Modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare

In M. Of. nr. 367 din  3 iunie 2010 a fost publicat Ordinul    presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1931/2010 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare.
Din cuprins:
ART. I – Anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 19 februarie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7 alineatul (3) litera a), dupa punctul 3 se introduc sase noi puncte, punctele 3^1 – 3^6, cu urmatorul cuprins:
“3^1. intocmeste planul de alarmare a personalului;
3^2. gestioneaza baza de date privind formarea profesionala la nivelul Garzii Financiare;
3^3. elaboreaza, la nivelul Comisariatului General al Garzii Financiare si la nivelul sectiilor judetene si a municipiului Bucuresti, proiectul planului anual de formare profesionala, pe care il supune spre aprobare comisarului general al Garzii Financiare si il transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia generala de organizare si resurse umane, conform legii;
3^4. elaboreaza si deruleaza programe de formare profesionala a personalului din cadrul Comisariatului General al Garzii Financiare si la nivelul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, in colaborare cu Directia generala de organizare si resurse umane din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si cu Scoala de Finante Publice si Vama din cadrul Ministerului Finantelor Publice si cu alte organisme specializate in acest domeniu, in conditiile legii;
3^5. intocmeste si actualizeaza tabelul formatorilor interni din cadrul Garzii Financiare;
3^6. gestioneaza activitatea de pregatire si perfectionare profesionala la nivelul Comisariatului General al Garzii Financiare si la nivelul sectiilor judetene si a municipiului Bucuresti, conform planului anual de formare profesionala, monitorizand intreaga activitate in acest domeniu;”.
2. La articolul 15 alineatul (2), punctele 26, 28, 29, 31 si 32 se abroga.
3. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) Compartimentul de audit public intern este organizat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 445/2004 pentru aprobarea normelor proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice.”
4. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Compartimentul de audit public intern se organizeaza la nivelul Comisariatului General.
Compartimentul de audit public intern este o structura functionala constituita din punct de vedere administrativ in subordinea directa a comisarului general, conform dispozitiilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
Activitatile realizate de Compartimentul de audit public intern, in conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare si functionare, cu celelalte dispozitii legale si reglementari interne aplicabile, se desfasoara sub indrumarea si coordonarea directa a directorului general al Directiei generale de audit public intern din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
5. La articolul 16, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Compartimentul de audit public intern isi desfasoara activitatea pe baza planului de audit public intern anual aprobat de comisarul general.”
6. La articolul 16, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Compartimentul de audit public intern elaboreaza raportul de audit public intern, pe care il prezinta comisarului general spre avizare.”
7. La articolul 16, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate de Garda Financiara sau care sunt in responsabilitatea acesteia, asupra activitatii Comisariatului General, a sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti.”
8. La articolul 16, partea introductiva a alineatului (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Compartimentul de audit public intern are urmatoarele atributii:”.
9. La articolul 16 alineatul (6), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1. elaboreaza norme metodologice de audit public intern specifice Garzii Financiare, cu avizul Directiei generale de audit public intern din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;”.
10. La articolul 16 alineatul (6), punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“6. efectueaza misiuni de audit public intern cu privire la modul in care structurile auditate au implementat recomandarile formulate de echipa de auditori;”.
11. La articolul 16 alineatul (6), punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“9. in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat comisarului general al Garzii Financiare si structurii de control intern abilitate;”.
