Legea nr. 74/2010 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010

In M. Of. nr. 268 din 26 aprilie 2010 a fost publicata Legea nr. 74/2010 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010.
Din cuprins:
ART. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura elaborarea reglementarilor sectoriale si gestionarea fondurilor financiare, necesare acordarii ajutoarelor de stat permise conform art. 1, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu exceptia ajutoarelor acordate in domeniul forestier, pentru care Ministerul Mediului si Padurilor asigura elaborarea reglementarilor sectoriale si gestionarea fondurilor financiare.
(2) Institutiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv prin centrele judetene ale acesteia sau al municipiului Bucuresti sau, dupa caz, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si Ministerul Mediului si Padurilor, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
(3) Institutiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat pentru stimularea sectorului de cercetare si dezvoltare din agricultura sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Academia de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>.”
2. La articolul 3, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;”.
3. La articolul 3, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) proprietarii de terenuri forestiere si asociatiile de proprietari inscrise in Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri.”
4. La articolul 4 litera s), dupa punctul 10 se introduc patru noi puncte, punctele 11 – 14, cu urmatorul cuprins:
“11. sectorul forestier;
12. ajutoare pentru pensionarea anticipata, pentru incetarea activitatii agricole;
13. aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii sub forma de rambursare;
14. incurajarea transformarii fermelor de subzistenta in ferme de semisubzistenta.”
5. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
Se stabileste cadrul juridic privind conditiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat in agricultura si silvicultura, conform Regulamentului (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 358 din 16 decembrie 2006, pentru stimularea competitivitatii agricultorilor, asigurarea securitatii alimentare a populatiei si protejarea mediului.”
6. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului si Padurilor transmit Comisiei Europene informarile referitoare la schemele de ajutor de stat si ajutoarele individuale prevazute la alin. (1), in conformitate cu dispozitiile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei.”
7. La articolul 20, alineatul (2) se abroga.
ART. II
In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice, respectiv prin ordin comun al ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice se stabileste procedura de compensare a creantelor bugetare prevazute la art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010.
ART. III
(1) Formele de ajutor de stat, prevazute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, se achita beneficiarilor prevazuti la art. 3 si 9 din aceeasi ordonanta, in conturi distincte deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.
(2) Sumele incasate in conturile prevazute la alin. (1) vor fi utilizate de catre beneficiari in urmatoarea ordine, astfel:
a) pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente in conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora;
b) pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, iar sumele ramase disponibile pot fi virate in conturile deschise la institutiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plati catre furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost infiintata poprire prin titluri executorii.
(3) Procedura privind utilizarea sumelor din conturile deschise la Trezoreria Statului, pe numele beneficiarilor prevazuti la art. 3 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, precum si stingerea obligatiilor fiscale neachitate se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close