Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2010

In M. Of. nr. 282 din 29 aprilie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2010.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2010, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia generala de metodologie contabila institutii publice va lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2010

CAPITOLUL A
Situatii financiare trimestriale

1. Autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa întocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
2. Situatiile financiare care se întocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III în anul 2010 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.
3. Situatiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele aprobate prin:
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.290/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 si 507 bis din 23 iulie 2009;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 27 octombrie 2009.
Institutiile si autoritatile publice care s-au reorganizat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, vor avea în vedere ca la întocmirea situatiilor financiare în anul 2010 sa respecte prevederile acesteia.
Institutiile publice care s-au reorganizat potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.609/2009 privind înfiintarea camerelor agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene, aflate în subordinea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, vor avea în vedere ca la întocmirea situatiilor financiare în anul 2010 sa respecte prevederile acestei hotarari, precum si prevederile cap. I “Întocmirea bilantului de închidere si a celorlalte componente ale situatiilor financiare” din Normele metodologice privind situatiile financiare ce se întocmesc de autoritatile si institutiile publice care se reorganizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.409/2009.
4. Institutiile publice întocmesc situatiile financiare trimestriale în anul 2010 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 si prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, precum si potrivit actelor normative în vigoare.
Corelatiile dintre formulare sunt prevazute în anexa 41 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
Modelele formularelor actualizate si corelatiile dintre acestea, valabile pentru raportarile trimestriale în anul 2010, sunt publicate si pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.
5. În anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) se introduce o coloana suplimentara în vederea raportarii încasarilor si platilor din bugetul Trezoreriei Statului. Ca urmare a acestui fapt, nota din subsolul formularului privind completarea acestuia se modifica astfel:
NOTA:
Coloanele se completeaza astfel:
col. 1 – TOTAL (col. 2 + col. 9)
col. 2 – ct. 5311 “Casa în lei”
col. 3 – ct. 7701 “Finantarea de la bugetul de stat”
col. 4 – ct. 7702 “Finantarea de la bugetele locale”
col. 5 – ct. 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”
col. 6 – ct. 7704 “Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj”
col. 7 – ct. 7705 “Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”
col. 8 – ct. 7709 “Finantarea de la bugetul Trezoreriei Statului”
La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferenta între plati efectuate si încasari si reflecta totalul platilor nete de casa.
Col. 9 si urmatoarele – ct. de disponibilitati: (5xx)
6. La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie” (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) va fi însotita de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilitati deschise la institutiile de credit.
7. La “Conturile de executie bugetara – Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 si 20 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), coloana 1 “Credite de angajament” se completeaza cu creditele de angajament anuale, aprobate la finele perioadei de raportare.
8. Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD), precum si din fonduri externe nerambursabile postaderare de catre agentii/autoritati de implementare în numele institutiei publice se raporteaza în anexa 6 “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli”, anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”, anexa 18 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), dupa caz, puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare (Oficiul de Plati si Contractare PHARE sau alte agentii/autoritati de implementare).
Anexele 6 si 7 la situatiile financiare trimestriale si anuale, întocmite de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agentiilor/autoritatilor de implementare, prin care se confirma exactitatea platilor raportate în conturile de executie de catre institutiile publice – beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.
9. Totalul platilor raportate de institutiile publice la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pe fiecare sursa de finantare în anexa 7 se detaliaza pe naturi de cheltuieli, pe fiecare sursa de finantare, în anexa 27 “Situatia platilor efectuate la titlul 56 – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” (anexa la normele metodologice – formular din situatiile financiare), prevazuta în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
Totalul platilor raportate în anexa 27 se coreleaza cu platile raportate în anexa 7 la titlul 56 (col. 6), întocmita potrivit bugetului aprobat.
Anexa 27 se va întocmi începand cu raportarea situatiilor financiare pentru trimestrul II al anului 2010.
10. Totalul platilor raportate de institutiile publice la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” pe fiecare sursa de finantare în anexa 7 se detaliaza pe naturi de cheltuieli, pe fiecare sursa de finantare, în anexa 28 “Situatia platilor efectuate la titlul 65 – Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” (anexa la normele metodologice – formular din situatiile financiare), prevazuta în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
Totalul platilor raportate în anexa 28 se coreleaza cu platile raportate în anexa 7 titlul 65 (col. 6), întocmita potrivit bugetului aprobat.
Anexa 28 se va întocmi începand cu raportarea situatiilor financiare pentru trimestrul II al anului 2010.
11. Anexa 41 “Corelatii între formularele de situatii financiare” – anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL B
Raportari financiare lunare

