A aparut Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale

feature photo

In M. Of. nr. 421 din 23 iunie a fost publicata OUG nr. 54 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
Aceasta ordonanta care a creat multe controverse, mai ales prin prisma faptului ca pe parte de TVA prevedea unele masuri care intrau in conflict cu Directiva de TVA, a fost publicata intr-o forma mult schimbata (cel putin in ce priveste regimul TVA).
Astfel s-a renuntat la stabilirea exigibilitatii TVA pentru achizitii intracomunitare la momentul intrarii unor produse in tara (cum era propus pentru unele produse alimentare, materiale de constructii), stabilirea semiadministrativa a bazei de impozitare si plata TVA la intrarea in tara. Practic s-au eliminat prevederile care contraveneau directivei 112 privind TVA.
De asemenea, taxarea inversa pentru livrari interne in cazul cerealelor, plantelor tehnice, legumelor, fructelor, carnii, zaharului, fainii, painii si produselor de panificatie se va aplica incepand cu a 10-a zi urmatoare comunicarii de catre Consiliul Uniunii Europene a aprobarii derogarii pentru taxare inversa si pana la data de 31 decembrie 2011 (momentul aprobarii derogarii va fi publicat pe site-ul MFP).
A ramas in continuare obligativitatea inscrierii persoanelor care realizeaza operatiuni intracomunitare in Registrul operatorilor intracomunitari, doar ca acesta se infiinteaza de la 1 august si nu 1 iulie 2010. De asemenea, a fost redusa amenda pentru neinscriere la sume intre 1.000 si 5.000 lei.
Alte prevederi privesc regimul accizelor, comercializarea marfurilor in regim de duty-free, codul de procedura fiscala, legea societatilor comerciale, cazierul judiciar etc.

Va prezentam in continuare textul ordonantei:

OUG nr. 54/2010 din 23 iunie 2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale
Avand in vedere necesitatea combaterii in regim de maxima urgenta a fraudei fiscale in domeniul TVA pentru livrarile de: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie,
avand in vedere necesitatea stabilirii unor standarde minime comune pentru inregistrarea si scoaterea din evidenta a persoanelor impozabile care efectueaza operatiuni de comert intracomunitar, in special Achizitii intracomunitare de bunuri, in vederea diminuarii evaziunii fiscale in domeniul TVA,
pentru asigurarea unei mai bune monitorizari a operatorilor economici care desfasoara operatiuni cu produse accizabile, respectiv produse energetice, alcool si bauturi alcoolice si tutun prelucrat, in vederea accelerarii incasarii accizelor la bugetul de stat si a diminuarii evaziunii fiscale in domeniu,
In scopul intaririi supravegherii si controlului vamal al activitatii de introducere si comercializare a marfurilor in regim duty-free,
pentru instituirea unor parghii care sa conduca la cresterea gradului de colectare a veniturilor bugetare,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de urgenta.
Art. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Denumirea articolului 1581 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Baza de date privind operatiunile intracomunitare”
2. Dupa articolul 1581 se introduce un nou articol, articolul 1582, cu urmatorul cuprins:
“Registrul operatorilor intracomunitari – Art. 1582
(1) Incepand cu data de 1 august 2010, se infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) si care sunt scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d);
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 1321 alin. (5), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
c) prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor art. 1321;
e) achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii Taxei potrivit art. 150 alin. (2).
(2) La data solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent si inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare, de natura celor prevazute la alin. (1).
(3) Persoanele inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 1531 vor solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. (1), inainte de efectuarea respectivelor operatiuni.
(4) In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere de inregistrare insotita si de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar eliberat de autoritatea competenta din Romania al asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si al administratorilor.
(5) In cazul persoanelor prevazute la alin. (2), organul fiscal va analiza si va dispune aprobarea sau respingerea motivata a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari, in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de inregistrare la organul fiscal competent.
(6) In cazul persoanelor prevazute la alin. (3), organul fiscal va verifica indeplinirea conditiei prevazute la alin. (8) lit. c) si va dispune aprobarea sau respingerea de indata a cererii.
(7) Aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari se face prin decizie emisa de organul fiscal competent, care se comunica solicitantului conform Codului de procedura fiscala. Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.
(8) Nu pot fi inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531;
b) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala si/sau care are inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. (1).
(9) Organul fiscal competent va radia din Registrul operatorilor intracomunitari persoanele impozabile care depun o cerere in acest sens.
(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii;
b) persoanele impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii;
c) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. (1);
d) persoanele inregistrate conform art. 153 sau 1531, care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
e) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. (1).
(11) Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se face in baza deciziei emise de catre organul fiscal competent, care se comunica solicitantului conform Codului de procedura fiscala. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.
(12) Persoanele radiate din Registrul operatorilor intracomunitari conform alin. (9) si (10) pot solicita reinscrierea in acest registru dupa inlaturarea cauzelor care au determinat radierea, daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare, de natura celor prevazute la alin. (1). Reinscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari se efectueaza de catre organele fiscale in conditiile prevazute de prezentul articol. De asemenea pot solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari persoanele prevazute la alin. (8) lit. a), daca la data solicitarii sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, precum si persoanele prevazute la alin. (8) lit. b), dupa inlaturarea cauzelor pentru care persoanele respective nu au fost eligibile pentru inscrierea in registru.
(13) Organizarea si functionarea Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv procedura de inscriere si de radiere din acest registru, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(14) Persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531.”
