Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

In M. Of. nr. 281 din 29 aprilie 2010 a fost publicat ordinal ministrului finantelor publice nr. 996/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

CAPITOLUL I
Programarea bugetara a fondurilor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

ART. 1
(1) Sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor se cuprind conform art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, repartizate pe ani, dupa caz, pe toata perioada de implementare a proiectelor.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nominalizeaza administratorul fondului de burse definit conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, si cuprinde în bugetul propriu sumele aferente finantarii proiectelor prin asistenta financiara prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010.
(3) În vederea cuprinderii în buget a sumelor mentionate la alin. (1), promotorii de proiecte prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, au obligatia sa completeze fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat în cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European, denumit în continuare Mecanismul financiar SEE, conform Formularului 1.
(4) Fisa de fundamentare necesara cuprinderii în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a valorii totale a proiectelor finantate conform art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, este completata de administratorul fondului de burse.
(5) Fisa de fundamentare a proiectului este completata/actualizata de departamentul/structura responsabil/responsabila cu propunerea la finantare/implementarea proiectului si va fi semnata de conducatorul acestuia/acesteia.
(6) Directia abilitata cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite în calitate de promotor de proiecte/Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, va cuprinde în buget sumele mentionate la alin. (1) numai daca fisa de fundamentare a proiectului este avizata de Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale si va avea în vedere, dupa caz, contractul de implementare aferent proiectului.
(7) În cazul proiectelor propuse la finantare în anul bugetar curent, dar ale caror contracte de implementare nu au fost încheiate, precum si în cazul necesitatii angajarii unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor aflate în implementare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, solicita departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finantare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectueaza înainte de data semnarii contractului de implementare sau pentru angajarea cheltuielilor neeligibile.
(8) Notele justificative prevazute la alin. (7) vor cuprinde informatii privind categoriile de cheltuieli, eligibilitatea cheltuielilor si necesitatea angajarii acestora pentru implementarea proiectului.
ART. 2
(1) Sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele promotorilor de proiecte prevazuti la art. 6 alin (1) lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, repartizate pe ani, dupa caz, pe toata perioada de implementare a proiectelor si se aproba conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu ocazia rectificarilor bugetare.
(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor mentionate la alin. (1), promotorii de proiecte prevazuti la art. 6 alin (1) lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, au obligatia sa completeze fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat în cadrul Mecanismului financiar SEE, conform Formularului 1 fara a mai solicita avizul Autoritatii pentru coordonarea instrumentelor structurale.
(3) Promotorii de proiecte prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, au obligatia ca la semnarea contractului de implementare încheiat cu Oficiul de Plati si Contractare PHARE si Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale sa depuna o copie a formularului bugetar “Fisa proiectului”, anexa la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fisei de fundamentare mentionate la alin. (2) aferenta proiectului propus/aprobat la finantare în cadrul Mecanismului financiar SEE, semnat si stampilat de ordonatorul principal de credite.
(4) În cazul proiectelor propuse la finantare în anul bugetar curent, dar ale caror contracte de implementare nu au fost încheiate, precum si în cazul necesitatii angajarii unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor aflate în implementare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar solicita departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finantare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectueaza înainte de data semnarii contractului de implementare sau pentru angajarea cheltuielilor neeligibile.
(5) Notele justificative prevazute la alin. (4) vor cuprinde informatii privind categoriile de cheltuieli, eligibilitatea acestora si necesitatea angajarii sumei respective pentru implementarea proiectului.
(6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia sa asigure integral si cu prioritate atat sumele necesare implementarii proiectelor proprii propuse la finantare/finantate în cadrul Mecanismului financiar SEE, cat si pe cele necesare implementarii proiectelor ai caror promotori de proiecte sunt institutii publice locale finantate integral/partial din bugetul local.
(7) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente implementarii proiectelor ai caror promotori de proiecte sunt institutiile publice din subordine finantate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data încasarii sumelor transferate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, pe baza solicitarii de finantare transmise de promotorii de proiecte.
ART. 3
Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finantelor Publice, prevazute la art. 6 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, sunt gestionate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE.
ART. 4
(1) Valoarea subventiei acordate promotorilor de proiecte finantati partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sumele aferente contravalorii fondurilor externe nerambursabile primite în cadrul Mecanismului financiar SEE, care vor fi rambursate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, conform contractului de implementare al fiecarui proiect.
