Aprobarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

In M. Of. nr. 292 din 5 mai 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2 – Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 2;
b) Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 3;
c) Decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 4.
ART. 3 – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 5.
ART. 4 – Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a comunicat persoanei impozabile decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA.
ART. 5 – (1) Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi.
(2) Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului.
ART. 6 – (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7 – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 8 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 9 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 605/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 17 aprilie 2008.
ART. 10 – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 1

PROCEDURA
de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

1. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent, in urmatoarele situatii:
a) persoanele impozabile sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 153 sau 153^1, dupa caz, din Codul fiscal si nu solicita inregistrarea;
b) pentru anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor inactivi si a celor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;
c) pentru anularea inregistrarii pentru achizitii intracomunitare, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153^1 din Codul fiscal, cand persoana respectiva se inregistreaza in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 din Codul fiscal;
d) pentru anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanei care nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
2. Prin organ fiscal competent, in sensul prezentei proceduri, se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania, conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, dupa caz.
3. In sensul prezentei proceduri, persoana impozabila este cea definita la art. 127 din Codul fiscal.

CAPITOLUL II
Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 153 sau 153^1, dupa caz, din Codul fiscal si care nu solicita inregistrarea

1. Cand se constata ca o persoana impozabila indeplineste conditiile pentru inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 153 sau 153^1, dupa caz, din Codul fiscal, si nu a solicitat inregistrarea, organul fiscal notifica respectiva persoana in vederea inregistrarii in scopuri de TVA.
2. Prin exceptie, organul fiscal nu notifica persoana impozabila in situatia in care constatarea a fost efectuata de organele cu atributii de inspectie fiscala, cu respectarea dispozitiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice.
3. Notificarea se intocmeste de compartimentul de specialitate, in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin; un exemplar se comunica contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
4. Daca, urmare notificarii, contribuabilul se prezinta in termen de 5 zile si depune declaratia de mentiuni in vederea inregistrarii in scopuri de TVA, organul fiscal competent prelucreaza declaratia si emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, conform prevederilor legale in vigoare.
5. Data inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost depusa declaratia de mentiuni.
6. Daca declaratia de mentiuni se depune dupa inceperea procedurii de inregistrare din oficiu, procedura se sisteaza prin referat motivat, inregistrarea fiscala efectuandu-se in baza declaratiei de mentiuni a contribuabilului.
7. In cazul in care contribuabilul prezinta organului fiscal competent documente din care sa rezulte ca nu are obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa si intocmeste un referat prin care propune sistarea procedurii de inregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aproba de conducatorul unitatii fiscale. Sistarea procedurii de inregistrare, din oficiu, se aduce, de indata, la cunostinta contribuabilului.
8. Prin unitate fiscala, in sensul prezentei proceduri, se intelege administratia finantelor publice a municipiului, orasului sau comunei, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.
9. In cazul in care contribuabilul nu se prezinta in urma notificarii, compartimentul de specialitate, in baza datelor detinute, intocmeste un referat prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabilului respectiv.
10.1. In baza referatului aprobat de conducatorul unitatii fiscale se emite decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin. Decizia se intocmeste in doua exemplare; un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
10.2. Decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA se emite, pentru situatia prevazuta la pct. 2 din prezentul capitol, pe baza deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare si/sau a raportului de inspectie fiscala care cuprind constatari privind neindeplinirea obligatiei de inregistrare in scopuri de TVA.
11. Impotriva deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.
12. Data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare comunicarii deciziei prevazute la pct. 10 din prezentul capitol.
13. Dupa comunicarea deciziei, compartimentul de specialitate emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, pe care il comunica persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.
14. In situatia in care, dupa comunicarea deciziei si a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, contribuabilul se prezinta la organul fiscal competent cu documente din care rezulta ca nu are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA sau daca din constatarile organelor de inspectie fiscala rezulta ca inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a fost facuta pe baza unor informatii insuficiente, organele fiscale competente vor anula inregistrarea in scopuri de TVA a respectivului contribuabil. Anularea inregistrarii se va efectua cu efect din prima zi in care contribuabilul a fost inregistrat.
15. In situatia prevazuta la pct. 14, decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, certificatul de inregistrare in scopuri de TVA si referatul prin care s-a propus inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabilului se desfiinteaza, in conditiile prevazute la art. 47 din Codul de procedura fiscala.
16. Odata cu inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, se aplica si sanctiunile pentru nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni, prevazute la art. 219 din Codul de procedura fiscala.
17. Compartimentul de specialitate transmite lunar compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile inregistrate, din oficiu, in scopuri de TVA, pentru cuprinderea in programul de inspectie fiscala. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pentru care sunt aplicabile dispozitiile pct. 2.

