Aprobarea si completarea O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului

In M. Of. nr. 323 din 17 mai 2010 a fost publicata Legea nr. 84/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului
 Din cuprins:
ARTICOL UNIC – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului si, dupa caz, a altor cereri aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat, pe o perioada de maximum 4 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.”
2. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Daca anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta solutionarea unei cereri de inregistrare in registrul comertului a fost suspendata de judecatorul delegat, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate repune/repun cererea pe rol, din oficiu, daca perioada de suspendare a depasit 6 luni, sau la cererea partii, daca acest termen nu s-a implinit.”
3. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 2^1
(1) Competenta de numire a lichidatorului in situatiile prevazute la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei ori persoanelor desemnate, care dispune/dispun si cu privire la plata onorariului lichidatorului, in cuantum fix de 1.000 lei.
(2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea unei societati comerciale se face de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului.”
4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
(1) Cererile formulate de Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, care anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta erau in competenta de solutionare a judecatorului delegat, se solutioneaza de instanta, prin incheiere.
(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin instanta se intelege tribunalul comercial sau sectia comerciala a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului National al Registrului Comertului sau ale oricarei persoane interesate de constatarea dizolvarii persoanei juridice, formulate in temeiul prevederilor art. 227 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 30 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza de instanta, prin sentinta.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului National al Registrului Comertului de radiere a persoanei juridice din registrul comertului, in temeiul dispozitiilor art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 31 alin. (5) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza de instanta, prin sentinta.
(5) Societatile comerciale aflate sub incidenta Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in stare de dizolvare sau de lichidare, se radiaza din registrul comertului, prin sentinta pronuntata de instanta.
(6) Cererile prevazute la alin. (1) si alin. (3) – (5) sunt solutionate de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai recursului.
(7) Sentintele instantei pronuntate in solutionarea cererilor de radiere prevazute la alin. (4) si (5) se comunica persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe cale electronica, se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului in care este inregistrata persoana juridica.”
5. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 3^1
Cererile pentru indreptarea, lamurirea sau completarea incheierii judecatorului delegat, formulate in temeiul art. 281 – 281^3 din Codul de procedura civila, vor fi solutionate de instanta, care va dispune si cu privire la modificarea corespunzatoare a datelor inregistrate in registrul comertului.”
6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) In cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, si in cazul divizarii, competenta de verificare a legalitatii hotararii asupra fuziunii/divizarii si, dupa caz, a actului constitutiv ori a actului modificator, precum si competenta de solutionare a cererii de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor de fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare apartin instantei.
(2) Cererea de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor privitoare la fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare si inscrisurile in sustinerea acesteia se depun la oficiul registrului comertului, care le inainteaza, in termen de 3 zile de la primire, instantei competente conform prevederilor alin. (1).
(3) Prin hotararea pronuntata, potrivit dispozitiilor art. 331 – 339 din Codul de procedura civila, instanta dispune si inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor de fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare.
(4) Cererile prevazute de alin. (1) sunt solutionate de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai recursului.”
7. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) In solutionarea cererilor potrivit art. 1 si 2, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate autorizeaza, prin rezolutie, constituirea societatilor comerciale, efectuarea tuturor inregistrarilor in registrul comertului, a publicitatii, precum si inregistrarea in registrul comertului a declaratiilor-tip pe propria raspundere si a datelor cuprinse in acestea, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare.”
8. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) In cazul in care solicitantul renunta la solutionarea cererii, prin rezolutie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate va/vor lua act de renuntare.”
9. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Plangerea se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza instantei plangerea.”
10. La articolul 6, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
“(6) Instanta solutioneaza plangerea in complet alcatuit dintr-un singur judecator, in camera de consiliu, fara citare. Instanta poate sa solicite orice lamuriri si dovezi partii sau informatii scrise autoritatilor competente.
(7) Hotararea pronuntata in solutionarea plangerii este executorie si este supusa numai recursului.”
11. La articolul 7, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
(1) Solutionarea cererilor de inregistrare prevazute la art. 1 si 2 se realizeaza pe baza de inscrisuri. La solicitarea expresa a partii sau a reprezentantului acesteia, se organizeaza audienta publica pentru sustinerea si solutionarea cererii.
………………………………………………………………..
(3) Orice inscrisuri noi in sustinerea cererilor de inregistrare se depun la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, prin registratura generala, cu cel putin o zi inainte de data solutionarii. Ori de cate ori este necesara modificarea inscrisurilor depuse in sustinerea cererii de inregistrare, solicitantul depune la oficiul registrului comertului inscrisurile modificate, cele depuse initial urmand a fi anulate de directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de persoana ori persoanele desemnata/desemnate.
(4) In conditiile in care cererile de inregistrare si documentele depuse in sustinerea acestora nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, se acorda, prin rezolutie, un termen de amanare de cel mult 15 zile, care poate fi prelungit o singura data, cu maximum 15 zile, la cererea motivata a solicitantului. Termenul de 15 zile se calculeaza fara a se lua in considerare ziua cand a inceput si ziua in care s-a implinit termenul.”
12. La articolul 7, alineatul (7) se abroga.
13. Dupa articolul 7 se introduce un articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 7^1
(1) Daca la cererile de inregistrare sunt depuse cereri de interventie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate transmite/transmit instantei intregul dosar, care cuprinde cererea de inregistrare in registrul comertului si cererea de interventie, precum si inscrisurile depuse in sustinerea acestora. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(2) Solutionarea cererilor de inregistrare si a cererilor de interventie se face cu citarea partii si a intervenientilor. Instanta se pronunta de urgenta, in conditiile art. 49 – 56 din Codul de procedura civila.
(3) Hotararea pronuntata in conditiile alin. (2) este executorie si este supusa numai recursului.”
14. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justitiei, proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close