(2) Promotorii de proiecte prevazuti la alin. (1) au obligatia sa informeze cu celeritate ordonatorul principal de credite privind sumele primite ca avans, în vederea diminuarii corespunzatoare a subventiei acordate.
(3) Promotorii de proiecte finantati partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale restituie, în termen de 3 zile lucratoare de la data încasarii, sumele rambursate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE conform art. 7, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subventiile prevazute la alin. (1).
(4) În cazul în care restituirea subventiei mentionate la alin. (3) se efectueaza în anul bugetar urmator celui în care au fost primite subventiile, se aplica prevederile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
Sumele reprezentand contravaloarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE se cuprind de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, la nivel de credite de angajament si credite bugetare, în anexa la bugetul Ministerului Finantelor Publice, mentionata la art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010.

CAPITOLUL II
Fluxuri financiare si evidenta contabila

ART. 6
(1) În cazul promotorilor de proiecte prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, care au în implementare proiecte finantate în cadrul Mecanismului financiar SEE:
a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunzator contravalorii fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE si contributiei proprii;
b) sumele aferente rambursarii cotei-parti din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzatoare finantarii fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, precum si cele aferente avansului în cazul promotorilor de proiecte prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, se vireaza cu celeritate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, cu respectarea termenului stabilit în contractul de implementare în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective, deschise pe:
b1) codurile de identificare fiscala ale promotorilor de proiecte, în cazul promotorilor de proiecte prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010;
b2) codul de identificare fiscala al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, în cazul promotorului de proiecte care are calitatea de administrator al fondului de burse;
b3) codurile de identificare fiscala ale unitatilor administrativ-teritoriale, în cazul promotorilor de proiecte care au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului local, precum si în cazul în care promotorii de proiecte sunt entitati finantate integral din bugetul local, prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, la unitatile Trezoreriei Statului prin care îsi desfasoara activitatea.
(2) Oficiul de Plati si Contractare PHARE notifica în scris promotorii de proiecte prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, precum si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizand Formularul 2.
ART. 7
În cazul promotorilor de proiecte, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, care au în implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, Oficiul de Plati si Contractare PHARE vireaza, din conturile de disponibil prevazute la art. 26, sumele aferente rambursarii cheltuielilor efectuate, corespunzatoare finantarii din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, precum si cele aferente acordarii avansului, conform contractului de implementare, în conturile de disponibilitati ale promotorilor de proiecte prin care se gestioneaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, deschise distinct pentru încasarea avansului, respectiv a rambursarii cheltuielilor efectuate.
ART. 8
Rambursarea catre promotorii de proiecte a sumelor prevazute la art. 6 si 7 se realizeaza în conditiile si pe baza documentelor prevazute prin contractul de implementare, precum si conform procedurilor interne ale Oficiul de Plati si Contractare PHARE.
ART. 9
Transferul sumelor reprezentand contravaloarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, inclusiv cele aferente avansului, din conturile Autoritatii de certificare si plata în contul Oficiului de Plati si Contractare PHARE se realizeaza la termenele si pe baza documentelor prevazute în acordul încheiat între Autoritatea de certificare si plata si Oficiul de Plati si Contractare PHARE.
ART. 10
(1) Transferul sumelor catre promotorii de proiecte reprezentand avansul solicitat de acestia în cadrul proiectului si aprobat de Oficiul mecanismului financiar conform acordului de grant si Regulilor si procedurilor aplicabile în cadrul Mecanismului financiar SEE, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, cu conditia existentei contractului de implementare semnat de toate partile implicate.
(2) Dobanda mentionata la art. 4 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, reprezinta diferenta dintre dobanda acumulata în contul mentionat la art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, corespunzatoare sumelor de avans ramase disponibile în cont si valoarea impozitelor aferente dobanzii si a comisioanelor de gestionare a contului respectiv.
