Modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

In M. Of. nr. 329 din 19 mai 2010 a fost publicata Legea nr. 83/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
Din cuprins:
ART. I – Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Presedintele curtii de apel desemneaza anual, cu acordul scris al acestora, unul sau mai multi judecatori delegati pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum si grefieri in vederea exercitarii atributiilor judiciare ale acestora, pentru fiecare penitenciar aflat in circumscriptia teritoriala a curtii de apel.”
2. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14 – Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
(1) In fiecare penitenciar se constituie o comisie pentru stabilirea, schimbarea si individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, alcatuita din: directorul penitenciarului, care exercita atributiile de presedinte al comisiei, seful serviciului/biroului pentru aplicarea regimurilor, medicul penitenciarului, seful serviciului/biroului educatie si seful serviciului/biroului asistenta psihosociala.
(2) Secretariatul comisiei prevazute la alin. (1) se asigura de catre seful serviciului/biroului evidenta din penitenciarul respectiv.”
3. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20 – (1) Regimul de maxima siguranta se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa detentiunii pe viata si persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani, precum si celor care prezinta risc pentru siguranta penitenciarului.”
4. La articolul 20, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Criteriile de stabilire si procedura de evaluare a riscului pe care il prezinta persoana condamnata pentru siguranta penitenciarului se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.”
5. La articolul 23, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis pot presta munca si desfasura activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, in afara penitenciarului, sub supraveghere.”
6. La articolul 25, alineatele (1) si (4) – (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 25 – (1) Regimul de executare a pedepsei privative de libertate se stabileste la primirea persoanei condamnate in primul penitenciar in care aceasta urmeaza sa execute pedeapsa, de catre comisia prevazuta la art. 14.
………………………………………………………………..
(4) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate solutioneaza plangerea in termen de 15 zile de la data primirii acesteia si pronunta, prin incheiere motivata, una dintre urmatoarele solutii:
a) admite plangerea si dispune modificarea regimului de executare stabilit de comisia prevazuta la art. 14;
b) respinge plangerea, daca aceasta este nefondata.
(5) Incheierea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunica persoanei condamnate si administratiei penitenciarului in termen de doua zile de la data pronuntarii acesteia.
(6) Impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnata si administratia penitenciarului pot introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii. Contestatia nu este suspensiva de executare.”
7. La articolul 26, alineatele (1), (4), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 26 – (1) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, la cererea persoanei condamnate sau la sesizarea comisiei prevazute la art. 14. Comisia prevazuta la art. 14 are obligatia ca, dupa executarea a 8 ani in cazul pedepselor cu detentiunea pe viata si a unei patrimi din durata pedepsei cu inchisoarea, sa analizeze conduita persoanei condamnate si eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare sociala, intocmind un raport care se aduce la cunostinta persoanei condamnate, sub semnatura. In cazul in care comisia apreciaza ca se impune schimbarea regimului de executare, sesizeaza judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. In cazul in care comisia apreciaza ca nu se impune schimbarea regimului de executare, stabileste termenul de reanalizare, care nu poate fi mai mare de un an.
………………………………………………………………..
(4) Imprejurarile prevazute la alin. (2) si (3) sunt constatate de comisia prevazuta la art. 14 printr-un raport care se anexeaza la cererea persoanei condamnate ori la sesizarea comisiei.
………………………………………………………………..
(7) Incheierea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunica persoanei condamnate si administratiei penitenciarului in termen de doua zile de la data pronuntarii acesteia.
(8) Impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnata si administratia penitenciarului pot introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii. Contestatia nu este suspensiva de executare.”
8. La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Persoana condamnata are posibilitatea de a formula cererea de schimbare a regimului de executare dupa executarea fractiunii de pedeapsa prevazute la alin. (1).”
9. La articolul 26, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) Incheierea prin care se dispune mentinerea sau schimbarea regimului de executare a pedepsei cuprinde si termenul de la implinirea caruia comisia prevazuta la art. 14 va reanaliza situatia persoanei condamnate, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni.”
10. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27 – (1) Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se stabileste de comisia prevazuta la art. 14, in functie de conduita, personalitatea, varsta, starea de sanatate si posibilitatile de reintegrare sociala ale persoanei condamnate.”
11. Articolul 30 se abroga.
12. La articolul 31, alineatul (6) se abroga.
13. La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul in care persoanele condamnate nu dispun de tinuta civila personala si nici de mijloace financiare suficiente, tinuta civila se asigura gratuit de catre administratia penitenciarului.”