3. La articolul 160 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
“c) livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
4. La articolul 177, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 177
(1) Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 96% din acciza totala pentru tigarete, care reprezinta acciza minima. Cand suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem este mai mica decat acciza minima, se plateste acciza minima.”
5. La articolul 20621, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Depozitarea exclusiva a produselor accizabile in regim suspensiv de accize poate avea loc in:
a) antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizati pentru productia de produse energetice si ale persoanelor afiliate acestora, in sensul prevazut la titlul I art. 7 pct. 21, pentru un numar maxim de 8 antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru productia de astfel de produse din Romania, inclusiv persoanele afiliate acestuia. In intelesul acestei prevederi, antrepozitarul autorizat pentru productia de produse energetice este operatorul economic care detine instalatii si utilaje pentru rafinarea titeiului si prelucrarea fractiilor rezultate in vederea obtinerii de produse supuse accizelor;
b) antrepozitele fiscale aflate in zona aeroporturilor, destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor cu produse energetice, in baza certificatelor eliberate in acest sens de autoritatea competenta in domeniul aeronautic;
c) antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizati pentru productia de tigarete a caror cota de piata reprezinta peste 5% si ale persoanelor afiliate acestora, in sensul prevazut la titlul I art. 7 pct. 21, pentru un numar maxim de doua antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru productia de astfel de produse din Romania, inclusiv persoanele afiliate acestuia.”
6. La articolul 20621, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(8) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre aeronave, in conditiile prevazute in normele metodologice.”
7. La articolul 20622 alineatul (3), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
“g) capacitatea maxima de productie a instalatiilor si utilajelor in 24 de ore, declarata pe propria raspundere de persoana fizica sau de administratorul persoanei juridice care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat.”
8. La articolul 20622, dupa alineatul (6) se introduc sase noi alineate, alineatele (7)-(12), cu urmatorul cuprins:
“(7) In exercitarea atributiilor sale, Comisia poate solicita orice informatii si documente de la structurile din cadrul Ministerului Finantelor Publice, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la alte institutii ale statului, pe care le considera necesare in solutionarea cererilor inregistrate.
(8) In cazul in care solicitarea Comisiei este adresata structurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta este obligatorie, constituindu-se ca sarcina de serviciu pentru personalul acestor institutii. Nerespectarea acestei obligatii atrage masurile sanctionatorii prevazute de legislatia in vigoare.
(9) Comisia poate solicita, dupa caz, participarea la sedinte a organelor de control care au incheiat actele de control, precum si a reprezentantului legal al societatii comerciale in cauza.
(10) Activitatea curenta a Comisiei se realizeaza prin intermediul secretariatului care functioneaza in cadrul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, directie desemnata prin hotararea de organizare si functionare a ministerului.
(11) In exercitarea atributiilor sale, directia de specialitate poate solicita de la diferite structuri centrale si teritoriale din cadrul Ministerului Finantelor Publice si, respectiv, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala orice alte informatii si documente pe care le considera necesare in solutionarea cererilor inregistrate.
(12) Daca in urma analizarii documentatiei anexate la cererea inregistrata directia de specialitate constata ca aceasta este incompleta, dosarul in cauza poate fi restituit autoritatii emitente.”
9. La articolul 20623 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, primirea si/sau expedierea produselor accizabile in regim suspensiv de accize;”.
10. La articolul 20623 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
“g) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat.”
11. La articolul 20624 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) perioada de valabilitate a autorizatiei. Perioada de valabilitate este de 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare si de un an in celelalte cazuri;”.
12. La articolul 20624, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Antrepozitarul autorizat care doreste continuarea activitatii intr-un antrepozit fiscal dupa expirarea perioadei de valabilitate inscrise in autorizatia pentru acel antrepozit fiscal va solicita in scris autoritatii competente reautorizarea ca antrepozit fiscal cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate, conform precizarilor din normele metodologice.”
13. La articolul 20626 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) sa constituie in favoarea autoritatii competente o garantie pentru productia, transformarea si detinerea de produse accizabile in regim suspensiv de accize, precum si o garantie pentru circulatia acestor produse in regim suspensiv de accize, in conformitate cu prevederile art. 20654 si in conditiile stabilite prin normele metodologice;”.
14. La articolul 20626, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:
“(3) Cesionarea ori instrainarea sub orice forma a actiunilor sau a partilor sociale ale antrepozitarilor autorizati ori ale unui antrepozitar a carui autorizatie a fost anulata sau revocata conform prezentului capitol va fi adusa la cunostinta autoritatii competente cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea acestei operatiuni, in vederea efectuarii inspectiei fiscale, cu exceptia celor care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital.
(4) Instrainarea activelor de natura imobilizarilor corporale care contribuie direct la productia si/sau depozitarea de produse accizabile ale antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a carui autorizatie a fost anulata sau revocata conform prezentului capitol se va putea face numai dupa ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligatiile fiscale ori dupa ce persoana care urmeaza sa preia activele respective si-a asumat obligatia de plata restanta a debitorului printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu asigurarea unei garantii sub forma unei scrisori de garantie bancara la nivelul obligatiilor fiscale restante, la data efectuarii tranzactiei, ale antrepozitarului.
(5) Actele incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (3) si (4) sunt anulabile la cererea organului fiscal.”
15. La articolul 20628 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) antrepozitarul autorizat inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat mai vechi de 60 de zile fata de termenul legal de plata.”
