Regulamentul nr. 11/2010 privind administrarea speciala a entitatilor autorizate de CNVM

In M. Of. nr. 288 din 3 mai 2010 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2010 privind administrarea speciala a entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Regulamentul nr. 11/2010 privind administrarea speciala a entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

ANEXA 1

REGULAMENTUL Nr. 11/2010
privind administrarea speciala a entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

ART. 1 – Prezentul regulament stabileste norme cu privire la administrarea speciala a entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), precum si cu privire la atributiile administratorului special, in aplicarea cap. I si II din titlul IX al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004.
ART. 2 –  Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatiile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
ART. 3 – Masura administrarii speciale se instituie de catre C.N.V.M. in conformitate cu art. 264 din Legea nr. 297/2004.
ART. 4 – (1) Administrarea speciala se realizeaza de catre o persoana fizica sau juridica specializata, numita de C.N.V.M. dintre persoanele inscrise in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (Registrul C.N.V.M.).
(2) Pentru a fi inscrisa in Registrul C.N.V.M. ca administrator special o persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa, inscris in Tabloul UNPIR, publicat pe site-ul oficial al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, si sa depuna la C.N.V.M. urmatoarele documente:
a) act justificativ eliberat de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania din care sa rezulte calitatea de practician in insolventa a persoanei fizice sau juridice respective, faptul ca nu este suspendata sau incompatibila si ca nu a fost supusa niciunei sanctiuni profesionale sau disciplinare in ultimii 3 ani;
b) polita de asigurare profesionala, in copie;
c) copia actului de identitate a persoanei fizice sau, dupa caz, copia certificatului de inregistrare a persoanei juridice la oficiul registrului comertului;
d) cererea de inscriere, precum si dovada achitarii tarifului de inscriere in Registrul public al C.N.V.M.
(3) Pentru a fi numit administrator special al unei entitati autorizate de C.N.V.M. o persoana fizica sau juridica trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie inscrisa in Registrul C.N.V.M.;
b) persoana fizica sau juridica si/ori persoanele implicate cu aceasta sa nu se afle in conflict de interese cu entitatea subiect al administrarii speciale sau cu persoanele implicate cu aceasta.
(4) In vederea numirii ca administrator special al unei entitati autorizate de C.N.V.M., practicianul in insolventa depune la C.N.V.M.:
a) declaratie pe propria raspundere a persoanei fizice sau, dupa caz, a reprezentantului legal al persoanei juridice, data in fata unui reprezentant al C.N.V.M., privind cunoasterea si indeplinirea conditiilor de numire in calitate de administrator special pentru o entitate autorizata de C.N.V.M., prevazute la alin. (3) lit. b), si asumarea respectarii acestora pe intreaga perioada a exercitarii mandatului; si
b) documente prin care va actualiza, daca este cazul, documentele prevazute la alin. (2) lit. a) si b).
ART. 5 – Administratorul special preia integral atributiile consiliului de administratie al entitatii autorizate supuse regimului de administrare speciala, asa cum sunt acestea prevazute in Legea nr. 297/2004, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementarile C.N.V.M., actele constitutive ale societatii, precum si in orice alte acte normative incidente.
ART. 6 – (1) Administratorul special va lua toate masurile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor ce ii revin, inclusiv masurile necesare pentru conservarea activelor si incasarea creantelor in interesul investitorilor si al altor creditori.
(2) In sensul obligatiei legale a administratorului special de a lua masurile necesare pentru conservarea activelor, acesta va avea obligatia mentinerii activelor societatii, neputand recurge la vanzarea acestora ca masura de administrare curenta. Administratorul special va lua masuri de administrare adecvate, care sa conduca la efectuarea platilor curente ale societatii ce decurg din datoriile exigibile.
(3) Incasarea creantelor se face pe cale amiabila sau prin executare silita, potrivit dispozitiilor legale incidente in materie.
ART. 7 – Administratorul special are obligatia de a adopta masurile necesare preluarii si conservarii in bune conditii a arhivei entitatii supuse administrarii speciale.
ART. 8 – In exercitarea atributiilor sale conferite prin lege, administratorul special va desfasura cel putin urmatoarele activitati:
a) analizarea intregii activitati a entitatii supuse administrarii speciale, tinerea corecta a evidentelor si documentelor acesteia, precum si orice alte activitati ce revin in sarcina administratorilor la preluarea atributiilor de administrare a unei societati, in scopul determinarii oricaror deficiente existente la nivelul administrarii societatii;
b) conducerea activitatii entitatii supuse administrarii speciale, cu supravegherea platilor/incasarilor din/in conturile acesteia; in acest sens, administratorul trebuie sa se asigure de efectuarea platilor curente ale entitatii, aferente unor datorii exigibile;
c) informarea C.N.V.M. cu privire la constatarea oricaror situatii de incalcare a legislatiei, a reglementarilor in vigoare sau a procedurilor interne ale entitatii administrate, in termen de 24 de ore de la data constatarii acestora;
d) adoptarea oricaror altor masuri prevazute de lege sau dispuse de C.N.V.M. in exercitarea prerogativelor cu care aceasta a fost investita prin lege, pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor sale fundamentale.
ART. 9 – In termen de cel mult 30 de zile de la data numirii administratorului special, acesta va intocmi si va transmite C.N.V.M. un raport amanuntit cu privire la situatia entitatii administrate, in care se vor preciza masurile intreprinse si cele ce urmeaza a fi intreprinse de administratorul special, precum si posibilitatile reale si operative de redresare financiara a entitatii sau, dupa caz, motivele care impiedica atingerea scopului acestei proceduri.
