Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizei criminalistice

In M. Of. nr. 261 din 22 aprilie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 866/C/2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 2.985/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizei criminalistice.
Din cuprins:
ART. I
Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 2.985/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizei criminalistice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calitatii de expert criminalist autorizat”
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
Se aproba Regulamentul privind atribuirea calitatii de expert criminalist autorizat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.”
3. Titlul anexei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“REGULAMENT
privind atribuirea calitatii de expert criminalist autorizat”
4. In anexa, articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
Se poate prezenta la examen persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 488/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana;
c) are capacitate de exercitiu deplina;
d) a absolvit studii superioare, dovedite cu diploma;
e) a desfasurat o activitate de cel putin 4 ani si are studii de specialitate, dovedite cu diploma, in domeniul genului de expertiza criminalistica pentru care candideaza;
f) este apta din punct de vedere medical pentru indeplinirea calitatii de expert;
g) nu a suferit o condamnare definitiva pentru o infractiune savarsita in imprejurari legate de exercitarea profesiei sau alte infractiuni savarsite cu intentie, pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea de 5 ani sau mai mare.”
5. In anexa, articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
Pentru inscrierea la examen candidatii vor prezenta:
a) cererea de inscriere, care se va redacta in limba romana si in care se vor inscrie date privind solicitantul: numele, prenumele, codul numeric personal, cetatenia, adresa de domiciliu in statul membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana si, daca exista, adresa de resedinta, telefon, fax, e-mail, pagina de internet. In cerere se va face mentiune despre sesiunea de examen si specializarea la care candideaza. Cererea va fi insotita de curriculum vitae;
b) copia, certificata cu originalul de catre solicitant, a actului de identitate si, daca este necesar, a altui act doveditor al cetateniei unuia din statele membre ale Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene;
c) copia legalizata a atestatului de cunoastere a limbii romane de catre cetateanul statului membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori al Confederatiei Elvetiene. Daca documentul este emis in alta limba decat limba romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
d) copia legalizata a diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior. Daca diploma a fost obtinuta intr-un stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, se va depune si dovada recunoasterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca documentul este emis in alta limba decat limba romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
e) copia legalizata a documentului prin care se face dovada, conform legislatiei tarii emitente, ca indeplineste conditia privind desfasurarea activitatii de cel putin 4 ani sau a efectuarii studiilor de specialitate, dovedite cu diploma, altele decat cele mentionate la lit. d), in domeniul genului de expertiza criminalistica pentru care candideaza. Daca documentul este emis in alta limba decat limba romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv. In ceea ce priveste recunoasterea diplomei, se aplica prevederile Legii nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile lit. d) aplicandu-se in mod corespunzator;
f) certificatul medical de sanatate, in original, aflat in termenul de valabilitate – pentru a dovedi indeplinirea conditiei prevazute la art. 2 lit. f). Daca acesta este emis in alta limba decat limba romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului;
g) certificatul de cazier judiciar, in original, aflat in termenul de valabilitate. Daca acesta este emis in alta limba decat limba romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
h) dovada platii taxei de inscriere la examen.”
6. In anexa, articolul 4 se abroga.
7. In anexa, la articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Candidatii pot lua cunostinta de tematica pentru examen si de specialitatile pentru care se organizeaza acesta cu cel putin 45 de zile inainte de sustinerea examenului, la sediul Ministerului Justitiei si la sediile tribunalelor sau prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justitiei.”
8. In anexa, la articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
(1) Data si locul sustinerii examenului, precum si termenul pentru depunerea actelor de inscriere la examen se aduc la cunostinta celor interesati prin intermediul rubricilor de mare publicitate ale mijloacelor de informare in masa sau prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justitiei, cu cel putin 45 de zile inainte de data fixata.”
9. In anexa, dupa capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1, avand denumirea “Dispozitii privind expertii criminalisti care au dobandit aceasta calitate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana”, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL II^1
Dispozitii privind expertii criminalisti care au dobandit aceasta calitate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana

ART. 11^1
(1) Cetateanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori al Confederatiei Elvetiene si cetateanul roman care au dobandit calitatea de expert criminalist intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, calitate certificata de organismele profesionale recunoscute in acele state, se pot inscrie in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati, intocmit pe specialitati de Ministerul Justitiei, in vederea exercitarii profesiei in Romania, in conditiile legii, fara sustinerea examenului pentru dobandirea calitatii de expert criminalist.
