Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

In M. Of. nr. 268 din 26 aprilie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
Din cuprins:
Luandu-se in considerare presiunile financiare exercitate asupra Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, determinate de cresterea cheltuielilor si a numarului beneficiarilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, nedublata insa de o crestere proportionala a veniturilor realizate din sumele reprezentand contributie pentru concedii si indemnizatii,
avandu-se in vedere insuficienta sumelor alocate in cadrul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, asupra caruia in ultimii ani s-a exercitat o presiune din ce in ce mai crescuta a sumelor decontate beneficiarilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, se impune implementarea unui mecanism menit sa protejeze asiguratii de o eventuala incapacitate de plata de catre fond a acestor drepturi.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
apreciind ca interventia legislativa de urgenta si extraordinara este justificata de necesitatea unei reglementari exprese in vederea cheltuirii responsabile si eficiente a banului public prin responsabilizarea atat a furnizorilor de servicii medicale, cat si a beneficiarilor de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate,
tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la grevarea in continuare a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, afectand astfel interesele asiguratilor,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 3^1
Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
c) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.”
2. La articolul 4, alineatul (1) se abroga.
3. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este de 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale incheiat de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.”
4. La articolul 6, alineatele (1), (6) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 au obligatia sa calculeze si sa vireze la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii.
………………………………………………………………..
(6) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e).
………………………………………………………………..
(9) Baza de calcul lunara a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.”
5. La articolul 8 alineatul (1), literele b) si c) se abroga.
6. La articolul 8 alineatul (3), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
“c) a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
7. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul al indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3), veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2);
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b);
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c).”
8. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 34
Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.”
9. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate.”
10. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 40
(1) Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite.”
11. La articolul 47 alineatul (2), litera c) se abroga.
12. La articolul 47, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare.”
13. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 48
(1) Contraventiile prevazute la art. 47 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la alin. (1) si (2), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei;
b) cele prevazute la alin. (3), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Sumele incasate din aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) constituie venituri la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.”
14. La articolul 51, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Controlul privind respectarea obligatiilor prevazute in conventiile incheiate de catre medicii curanti cu casele de asigurari de sanatate se efectueaza de catre organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurari de sanatate.”
15. La articolul 51, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1) – (3^3), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se efectueaza de catre platitorii de indemnizatii, insotiti, daca este cazul, de un reprezentant al politiei, avandu-se in vedere programul individual de recuperare recomandat de catre medicul specialist. Verificarea prezentei asiguratilor nu va afecta drepturile si libertatile cetatenesti garantate de Constitutia Romaniei, republicata.
(3^2) Pentru persoanele aflate in incapacitate temporara de munca ce refuza verificarea prezentei in conditiile alin. (3^1), plata indemnizatiilor inceteaza de la data la care s-a constatat acest fapt, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(3^3) Nerespectarea prevederilor art. 3^1 lit. c) atrage neplata indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de la care s-a constatat aceasta.”
ART. II
Certificatele de concediu medical eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se depun la casele de asigurari de sanatate in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. III
In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor aproba, prin ordin comun al ministrului sanatatii, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, normele de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

1 comentariu to “Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate”

  1. as vrea sa stiu va rog care e perioada minima pe care trebuie sa o lucreze mama inainte de a ramane GRAVIDA pt a beneficia de indemnizatie de crestere a copilului?

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close