ART. 10 – (1) In masura in care considera necesar, pentru a realiza o evaluare corespunzatoare a situatiei activelor si a pasivelor entitatii supuse administrarii speciale, administratorul special va proceda la inventarierea tuturor bunurilor si/sau activelor entitatii supuse administrarii speciale.
(2) In cazul in care situatiile financiare aferente perioadei incheiate inainte de instituirea administrarii speciale nu au fost aprobate conform legii sau administratorul special considera ca ele nu reflecta situatia patrimoniala reala a entitatii autorizate supuse administrarii speciale, acesta va lua masuri pentru intocmirea unor noi situatii financiare, precum si pentru aprobarea, publicarea si depunerea acestora la organele competente, conform legii.
ART. 11 – (1) Administratorul special raspunde pentru modul de indeplinire a atributiilor si a responsabilitatilor prevazute de lege si/sau stabilite de C.N.V.M.
(2) Responsabilitatea pentru identificarea, instituirea si ducerea la indeplinire a masurilor necesare redresarii financiare revine in exclusivitate administratorului special.
ART. 12 – (1) Toate cheltuielile legate de administrarea speciala se suporta de entitatea supusa acestei masuri.
(2) Pentru activitatea depusa, administratorul special are dreptul la plata de catre entitatea supusa masurii de administrare speciala a unui onorariu. Nivelul onorariului se va stabili de catre C.N.V.M., prin decizie, avand ca referinta remuneratia aferenta functiilor pe care administratorul special le va prelua si le va indeplini in cadrul entitatii administrate.
ART. 13 – (1) In termen de maximum 60 de zile de la numire, administratorul special are obligatia sa transmita C.N.V.M. un raport complet cu privire la activitatile intreprinse de acesta, la constatarile sale legate de situatia financiara a entitatii autorizate supuse administrarii speciale, precum si cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea de redresare financiara a respectivei entitati, la care se anexeaza documentele referitoare la evaluarea activelor si pasivelor, situatia recuperarii creantelor, costul mentinerii activelor si situatia lichidarii debitelor.
(2) Ulterior primirii raportului si anexelor prevazute la alin. (1), C.N.V.M. poate adopta una dintre urmatoarele masuri:
a) prelungirea activitatii administratorului special pe o perioada limitata, in conformitate cu art. 267 alin. (2) din Legea nr. 297/2004;
b) inlocuirea administratorului special, in conformitate cu art. 16;
c) incetarea masurii de administrare speciala, in conformitate cu art. 268 alin. (1) sau art. 269 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
ART. 14 – (1) Incetarea calitatii de administrator special al unei entitati autorizate de C.N.V.M. are loc in urmatoarele situatii:
a) la incetarea administrarii speciale a unei entitati autorizate de C.N.V.M.;
b) la inlocuirea sau, dupa caz, la renuntarea administratorului special la mandatul primit;
c) la decesul administratorului special persoana fizica sau, dupa caz, ca urmare a dizolvarii/lichidarii ori a constatarii starii de insolvabilitate a administratorului special persoana juridica;
d) din orice alte cauze de incetare prevazute de lege.
(2) Incetarea calitatii de administrator special se dispune/se confirma de catre C.N.V.M. prin emiterea unei decizii/unui atestat.
ART. 15 – (1) In situatia in care administratorul special intentioneaza sa renunte la mandatul primit, are obligatia ca, odata cu notificarea privind intentia de renuntare, sa transmita C.N.V.M. raportul prevazut la art. 13 alin. (1).
(2) In cazul in care administratorul special renunta la mandatul primit, incetarea calitatii de administrator special al unei entitati autorizate de C.N.V.M. produce efecte de la data intrarii in vigoare a atestatului C.N.V.M., care poate fi emis ulterior transmiterii documentelor prevazute la alin. (1).
(3) In termen de 15 zile de la data transmiterii raportului prevazut la alin. (1), cu anexele aferente, C.N.V.M. decide, daca este cazul, numirea unui nou administrator sau adoptarea masurilor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. c).
ART. 16 – In situatia in care administratorul special nu respecta oricare dintre obligatiile care decurg din activitatea de administrare speciala, inclusiv cele legate de transmiterea completa a rapoartelor sau documentelor prevazute de reglementarile in vigoare ori solicitate de C.N.V.M., precum si in cazul in care C.N.V.M. constata pe parcursul administrarii speciale ca administratorul special nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 4, C.N.V.M. poate dispune, in termen de 15 zile, inlocuirea administratorului special si, dupa caz, radierea din Registrul C.N.V.M. Incetarea calitatii de administrator special produce efecte de la data intrarii in vigoare a deciziei C.N.V.M. de inlocuire a administratorului special.
ART. 17 – Radierea inregistrarii unui administrator special de la C.N.V.M., prin retragerea atestatului de inscriere in Registrul C.N.V.M., se poate realiza de catre C.N.V.M. in urmatoarele situatii:
a) in situatia in care administratorul special nu respecta oricare dintre obligatiile care decurg din activitatea de administrare speciala, inclusiv cele legate de transmiterea completa a rapoartelor sau documentelor prevazute de reglementarile in vigoare ori solicitate de C.N.V.M., precum si in cazul in care C.N.V.M. constata pe parcursul administrarii speciale ca administratorul special nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 4;
b) la decesul administratorului special persoana fizica sau, dupa caz, ca urmare a dizolvarii/lichidarii ori a constatarii starii de insolvabilitate a administratorului special persoana juridica;
c) din orice alte cauze de incetare prevazute de lege.
ART. 18 – Incalcarea prevederilor prezentului regulament de catre administratorul special constituie contraventie si se sanctioneaza conform dispozitiilor titlului X al Legii nr. 297/2004.
ART. 19 – La intrarea in vigoare a prezentului regulament se abroga orice dispozitii contrare.
ART. 20 – Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se va publica in Buletinul C.N.V.M. si pe pagina de internet a C.N.V.M.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close