16. La articolul 20630 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) de la locul de import catre oricare dintre destinatiile prevazute la lit. a), in cazul in care produsele in cauza sunt expediate de un expeditor inregistrat. In sensul prezentului articol, locul de import inseamna locul unde se afla produsele in momentul in care sunt puse in libera circulatie, in conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92. Expeditorul inregistrat in Romania poate sa isi desfasoare activitatea in aceasta calitate numai in baza autorizatiei valabile emise de autoritatea competenta.”
17. La articolul 20654, alineatele (1), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 20654
(1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat si expeditorul inregistrat au obligatia depunerii la autoritatea competenta a unei garantii, conform prevederilor din normele metodologice, care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. In situatia in care antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat si expeditorul inregistrat inregistreaza obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, garantia se extinde si asupra acestora de drept si fara nicio alta formalitate.
…………………………………………………………………………………….
(4) Garantia reprezinta 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacitatilor tehnologice de productie pentru antrepozitul nou-infiintat. Pentru antrepozitarii autorizati, valoarea garantiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente iesirilor de produse accizabile din ultimul an, dar nu mai putin de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacitatilor tehnologice de productie. Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute in normele metodologice.
(5) Valoarea garantiei va fi analizata periodic, pentru a reflecta orice schimbari in volumul afacerii sau in nivelul de accize datorat.”
18. La articolul 20654, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) Garantia aferenta deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize efectuata de un expeditor inregistrat reprezinta 100% din valoarea accizelor corespunzatoare produselor deplasate, in conditiile prevazute in normele metodologice.”
19. La articolul 20657, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1)-(3) vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
20. La articolul 20669, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(10) In cazul comercializarii si transportului de tutun brut si tutun partial prelucrat, trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:
a) operatorii economici care doresc sa comercializeze tutun brut sau tutun partial prelucrat provenit din operatiuni proprii de import, din achizitii intracomunitare proprii sau din productia interna proprie pot desfasura aceasta activitate numai in baza unei autorizatii eliberate in acest scop de catre autoritatea competenta;
b) tutunul brut sau tutunul partial prelucrat poate fi comercializat catre un operator economic din Romania numai daca este antrepozitar autorizat pentru productia de tutun prelucrat, deplasarea tutunului efectuandu-se direct catre antrepozitul fiscal al acestuia;
c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun partial prelucrat pe teritoriul Romaniei, realizata de operatorii economici prevazuti la lit. a), trebuie sa fie insotita de un document comercial in care va fi inscris numarul autorizatiei operatorului economic.”
21. La titlul VII “Accize si alte taxe speciale”, in anexa nr. 1, la nr. crt. 3 “Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri”, subpunctul 3.1 “linistite”, nivelul accizei prevazut in coloana 5 se modifica si va fi de 100 euro/hl de produs.
22. La titlul VII, in anexa nr. 1, la nr. crt. 4 “Produse intermediare”, nivelul accizei prevazut in coloana 5 se modifica si va fi de 165 euro/hl de produs.
23. La articolul 2961 alineatul (1), dupa litera k) se introduc doua noi litere, literele l) si m), cu urmatorul cuprins:
“l) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri;
m) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizate.”
24. La articolul 2961 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) cu inchisoare de la 1 an la 4 ani, cele prevazute la lit. c), d), e), g), i), l) si m);”.
25. La articolul 2961 , alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Dupa constatarea faptelor prevazute la alin. (1) lit. c)-i) si k), organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.”
Art. II
(1) Prevederile art. I pct. 3 se aplica incepand cu a 10-a zi urmatoare comunicarii de catre Consiliul Uniunii Europene a aprobarii derogarii pentru aplicarea acestor prevederi, pana la data de 31 decembrie 2011. Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul sau oficial www.mfinante.ro data comunicarii de catre Consiliul Uniunii Europene a aprobarii derogarii.
(2) Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care intentioneaza sa desfasoare dupa data de 1 august 2010 operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa solicite organelor fiscale competente inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit prevederilor art. 158^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul aprobarii de catre organul fiscal competent a cererilor depuse pana la data de 1 august 2010 de catre persoanele prevazute la alin. (2), data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari va fi data de 1 august 2010. In cazul aprobarii de catre organul fiscal competent a cererilor depuse dupa data de 1 august 2010 de persoanele prevazute la alin. (2), data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari va fi data comunicarii deciziei in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile vor fi solutionate in termenul si in conditiile prevazute la art. 1582 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Incepand cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informatii in domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informatiile din Registrul operatorilor intracomunitari.
Art. III
Solicitarile de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari se depun la organele fiscale competente incepand cu data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
Art. IV
(1) Prevederile art. I pct. 4, 21 si 22 se aplica incepand cu data de 1 iulie 2010.
(2) Autorizatiile detinute de antrepozitarii autorizati pentru antrepozitele fiscale de depozitare produse accizabile, cu exceptia situatiilor prevazute la art. I pct. 5, isi inceteaza valabilitatea la data de 1 septembrie 2010.
(3) Antrepozitarii autorizati pentru productia de produse energetice si antrepozitarii autorizati pentru productia de tigarete, inclusiv persoanele afiliate acestora, prevazuti la art. I pct. 5, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta detin mai mult de 8 antrepozite fiscale de depozitare de produse energetice si mai mult de doua antrepozite fiscale de depozitare tigarete, au obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa comunice Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor lista antrepozitelor fiscale de depozitare, in numar de maximum 8, respectiv doua, pentru care se intentioneaza reautorizarea acestora.