CAPITOLUL III
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA

SECTIUNEA 1
Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului

1. In vederea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9) teza a doua din Codul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti selecteaza, din baza de date pusa la dispozitie de Oficiul National al Registrului Comertului, contribuabilii din sfera de administrare pentru care a fost inscrisa in registrul comertului mentiunea privind inactivitatea temporara.
2. Compartimentul de specialitate prevazut la pct. 1 din prezenta sectiune inscrie in dreptul fiecarui contribuabil seria si numarul certificatului de inregistrare in scopuri de TVA si transmite listele administratiilor finantelor publice in a caror evidenta fiscala sunt inregistrati contribuabilii respectivi, pentru anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA.
3. Dispozitiile pct. 1 sunt aplicabile in mod corespunzator si de catre compartimentul de specialitate din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
4. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecarui organ fiscal competent analizeaza lista primita si intocmeste un referat prin care propune, pentru toti contribuabilii din lista, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si anularea certificatelor de inregistrare in scopuri de TVA.
5. Pe baza referatului aprobat de catre conducatorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate intocmeste decizia privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
6. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost declarata starea de inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului. Cu aceeasi data se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.
7. Decizia se intocmeste in doua exemplare; un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
8. Impotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.
9. Dupa comunicarea deciziei catre persoana impozabila, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA.

SECTIUNEA a 2-a
Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care figureaza in lista contribuabililor inactivi

1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor inactivi aprobata potrivit reglementarilor legale in vigoare.
2. Procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se aplica ori de cate ori se emite un ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acestuia.
3. Dupa intrarea in vigoare a unui ordin pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi fiscal, Directia generala de tehnologia informatiei inscrie in dreptul fiecarui contribuabil platitor de TVA, declarat inactiv prin ordin, seria si numarul certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, sorteaza contribuabilii in functie de organul fiscal competent si comunica incheierea procedurii de actualizare a bazei de date directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, in vederea editarii de catre acestea a listelor cuprinzand contribuabilii inregistrati ca platitori de TVA declarati inactivi fiscali.
4. In termen de doua zile lucratoare, fiecare directie generala a finantelor publice judeteana si a municipiului Bucuresti editeaza listele cuprinzand contribuabilii inregistrati ca platitori de TVA declarati inactivi fiscal si le transmit administratiilor finantelor publice in a caror evidenta fiscala sunt inregistrati contribuabilii respectivi.
5. Dispozitiile pct. 4, 5 si 7 – 9 din sectiunea 1 a prezentului capitol sunt aplicabile in mod corespunzator.
6. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care contribuabilul a fost declarat inactiv.
7. In cazul contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si eliminati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din lista contribuabililor declarati inactivi, dupa intrarea in vigoare a unui astfel de ordin, Directia generala de tehnologia informatiei sorteaza contribuabilii eliminati din lista contribuabililor inactivi, in functie de organul fiscal competent, si comunica incheierea procedurii de actualizare a bazei de date directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, in vederea editarii de catre acestea a listelor respective.
8. In termen de doua zile lucratoare, fiecare directie generala a finantelor publice judeteana si a municipiului Bucuresti editeaza si transmit listele cuprinzand contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale a organului fiscal administratiilor finantelor publice in a caror evidenta fiscala sunt inregistrati contribuabilii respectivi.
9. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecarui organ fiscal competent intocmeste un referat prin care propune, pentru toti contribuabilii din lista primita, desfiintarea actelor emise ca urmare a declararii inactivitatii fiscale si anularea scoaterii din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
10. Dupa aprobarea referatului de catre conducatorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate opereaza desfiintarea actelor intocmite ca urmare a declararii inactivitatii fiscale si anuleaza scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, contribuabilul avand calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, inclusiv in perioada cuprinsa intre data inscrierii in lista contribuabililor inactivi si data eliminarii din aceasta lista.
11. Compartimentul de specialitate emite noi certificate de inregistrare in scopuri de TVA pentru contribuabilii eliminati din lista contribuabililor inactivi ca urmare a erorii materiale a organului fiscal, in care se mentine data initiala a inregistrarii in scopuri de TVA din certificatele anterioare. Certificatele astfel emise se comunica persoanelor impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.

