Masuri de reducere a cheltuielilor publice

In M. Of. nr. 425 din 24 iunie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice.
Din cuprins:
    Avand in vedere evolutia crizei economice in anul 2009, precum si extinderea acesteia in cursul anului 2010, se impune luarea de urgenta a unor masuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economica a Romaniei, pentru atingerea tintelor de deficit ale bugetului general consolidat in anul 2010.
    Luand in considerare faptul ca diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar in limite sustenabile creeaza premisele relansarii economice, se impune adoptarea in regim de urgenta a unor masuri cu caracter exceptional prin care sa se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare in anul 2010.
    Intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 5
    (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si institutiile publice din subordinea acestora aplica normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme si pentru consumul de carburanti prevazute in anexa nr. 3, cu incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate.”
    2. La anexa nr. 3, punctul II se modifica si va avea cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    ART. II
    (1) Consumul lunar de carburanti aprobat prin hotarari ale Guvernului pentru activitatile specifice desfasurate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cele stabilite prin normative proprii in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se reduce cu 50%.
    (2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) consumul de carburanti aprobat pentru activitatile operative de inspectie in domeniile: vamal, garda financiara, trafic rutier, pentru activitatile de transport valori, pentru serviciile de ambulanta si SMURD, pentru activitatile specifice de interventie desfasurate de institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pentru transportul persoanelor private de libertate, precum si transportul elevilor cu microbuze scolare.
    ART. III
    (1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice vor diminua cu 20% cheltuielile cu bunurile si serviciile aprobate in buget, programate pentru a doua jumatate a anului 2010 si ramase de executat.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru transmiterea pensiilor si altor forme de asistenta sociala, precum si pentru plata serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare, reparatiile si reabilitarile pentru scoli si hrana persoanelor private de libertate.
    (3) Reducerile de cheltuieli bugetare prevazute la alin. (1) se realizeaza in trimestrele III si IV 2010, luandu-se ca referinta cheltuielile aprobate prin bugetul pe anul 2010 in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta ramase de executat in trimestrele respective.
    ART. IV
    (1) In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome vor prezenta spre aprobare bugetele de venituri si cheltuieli rectificative, la intocmirea carora se va avea in vedere reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile si serviciile, altele decat cele pentru activitatile de productie, a cheltuielilor cu prestatiile externe, cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate, programate pentru semestrul II 2010.
    (2) Economiile rezultate din aplicarea prevederilor alin. (1) se vor reflecta in rezultatul financiar, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    ART. V
    Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar al anului 2010, la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza in cuantum de minimum 90% sub forma de varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori sub forma de dividende, in conditiile legii, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
    ART. VI
    Prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiilor autonome.
    ART. VII
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si angajarea unor cheltuieli de natura celor prevazute de aceasta, fara a se lua in considerare masurile de reducere, si amanarea platii acestora atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close