1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, precum si institutiile publice autonome raporteaza urmatoarele:
a) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare), si, respectiv, a Fondului pentru mediu, în anexa 5 “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri”, respectiv în anexa 6 “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” si anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).
La raportarile lunare, în anexa 5 se completeaza numai coloana 6 “Încasari realizate”, iar în anexele 6 si 7 se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
b) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” în anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”, întocmita pe fiecare sursa de finantare (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).
Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare de catre agentii/autoritati de implementare în numele institutiei publice beneficiare de astfel de fonduri se raporteaza în anexa 7, pusa de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare (Oficiul de Plati si Contractare PHARE sau alte agentii/autoritati de implementare).
Anexele întocmite pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plati efectuate pentru raportarile lunilor ianuarie – noiembrie, iar pentru raportarile lunii decembrie se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plati efectuate.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli.
2. Unitatile administrativ-teritoriale raporteaza lunar urmatoarele:
a) executia cheltuielilor efectuate din finantarile rambursabile externe si interne, în formularele: anexa 15 “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli”, anexa 16 “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli”, anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).
La raportarile lunare, în anexele 15, 16 si 7 se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
b) executia veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, în formularele: anexa 19 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local – Venituri”, anexa 20 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local – Cheltuieli”, anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).
La raportarile lunare, în anexa 19 se completeaza numai coloana 6 “Încasari realizate”, iar în anexele 20 si 7 se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli.
În anexa 19, la indicatorul “Venituri” de la codul 36.11.10 “Fondul de rulment”, în cursul anului se vor raporta numai veniturile încasate în anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti) provenite din dobanzile încasate în cursul anului pentru disponibilitatile aflate în conturi la Trezoreria Statului (lunar);
c) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii, în formularele: anexa 8 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri”, anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Venituri”, anexa 10 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli”, anexa 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Cheltuieli”, anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).
La raportarile lunare, în anexele 8 si 9 se completeaza numai coloana 6 “Încasari realizate”, iar în anexele 10, 11 si 7 se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
d) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” în anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”, întocmita pe fiecare sursa de finantare (formular din situatiile financiare, anexa la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).
Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare de catre agentii/autoritati de implementare în numele institutiei publice beneficiare de astfel de fonduri se raporteaza în anexa 7, pusa de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare (Oficiul de Plati si Contractare PHARE sau alte agentii/autoritati de implementare).
Anexa 7 întocmita pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plati efectuate pentru raportarile aferente lunilor ianuarie – noiembrie, iar pentru raportarile aferente lunii decembrie se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plati efectuate.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli.
3. Toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, raporteaza lunar urmatoarele:
a) anexa 30 “Plati restante”, care va fi însotita de nota explicativa prevazuta la pct. 13 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) urmatorii indicatori din bilant: “Creante comerciale si avansuri”, cod rand 22, “Avansuri acordate”, cod rand 22.1, “Datorii comerciale si avansuri”, cod rand 61, “Avansuri primite”, cod rand 61.1, “Contributii sociale”, cod rand 63.1, “Salariile angajatilor”, cod rand 72, “Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)”, cod rand 73, “Pensii, indemnizatii de somaj, burse”, cod rand 73.1.
Aceasta raportare va fi însotita de o nota explicativa pentru cresterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate în bilant la indicatorii mentionati mai sus.

CAPITOLUL C
Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare

1. Termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice – a situatiilor financiare prevazute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicata, la finele trimestrului I 2010 este 17 mai 2010. Pentru trimestrele II si III, termenul este 16 august, respectiv 15 noiembrie 2010.
2. Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, cu încadrarea în termenul prevazut prin prezentele norme metodologice.
3. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor de somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate depun o copie de pe situatiile financiare centralizate la Directia generala de programare bugetara, iar institutiile publice autonome la Directia generala de sinteza a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
4. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, care au obligatia întocmirii raportarilor financiare lunare, vor transmite aceste raportari în format electronic, însotite de o adresa de înaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie.
5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, care raporteaza lunar executia bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, vor urmari concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. În cazul unor diferente majore, se vor comunica cauzele acestor diferente, precum si corectia datelor raportate.
6. Termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice – a raportarilor financiare lunare precizate la cap. B pct. 1 si 2 este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportarilor financiare lunare prevazute la cap. B pct. 3 din prezentele norme metodologice este data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare.
7. Potrivit prevederilor art. 41 pct. 3 din Legea nr. 82/1991, republicata, constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite în astfel de conditii încat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni: “[…] prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare”.
8. Potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din aceeasi lege, contraventia prevazuta la art. 41 pct. 3 se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close