Normele privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari

In M. Of. nr. 417 din 22 iunie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari.
Din cuprins:
    ART. 1
    (1) Se pun in aplicare Normele privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Normele mentionate la alin. (1) intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 2
    Entitatile implicate in organizarea cursurilor de pregatire profesionala, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ANEXA 1

                                 NORME
privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari

    ART. 1
    (1) Prezentele norme stabilesc obligatiile privind activitatea entitatilor implicate in organizarea cursurilor de pregatire profesionala, in vederea asigurarii unei educatii profesionale unitare si de calitate a persoanelor care lucreaza in domeniul asigurarilor.
    (2) Pregatirea profesionala implica una dintre urmatoarele forme: calificarea profesionala, specializarea/perfectionarea profesionala sau pregatirea profesionala continua.
    (3) Pregatirea profesionala se realizeaza prin participarea la cursuri organizate de catre furnizorii de programe educationale in domeniul asigurarilor, atestati conform prezentelor norme.
    ART. 2
    (1) Entitatile care doresc sa devina furnizori de programe educationale in domeniul asigurarilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie persoane juridice romane;
    b) sa aiba ca obiect de activitate desfasurarea altor forme de invatamant (pentru societatile comerciale n.c.a. cod CAEN 8559);
    c) sa corespunda cerintelor unor activitati formative de calitate sub aspectul experientei conducatorului formatorilor in domeniul asigurarilor, existentei sau posibilitatii asigurarii spatiilor de curs si de examinare necesare si dotarilor aferente procesului educativ si de examinare;
    d) sa corespunda prevederilor prezentelor norme.
    (2) Entitatile autorizate sa functioneze de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pot organiza cursuri de pregatire in mod exclusiv pentru angajatii cu contract de munca implicati in activitatea de distributie a produselor de asigurare, daca indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) detin un departament de training, conform structurii organizatorice si regulamentului de organizare si functionare;
    b) detin spatiile de curs si examinare necesare si dotarile aferente procesului educativ si de examinare;
    c) corespund prevederilor prezentelor norme.
    ART. 3
    (1) In vederea asigurarii educatiei profesionale unitare si de calitate, se constituie Comisia de monitorizare a calitatii pregatirii profesionale, denumita in continuare Comisia de monitorizare, care are drept obiectiv evaluarea programelor de pregatire profesionala si a aplicarii acestora.
    (2) Membrii Comisiei de monitorizare sunt numiti prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    (3) Principalele atributii ale Comisiei de monitorizare sunt:
    a) analizarea documentatiilor depuse de entitatile care doresc sa devina furnizori de programe educationale in domeniul asigurarilor si formularea de propuneri catre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    b) atestarea lectorilor pentru programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor;
    c) monitorizarea furnizorilor de programe educationale, in sensul respectarii conditiilor sub care au fost aprobate programele pe pregatire profesionala;
    d) orice alte atributii stabilite prin prezentele norme sau dispozitii ale Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    ART. 4
    (1) Entitatile care indeplinesc conditiile mentionate la art. 2 si doresc sa devina furnizori de programe educationale in domeniul asigurarilor sunt inregistrate, pe baza unei cereri scrise, in Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme.
    (2) La cererea scrisa adresata Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se vor anexa:
    a) certificatul de inmatriculare, actul constitutiv si, dupa caz, statutul care dovedeste faptul ca are in obiectul de activitate desfasurarea altor forme de invatamant (pentru societatile comerciale, cod CAEN 8559, “alte activitati n.c.a.”), iar in cazul entitatilor autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, copia hotararii prin care s-au aprobat structura organizatorica, organigrama si regulamentul de organizare si functionare;
    b) documente din care sa rezulte conducerea executiva la zi a entitatii;
    c) dovada existentei spatiului necesar si a dotarilor aferente desfasurarii procesului educativ, corelat cu numarul de participanti;
    d) proiectul de programa analitica, incluzand lista lectorilor pe fiecare segment de curs;
    e) proiectul tematicii examenului de absolvire;
    f) dovada platii taxei de atestare;
    g) indicarea paginii web a societatii.