14. La articolul 38, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(6) Incheierea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunica persoanei condamnate si administratiei penitenciarului in termen de doua zile de la data pronuntarii acesteia.
(7) Impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnata si administratia penitenciarului pot introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii.”
15. La articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 42 – (1) Persoana condamnata sau oricare alta persoana, cu acordul persoanei condamnate, are acces la dosarul individual si poate obtine, la cerere, intr-un numar de exemplare justificat, fotocopii din acesta.”
16. La articolul 42, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Cheltuielile ocazionate de fotocopierea documentelor sunt suportate de persoanele prevazute la alin. (1).
(1^2) Daca persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele banesti necesare, cheltuielile prevazute la alin. (1^1) sunt suportate de catre administratia locului de detinere. Sunt considerate persoane fara mijloace banesti persoanele care nu au sau nu au avut in ultimele 10 zile sume de bani disponibile in contul personal.”
17. La articolul 45, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul corespondentei cu aparatorul, cu organizatiile neguvernamentale care isi desfasoara activitatea in domeniul protectiei drepturilor omului, precum si cu instantele sau organizatiile internationale a caror competenta este acceptata ori recunoscuta de Romania.”
18. La articolul 46, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) Dispozitiile art. 42 alin. (1^2) se aplica in mod corespunzator.”
19. La articolul 48, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate beneficiaza de vizita intima, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.”
20. La articolul 49, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(5) In situatia in care persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate nu dispun de mijloace banesti la punerea in libertate si au domiciliul sau resedinta in Romania, administratia penitenciarului va asigura acestora contravaloarea transportului pana la domiciliu, la nivelul tarifelor practicate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane – S.N.C.F.R. – R.A.
(6) Bunurile interzise si sumele de bani gasite asupra persoanelor private de libertate, cu prilejul perchezitiilor, se confisca. Bunurile confiscate se valorifica sau se distrug potrivit legii, iar sumele de bani se fac venit la bugetul de stat.”
21. La articolul 49, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Procedura de valorificare si de distrugere a bunurilor confiscate se stabileste prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.”
22. La articolul 54, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis sau deschis pot incheia casatoria in localitatea in care domiciliaza sau in localitatea in a carei raza teritoriala este situat penitenciarul, cu acordul directorului penitenciarului, si pot primi in acest scop o permisiune de iesire din penitenciar de pana la 5 zile.”
23. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Persoanelor condamnate la pedepse cu privare de libertate li se poate cere sa munceasca in functie de aptitudinea lor fizica si mentala si de sfatul medicului.”
24. La articolul 57, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Persoanele condamnate, pe baza de voluntariat, pot presta munca in orice loc din interiorul sau exteriorul penitenciarului, in conditii stabilite prin ordin al ministrului justitiei.”
25. La articolul 59, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Persoanele condamnate care muncesc beneficiaza de doua zile consecutive pe saptamana pentru odihna.”
26. La articolul 61, alineatul (3) se abroga.
27. La articolul 62 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) 40% din venit revin persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executarii pedepsei 75% din acesta, iar 25% se consemneaza pe numele sau, urmand sa fie incasat, impreuna cu dobanda aferenta, in momentul punerii in libertate;
b) 60% din venit revin Administratiei Nationale a Penitenciarelor, constituind venituri proprii care se incaseaza, se contabilizeaza si se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale privind finantele publice;”
28. La articolul 62 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
“c) administratia penitenciarului are obligatia de a aduce la cunostinta persoanei private de libertate posibilitatea incheierii unui contract de asigurare privind contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestata, pe perioada executarii pedepsei.”
29. La articolul 63, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Sumele stabilite si avansate de Administratia Nationala a Penitenciarelor in conditiile prevazute la art. 31 alin. (5) se retin din cota de 25% din cea de 40% consemnata pe numele persoanei condamnate conform art. 62 alin. (1) lit. a). Pentru diferenta ramasa neachitata, daca aceasta nu este platita de persoana condamnata pana la liberarea din penitenciar, Administratia Nationala a Penitenciarelor emite ordin de imputare care constituie titlu executoriu. Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.”
30. La articolul 64, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Conditiile privind organizarea si desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.”
31. La articolul 65, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Persoanele condamnate sunt obligate sa frecventeze invatamantul de stat obligatoriu.”