12. La articolul 16 alineatul (6), dupa punctul 9 se introduc treizeci si trei de noi puncte, punctele 9^1 – 9^33, cu urmatorul cuprins:
“9^1. elaboreaza planul strategic de audit public intern, cu respectarea termenelor legale;
9^2. elaboreaza referatul de justificare a proiectului planului anual de audit public intern, cu respectarea termenelor legale;
9^3. asigura, in conditiile legii, pregatirea misiunilor de audit public intern planificate;
9^4. realizeaza interventia la fata locului in misiunile de audit public intern planificate;
9^5. redacteaza si difuzeaza, conform normelor legale, proiectele si rapoartele rezultate din misiunile de audit public intern planificate;
9^6. efectueaza misiuni de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);
9^7. asigura, in conditiile legii, pregatirea misiunilor de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);
9^8. realizeaza interventia la fata locului in misiunile de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);
9^9. redacteaza si difuzeaza, conform normelor legale, proiectele si rapoartele rezultate din misiunile de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);
9^10. asigura, in conditiile legii, pregatirea misiunilor de consiliere;
9^11. realizeaza interventia la fata locului in misiunile de consiliere;
9^12. redacteaza si difuzeaza, conform normelor legale, rapoartele rezultate din misiunile de consiliere;
9^13. asigura auditarea sistemului indicatorilor de performanta, stabiliti conform Strategiei pe termen mediu a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
9^14. asigura supervizarea misiunilor de audit public intern, misiunilor de consiliere, misiunilor de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);
9^15. il informeaza pe comisarul general despre nerespectarea termenelor de implementare a recomandarilor formulate prin rapoartele de audit public intern elaborate;
9^16. elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
9^17. asigura elaborarea, actualizarea si implementarea Registrului riscurilor aferente activitatii de audit public intern;
9^18. intocmeste informari, sinteze, studii, analize si documentari, la solicitarea conducerii Garzii Financiare, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si din proprie initiativa, in domeniul auditului public intern;
9^19. monitorizeaza dinamica progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor formulate prin rapoartele de audit public intern elaborate;
9^20. colaboreaza cu structurile de audit public intern din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si cu alte structuri, in scopul indeplinirii atributiilor stabilite prin prezentul regulament de organizare si functionare si prin reglementarile legale in vigoare, aplicabile domeniului auditului public intern;
9^21. propune teme de instruire si perfectionare a auditorilor, pentru a fi incluse in Planul anual de perfectionare profesionala a specialistilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
9^22. participa la actiunile initiate si organizate de structurile de audit public intern de la nivelul entitatilor superioare in domeniul perfectionarii pregatirii profesionale si a respectarii Codului privind conduita etica a auditorilor interni;
9^23. elaboreaza propuneri pentru modificarea/completarea cadrului legal in domeniul auditului public intern;
9^24. actioneaza pentru mentinerea unui grad inalt de integritate, etica si morala in activitatea de audit public intern;
9^25. asigura crearea si intretinerea bazelor de date privind activitatea de audit public intern;
9^26. asigura mentinerea evidentei curente a lucrarilor primite in cadrul Compartimentului de audit public intern (primire, inregistrare, multiplicare, distribuire si expediere a corespondentei);
9^27. asigura clasarea si arhivarea documentelor create si/sau primite, conform dispozitiilor legale, in domeniul auditului public intern;
9^28. asigura implementarea masurilor cuprinse in planurile de actiune sectoriale ale Strategiei nationale anticoruptie privind domeniul auditului public intern;
9^29. asigura participarea la derularea programelor de infratire institutionala, finantate de organismele internationale, la discutiile cu organele financiare internationale si elaboreaza materialele solicitate de acestea, in domeniul auditului public intern;
9^30. elaboreaza propuneri de imbunatatire a activitatii desfasurate in cadrul Compartimentului de audit public intern si a activitatilor specifice Garzii Financiare;
9^31. asigura implementarea procedurilor de sistem si operationale in domeniul auditului public intern;
9^32. asigura implementarea controlului intern in cadrul Compartimentului de audit public intern;
9^33. asigura confidentialitatea datelor si informatiilor privind actiunile si misiunile de audit public intern, misiunile de consiliere si misiunile de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc) efectuate;”.
13. La articolul 16 alineatul (6), punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“10. indeplineste orice alte sarcini dispuse de catre comisarul general, de conducerea structurilor de audit public intern de la nivelul entitatilor superioare sau care rezulta din legislatia privind auditul public intern, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;”.
