Masuri pentru reducerea unor arierate din economie

In M. Of. nr. 413 din 21 iunie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare.
Din cuprins:
    Avand in vedere:
    – volumul mare al platilor restante inregistrate de unitatile administrativ-teritoriale fata de operatorii economici care presteaza servicii si lucrari de interes public local, precum si datoriile pe care acestia le inregistreaza fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
    – prevederile Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la eliminarea platilor restante,
    intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. 1
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2010 Ministerul Finantelor Publice acorda unitatilor administrativ-teritoriale imprumuturi din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobanda de 6,25%, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, cu o perioada de gratie de un an, in limita sumei de 1.500.000 mii lei, pentru achitarea obligatiilor de plata restante inregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2009 fata de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, neachitate la data solicitarii imprumutului. Perioada de acordare a imprumutului se stabileste in conventiile de imprumut incheiate cu unitatile administrativ-teritoriale.
    (2) Sumele acordate unitatilor administrativ-teritoriale cu titlu de imprumut din veniturile obtinute din privatizare vor fi utilizate exclusiv pentru:
    a) stingerea obligatiilor fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrari ai unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat;
    b) stingerea obligatiilor fiscale restante ale operatorilor economici care au de incasat sume restante de la operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
    (3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin obligatii fiscale restante se intelege totalitatea obligatiilor datorate de catre operatorii economici la data de 31 martie 2010 si neachitate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale.
    (4) Rambursarea imprumutului se efectueaza in transe lunare, incepand cu prima luna dupa incheierea perioadei de gratie. Dobanda aferenta reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului, se plateste lunar, incepand cu luna acordarii imprumutului, si se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la alin. (1) la soldul imprumutului.
    (5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere de 0,05% pe zi de intarziere pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
    (6) Unitatile administrativ-teritoriale vireaza sumele datorate in conturi distincte deschise la Trezoreria operativa centrala, codificate cu codurile de identificare fiscala ale acestora. In termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestor conturi se sting obligatiile de plata in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.
    (7) In cazul in care unitatile administrativ-teritoriale nu respecta termenele de rambursare prevazute la alin. (4), Ministerul Finantelor Publice sisteaza alimentarea bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale.
    (8) Pana la lichidarea obligatiilor de plata ale unitatilor administrativ-teritoriale catre Ministerul Finantelor Publice, cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate potrivit prevederilor alin. (7), vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligatii.
    (9) Ordonatorii principali de credite si autoritatile deliberative au obligatia ca la elaborarea si aprobarea bugetelor locale sa prevada restituirea sumelor acordate de Ministerul Finantelor Publice.
    ART. 2
    (1) Unitatile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la art. 1 numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) La documentatia pentru obtinerea avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, se anexeaza certificatele de atestare fiscala pentru obligatii fiscale restante ale operatorilor economici, inclusiv ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, eliberate potrivit prevederilor art. 3. In cazul in care imprumutul solicitat cuprinde si sume aferente obligatiilor fiscale prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b), vor fi anexate si certificatele de atestare fiscala pentru obligatii fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrari ai operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
    (3) In termen de maximum 15 zile calendaristice de la obtinerea avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, unitatile administrativ-teritoriale solicita Ministerului Finantelor Publice incheierea de conventii de imprumut.
    (4) Imprumuturile contractate in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu intra sub incidenta limitelor stabilite pe anul 2010 pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale.
    ART. 3
    Directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti/Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, elibereaza certificatele de atestare fiscala solicitate de unitatile administrativ-teritoriale pentru operatorii economici, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Certificatele de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent, cuprind creantele fiscale exigibile, existente in sold la data de 31 martie 2010 si neachitate pana la data eliberarii acestora, si au o valabilitate de 60 de zile de la data eliberarii.
    ART. 4
    (1) In termen de 5 zile lucratoare de la semnarea conventiilor, Ministerul Finantelor Publice va vira suma aprobata intr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele unitatii administrativ-teritoriale, la unitatea Trezoreriei Statului unde aceasta este arondata.