ART. 11
(1) Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale si Oficiul de Plati si Contractare PHARE au obligatia stabilirii prin contractele de implementare a termenilor si conditiilor privind derularea operatiunilor financiare cu promotorii de proiecte, inclusiv a:
a) procentului de acordare a avansului;
b) termenului maxim de efectuare a platilor catre promotorii de proiecte aferente avansului/rambursarii cheltuielilor eligibile;
c) documentelor justificative aferente rambursarii cheltuielilor eligibile;
d) obligatiei ca fiecare Raport intermediar/final de proiect, transmis de promotorii de proiect prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, sa aiba anexata o situatie care sa reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate de acestia, conform Formularului 3;
e) regulilor conform carora promotorii de proiecte care efectueaza plati în valuta în cadrul proiectului solicita la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul BNR din data întocmirii documentelor de plata în valuta;
f) sanctiunilor aplicabile în cazul nerespectarii termenelor si conditiilor stabilite prin prezentele norme metodologice si prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010;
g) modalitatilor si termenelor de recuperare a sumelor platite necuvenit, conform legislatiei aplicabile si/sau procedurilor specifice.
ART. 12
(1) Promotorii de proiecte finantate în cadrul Mecanismului financiar SEE au obligatia sa tina pentru fiecare proiect o evidenta contabila distincta, folosind în contabilitatea proprie conturi analitice distincte.
(2) Promotorii de proiecte prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, precum si administratorul fondului de burse înregistreaza în evidenta extracontabila rambursarile de cheltuieli aferente fondurilor externe nerambursabile primite în cadrul Mecanismului financiar SEE pe baza notificarilor primite de la Oficiul de Plati si Contractare PHARE conform art. 6 alin. (2).

CAPITOLUL III
Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate în cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

ART. 13
În cadrul fazei de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, Oficiul de Plati si Contractare PHARE efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) întocmeste lista cu proiectele aprobate de Oficiul mecanismului financiar, respectiv Formularul 4, si completeaza Formularul 5 cu suma propusa a fi angajata în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate în anexa la bugetul Ministerului Finantelor Publice, conform art. 5 din prezentele norme metodologice. Formularul 5 este supus vizei de control financiar preventiv propriu si, ulterior, aprobat de catre ordonatorul principal de credite;
b) semneaza contractele de implementare cu promotorii de proiecte pe baza Formularului 4, contractele de implementare fiind supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;
c) înregistreaza în contabilitatea proprie angajamentele legale.
ART. 14
Formularul 5 poate fi completat si în cazul în care Oficiul de Plati si Contractare PHARE realizeaza propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.
ART. 15
(1) În vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonantare si plata, Oficiul de Plati si Contractare PHARE rezerva, în prima luna a anului bugetar, în totalitate creditele bugetare reflectate, conform prevederilor art. 5, în anexa la bugetul Ministerului Finantelor Publice, completand Formularul 6.
(2) În cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifica pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplica în luna în care a intervenit modificarea respectiva.
(3) În cazul în care bugetul de stat se aproba prin lege dupa începerea anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplica în luna intrarii în vigoare a legii de aprobare, în limita creditelor bugetare.
ART. 16
În cazul fazei de lichidare a cheltuielilor, Oficiul de Plati si Contractare PHARE efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) verifica Rapoartele intermediare/finale de proiect, precum si existenta documentelor justificative anexate, primite de la promotorii de proiecte conform prevederilor din contractele de implementare;
b) în cazul în care se confirma corectitudinea documentelor verificate, Oficiul de Plati si Contractare PHARE acorda viza “Bun de plata” pe documentul stabilit conform procedurilor interne si efectueaza înregistrarile contabile aferente.
ART. 17
(1) Ordonantarea cheltuielilor se face la nivelul Oficiului de Plati si Contractare PHARE, folosind Formularul 7, în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferenta fondurilor externe nerambursabile în cadrul Mecanismului financiar SEE.
(2) În cazul în care ordonantarea se face pentru mai multe rapoarte intermediare/finale de proiect, Formularul 7 va fi însotit de o anexa, conform Formularului 8, care sa cuprinda toate informatiile necesare completarii ordinelor de plata.
(3) Formularul 7 se completeaza separat pentru fiecare tip de plata, respectiv pentru acordarea avansului si pentru rambursarea cheltuielilor eligibile.
ART. 18
Oficiul de Plati si Contractare PHARE si Autoritatea de certificare si plata au obligatia preluarii în situatiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementarile în vigoare în domeniul contabilitatii, a operatiunilor înregistrate în sistemul contabil al Oficiului de Plati si Contractare PHARE/Autoritatii de certificare si plata.
