Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009

In M. Of. nr. 345 din 25 mai 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1080/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009.
Din cuprins:
ART. I – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 11, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Sumele reprezentand prefinantari si rambursari de cheltuieli eligibile primite de la Comisia Europeana se pastreaza in euro in contul de disponibil deschis la Banca Nationala a Romaniei, pe numele Ministerului Finantelor Publice – Autoritatea de certificare si plata, urmand ca Autoritatea de certificare si plata sa efectueze, in termenul prevazut in procedurile interne, operatiunile de schimb valutar numai pentru echivalentul in euro al sumelor solicitate de autoritatile de management prin cererile de fonduri/rambursare, precum si prin notificarile de prefinantare.”
2. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Transferul sumelor aferente prefinantarii/rambursarii cheltuielilor eligibile/restituirii sumelor pentru finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata din conturile autoritatilor de management/Autoritatii de certificare si plata in conturile beneficiarului/conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale se efectueaza in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data la care:
a) Autoritatea de management autorizeaza plata, in cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii indirecte;
b) Autoritatea de certificare si plata primeste de la Autoritatea de management notificarile de prefinantare/cererile de rambursare intocmite conform acordului incheiat intre cele doua parti privind managementul financiar si controlul in cazul Programului operational sectorial <<Transport>>”.
3. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Prin exceptie de la prevederile art. 7 si 8, in cazul proiectelor implementate in parteneriat, liderul are obligatia deschiderii unui cont de disponibilitati in vederea primirii de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata atat a sumelor aferente prefinantarii, cat si a celor aferente rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului si restituirii contravalorii taxei pe valoarea adaugata platite de liderul si/sau partenerii prevazuti la art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009.”
4. In tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma “Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009” se inlocuieste cu sintagma “Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009”.
ART. II – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close