(4) Dupa 48 de ore de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazurilor prevazute la art. I pct. 5, se interzice deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize catre antrepozite fiscale de depozitare.
(5) Antrepozitarii autorizati care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta detin autorizatii valabile, care au depasit perioada de 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare si, respectiv, de un an in celelalte cazuri de la data de incepere a valabilitatii autorizatiei si doresc sa isi continue activitatea ca antrepozitar autorizat, au obligatia de a solicita reautorizarea pana la data de 31 august 2010 inclusiv, in conditiile prevazute in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Antrepozitarii autorizati care detin autorizatii valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, a caror valabilitate, pana la data de 31 august 2010, nu depaseste 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii si, respectiv, un an in cazul contribuabililor mici de la data de incepere a valabilitatii autorizatiei, au obligatia de a se conforma prevederilor art. I pct. 13, 15 si 17 pana la data de 31 august 2010 inclusiv.
(7) Nerespectarea prevederilor alin. (5) si (6) atrage revocarea autorizatiilor de antrepozit fiscal.
Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim dutyfree, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ORDONANTA DE URGENTA privind comercializarea marfurilor in regim duty-free”
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste conditiile in care se pot comercializa marfuri in regim duty-free.
(2) Operatorii economici introduc marfuri in vederea comercializarii in magazinele duty-free/duty-free diplomatice, numai dupa plata accizei, taxei pe valoarea adaugata si taxelor vamale, dupa caz.
(3) Operatorii economici autorizati conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta comercializeaza marfurile prevazute la art. 2 alin. (2) in regim duty-free, in limita cantitatilor destinate uzului personal, la preturi care nu includ taxa vamala, taxa pe valoarea adaugata si acciza aferenta, dupa caz.
(4) Operatorii economici autorizati conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta comercializeaza marfurile prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia marfurilor prevazute la art. 2 alin. (2), in regim dutyfree, la preturi care nu includ taxa vamala, taxa pe valoarea adaugata si acciza aferenta, dupa caz.
(5) Marfurilor comercializate prin magazinele autorizate, in valuta, potrivit legii, in regim duty-free, li se aplica regimul vamal de export.
(6) Operatorii economici autorizati pot solicita restituirea taxei vamale, a taxei pe valoarea adaugata si a accizei, dupa caz, aferente produselor comercializate conform prezentei ordonante de urgenta prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice.
(7) Pentru marfurile prevazute la art. 2 alin. (2), operatorii economici autorizati sa comercializeze marfuri in regim dutyfree prin magazine situate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre cu tarile terte pot solicita restituirea taxei vamale, a taxei pe valoarea adaugata si a accizei, dupa caz, aferente produselor comercializate, in limita cantitativa destinata uzului personal.
(8) Procedura si conditiile de restituire a taxei vamale, a taxei pe valoarea adaugata si a accizei aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice, conform prezentei ordonante de urgenta, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 2
(1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta cantitati destinate uzului personal reprezinta cantitatile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial ori pentru cadouri, fara a fi utilizate in scopul revanzarii.
(2) Pentru produsele din tutun, bauturile distilate, rachiuri, lichioruri si alte bauturi spirtoase, bere, vinuri, vermuturi si alte bauturi fermentate, cantitatile destinate uzului personal pentru o persoana intr-un interval de 24 de ore sunt limitate la:
a) tigarete – doua pachete tigarete/calator/zi;
b) tigari (cu o greutate maxima de 3 grame/bucata) – 100 de bucati;
c) tigari de foi – 20 de bucati;
d) tutun de fumat – 250 grame;
e) bauturi spirtoase – 1 litru;
f) produse intermediare – 2 litri;
g) vinuri sau bauturi fermentate – 20 litri;
h) bere – 25 litri.”
4. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Lista cuprinzand marfurile care pot fi comercializate in regim duty-free este prevazuta in anexa.”
5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 4
Comercializarea marfurilor cu amanuntul, in valuta, in regim duty-free, se face numai in baza autorizatiei eliberate de Ministerul Finantelor Publice.”
6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 5
Pentru fiecare an de functionare a magazinelor duty-free se datoreaza o taxa anuala de 100.000 euro pentru fiecare magazin. Aceeasi taxa se datoreaza si in cazul comercializarii marfurilor in valuta, in regim duty-free, prin magazinele diplomatice sau la bordul aeronavelor care efectueaza curse directe avand ca destinatie un stat tert.”
7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8
(1) Taxa pentru fiecare an de functionare a magazinelor prin care se comercializeaza marfuri in regim duty-free prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice si, respectiv, de comercializare in regim duty-free a marfurilor la bordul aeronavelor se achita pentru urmatorii ani cel mai tarziu cu 10 zile calendaristice inainte de expirarea anului de functionare precedent.
(2) In situatia in care operatorii economici autorizati renunta la autorizatiile de functionare a magazinelor in regim duty-free emise in favoarea acestora, inainte de expirarea autorizatiilor respective, taxa anuala de autorizare se reduce in mod corespunzator cu perioada de nefunctionare din anul de functionare inscris in autorizatiile emise.