32. La articolul 65, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Cursurile de scolarizare a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se organizeaza si se desfasoara in conditiile stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, impreuna cu Ministerul Justitiei, cu personal didactic asigurat si salarizat de inspectoratul scolar, in conditiile legii, prin bugetele unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza teritoriala este situat penitenciarul.”
33. La articolul 65, alineatul (4) se abroga.
34. Dupa articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 65^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 65^1 – Acces la cursuri universitare
(1) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot urma cursuri de invatamant universitar la distanta sau in forma frecventei reduse. Cheltuielile sunt suportate de persoanele condamnate sau de alte persoane fizice ori juridice.
(2) Cheltuielile legate de instruirea scolara, exceptand cursurile universitare, sunt suportate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Administratia Nationala a Penitenciarelor.”
35. La articolul 66, alineatul (4) se abroga.
36. La articolul 68, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Recompensele prevazute la alin. (1) lit. a) – e) pot fi acordate de o comisie formata din director, directorul adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, directorul adjunct pentru educatie si asistenta psihosociala, la propunerea cadrelor care desfasoara activitati directe cu persoanele private de libertate si a lucratorului in cadrul serviciului productie, dupa caz, cu avizul sefului sectiei unde este detinuta persoana condamnata.”
37. La articolul 68, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Recompensele prevazute la alin. (1) lit. f) – g) pot fi acordate de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea comisiei prevazute la alin. (2).”
38. La articolul 70 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) tulburarea in orice mod a orarului zilnic, a programului de munca, a programelor socioeducative care se deruleaza in penitenciar;”.
39. La articolul 71, alineatul (2) se abroga.
40. La articolul 73, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Comisia de disciplina este formata din directorul adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, in calitate de presedinte, directorul adjunct pentru educatie si asistenta psihosociala si un supraveghetor ales anual de ceilalti supraveghetori, in calitate de membri.”
41. La articolul 74, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnata si administratia penitenciarului pot introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii.”
42. La capitolul VII sectiunea a 2-a, dupa articolul 74 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 3-a, cu urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 3-a
Infractiuni

ART. 74^1 – Sustragerea de la executarea pedepselor
Neprezentarea nejustificata a persoanei condamnate la locul de detinere la expirarea perioadei in care s-a aflat legal in stare de libertate si parasirea, fara autorizare, de catre persoana condamnata a locului de munca, aflat in exteriorul locului de detinere, se asimileaza infractiunii de evadare si se pedepseste conform prevederilor din Codul penal.
ART. 74^2 – Introducerea de bunuri si obiecte interzise in penitenciar
(1) Introducerea in mod ilicit in penitenciar a bunurilor si obiectelor interzise a se afla in posesia persoanelor private de libertate, in scopul utilizarii de catre acestea, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita de personalul din sistemul administratiei penitenciare, la maximul pedepsei se poate adauga un spor de pana la 2 ani.”
43. La articolul 76 alineatul (1), literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) in cazul in care se presteaza o munca remunerata in conditiile prevazute la art. 59 alin. (1) si (2), pe baza de voluntariat sau in caz de calamitate, se considera 5 zile executate pentru 4 zile de munca, in cazul condamnatilor majori, si 3 zile executate pentru doua zile de munca, in cazul condamnatilor minori si tineri;
………………………………………………………………..
e) in cazul participarii la cursuri de scolarizare sau de calificare ori recalificare profesionala, se considera 30 de zile executate pentru absolvirea unui an scolar sau pentru absolvirea unui curs de calificare ori recalificare profesionala;”.
44. La articolul 77, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) O comisie formata din director, directorul adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, directorul adjunct pentru educatie si asistenta psihosociala, consilierul de probatiune, medicul penitenciarului, un lucrator in cadrul serviciului productie, cu participarea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, in calitate de presedinte, propune liberarea conditionata tinand seama de fractiunea din pedeapsa efectiv executata si de partea din durata pedepsei care este considerata ca executata pe baza muncii prestate, de conduita persoanei condamnate si de eforturile acesteia pentru reintegrarea sociala, in special in cadrul activitatilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, al instruirii scolare si al formarii profesionale, de responsabilitatile incredintate, de recompensele acordate, de sanctiunile disciplinare aplicate si de antecedentele sale penale.”
ART. II – In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la propunerea ministrului justitiei, Guvernul va modifica, prin hotarare, Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 16 ianuarie 2007.
ART. III – Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close