Modificarea si completarea O.G. nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit

In M. Of. nr. 278 din 28 aprilie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit.
Din cuprins:
Avand in vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice si financiare in vederea mentinerii stabilitatii economice in contextul crizei financiare globale actuale si de a asigura imbunatatirea corespunzatoare a cadrului legislativ relevant,
tinand seama de obligatiile asumate prin Aranjamentul stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritatile romane, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si prin Scrisoarea suplimentara de intentie, semnata de autoritatile romane la data de 8 septembrie 2009 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009, in contextul necesitatii imbunatatirii cadrului legal aplicabil institutiilor de credit aflate in dificultate,
luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avand in vedere ca neadoptarea cu celeritate a modificarilor legislative preconizate ar duce la pierderea acordurilor cu organismele financiare internationale, cu consecinta crearii unor dezechilibre macroeconomice de natura sa duca la imposibilitatea relansarii economice, cum ar fi imposibilitatea acoperirii, de urgenta si cu costuri reduse, a nevoilor de finantare in anul 2010, cu influente negative asupra ratelor dobanzilor si cursului de schimb,
intrucat aspectele vizate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOL UNIC – Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Recursul impotriva hotararii prin care s-a dispus deschiderea procedurii se declara in termen de 5 zile de la comunicarea hotararii. Recursul primeste termen de judecata in 48 de ore de la inregistrarea acestuia si se judeca in regim de urgenta. Hotararea atacata nu poate fi suspendata de instanta de recurs.”
2. La articolul 5, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) inventarierea bunurilor institutiei de credit debitoare si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor, aplicarea sigiliilor la deschiderea procedurii falimentului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. La articolul 5 litera n), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2. vanzarea de bunuri, cum ar fi: cladiri, terenuri, valori mobiliare, operatiuni de lichidare ce se realizeaza cu respectarea prevederilor sectiunii a 7-a <<Falimentul>> a cap. III din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
4. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6 – (1) In indeplinirea atributiilor lor, judecatorul-sindic si lichidatorul pot cere si punctul de vedere al Bancii Nationale a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara, privitor la orice aspecte de natura bancara. Banca Nationala a Romaniei poate transmite judecatorului-sindic si lichidatorului, pe tot parcursul procedurii falimentului, punctul sau de vedere sau informatiile pe care le considera relevante, ori de cate ori considera necesar.”
5. La articolul 6, alineatul (2) se abroga.
6. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Judecatorul-sindic va stabili prin hotararea de deschidere a procedurii falimentului cuantumul remuneratiei lichidatorului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
7. La articolul 11, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(2) Cererea institutiei de credit debitoare sau a creditorilor acesteia va fi insotita de aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.
(3) Banca Nationala a Romaniei poate respinge solicitarea institutiei de credit debitoare sau a creditorilor acesteia atunci cand apreciaza ca aceasta nu se afla in stare de insolventa, astfel cum aceasta este definita la art. 2 alin. (1) lit. h) pct. 1 sau/si 2. In acest caz, Banca Nationala a Romaniei poate decide instituirea administrarii speciale, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale pentru instituirea acestei proceduri.
(4) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de aprobare sau de respingere a solicitarii va fi motivata si poate fi contestata in instanta potrivit legii.”
8. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12 – (1) Institutia de credit debitoare aflata in stare de insolventa, astfel cum aceasta este definita la art. 2 alin. (1) lit. h) pct. 1 sau/si 2, este obligata sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supusa prevederilor prezentei ordonante, in termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit starea de insolventa.
(2) In prealabil, institutia de credit debitoare este obligata sa solicite Bancii Nationale a Romaniei, in termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit starea de insolventa, aprobarea prealabila pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului.
(3) Banca Nationala a Romaniei se pronunta asupra solicitarii in termen de 10 zile de la data primirii acesteia, prin hotarare motivata.
(4) In termen de maximum 10 zile de la data primirii aprobarii prealabile de la Banca Nationala a Romaniei pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului, institutia de credit debitoare este obligata sa adreseze tribunalului cererea pentru a fi supusa prevederilor prezentei ordonante.