(3) Restituirea diferentelor de taxa de autorizare anuala se va face la solicitarea operatorilor economici de catre unitatile Trezoreriei Statului in lei. Solicitarea va contine obligatoriu perioada de nefunctionare a magazinului, insotita de certificarea privind perioada de nefunctionare emisa de biroul/punctul vamal in a carui raza de competenta se afla magazinul. Valoarea in lei se determina prin transformarea sumei in euro la cursul de schimb stabilit si comunicat de Banca Nationala a Romaniei in fiecare zi de joi. Acest curs se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare pentru sumele de restituit in cursul acelei saptamani.
(4) Perioada de nefunctionare, in sensul prezentei ordonante de urgenta, reprezinta intervalul dintre data de la care inceteaza comercializarea marfurilor in regim duty-free si data de expirare a anului de functionare sau data de expirare a valabilitatii autorizatiei de functionare, dupa caz.
(5) Procedura de restituire a diferentei din taxa de autorizare anuala se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 9
Vanzarea marfurilor in regim duty-free se efectueaza pe baza urmatoarelor documente:
a) pentru magazinele duty-free: pe baza pasaportului sau a cartii de identitate si a cartii de imbarcare, in cazul transporturilor aeriene;
b) pentru magazinele diplomatice: pe baza de comenzi scrise, emise de misiunile diplomatice, avizate de autoritatea vamala competenta, in limita cotelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea acordurilor internationale in domeniu semnate de Romania.”
9. Dupa articolul 9 se introduc sapte noi articole, articolele 91 – 97, cu urmatorul cuprins:
“Art. 91
(1) Marfurile sunt comercializate in regim dutyfree numai in ambalaje si in cantitati destinate uzului personal, astfel cum acestea sunt definite la art. 2.
(2) Preturile marfurilor destinate comercializarii in regim dutyfree vor fi exprimate in euro si vor fi afisate la vedere.
(3) Comercializarea marfurilor catre cumparatori se face numai in conditiile emiterii de bonuri sau de facturi.
(4) Bonurile trebuie sa contina urmatoarele date:
a) denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia si codul fiscal;
b) numarul bonului — numerele se dau in ordine crescatoare;
c) identitatea cumparatorului: numele si prenumele, felul si numarul documentului de trecere a frontierei de stat, autoritatea emitenta a actului de identitate;
d) numarul cursei, in cazul transportului aerian;
e) felul produsului vandut;
f) unitatea de masura;
g) cantitatea;
h) valoarea unitara si totala;
i) data vanzarii.
Art. 92
(1) Aparatele de marcat electronice fiscale din dotarea magazinelor duty-free si duty-free diplomatice vor fi conectate on-line la un server din cadrul biroului/punctului vamal in a carui raza de competenta se afla magazinul duty-free.
(2) Aplicatia informatica trebuie sa permita din punct de vedere tehnic semnalarea deconectarii sau neconectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
(3) Cheltuielile necesare realizarii acestui sistem de monitorizare vor fi suportate de fiecare operator economic autorizat.
Art. 93
(1) Comercializarea bauturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor si a altor bauturi spirtoase, precum si a produselor din tutun se va face numai dupa marcarea specifica, respectiv aplicarea unui timbru cu inscriptia ŤEXPORTť. Procedura privind marcarea se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Timbrul confectionat din hartie autocolanta va avea forma unui dreptunghi cu dimensiunile 4 cm lungime si 1,5 cm latime, fondul de culoare rosu purpuriu si inscriptionarea „EXPORT” de culoare neagra de marime 7 mm.
(3) Timbrele se tiparesc de Compania Nationala ŤImprimeria Nationalať — S.A., la solicitarea operatorilor economici autorizati sa comercializeze marfuri in regim duty-free, care suporta si contravaloarea acestora.
(4) Aplicarea timbrelor constituie obligatia operatorului economic autorizat sa comercializeze marfuri in regim duty-free, inainte de introducerea in magazin in vederea comercializarii.
Art. 94
Este interzisa comercializarea de produse din tutun, de bauturi distilate, rachiuri, lichioruri si alte bauturi spirtoase, vinuri, vermuturi si alte bauturi fermentate si bere calatorilor care au varsta sub 18 ani.
Art. 95
(1) Ministerul Finantelor Publice anuleaza autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, de comercializare a marfurilor in regim duty-free la bordul aeronavelor, in situatia in care se constata ca i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete in legatura cu autorizarea magazinelor duty-free/duty-free diplomatice.
(2) Ministerul Finantelor Publice revoca autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, de comercializare a marfurilor in regim duty-free la bordul aeronavelor, in urmatoarele situatii:
a) neplata taxei anuale la termenul stabilit de art. 8 alin. (1);
b) comercializarea altor marfuri in regim duty-free decat cele prevazute in anexa;
c) daca in legatura cu operatorul economic autorizat a fost deschisa procedura de faliment ori de lichidare;
d) daca oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz in serviciu, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al Romaniei, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) in cazul in care operatorul economic autorizat solicita renuntarea la autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic;
f) cand impotriva operatorului economic autorizat s-a pronuntat o hotarare definitiva pentru infractiunea de abuz in serviciu, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005, Legea nr. 82/1991, republicata, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al Romaniei, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) daca in decurs de 2 ani de la data incetarii ultimei suspendari a autorizatiei de functionare a magazinului dutyfree/ duty-free diplomatic se constata ca operatorul economic autorizat sa desfasoare activitatea de comercializare a marfurilor in regim duty-free savarseste in cadrul aceluiasi magazin duty-free/duty-free diplomatic o fapta care se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic;
h) daca s-a stabilit printr-o hotarare judecatoreasca definitiva ca prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice sunt comercializate marfuri care incalca un drept de proprietate intelectuala sau care sunt improprii uzului sau consumului uman.
