuie sa nu aiba cazier judiciar sau cazier fiscal, sa fie cetateni romani cu drept de vot, sa aiba studii universitare in domeniul economic, sa aiba o buna reputatie si experienta profesionala in domeniul politicilor economice, bugetare sau financiare si o vechime in specialitate de minimum 10 ani.
(5) Nu poate fi nominalizata pentru a face parte din Consiliul fiscal persoana:
a) care cu 4 ani inainte de nominalizare a detinut o functie de demnitate publica in cadrul Guvernului;
b) care cu 4 ani inainte de nominalizare a fost membru al Parlamentului Romaniei sau al Parlamentului European ori a detinut o functie de conducere in cadrul unui partid politic;
c) al/a carei sot/sotie, parinti, copii, frati/surori, alte rude sau afini, pana la gradul al IV-lea inclusiv, detin o functie de demnitate publica in cadrul Guvernului, au calitatea de membru al Parlamentului Romaniei sau al Parlamentului European ori detin o functie de conducere in cadrul unui partid politic.
(6) Pe perioada mandatului, membrii Consiliului fiscal:
a) nu pot accepta o functie de demnitate publica in cadrul Guvernului sau o functie asimilata si nu pot deveni membri ai Parlamentului Romaniei ori ai Parlamentului European sau detine o functie de conducere in cadrul unui partid politic;
b) nu pot fi soti si nici rude ori afini, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care detin o functie in cadrul Guvernului sau o functie asimilata, au calitatea de membru al Parlamentului Romaniei ori al Parlamentului European sau detin o functie de conducere in cadrul unui partid politic;
c) nu pot fi functionari publici;
d) nu pot fi membri in consiliile de administratie, directori executivi, cenzori sau auditori ai companiilor nationale sau societatilor comerciale cu capital majoritar de stat.
(7) Membrii Consiliului fiscal au obligatia sa notifice de indata, in scris, comisiilor de buget-finante ale Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (6) si sa intreprinda demersurile necesare pentru incetarea starii de incompatibilitate, in termen de 10 zile de la aparitia acesteia.
(8) Daca membrii Consiliului fiscal aflati in oricare dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (6) nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la alin. (7), comisiile de buget-finante ale Parlamentului vor stabili incompatibilitatea acestora.
(9) Daca membrii Consiliului fiscal aflati in oricare dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (6) fac dovada incetarii acesteia in termenul prevazut la alin. (7), comisiile de buget-finante ale Parlamentului nu vor stabili incompatibilitatea acestora.
(10) Daca un membru al Consiliului fiscal isi inceteaza mandatul inaintea termenului prevazut la alin. (1), entitatea corespunzatoare conform prevederilor alin. (2) va propune comisiilor de buget-finante ale Parlamentului, in termen de 15 zile, o noua nominalizare pentru restul mandatului.
ART. 43
(1) Presedintele si vicepresedintele Consiliului fiscal vor fi alesi de catre membrii consiliului prin vot secret, cu majoritatea simpla a acestora.
(2) Presedintele Consiliului fiscal are urmatoarele atributii:
a) conduce consiliul;
b) convoaca reuniunile consiliului;
c) este reprezentantul de drept al consiliului;
d) aproba publicarea analizelor/studiilor/opiniilor si recomandarilor elaborate de consiliu, conform atributiilor si responsabilitatilor acestuia, in urma insusirii acestora de catre membrii consiliului prin vot;
e) coordoneaza secretariatul consiliului.
(3) Presedintele Consiliului fiscal va raspunde in fata Parlamentului Romaniei pentru corectitudinea si acuratetea analizelor/studiilor/opiniilor si recomandarilor elaborate de Consiliul fiscal, conform atributiilor si responsabilitatilor acestuia.
(4) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului fiscal va fi adoptat de catre acesta prin vot unanim.
(5) Consiliul fiscal se intruneste in prezenta majoritatii membrilor sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, vicepresedintele. Deciziile vor fi adoptate cu majoritatea simpla a celor prezenti.
ART. 44
Presedintele Consiliului fiscal va primi o indemnizatie lunara la nivelul celei de secretar de stat, iar vicepresedintele, la nivelul celei de subsecretar de stat. Ceilalti membri ai Consiliului fiscal au dreptul la o indemnizatie de 90% din indemnizatia vicepresedintelui si se acorda in cazul in care presedintele constata ca s-au indeplinit sarcinile stabilite in cadrul consiliului. Indemnizatiile vor fi suportate din bugetul Consiliului fiscal.