(2) In baza cererii formulate de solicitantul prevazut la alin. (1), Ministerul Justitiei recunoaste, fara efectuarea vreunei formalitati de verificare, documentul de atestare profesionala emis de autoritatea competenta din statul de origine, document cu care se dovedeste dobandirea calitatii de expert criminalist in statul de origine, si il inscrie in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati.
(3) In vederea inscrierii, expertul criminalist solicitant va depune la Ministerul Justitiei urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere, care se va redacta in limba romana si in care se vor inscrie date privind expertul: numele, prenumele, codul numeric personal, cetatenia, adresa de domiciliu in statul membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana si, daca exista, adresa de resedinta in Romania, specializarea expertului, telefonul, faxul, e-mailul, pagina de internet;
b) copia legalizata a documentului care atesta dobandirea calitatii de expert criminalist in statul de origine;
c) traducerea in limba romana, legalizata, a documentului care atesta dobandirea calitatii de expert criminalist in statul de origine;
d) copia certificata cu originalul de catre solicitant a actului de identitate si, daca este necesar, a altui act doveditor al cetateniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori a Confederatiei Elvetiene;
e) copia legalizata a atestatului de cunoastere a limbii romane de catre cetateanul statului membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori al Confederatiei Elvetiene. Daca documentul este emis in alta limba decat limba romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
f) declaratia pe propria raspundere ca are capacitatea de exercitiu deplina, redactata in limba romana;
g) certificatul de cazier judiciar, in original, aflat in termenul de valabilitate. Daca acesta este emis in alta limba decat limba romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv.
(4) Documentele prevazute la alin. (3) lit. a) – g) certifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 lit. a), a^1), b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 488/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si pot fi emise sau eliberate de autoritatile competente romane ori de cele din statul de origine.
(5) Daca sunt indeplinite conditiile legale pentru exercitarea cu caracter permanent a profesiei in Romania si inscrierea in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati, directia de specialitate va elibera solicitantului o adeverinta in care se va preciza ca acesta a fost inscris in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati si indeplineste conditiile in vederea exercitarii cu caracter permanent a profesiei in Romania.
ART. 11^2
(1) Cetateanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori al Confederatiei Elvetiene si cetateanul roman care au dobandit calitatea de expert criminalist intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana si exercita profesia cu titlu permanent in unul dintre aceste state pot profesa in Romania si in mod temporar sau ocazional. In aceasta situatie, expertul criminalist este exceptat de la procedura de inscriere in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati.
(2) In cazul in care, in vederea exercitarii temporare sau ocazionale a profesiei de expert criminalist, solicitantul prevazut la alin. (1) se afla la prima aplicatie in Romania ori daca intervine o modificare substantiala a situatiei sale, acesta va inainta Ministerului Justitiei o declaratie privind serviciile pe care le va presta, insotita de urmatoarele documente:
a) copia certificata cu originalul de catre solicitant a actului de identitate si, daca este necesar, a altui act doveditor al cetateniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori a Confederatiei Elvetiene;
b) copia legalizata a atestatului de cunoastere a limbii romane de catre cetateanul statului membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori al Confederatiei Elvetiene. Daca documentul este emis in alta limba decat limba romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
c) copia legalizata a documentului care atesta dobandirea calitatii de expert criminalist in statul de origine;
d) traducerea in limba romana, legalizata, a documentului care atesta dobandirea calitatii de expert criminalist in statul de origine;
e) copia legalizata a documentului prin care se atesta ca solicitantul este legal stabilit intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana in scopul desfasurarii de astfel de activitati. Daca documentul este emis in alta limba decat limba romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
f) copia legalizata a documentului prin care se atesta ca solicitantului nu ii este interzis sa practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberarii atestatului. Daca documentul este emis in alta limba decat limba romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv;
g) copia legalizata a documentului cu care se face dovada ca a desfasurat o activitate specifica profesiei de expert criminalist timp de cel putin 2 ani in decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul in care profesia nu este reglementata in statul in care este stabilit. Daca documentul este emis in alta limba decat limba romana, se va depune si traducerea in limba romana, legalizata, a documentului respectiv.
(3) Declaratia prevazuta la alin. (2) poate fi inaintata prin orice mijloace si se reinnoieste anual, daca solicitantul intentioneaza sa exercite, in mod temporar sau ocazional, profesia de expert criminalist in Romania.
(4) Daca sunt indeplinite conditiile legale pentru exercitarea ocazionala sau temporara a profesiei, directia de specialitate va elibera solicitantului o adeverinta in care se va preciza ca acesta a depus declaratia prevazuta de lege si indeplineste conditiile in vederea exercitarii temporare sau ocazionale a profesiei de expert criminalist.
ART. II
Directia resurse umane va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close