(3) Ministerul Finantelor Publice suspenda autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pe o perioada de 6 luni, in cazul in care s-a constatat savarsirea uneia dintre urmatoarele fapte:
a) comercializarea unor marfuri peste limitele destinate uzului personal, astfel cum acesta este prevazut la art. 2;
b) comercializarea produselor supuse marcarii conform prevederilor legale, fara marcarea corespunzatoare a acestora, astfel cum este prevazut la art. 93;
c) refuzul operatorului economic de a prezenta organelor de control documentele financiar-contabile solicitate de acestea;
d) operatorul economic autorizat nu respecta oricare dintre cerintele prevazute la art. 9, 91 sau 92;
e) inscrierea de date incomplete sau nereale care atesta vanzarea marfurilor in regim duty-free.
(4) Ministerul Finantelor Publice suspenda autorizatia de functionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice pana la solutionarea definitiva a cauzei penale, in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva operatorului economic autorizat sau impotriva oricaruia dintre reprezentantii legali ai acestuia pentru o fapta dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005, Legea nr. 82/1991, republicata, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al Romaniei, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In cazul in care operatorul economic autorizat doreste sa renunte la autorizatia de functionare pentru un magazin dutyfree/ duty-free diplomatic, acesta are obligatia sa notifice acest fapt la autoritatea vamala in a carei raza de competenta isi desfasoara activitatea magazinul in cauza, cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie produce efecte.
(6) Operatorii economici autorizati carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pot valorifica produsele inregistrate in stoc la data comunicarii deciziei de revocare, suspendare sau anulare a autorizatiei de functionare, numai sub supravegherea biroului vamal in a carui raza de competenta isi desfasoara activitatea magazinul in cauza.
(7) In cazul suspendarii, revocarii sau anularii autorizatiei de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, valorificarea marfurilor inregistrate in stoc se poate efectua numai la preturi care sa contina taxa vamala, taxa pe valoarea adaugata si acciza aferenta marfurilor respective, fara posibilitatea de a solicita restituirea acestor taxe.
Art. 96
(1) Faptele prevazute la art. 9^5 alin. (2) lit. b) si alin. (3) constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre lucratorii vamali din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
Art. 97
Contraventiilor prevazute la art. 9^6 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
10. Dupa articolul 12 se introduce o anexa, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
Art. VI
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) art. 1 lit. h), art. 6 alin. (2), alin. (4)-(8), art. 7, art. 11 teza intai, art. 12 alin. (2), art. 16 alin. (2) si (3), art. 18 alin. (1) si (2) si art. 24 din anexa nr. 3 si anexa nr. 6 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 202/2010 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 12 februarie 2010.
Art. VII
Procedura si conditiile de restituire a taxei vamale, a taxei pe valoarea adaugata si a accizei aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice, precum si Procedura de restituire a diferentei din taxa de autorizare anuala se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. VIII
(1) Autorizatiile de functionare emise pentru magazinele duty-free/duty-free diplomatice isi inceteaza valabilitatea in termen de 5 ani de la data eliberarii, fara posibilitatea continuarii activitatii de comercializare de marfuri in regim duty-free prin emiterea de noi autorizatii.
(2) Dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice nu mai elibereaza autorizatii de functionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice.
(3) Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitatea de comercializare a marfurilor, in valuta, in regim duty-free, situate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre cu tarile terte, dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, vor lua masurile care se impun in vederea respectarii intocmai a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(4) Operatorii economici care beneficiaza de autorizatie de functionare a magazinelor in regim duty-free si care au achitat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta taxa anuala pentru eliberarea autorizatiei de functionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice sau de comercializare a marfurilor in regim duty-free la bordul aeronavelor, prevazuta la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free, cu modificarile si completarile ulterioare, vor achita cuantumul taxei prevazute la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu urmatorul termen de plata a taxei anuale din perioada de valabilitate a autorizatiei de functionare.
(5) Prevederile art. 9^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi puse in aplicare in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Autoritatea Nationala a Vamilor verifica la expirarea perioadei de 120 de zile indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 92 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Comercializarea bauturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor si a altor bauturi spirtoase, precum si a produselor din tutun netimbrate existente in magazinele duty-free este permisa 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. Dupa expirarea acestui interval de timp, stocurile necomercializate existente in magazinele duty-free vor fi inventariate in prezenta unui reprezentant al autoritatii vamale si retrase in vederea aplicarii marcajului specific acestor categorii de marfuri.
(7) Ministerul Finantelor Publice suspenda autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pe o perioada de 6 luni, in cazul in care s-a constatat detinerea in cadrul magazinului duty-free/duty-free diplomatic, dupa termenul prevazut la alin. (6), de produse supuse marcarii conform prevederilor legale, fara marcarea corespunzatoare a acestora.
Art. IX
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 270, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Constituie, de asemenea, infractiune de contrabanda si se pedepseste potrivit alin. (1):
a) introducerea in sau scoaterea din tara prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei in cazul produselor supuse accizelor si mai mare de 40.000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuri;
b) introducerea in sau scoaterea din tara, de doua ori in decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mica de 20.000 lei in cazul produselor supuse accizelor si mai mica de 40.000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuri;
c) instrainarea sub orice forma a marfurilor aflate in tranzit vamal.”