ART. 19
În vederea efectuarii reconcilierii contabile bianuale între conturile contabile ale Oficiului de Plati si Contractare PHARE si cele ale promotorilor de proiecte pentru operatiunile gestionate în cadrul Mecanismului financiar SEE, promotorii de proiecte au obligatia transmiterii Formularului 9, din care sa rezulte sumele primite de la Oficiul de Plati si Contractare PHARE si cele platite acestuia.
ART. 20
Corespunzator exceptiei stabilite la art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, în cazul proiectelor de operatiuni pentru care Punctul national de contact are calitatea de promotor de proiect, se aplica procedura vizei de control financiar preventiv delegat, stabilita conform reglementarilor în domeniu.

CAPITOLUL IV
Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat

ART. 21
Proiectele finantate în cadrul Mecanismului financiar SEE pot avea ca promotori de proiecte parteneriate compuse din doua sau mai multe entitati cu personalitate juridica, înregistrate în Romania si/sau în statele membre ale Spatiului Economic European, cu conditia desemnarii ca lider al parteneriatului a unei entitati înregistrate fiscal în Romania.
ART. 22
Pentru implementarea proiectelor prevazute la art. 21 o autoritate sau institutie finantata din fonduri publice, în calitate de lider, poate stabili parteneriate cu entitati din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente si nediscriminatorii privind alegerea partenerilor din sectorul privat.
ART. 23
Liderul parteneriatului este responsabil cu asigurarea implementarii proiectului si cu respectarea tuturor prevederilor din contractul de implementare încheiat cu Punctul national de contact.
ART. 24
(1) Termenii, conditiile si responsabilitatile partilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider si parteneri.
(2) Acordul de parteneriat este supus legislatiei din Romania.
(3) Modelul orientativ al acordului de parteneriat este stabilit de Punctul national de contact, în scopul reglementarii de principiu a aspectelor legale, financiare si de orice alta natura, dupa caz, care pot interveni în implementarea în parteneriat a unui proiect finantat în cadrul Mecanismului financiar SEE.
(4) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenta liderului, în cazul în care acesta initiaza stabilirea parteneriatului.
(5) Autoritatile/Institutiile finantate din fonduri publice au obligatia de a face publica intentia de a stabili un parteneriat cu entitati private în vederea implementarii unui proiect finantat în cadrul Mecanismului financiar SEE, mentionand totodata principalele activitati ale proiectului si conditiile minime pe care trebuie sa le îndeplineasca partenerii.
(6) Prevederile art. 22 se considera îndeplinite daca:
a) autoritatea sau institutia finantata din fonduri publice face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (5) prin intermediul canalelor media cu acoperire nationala sau prin internet si demonstreaza ca a ales partenerii dintre entitatile private care au raspuns anuntului public, în cazul parteneriatelor stabilite cu entitati din sectorul privat înregistrate fiscal în Romania;
b) autoritatea sau institutia finantata din fonduri publice face dovada ca partenerii au fost selectati dintre organizatiile care au domenii de activitate în concordanta cu obiectivele specifice ale proiectului, în cazul parteneriatelor stabilite cu entitati din sectorul privat înregistrate fiscal în alte state membre ale Spatiului Economic European.
(7) Decontarea cheltuielilor între lider si parteneri, efectuate pentru implementarea proiectului în cadrul parteneriatului, se efectueaza pe baza de factura sau orice alt document justificativ prevazut de reglementarile legislative în vigoare.
ART. 25
(1) Liderii si partenerii care sunt finantati integral sau partial din fonduri publice cuprind în bugetele proprii numai sumele necesare finantarii valorii totale a activitatilor pe care le desfasoara în cadrul proiectului si/sau cofinantarea pe care s-au angajat sa o asigure prin acordul de parteneriat.
(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul are obligatia deschiderii unui cont de disponibilitati, conform art. 27 alin. (8), în vederea primirii de la Oficiul de Plati si Contractare PHARE atat a sumelor aferente avansului, cat si a celor aferente rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, prin exceptie de la prevederile art. 6 si 7.
(3) Sumele primite conform alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data încasarii, în conturile de disponibilitati proprii si/sau în conturile de disponibilitati ale partenerilor deschise la Trezoreria Statului/institutii de credit din Romania si/sau în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscala propriu si/sau al partenerilor, la unitatile Trezoreriei Statului prin care acestia îsi desfasoara activitatea, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) si art. 7.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), sumele primite conform alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data încasarii, în conturile de venituri ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale prin bugetele carora sunt finantate proiectele respective, în cazul promotorilor de proiecte/partenerilor care au calitatea de entitati finantate integral din bugetele locale.