14. La articolul 16, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) Auditorul care prin fisa postului are atributii de coordonare a activitatii Compartimentului de audit public intern indeplineste sarcinile generale prevazute la art. 20 si asigura realizarea atributiilor specifice activitatii de audit public intern, dupa cum urmeaza:
1. organizeaza, planifica, coordoneaza, controleaza si indruma activitatea Compartimentului de audit public intern;
2. supervizeaza misiunile de audit public intern, misiunile de consiliere si misiunile de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);
3. asigura resursele umane necesare realizarii planului de audit public intern si tuturor activitatilor specifice desfasurate la nivelul Compartimentului de audit public intern;
4. asigura elaborarea, actualizarea si implementarea Registrului riscurilor aferente activitatii de audit public intern;
5. asigura indeplinirea la timp si in conditii de calitate a misiunilor de audit public intern planificate, a misiunilor de consiliere si a misiunilor de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);
6. asigura elaborarea planului strategic de audit public intern;
7. asigura elaborarea si aprobarea in termenele legale a planului anual de audit public intern, actualizarea, completarea acestuia si, respectiv, transmiterea in termen catre Directia generala de audit public intern din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a raportului anual de activitate si a celor periodice;
8. examineaza eficacitatea normelor proprii de audit public intern, daca acestea sunt aplicate in mod corespunzator, garantand calitatea rapoartelor de audit public intern;
9. stabileste necesitatile de perfectionare profesionala a auditorilor din cadrul Compartimentului de audit public intern;
10. asigura mentinerea unui grad inalt de integritate etica si morala in activitatea de audit public intern;
11. raspunde pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit.”
15. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Conditia starii de sanatate corespunzatoare pentru ocuparea unei functii publice specifice de comisar se atesta pe baza de examen medical de specialitate si testare psihologica, care se efectueaza in unitati specializate, la solicitarea Garzii Financiare, respectiv a structurii care organizeaza concursul de recrutare. Poate participa la concurs candidatul declarat apt din punct de vedere psihologic si medical. Pentru candidatii declarati admisi in urma concursului, structura Garzii Financiare care a organizat concursul de recrutare va solicita organelor abilitate de lege eliberarea unui aviz de portarma.”
16. La articolul 31, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Ocuparea posturilor vacante si temporar vacante din cadrul Garzii Financiare, inclusiv ca urmare a modificarii raporturilor de serviciu, prin modalitatile prevazute expres de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia concursului, se va realiza cu avizul prealabil al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In acest caz, pentru ocuparea posturilor de comisar in cadrul Garzii Financiare, stabilirea starii de sanatate corespunzatoare si obtinerea avizului de portarma sunt obligatorii, fiind conditii specifice, in conditiile legii, unitatile specializate si organele abilitate de lege eliberand documentele doveditoare, la solicitarea Garzii Financiare, respectiv a structurii unde exista postul vacant/temporar vacant.”
17. La articolul 31, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) Persoanele incadrate pe o functie vacanta de comisar si pentru care, in termen de 90 de zile de la incadrare, nu se va elibera avizul de portarma de catre organele abilitate de lege vor fi eliberate din functia de comisar. In aceleasi conditii, persoanele care ocupa o functie temporar vacanta vor reveni la functia detinuta anterior.”
18. La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 44
(1) Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare vor avea un program de pregatire profesionala, militara si fizica a personalului, cuprinzand studiul si dezbaterea actelor normative, a regulamentelor si ordinelor privitoare la atributiile acestuia, trageri cu armamentul din dotare, exercitii de alarmare etc.”
19. La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Alarmarea personalului Garzii Financiare se va face in baza planului de alarmare aprobat de comisarul general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de catre:
a) presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru structura centrala a Garzii Financiare – Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti;
b) comisarul general, pentru structura centrala a Garzii Financiare – Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti;
c) comisarul general prim-adjunct, pentru Serviciul organizare si managementul resurselor umane, Serviciul financiar-contabilitate, executie bugetara, Serviciul administrativ si investitii din cadrul Comisariatului General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare;
d) comisarii generali adjuncti, pentru structurile din subordine, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti.”
ART. II – Garda Financiara si Directia generala de audit public intern din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close