2. La articolul 270, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Sunt asimilate infractiunii de contrabanda si se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia.”
3. La articolul 281, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Organele competente vor crea o baza de date comuna pentru implementarea contraventiilor la regimul vamal, in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de 30 de zile de la incheierea protocolului dintre acestea.”
Art. X
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica in mod corespunzator prevederile Hotararii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. XI
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ARTICOLUL 27 – Raspunderea solidara
(1) Raspund solidar cu debitorul urmatoarele persoane:
a) asociatii din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale, pentru obligatiile fiscale datorate de acestea, in conditiile prevazute la art. 20, alaturi de reprezentantii legali care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta;
b) tertii popriti, in situatiile prevazute la art. 149 alin. (9), (10), (12) si (15), in limita sumelor sustrase indisponibilizarii.
(2) Pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil, in conditiile prezentului cod, raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:
a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, au dobandit in orice mod active de la debitorii care si-au provocat astfel insolvabilitatea;
b) administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea, cu rea-credinta, sub orice forma, a activelor debitorului;
c) administratorii care, in perioada exercitarii mandatului, cu rea-credinta, nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate;
d) administratorii sau orice alte persoane care, cu reacredinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale;
e) administratorii sau orice alte persoane care, cu reacredinta, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fara ca acestea sa fie cuvenite debitorului.
(3) Persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil in conditiile prezentului cod sau declarat insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul si daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) dobandeste, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila a tuturor activelor corporale ale dobanditorului;
b) are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decat cei de utilitati, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul in proportie de cel putin jumatate din totalul valoric al tranzactiilor;
c) are sau a avut raporturi de munca sau civile de prestari de servicii cu cel putin jumatate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.
(4) In intelesul alin. (3), termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) control – majoritatea drepturilor de vot, fie in adunarea generala a asociatilor unei societati comerciale ori a unei asociatii sau fundatii, fie in consiliul de administratie al unei societati comerciale ori consiliul director al unei asociatii sau fundatii;
b) control indirect – activitatea prin care o persoana exercita controlul prin una sau mai multe persoane.”
2. La articolul 54, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Institutiile de credit au obligatia ca, la solicitarea organelor fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sa comunice toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, datele de identificare ale persoanelor care detin dreptul de semnatura, precum si daca debitorul are sau nu inchiriate casete de valori. Solicitarea se face pentru fiecare titular in parte. Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (2), informatiile astfel obtinute vor fi utilizate doar in scopul indeplinirii atributiilor specifice ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
3. La articolul 94, alineatul (4) se abroga.
4. La articolul 129, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Bunurile perisabile si/sau degradabile sechestrate asiguratoriu pot fi valorificate:
a) de catre debitor cu acordul organului de executare, sumele obtinute consemnandu-se la dispozitia organului de executare;
b) prin vanzare in regim de urgenta in conditiile art. 159 alin. (4).”
5. La articolul 149, alineatele (5) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se infiinteaza de catre organul de executare, printr-o adresa care va fi comunicata tertului poprit, dispozitiile art. 44 cu privire la comunicarea actului administrativ fiscal aplicandu-se in mod corespunzator. Totodata, va fi instiintat si debitorul despre infiintarea popririi.
……………………………………………………………………………………
(13) Incalcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) si (15) atrage nulitatea oricarei plati.”
6. La articolul 159, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Daca au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse degradarii, acestea pot fi vandute in regim de urgenta. Evaluarea si valorificarea acestor bunuri se vor face de catre organele fiscale, la pretul pietei. Procedura de evaluare si valorificare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
7. Dupa articolul 2191 se introduce un nou articol, articolul 2192, cu urmatorul cuprins:
“ARTICOLUL 2192 Contraventii si sanctiuni la regimul „Registrului operatorilor intracomunitari”
(1) Constituie contraventie efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru.
(2) Contraventia pentru fapta prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.”
8. La articolul 220 alineatul (1), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false sub limitele prevazute la art. 2961 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
……………………………………………………………………………………
e) practicarea, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, de catre producatori, importatori sau de catre persoane care comercializeaza, sub orice forma, de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor vandute, la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata, daca fapta nu a fost savarsita astfel incat sa constituie infractiune.”
9. La articolul 220 alineatul (1), litera t) se abroga.
10. Articolul 233 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ARTICOLUL 233 – Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni
Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni in conditiile art. 2961 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este de competenta organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Procesul-verbal intocmit constituie mijloc de proba in conditiile art. 214 din Codul de procedura penala.”
11. Dupa articolul 233 se introduce un nou articol, articolul 2331, cu urmatorul cuprins:
“ARTICOLUL 2331 – Colaborarea cu organele de urmarire penala
(1) In situatia in care sunt date sau indicii temeinice cu privire la pregatirea sau savarsirea unor infractiuni ce vizeaza bunuri prevazute la art. 135 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ce intra in sfera de aplicare a accizei, organele de urmarire penala pot efectua activitati de constatare, cercetare si conservare de probe.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) organele de urmarire penala solicita de indata organelor cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala efectuarea de verificari fiscale conform obiectivelor stabilite.
(3) La solicitarea organelor de urmarire penala, cand exista pericol de disparitie a unor mijloace de proba sau de schimbare a unei situatii de fapt si este necesara lamurirea urgenta a unor fapte sau imprejurari ale cauzei, personalul desemnat din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala efectueaza verificari fiscale.