(5) Sumele primite conform alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 6 zile lucratoare de la data încasarii, într-un cont deschis pe numele partenerului la o institutie de credit din strainatate prin intermediul unui cont propriu deschis la o institutie de credit din Romania, în situatia în care partenerul este o persoana juridica înregistrata fiscal într-un alt stat membru al Uniunii Europene si nu are un cont deschis la o institutie de credit din Romania.
(6) Liderul are obligatia transmiterii unei notificari scrise atat partenerilor, cat si Oficiului de Plati si Contractare PHARE, cu privire la efectuarea viramentului în conturile de venituri prevazute la alin. (3) si (4), în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data virarii, notificare la care anexeaza o copie a ordinului de plata si a extrasului de cont.
(7) Partenerii finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale au obligatia verificarii încasarii sumelor în conturile de venituri prevazute la alin. (3) si (4), în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data primirii notificarii.
(8) În cazul în care încasarea sumelor prevazute la alin. (3) si (4) nu s-a efectuat, partenerii sunt obligati sa transmita o notificare scrisa atat liderului, cat si Oficiului de Plati si Contractare PHARE, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data constatarii.

CAPITOLUL V
Conturile aferente implementarii proiectelor în cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

ART. 26
(1) În vederea derularii operatiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.
(2) Pe numele Ministerului Finantelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativa Centrala urmatoarele conturi gestionate de Autoritatea de certificare si plata, astfel:
a) contul 54.06.01.20 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente – Mecanism financiar SEE”, pentru:
1. încasarea sumelor transferate de Autoritatea de certificare si plata din contul Bancii Nationale a Romaniei, reprezentand contravaloarea în lei a sumelor primite în euro de la Oficiul Mecanismului Financiar;
2. încasarea sumelor în lei transferate la solicitarea Autoritatii de certificare si plata din contul 54.06.04.20, gestionat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, reprezentand creante bugetare;
3. încasarea sumelor în lei transferate la solicitarea Autoritatii de certificare si plata din contul 54.06.05.20, gestionat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, reprezentand creante bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate în vederea restituirii acestora la bugetul Mecanismului financiar SEE;
4. încasarea sumelor în lei transferate la solicitarea Autoritatii de certificare si plata din contul 54.06.01.20, gestionat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, reprezentand fonduri aferente Mecanismului financiar SEE neutilizate la sfarsitul programului;
5. încasarea sumelor în lei transferate din contul 54.06.04.20, gestionat de Autoritatea de certificare si plata, reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar;
6. plata sumelor în lei transferate de Autoritatea de certificare si plata în contul 54.06.01.20, gestionat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, reprezentand contravaloarea în lei a sumelor primite în euro de la Oficiul mecanismului financiar;
7. plata sumelor reprezentand creante bugetare ca urmare a unor nereguli, precum si sume neutilizate ce urmeaza a fi restituite Oficiului mecanismului financiar;
8. plata sumelor în lei transferate în contul 54.06.04.20, gestionat de Autoritatea de certificare si plata, reprezentand diferente favorabile de curs valutar;
b) contul 54.06.04.20 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile aferente Mecanismului financiar SEE”, pentru:
1. încasarea sumelor în lei de la bugetul de stat, necesare pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor cuprinse în bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale pentru finantarea cheltuielilor mentionate la art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010;
2. încasarea sumelor în lei transferate din contul 54.06.01.20, gestionat Autoritatea de certificare si plata, reprezentand diferente favorabile de curs valutar;
3. plata sumelor în lei transferate de Autoritatea de certificare si plata în contul 54.06.01.20, gestionat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar;
4. plata sumelor în lei transferate în contul 54.06.01.20, gestionat de Autoritatea de certificare si plata, reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar;
5. plata sumelor în lei transferate de Autoritatea de certificare si plata în contul 54.06.01.20, gestionat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, reprezentand sume necesare pentru finantarea cheltuielilor mentionate la art. 6 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010;
6. plata sumelor în lei la bugetul de stat, reprezentand restituirea sumelor neutilizate sau diferente favorabile de curs valutar.