SECTIUNEA a 3-a
Anularea inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal, cand persoana respectiva se inregistreaza in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, cand este declarata inactiva fiscal sau este in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului

1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA, pentru achizitii intracomunitare, efectuata in conditiile art. 153^1 din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal, a persoanelor declarate inactive fiscal sau a persoanelor aflate in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului.
2. Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, pentru achizitii intracomunitare, conform art. 153^1 din Codul fiscal, se aplica:
a) ori de cate ori persoana impozabila inregistrata potrivit art. 153^1 din Codul fiscal se inregistreaza in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal sau organul fiscal inregistreaza, din oficiu, respectiva persoana impozabila in scopuri de TVA, in conditiile prevazute la art. 153 din Codul fiscal;
b) pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt declarate inactive fiscal prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi;
c) pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, pentru care a fost inscrisa in registrul comertului mentiunea privind inactivitatea temporara.
3. In situatiile prevazute la pct. 2 lit. a), pentru contribuabilii care au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sau pentru care s-a emis decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune anularea inregistrarii in scopuri de TVA efectuate conform art. 153^1 din Codul fiscal si anularea certificatelor de inregistrare in scopuri de TVA, potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal.
4. Pe baza referatului aprobat de catre conducatorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin. Dispozitiile pct. 7 si 8 din sectiunea 1 a prezentului capitol sunt aplicabile in mod corespunzator.
5. Dupa emiterea deciziei de anulare, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, pentru achizitii intracomunitare, si anuleaza certificatele de inregistrare in scopuri de TVA emise potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal.
6. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, pentru achizitii intracomunitare, este data inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
7. Pentru anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, in situatiile mentionate la pct. 2 lit. b) si c), sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile sectiunilor 1 si 2 ale prezentului capitol.

Modificarea si completarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat
In M. Of. nr. 293 din 5 mai 2010 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 6/2010 privind aprobarea Normei nr. 5/2010 pentru modificarea si completarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Norma nr. 5/2010 pentru modificarea si completarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2 – Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3 – Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1

NORMA Nr. 5/2010
pentru modificarea si completarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat

In temeiul dispozitiilor art. 16, art. 17 alin. (1), art. 21, art. 22 si art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,
avand in vedere prevederile art. 14, art. 57 alin. (1) lit. g), art. 72 alin. (2) lit. k) si art. 78 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ART. I – Norma nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 272 din 7 aprilie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
Societatile de pensii care administreaza, in baza autorizatiilor obtinute in temeiul Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atat un fond de pensii administrat privat, cat si unul sau mai multe fonduri de pensii facultative platesc o singura taxa pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse in vederea obtinerii autorizatiilor de administrare, cu exceptia modificarii prospectelor schemelor de pensii si a altor documente privind fondurile de pensii.”
2. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 13^1
Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se prelungesc pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.”
3. Anexa la norma se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close