    (2) In termen de 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor in contul de disponibil prevazut la alin. (1), unitatile administrativ-teritoriale vor vira intr-un cont distinct de disponibil al operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, deschis la Trezoreria Statului, sumele din care vor fi stinse obligatiile fiscale restante ale furnizorilor acestor operatori economici prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b). Sumele astfel virate nu pot fi mai mari decat cele prevazute in certificatele de atestare fiscala ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, prezentate ca anexa la documentatia pentru obtinerea avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.
    (3) In termenul prevazut la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice va comunica Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sumele aprobate unitatilor administrativ-teritoriale, precum si lista operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari ale caror obligatii fiscale restante se sting in limita acestor sume, conform destinatiilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b).
    ART. 5
    (1) In termen de 25 de zile de la transmiterea comunicarilor prevazute la art. 4 alin. (3), organele fiscale vor inainta unitatilor Trezoreriei Statului la care sunt arondate unitatile administrativ-teritoriale nota de transfer al sumelor din conturile de disponibilitati ale acestora deschise potrivit art. 4 alin. (1) in contul obligatiilor fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si, respectiv, ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
    (2) In acelasi termen prevazut la alin. (1), organele fiscale vor inainta unitatilor Trezoreriei Statului la care sunt arondati operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat nota de transfer al sumelor din conturile de disponibilitati ale acestora deschise potrivit art. 4 alin. (2) in contul obligatiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai operatorilor economici respectivi.
    (3) Sumele inscrise in nota de transfer nu pot depasi cuantumul sumelor aprobate prin conventiile de imprumut pentru fiecare operator economic.
    (4) Unitatile Trezoreriei Statului vor vira in conturile corespunzatoare de venituri bugetare sumele prevazute in nota de transfer, in termen de 5 zile de la primirea acesteia.
    (5) Sumele ramase neutilizate in conturile de disponibil deschise pe numele unitatilor administrativ-teritoriale se restituie de unitatile Trezoreriei Statului in contul Ministerului Finantelor Publice, in cea de-a 30-a zi de la incasarea acestora.
    (6) Sumele ramase neutilizate in conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat se restituie in conturile unitatilor administrativ-teritoriale din care au fost primite, in cea de-a 30-a zi de la incasarea acestora. Sumele astfel incasate se restituie in contul Ministerului Finantelor Publice de catre unitatile administrativ-teritoriale, cel tarziu in a doua zi lucratoare de la incasarea acestora.
    ART. 6
    Sumele acordate unitatilor administrativ-teritoriale potrivit art. 1 au destinatie speciala in conditiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura civila si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    ART. 7
    In aplicarea prevederilor art. 1 – 6, in termen de 15 zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului.
    ART. 8
    (1) In situatia in care unitatea administrativ-teritoriala, respectiv subdiviziunea acesteia, dupa caz, are calitatea atat de debitor pentru obligatiile de plata restante inregistrate de aceasta fata de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, precum si fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, la data de 31 decembrie 2009 si neachitate la data solicitarii, cat si de creditor pentru creantele fiscale restante catre bugetul local al acesteia la data de 31 decembrie 2009 si neachitate la data solicitarii, poate opera stingerea obligatiilor respective potrivit procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor.
    (2) In cazul in care disponibilitatile bugetelor locale sunt insuficiente pentru operarea stingerii obligatiilor prevazute la alin. (1), unitatile Trezoreriei Statului vor asigura echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local determinat de operatiunea de stingere a obligatiilor, din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.
    (3) Suma acordata pentru echilibrarea bugetelor locale in conditiile alin. (2) nu poate depasi nivelul sumei care face obiectul stingerii obligatiilor si se recupereaza integral in aceeasi zi lucratoare in care a fost acordata, dupa finalizarea operatiunii de stingere a obligatiilor. Recuperarea sumei acordate pentru echilibrarea bugetelor locale se va efectua prin debitarea de catre unitatile Trezoreriei Statului a contului de venituri al bugetului local in care aceasta a fost virata.
    ART. 9
    (1) Restituirea sumelor virate eronat in conturi de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului se efectueaza de catre ordonatorii de credite din conturile de cheltuieli bugetare in care acestea au fost incasate.
    (2) Sumele virate eronat in conturi de cheltuieli bugetare in anii anteriori se restituie de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare la care sumele respective au fost incasate, in limita creditelor bugetare aprobate pentru anul in care se face restituirea. In cazul in care creditele bugetare aprobate sunt insuficiente pentru efectuarea restituirilor, ordonatorii de credite sunt autorizati sa efectueze pe parcursul intregului an virari de credite bugetare, in conditiile legii.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), sumele virate eronat la titlul 85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent” in anii anteriori celui in care se solicita restituirea pot fi restituite fara deschiderea de credite bugetare si fara a fi aprobate credite bugetare la aceasta subdiviziune de cheltuieli in bugetul ordonatorului de credite.
    (4) Operatiunile prevazute la alin. (1) – (3) se efectueaza pe raspunderea ordonatorilor de credite si sunt supuse vizei de control preventiv propriu si delegat, dupa caz.

1 comentariu to “Masuri pentru reducerea unor arierate din economie”

  1. Ar trebui ajutate intreprinderile mici si mijloci.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close