(5) Prevederile paragrafului 1 <<Cererea debitorului>> al sectiunii 1 din cap. III <<Procedura>> din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator institutiei de credit debitoare. In cazul in care Banca Nationala a Romaniei respinge solicitarea institutiei de credit debitoare nu vor fi aplicabile prevederile art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13 – (1) Orice creditor care are o creanta certa, lichida si exigibila poate introduce la tribunal o cerere, in conditiile prevazute la art. 31 alin. (1) si (2) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva unei institutii de credit debitoare care nu a onorat integral o astfel de creanta pe o perioada de cel putin 30 de zile lucratoare de la scadenta, in cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, inclusiv in cazul cooperativelor de credit afiliate la acestea, respectiv pe o perioada de cel putin 7 zile lucratoare de la scadenta, in cazul celorlalte institutii de credit.
(2) Creditorul nu va putea introduce cererea fara sa faca dovada aprobarii prealabile de catre Banca Nationala a Romaniei a introducerii cererii de deschidere a procedurii falimentului. Banca Nationala a Romaniei se pronunta asupra solicitarii creditorului in termen de 10 zile de la data primirii acesteia, prin hotarare motivata.”
10. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 26 – (1) Prevederile cap. III sectiunea a 7-a <<Falimentul>> din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica in mod corespunzator si procedurii falimentului institutiilor de credit, cu exceptia art. 123.”
11. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28 – Dupa aprobarea de catre judecatorul-sindic a modalitatii de lichidare prevazute la art. 5 lit. n) pct. 1, lichidatorul organizeaza imediat, in situatia in care modalitatea de lichidare aprobata prevede, negocierea privind tranzactia de cumparare de active si asumare de pasive; in acest scop, lichidatorul organizeaza o sedinta de informare cu toate institutiile de credit considerate eligibile pe baza evaluarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei care va avea in vedere efectele tranzactiei asupra situatiei financiare a institutiei de credit achizitoare si a capacitatii sale de a se conforma cerintelor prudentiale, in vederea prezentarii conditiilor si termenilor negocierii. Prealabil sedintei de informare, lichidatorul semneaza cu toate institutiile de credit prezente la sedinta un acord de confidentialitate, prin care acestea se angajeaza sa pastreze, in conditiile legii, secretul profesional cu privire la informatiile din cererea de oferta referitoare la institutia de credit aflata in stare de faliment ce urmeaza a face obiectul negocierii.”
12. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 32 – In cel mai scurt timp, lichidatorul analizeaza ofertele primite si alege, pe principiul costului minim presupus si cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei care va avea in vedere si criteriul prevazut la art. 28, oferta institutiei/institutiilor de credit ofertante cu care urmeaza sa se incheie conventia de cumparare de active si asumare de pasive.”
13. Articolul 36 se abroga.
14. La articolul 38, punctele 2, 3 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“2. creantele rezultate din depozitele garantate, inclusiv cele ale Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar rezultate din plata compensatiilor catre deponentii garantati, precum si creantele izvorate din raporturi de munca pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
3. creantele rezultand din activitatea debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. creantele bugetare, creantele Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, altele decat cele mentionate la pct. 2, precum si creantele Bancii Nationale a Romaniei decurgand din credite acordate de aceasta institutiei de credit;”.
15. La articolul 43, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 43 – (1) Procedura falimentului va fi inchisa de judecatorul-sindic, la solicitarea lichidatorului, printr-o hotarare de inchidere, atunci cand judecatorul-sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea institutiei de credit in faliment au fost distribuite si cand fondurile nereclamate de catre cei indreptatiti, in termen de 90 de zile de la data raportului final, au fost depuse de lichidator la Trezoreria Statutului, iar extrasul de cont va fi depus la judecatorul-sindic. Hotararea va fi comunicata in scris sau prin presa, in cel putin doua ziare de circulatie nationala, tuturor partilor implicate.”
16. La articolul 57, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 57 – (1) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului de procedura civila, precum si cu cele ale Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close