SECTIUNEA a 3-a
Incetarea calitatii de membru al Consiliului fiscal

ART. 45
(1) Calitatea de membru al Consiliului fiscal inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea mandatului pentru care a fost numit, in conditiile art. 42 alin. (1);
b) prin demisie;
c) prin revocare de catre plenul Parlamentului, in urmatoarele situatii:
– la stabilirea starii de incompatibilitate in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (6);
– cand impotriva unui membru al Consiliului fiscal a fost pronuntata o condamnare penala cu pedeapsa privativa de libertate, ramasa definitiva;
d) prin inlocuire, in cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilizare cu o durata mai mare de 90 de zile calendaristice;
e) prin deces.
(2) Demisia va fi comunicata in scris presedintilor comisiilor de buget-finante ale Parlamentului.

SECTIUNEA a 4-a
Organizarea si functionarea Consiliului fiscal

ART. 46
(1) Activitatea Consiliului fiscal este asistata de un Secretariat tehnic, organizat in cadrul Academiei Romane.
(2) Regulamentul de organizare si functionare si organigrama Secretariatului tehnic al Consiliului fiscal vor fi stabilite de catre membrii consiliului.
ART. 47
(1) Consiliul fiscal isi va stabili propriul buget, care va reprezenta o anexa la bugetul Academiei Romane.
(2) Bugetul necesar functionarii pana la sfarsitul primului an calendaristic va fi asigurat prin alocari din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
(3) Secretariatul tehnic al Consiliului fiscal nu poate depasi un numar de 10 posturi, iar drepturile salariale ale acestora se asimileaza cu cele ale personalului din cadrul ministerelor, conform prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.
(4) Managementul financiar al Consiliului fiscal va fi auditat de Curtea de Conturi a Romaniei.

SECTIUNEA a 5-a
Raportul anual al Consiliului fiscal

ART. 48
(1) Pana la sfarsitul lunii martie a fiecarui an, Consiliul fiscal va elabora si va publica un raport anual.
(2) Raportul anual al Consiliului fiscal contine o analiza cu privire la derularea politicii fiscal-bugetare din anul precedent fata de cea aprobata prin strategia fiscal-bugetara si bugetul anual si include, fara a se limita la acestea:
a) evaluarea tendintelor macroeconomice si bugetare cuprinse in strategia fiscal-bugetara si in bugetul anual din anul bugetar care face obiectul raportului;
b) evaluarea obiectivelor, tintelor si indicatorilor stabiliti prin strategia fiscal-bugetara si prin bugetul anual din anul bugetar care face obiectul raportului;
c) evaluarea performantei Guvernului si a modului cum au fost respectate principiile si regulile prevazute de prezenta lege in anul bugetar precedent;
d) opiniile si recomandarile Consiliului fiscal in vederea imbunatatirii politicii fiscal-bugetare in anul bugetar curent, in conformitate cu principiile si regulile prevazute de prezenta lege.