    (3) Pentru programele de pregatire profesionala a intermediarilor in asigurari, programa-cadru analitica si tematica examenului de absolvire se preiau de la Comisia de monitorizare.
    (4) Entitatile atestate sa deruleze cel putin un program educational in domeniul asigurarilor nu mai trebuie sa depuna documentele prevazute la alin. (2), daca nu au intervenit modificari ale acestora.
    (5) Furnizorul de programe educationale in domeniul asigurarilor este obligat sa anunte in termen de 15 zile orice modificare survenita in datele pe baza carora s-a facut inregistrarea in Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor.
    ART. 5
    (1) Programul de pregatire profesionala este supus aprobarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    (2) Programul de pregatire profesionala cuprinde:
    a) conditiile de inscriere si de participare la cursuri;
    b) durata cursului;
    c) metodele folosite la pregatirea cursantilor;
    d) numarul maxim de cursanti intr-o grupa;
    e) modalitati de tinere a evidentei prezentei la cursuri;
    f) programa analitica a cursurilor, prevazuta la art. 6.
    ART. 6
    Programa analitica a cursurilor de pregatire profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) obiectivul programului raspunde unor cerinte concrete de pregatire aferente domeniului asigurarilor si/sau domeniilor conexe;
    b) continutul programului are o tematica in concordanta cu obiectivul de pregatire asumat si cu tematica elaborata de Comisia de monitorizare;
    c) cuprinde un numar de ore corespunzator pentru acoperirea tematicii propuse;
    d) este structurata intr-o maniera care sa permita asimilarea notiunilor predate, inclusiv a lucrarilor practice si a studiilor de caz;
    e) este insotita de o bibliografie accesibila si de suportul de curs pus la dispozitie de catre Comisia de monitorizare;
    f) este insotita de tematica examenului de absolvire sau a formei de evaluare finala a absolventilor;
    g) este acoperita integral de lectori abilitati potrivit prezentelor norme.
    ART. 7
    (1) Evaluarea programului de pregatire profesionala include: furnizorul programului, denumirea programului de formare, programa analitica a cursurilor, tematica examenului de absolvire, lectorii atasati programului.
    (2) Programele de pregatire profesionala pot fi structurate in module de cursuri.
    ART. 8
    (1) Comisia de monitorizare verifica documentatia depusa si face propuneri de aprobare/respingere a programelor de pregatire profesionala.
    (2) In vederea analizei calitatii programelor de pregatire profesionala, membrii Comisiei de monitorizare pot face vizite la sediul institutiilor care solicita aprobarea programelor de pregatire si la spatiile de desfasurare a cursurilor si pot face orice alte investigatii necesare fundamentarii propunerilor catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    ART. 9
    (1) Conditiile de atestare a lectorilor pentru programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor sunt urmatoarele:
    a) sa fie absolventi cu diploma ai unei institutii de invatamant superior din Romania sau din Spatiul Economic European;
    b) sa aiba o experienta de cel putin 3 ani in domeniul asigurarilor;
    c) sa fi absolvit o forma de pregatire pentru educatia adultilor in domeniul formarii formatorilor.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent personalul didactic din invatamantul superior si specialistii desemnati de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din cadrul unor autoritati/institutii al caror obiect de activitate are implicatii in domeniul asigurarilor.
    (3) Pot fi atestati, cu titlu provizoriu, in calitate de formatori, fara a indeplini conditia prevazuta la alin. (1) lit. c), specialisti din piata asigurarilor si din domeniile conexe, cu obligatia ca acestia sa absolve un curs de pregatire in domeniul formarii formatorilor in termen de cel mult 2 ani de la data inscrierii in Registrul lectorilor, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.
    ART. 10
    Persoanele care doresc sa se inregistreze in Registrul lectorilor ca lectori pentru programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor vor prezenta urmatoarele documente:
    a) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior; pentru absolventii din Spatiul Economic European, aceasta va fi tradusa in limba romana;
    b) dovada unei experiente de 3 ani in domeniul asigurarilor (copie dupa cartea de munca, contracte de management etc.);
    c) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire pentru educatia adultilor in domeniul formarii formatorilor;
    d) dovada platii taxei de atestare.