(4) In cazuri temeinic justificate, dupa inceperea urmaririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala efectuarea de verificari fiscale, conform obiectivelor stabilite.
(5) Rezultatul verificarilor prevazute la alin. (2)—(4) se consemneaza in procese-verbale, care constituie mijloace de proba. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanta fiscala in intelesul art. 110.”
Art. XII
Dispozitiile art. XI pct. 7 intra in vigoare in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. XIII
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 17
(1) La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea si rezervarea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.
(2) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1).
(3) La inmatricularea societatii comerciale si la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comertului:
a) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;
b) un certificat emis de organul fiscal prevazut la lit. a), care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;
c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, prevazute la alin. (4).
(4) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate. Numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.
(5) Informatiile privind calitatea de asociat unic si indeplinirea conditiilor privind sediul social se inregistreaza in registrul comertului pe cheltuiala solicitantului.”
2. La articolul 202, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu urmatorul cuprins:
“(21) Hotararea adunarii asociatilor, adoptata in conditiile alin. (2), se depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(22) Oficiul registrului comertului va transmite de indata, pe cale electronica, hotararea prevazuta la alin. (2^1) Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.
(23) Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, precum si, daca este cazul, atragerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa isi cedeze partile sociale. Dispozitiile art. 62 se aplica in mod corespunzator.
(24) Transmiterea partilor sociale va opera, in lipsa unei opozitii, la data expirarii termenului de opozitie prevazut la art. 62, iar daca a fost formulata o opozitie, la data comunicarii hotararii de respingere a acesteia.”
3. La articolul 203, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Actul de transmitere a partilor sociale si actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociati vor fi depuse la oficiul registrului comertului, fiind supuse inregistrarii in registrul comertului potrivit dispozitiilor art. 204 alin. (4).”
Art. XIV
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, litera g) va avea urmatorul cuprins:
“g) organe competente – organele care au atributii de efectuare a verificarilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii, precum si organele de cercetare penala ale politiei judiciare.”
2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 4
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie.”
3. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 7
(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi detinerea sau punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special.
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani si interzicerea unor drepturi tiparirea, detinerea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.”
Art. XV
La articolul 12 alineatul (1) din Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“l) infractiunile de contrabanda prevazute in Codul vamal al Romaniei, indiferent de valoarea prejudiciului, daca sunt savarsite de persoane care apartin unor grupuri infractionale organizate sau unor asociatii sau grupari constituite in scopul savarsirii de infractiuni;”.
Art. XVI
(1) Cauzele cu care Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a fost sesizata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, privind infractiuni care intrau in competenta sa, vor fi solutionate in continuare de procurorii din cadrul acestei directii.
(2) Actele si lucrarile efectuate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman valabile.
Art. XVII
La articolul 2 litera b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, punctul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“16. contrabanda, evaziunea fiscala, precum si celelalte infractiuni prevazute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
Art. XVIII
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala aflati in indeplinirea atributiilor de serviciu, ale agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza in imediata apropiere a unitatilor de invatamant, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.”
2. La articolul 32 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) pentru lumina albastra — autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale care insotesc coloane militare, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta;”.
3. La articolul 32, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
“(41) Pe autovehiculele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inscriptionate vizibil cu denumirea si sigla institutiei din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea in trafic a autovehiculelor in scopul exercitarii atributiilor de control specifice, potrivit legii.”
4. La articolul 35, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
“(41) Functionarii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care in scopul exercitarii atributiilor de control specifice efectueaza semnale de oprire pentru conducatorii autovehiculelor, sunt obligati sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distinctive si mijloace de protectie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare rosie, stabilite prin hotarare a Guvernului.”
5. La articolul 100 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor;”.
Art. XIX
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica si se completeaza in mod corespunzator prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificarile ulterioare.
Art. XX
La articolul 11 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in situatia in care certificatul de cazier judiciar este eliberat in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispozitiilor art. 1582 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in certificatul de cazier judiciar se inscriu si date notate in mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale.”
Art. XXI
Prevederile prezentei ordonante de urgenta, pentru care nu s-a stipulat un termen expres de intrare in vigoare, se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Anexa (Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002) – LISTA cuprinzand marfurile care pot fi comercializate in regim duty-free
1. Accesorii pentru birou
2. Apa minerala
3. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto
4. Aparatura de calcul de mici dimensiuni
5. Articole de sport
6. Articole de voiaj
7. Articole din blana naturala
8. Articole din piele naturala
9. Articole din sticla, cristal, portelan, lemn, metal (exclusiv mobila)
10. Articole si accesorii de imbracaminte si incaltaminte
11. Articole optice
12. Artizanat
13. Bauturi distilate, rachiuri, lichioruri si alte bauturi spirtoase
14. Bauturi racoritoare
15. Bere
16. Bijuterii
17. Cartele telefonice
18. Casete video si audio, baterii, CD-uri, DVD-uri
19. Carti, reviste, ziare
20. Ceasuri, bratari de ceasuri, brichete
21. Instrumente muzicale
22. Jucarii
23. Produse alimentare
24. Produse din tutun
25. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum si suporturile acestora
26. Produse preparate de parfumerie sau de toaleta si preparate cosmetice
27. Programe software
28. Sapunuri
29. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe si litografii
30. Vinuri, vermuturi1 si alte bauturi fermentate
—————–
1 In aceasta categorie intra si produsele intermediare definite conform prevederilor titlului VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close