(3) Pe numele Ministerului Finantelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti urmatoarele conturi gestionate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, astfel:
a) contul 54.06.01.20 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente – Mecanismul financiar SEE” pentru:
1. încasarea sumelor în lei transferate din contul 54.06.01.20, gestionat de Autoritatea de certificare si plata, reprezentand contravaloarea în lei a sumelor primite în euro de la Oficiul Mecanismului Financiar;
2. încasarea sumelor în lei transferate din contul 54.06.04.20, gestionat de Autoritatea de certificare si plata, reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar;
3. încasarea sumelor în lei transferate de Autoritatea de certificare si plata din contul 54.06.04.20, reprezentand sume necesare pentru finantarea cheltuielilor mentionate la art. 6 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010;
4. plata sumelor în lei transferate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE în conturile corespunzatoare de venituri bugetare sau de disponibilitati ale promotorilor de proiect/liderilor parteneriatelor, reprezentand avansul si/sau rambursarea cheltuielilor eligibile solicitate de acestia;
5. plata sumelor în lei transferate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE în contul 54.06.01.20, gestionat de Autoritatea de certificare si plata, reprezentand fonduri aferente Mecanismului financiar SEE neutilizate la sfarsitul programului.
Disponibilul ramas în contul 54.06.01.20, gestionat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, reprezentand dobanda dedusa din rambursari si acumulata în cont la încheierea perioadei de implementare, se face venit la bugetul de stat;
b) contul 54.06.04.20 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile aferente Mecanismului financiar SEE”, pentru:
1. încasarea sumelor în lei de la bugetul de stat, necesare pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor cuprinse în bugetul Ministerului Finantelor Publice, pentru finantarea cheltuielilor mentionate la art. 6 alin. (5) lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010;
2. încasarea sumelor în lei virate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE din contul 54.06.05.20, reprezentand creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate, în vederea reîntregirii contului din care au fost platite creantele bugetare;
3. plata sumelor în lei în contul 54.06.01.20, gestionat de Autoritatea de certificare si plata, reprezentand creante bugetare ca urmare a unor nereguli nerecuperate;
4. plata sumelor în lei reprezentand finantarea cheltuielilor mentionate la art. 6 alin. (5) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010;
5. plata sumelor în lei la bugetul de stat, reprezentand restituirea sumelor neutilizate;
c) contul 54.06.05.20 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Mecanismului financiar SEE”, pentru:
1. încasarea sumelor în lei virate de promotorii de proiecte/liderii parteneriatelor, reprezentand creante bugetare ca urmare a unor nereguli aparute în gestionarea proiectelor finantate în cadrul Mecanismului financiar SEE;
2. plata sumelor în lei transferate în contul 54.06.01.20, gestionat de Autoritatea de certificare si plata, reprezentand creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate, în vederea restituirii acestora la bugetul Mecanismului financiar SEE;
3. plata sumelor în lei transferate în contul 54.06.04.20, gestionat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, în vederea reîntregirii contului din care au fost platite creantele bugetare.
(4) Pe numele Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Operativa Centrala contul de cheltuieli 23 … “Cheltuieli ale bugetului de stat …..”, din care se dispun plati în contul de disponibil al Autoritatii de certificare si plata mentionat la alin. (2) lit. b).
(5) Pe numele Ministerului Finantelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti contul de cheltuieli 23 … “Cheltuieli ale bugetului de stat …..”, gestionat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, din care se dispun plati în contul de disponibil mentionat la alin. (3) lit. b).
ART. 27
(1) În cazul promotorilor de proiecte prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, conturile de venituri prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b), în care se vireaza sumele aferente rambursarii cheltuielilor eligibile corespunzatoare finantarii din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, sunt:
a) conturile de venit ale bugetului de stat în care se ramburseaza sumele aferente cheltuielilor corespunzatoare finantarii din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE:
a.1) 20.45.01.17.01 “Mecanismului financiar SEE – Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent”;
a.2) 20.45.01.17.02 “Mecanismului financiar SEE – Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori”;
b) conturile de venit ale bugetului asigurarilor sociale de stat în care se ramburseaza sumele aferente cheltuielilor corespunzatoare finantarii din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE:
b.1) 22.45.03.17.01 “Mecanismului financiar SEE – Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent”;
b.2) 22.45.03.17.02 “Mecanismului financiar SEE – Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori”;
c) conturile de venit ale bugetului asigurarilor pentru somaj în care se ramburseaza sumele aferente cheltuielilor corespunzatoare finantarii din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE:
c.1) 28.45.04.17.01 “Mecanismului financiar SEE – Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent”;
c.2) 28.45.04.17.02 “Mecanismului financiar SEE – Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori”;
d) conturile de venit ale bugetului fondului national de asigurari sociale de sanatate în care se ramburseaza sumele aferente cheltuielilor corespunzatoare finantarii din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE:
d.1) 26.45.05.17.01 “Mecanismului financiar SEE – Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent”;
d.2) 26.45.05.17.02 “Mecanismului financiar SEE – Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori”.