CAPITOLUL XI
Responsabilitati si sanctiuni

ART. 49
Responsabilitatile Guvernului:
a) asigura ca Programul de guvernare este sustenabil din punct de vedere fiscal si conform prevederilor prezentei legi;
b) gestioneaza finantele publice si resursele publice intr-o maniera conforma cu prezenta lege, respectand principiile, obiectivele responsabilitatii fiscale si ale regulilor fiscale, si asigura indeplinirea strategiei fiscal-bugetare, inclusiv prin propunerea de bugete anuale, cu respectarea prezentei legi si a strategiei fiscal-bugetare;
c) exercitarea tuturor atributiilor intr-o maniera care sa asigure respectarea prezentei legi si a strategiei fiscal-bugetare, inclusiv prin emiterea de acte normative in conformitate cu prezenta lege.
ART. 50
Responsabilitatile Ministerului Finantelor Publice:
a) monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei legi privind strategia fiscal-bugetara si sesizeaza Guvernul cu privire la orice abatere constatata;
b) intocmeste raportarile prevazute de prezenta lege;
c) intocmeste proiectul strategiei fiscal-bugetare;
d) gestioneaza procesul bugetar anual, pentru a asigura respectarea prezentei legi;
e) monitorizeaza rezultatele financiare si cele asociate acestora inregistrate de autoritatile publice centrale si locale in raport cu prevederile prezentei legi;
f) emite norme, ordine, instructiuni sau notificari pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.
ART. 51
Responsabilitatile ordonatorilor principali de credite:
a) fiecare ordonator principal de credite se va asigura ca toate deciziile ce intra in sfera prerogativelor lui sunt luate in conformitate cu prevederile prezentei legi, inclusiv in conformitate cu principiile responsabilitatii fiscale, cu regulile fiscale si cu strategia fiscal-bugetara;
b) monitorizeaza performantele financiare si nefinanciare ale entitatilor aflate in coordonare, pentru a se asigura ca performantele sunt conforme prevederilor prezentei legi;
c) furnizeaza Ministerului Finantelor Publice, in formatul si in termenul solicitate de acesta, informatiile necesare pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare si raspund pentru corectitudinea informatiilor furnizate;
d) furnizeaza Ministerului Finantelor Publice, in formatul si in termenul solicitate de acesta, informatiile necesare pentru elaborarea rapoartelor prevazute de prezenta lege, precum si orice alte informatii cu privire la decizii si/sau situatii care pot avea un efect asupra perspectivelor fiscale si economice si raspunde pentru informatiile furnizate.
ART. 52
Incalcarea prevederilor prezentei legi de catre membrii Guvernului atrage raspunderea politica solidara cu ceilalti membri, in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, republicata, si ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata, cu modificarile ulterioare.
ART. 53
(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale si conducatorii institutiilor sau autoritatilor publice au obligatia de a furniza Ministerului Finantelor Publice si/sau Consiliului fiscal, in formatul si in termenele solicitate de acesta, informatiile necesare aplicarii prezentei legi.
(2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 5.000 lei.
ART. 54
(1) Ordonatorii de credite bugetare si conducatorii companiilor cu capital majoritar de stat ale caror bugete fac parte din bugetul general consolidat au obligatia sa respecte obiectivele responsabilitatii fiscale si regulile fiscale prevazute la art. 5 – 10, 13, 15 – 17 si 21, plafoanele de cheltuieli si imprumuturi, precum si tintele soldului bugetar specificate la art. 22. Orice incalcare a acestor prevederi duce la luarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele masuri:
a) prezentarea in Guvern sau, dupa caz, la organele deliberative ale autoritatilor publice locale a unui program de reducere a cheltuielilor ori restructurarea si, dupa caz, fuziunea unor institutii publice;
b) interdictia emiterii de garantii, precum si contractarea sau tragerea de imprumuturi, pana la redresarea situatiei financiare si incadrarea in indicatorii aprobati;
c) interzicerea majorarii in anul bugetar urmator a plafoanelor de cheltuieli si imprumuturi, ca urmare a depasirilor angajamentelor bugetare din anul curent;
d) autoritatile locale, institutiile publice autofinantate si entitatile economice cu capital majoritar de stat ale caror bugete fac parte din bugetul general consolidat vor compensa deficitele din anii anteriori prin excedente inregistrate in anul bugetar urmator.
(2) Consiliul fiscal va evalua prin rapoartele anuale respectarea prevederilor prezentei legi, facand publice constatarile acestora.
ART. 55
Constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 56 angajarea sau plata de cheltuieli peste plafoanele trimestriale stabilite si orice incheiere de angajamente legale prin care sa oblige statul sau autoritatile locale la efectuarea unor cheltuieli peste nivelul aprobat in conditiile dispozitiilor prezentei legi.
ART. 56
(1) Nerespectarea prevederilor art. 8, art. 10 alin. (4), art. 16 si art. 21 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza, in functie de gradul de vinovatie a persoanelor responsabile, cu amenda intre 2.000 lei si 20.000 lei si recuperarea prejudiciului, dupa caz. Pe perioada cercetarii administrative, persoanele responsabile sunt suspendate din functie.
(2) Constatarea contraventiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 8 si 16, precum si aplicarea amenzii se fac de catre organele de control ale Curtii de Conturi a Romaniei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) si ale art. 21 alin. (1) se fac de catre persoanele imputernicite prin ordin al ministrului finantelor publice.
(4) Dupa ramanerea definitiva a sanctiunii contraventionale, aceasta se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.
ART. 57
Contraventiilor prevazute la art. 55 si 56 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 58
Verificarea respectarii prevederilor prezentei legi se efectueaza si de catre Curtea de Conturi a Romaniei, conform competentelor si atributiilor acesteia, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, aplicand sanctiunile prevazute de aceasta lege si de celelalte acte normative in vigoare din domeniul finantelor publice.

CAPITOLUL XII
Dispozitii finale

ART. 59
(1) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, entitatile prevazute la art. 42 alin. (2) vor transmite comisiilor de buget-finante ale Parlamentului nominalizarile pentru persoanele care vor face parte din Consiliul fiscal.
(2) In termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea nominalizarilor conform prevederilor alin. (1), comisiile de buget-finante ale Parlamentului vor organiza audierile persoanelor nominalizate in urma votului din plenul Parlamentului, iar presedintii comisiilor de buget-finante vor transmite presedintelui Academiei Romane lista persoanelor desemnate care vor face parte din Consiliul fiscal.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close