    ART. 11
    (1) Inainte de inceperea fiecarui program de pregatire profesionala, furnizorii de programe educationale transmit electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor tabelul nominal cu datele personale ale cursantilor si locatia de desfasurare a cursurilor.
    (2) Desfasurarea programelor de pregatire profesionala se realizeaza numai in conditiile in care acestea au fost aprobate.
    (3) Pentru sustinerea unor subiecte specifice din cadrul programelor de pregatire sau in cazul unor prelegeri specifice, furnizorii de programe educationale pot invita si persoane care nu fac parte din Registrul lectorilor, cu conditia ca ponderea acestor subiecte sa nu depaseasca 20% din durata programului de pregatire.
    ART. 12
    (1) Programele de pregatire profesionala se finalizeaza cu examen de absolvire, ale carui rezultate se afiseaza pe site-ul furnizorului de programe, in termen de maximum 3 zile de la sustinerea acestuia.
    (2) Examenul de absolvire se poate organiza pentru intreg programul sau prin teste de examinare pentru fiecare modul component, asa cum au fost ele aprobate de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    (3) Examenul de absolvire a programului de pregatire profesionala se desfasoara in prezenta unei comisii formate din 3 – 5 persoane. Din comisie poate face parte un reprezentant desemnat de catre Comisia de monitorizare.
    (4) Dupa crearea unei platforme-suport in cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, se pot organiza si examene on-line.
    (5) Persoanele care au promovat examenul de absolvire primesc un certificat de absolvire. Modelul certificatului este prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele norme.
    (6) Contestatiile rezultatelor la examen se transmit furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor in termen de doua zile de la afisarea rezultatelor si se solutioneaza de catre acestia in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei.
    (7) Persoanele care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de absolvire ori testele de examinare pot solicita repetarea lor, fara reluarea cursurilor de pregatire, intr-o perioada de cel mult 6 luni de la data comunicarii rezultatelor sau de la data finalizarii cursurilor/modulelor de pregatire profesionala, cu plata unei taxe individuale de reexaminare. Data si locul reexaminarii vor fi stabilite de catre furnizorul de programe educationale si vor fi comunicate Comisiei de monitorizare.
    ART. 13
    (1) Comisia de monitorizare nominalizeaza supraveghetori in vederea efectuarii unor controale ale procesului de formare si examinare. Prezenta supraveghetorilor la examen nu este o conditie obligatorie.
    (2) Daca la controlul activitatii de formare s-au constatat nereguli, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor stabileste un termen pentru remedierea acestora.
    (3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor radiaza furnizorul din Registru, daca:
    a) furnizorul solicita radierea;
    b) furnizorul intra in lichidare;
    c) in urma controalelor, se constata repetarea neregulilor sau incalcarea legislatiei din domeniul asigurarilor;
    d) furnizorul nu aduce la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor modificarile conditiilor in baza carora a fost inregistrat in Registru;
    e) furnizorul nu respecta programul de pregatire profesionala.
    ART. 14
    Furnizorii de programe educationale publica pe pagina web informatii despre data de incepere a cursurilor si alte informatii necesare participantilor la cursuri.
    ART. 15
    Comisia de Supraveghere a Asigurarilor deschide si mentine urmatoarele registre, care vor fi disponibile in format electronic spre consultare publica:
    a) Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor;
    b) Registrul lectorilor;
    c) Registrul absolventilor programelor de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor, aprobate de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    ART. 16
    Atributiile si obligatiile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor prevazute in prezentele norme sunt duse la indeplinire prin intermediul Institutului de Management in Asigurari.
    ART. 17
    Prezentele norme nu se aplica:
    a) institutiilor de invatamant superior acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
    b) programelor de pregatire profesionala concepute si derulate de asiguratori sau brokeri de asigurare si/sau reasigurare pentru personalul propriu, care nu se supun aprobarii de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    ART. 18
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close