Modificarea Codului fiscal

In M. Of. nr. 307 a fost publicata Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 in 13 octombrie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu urmatorul cuprins:
“111. La articolul 11, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) In cadrul unei tranzactii intre persoane romane si persoane nerezidente afiliate, precum si intre persoane romane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode:».”
2. La articolul I, dupa punctul 13 se introduc doua noi puncte, punctele 131 si 132, cu urmatorul cuprins:
“131. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
«(4) Prevederile alin. (2) si (3) sunt aplicabile si persoanelor juridice care sunt constituite si functioneaza potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.»
132. La articolul 18, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
«(7) Nu sunt obligati la plata impozitului minim potrivit prevederilor alin. (2)-(4) contribuabilii care se afla in urmatoarele situatii:
a) se afla in procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;
b) se afla in dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.
Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare.»”
3. La articolul I, dupa punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 531, cu urmatorul cuprins:
“531. La articolul 55 alineatul (4), litera k1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«k1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;».”
4. La articolul I, dupa punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 621, cu urmatorul cuprins:
“621. Dupa articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu urmatorul cuprins:
«Art. 681. – Venituri neimpozabile
Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.»”
5. La articolul I, dupa punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 631, cu urmatorul cuprins:
“631. La articolul 71, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«d) valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare.»”
6. La articolul I, dupa punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 651, cu urmatorul cuprins:
“651. La articolul 771, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel:
a) o cota de 50% se face venit la bugetul consolidat;
b) o cota de 50% se face venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii.»”
7. La articolul I, dupa punctul 79 se introduce un nou punct, punctul 791, cu urmatorul cuprins:
“791. Titlul IV «Impozitul pe venitul microintreprinderilor» cuprinzand articolele 103-112, se abroga.”
8. La articolul I, dupa punctul 139 se introduce un nou punct, punctul 1391, cu urmatorul cuprins:
“1391. La articolul 1561, alineatul (61) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)-(6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 1562 alin. (1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.»”
9. La articolul I punctul 148, punctul 8 al articolului 2063 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“8. teritorii terte inseamna teritoriile prevazute la art. 2064 alin. (1) si (2);”.
10. La articolul I punctul 148, litera b) a alineatului (3) al articolului 20621 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an;”.
11. La articolul I punctul 148, alineatul (1) al articolului 20622 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 20622. – (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile, emisa de autoritatea competenta prin Comisia instituita la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.”
12. La articolul I punctul 148, alineatul (3) al articolului 20630 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 si lit. b) si cu exceptia situatiei prevazute la art. 20629 alin. (4), produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize catre un loc de livrare directa situat pe teritoriul Romaniei, in cazul in care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din Romania sau de destinatarul inregistrat, in conditiile stabilite prin normele metodologice.”
13. La articolul I punctul 148, alineatul (3) al articolului 20664 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.”
14. La articolul I, dupa punctul 151 se introduc trei noi puncte, punctele 1511-1513, cu urmatorul cuprins:
“1511. La articolul 249, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.»
1512. La articolul 250 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public;».
1513. La articolul 250 alineatul (1), punctul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«19. cladirile utilizate pentru activitati social-umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.»”
15. La articolul III, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Incepand cu data de 1 aprilie 2010 se abroga prevederile art. 162-1754 si art. 178-206 din cap. I si prevederile art. 221 si 2212 din cap. V al titlului VII «Accize si alte taxe speciale» si prevederile art. 222-237, 239-242, art. 244 si 2441 din titlul VIII «Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Art. II. – Prevederile art. 18 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, se aplica si contribuabililor care se afla in procedurile mentionate la alin. (7) lit. a) si b) la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. III. – Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 4 martie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close