(2) În cazul institutiilor publice prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, conturile de venituri în care se vireaza sumele aferente avansului si rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului sunt:
a.1) 21.45.02.17.01 “Mecanismului financiar SEE – Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent”;
a.2) 21.45.02.17.02 “Mecanismului financiar SEE – Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori”;
a.3) 21.45.02.17.03 “Mecanismului financiar SEE – Sume primite în avans”.
(3) Pentru conturile de venituri bugetare de la alin. (1) Trezoreria Statului elibereaza extrase de cont promotorilor de proiecte/partenerilor, dupa caz, pe ale caror coduri de identificare fiscala sunt deschise aceste conturi, respectiv Ministerului Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului pe al carui cod de identificare fiscala sunt deschise aceste conturi, în cazul promotorului de proiecte care are calitatea de administrator al fondului de burse.
(4) Pentru conturile de venituri bugetare prevazute la alin. (2), Trezoreria Statului elibereaza extrase de cont unitatilor administrativ-teritoriale pe ale caror coduri de identificare fiscala sunt deschise conturile respective, atat pentru sumele cuvenite unitatilor administrativ-teritoriale în calitate de promotori de proiecte/parteneri, cat si pentru sumele cuvenite entitatilor finantate integral din bugetele acestora.
(5) În cazul promotorilor de proiecte prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. b), d) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, conturile deschise la Trezoreria Statului pentru încasarea avansului conform prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, sunt urmatoarele:
a) 50.25.16 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii reprezentand avans pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonantei Guvernului nr. 24/2009”;
b) 50.09.03 “Disponibil al institutiilor publice subventionate de la bugetul de stat reprezentand avans pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonantei Guvernului nr. 24/2009”;
c) 50.28.02 “Disponibil al institutiilor publice locale finantate integral din venituri proprii, reprezentand avans pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonantei Guvernului nr. 24/2009”;
d) 50.10.02 “Disponibil al institutiilor publice subventionate din bugetul local, reprezentand avans pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonantei Guvernului nr. 24/2009”;
e) 50.98.05 “Disponibil al operatorilor economici reprezentand avans pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonantei Guvernului nr. 24/2009”;
f) 50.98.06 “Disponibil al organismelor neguvernamentale nonprofit reprezentand avans pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonantei Guvernului nr. 24/2009”.
(6) În cazul promotorilor de proiecte din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului în care se vireaza sumele aferente rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului sunt urmatoarele:
a) 50.98.07 “Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE si din contributia proprie a acestora”;
b) 50.98.08 “Disponibil al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE si din contributia proprie a acestora”.
(7) În cazul promotorilor de proiecte institutii publice finantate integral din venituri proprii, care îsi gestioneaza sumele prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli prin mai multe conturi de disponibilitati (institutii de învatamant superior, spitale publice, institutii sanitare publice), conturile în care se vireaza sumele aferente avansului si rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului sunt urmatoarele:
a) 50.47.13 “Disponibil aferent avansului pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE”, cont dedicat exclusiv pentru primirea avansului si efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor;
b) 50.47.14 “Disponibil aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE”, cont prin care se gestioneaza sumele rambursate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE.
(8) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, contul de disponibilitati care se deschide la Trezoreria Statului pe numele promotorului de proiect, în calitate de lider, în vederea primirii sumelor aferente proiectului conform prevederilor art. 25 alin. (2), este 50.14.02 “Disponibil aferent proiectelor derulate în parteneriat conform Ordonantei Guvernului nr. 24/2009”.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

ART. 28
Dispozitiile prezentelor norme metodologice se aplica pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010.
ART. 29
Formularele nr. 1 – 9 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close