Normele privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate

In M. Of. nr. 429 din 25 iunie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 928/591/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Normele privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                   NORME
privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate

    ART. 1
    In intelesul prezentelor norme, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:
    a) volumul vanzarilor reprezinta intreaga cantitate de medicamente din cadrul programelor nationale de sanatate, de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, si de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul spitalicesc, vanduta in sistemul de asigurari sociale de sanatate catre furnizorii de medicamente in tratamentul ambulatoriu si catre unitatile sanitare cu paturi, in cadrul unui trimestru;
    b) total venituri trimestriale obtinute reprezinta valoarea rezultata in urma comercializarii corespunzatoare intregii cantitati de medicamente incluse in programele nationale de sanatate, de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, si de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul spitalicesc, incasata de catre persoanele mentionate la art. 3 in cadrul unui trimestru, dupa deducerea TVA.
    ART. 2
    Veniturile realizate ca urmare a aplicarii contributiei prevazute la art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare contributie, se datoreaza si se incaseaza trimestrial si constituie venituri proprii ale Ministerului Sanatatii, care se utilizeaza pentru:
    a) investitii in infrastructura si dotari in sistemul sanitar public;
    b) finantarea programelor nationale de sanatate;
    c) rezerva Ministerului Sanatatii pentru situatii speciale;
    d) sume alocate prin transfer in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    e) alte destinatii prevazute la art. 93 alin. (1^1), (5) si (5^1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 3
    Platitorii contributiei sunt nominalizati la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Procentul contributiei se determina potrivit anexei nr. 14 la Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, din total venituri obtinute trimestrial, in functie de volumul vanzarilor de medicamente incluse in programele nationale de sanatate, de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, si de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul spitalicesc, definit la art. 1 lit. a).
    (2) Valoarea contributiei trimestriale se determina prin aplicarea procentului de contributie, stabilit potrivit alin. (1), asupra totalului de venituri obtinute trimestrial, definite la art. 1 lit. b), dupa deducerea TVA.
    (3) In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, Agentia Nationala a Medicamentului Bucuresti, prin Ministerul Sanatatii, transmite Casei Nationale de Asigurari de Sanatate lista cuprinzand persoanele mentionate la art. 3. Datele se transmit pe suport hartie si in format electronic, conform modelului prevazut in anexa nr. 1. In situatia in care apar modificari in aceasta lista, datele se transmit la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in termen de maximum 3 zile lucratoare de la aparitia acestora, lista actualizandu-se ori de cate ori este nevoie.
    (4) Contributia se vireaza trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, in contul deschis pe numele Ministerului Sanatatii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cont care va fi afisat pe site-ul Ministerului Sanatatii.
    ART. 5
    (1) In primele 5 zile ale lunii urmatoare incheierii unui trimestru, persoanele prevazute la art. 3 au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pe suport hartie si in format electronic, declaratiile prevazute in anexele nr. 2a si 2b.
    (2) Declaratiile prevazute la alin. (1) se dau pe propria raspundere, se semneaza si se asuma de catre reprezentantul legal al persoanelor prevazute la art. 3. Depunerea declaratiei si completarea tuturor campurilor sunt obligatorii. In cazul in care nu exista date, se completeaza cu zero.
    (3) Contributia datorata se notifica de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiilor si se comunica persoanelor mentionate la art. 3, potrivit formularului prevazut in anexa nr. 3.
    ART. 6
    (1) In primele 5 zile ale lunii urmatoare incheierii unui trimestru, unitatile sanitare cu paturi au obligatia sa intocmeasca evidente distincte pentru medicamentele achizitionate si sa raporteze trimestrial caselor de asigurari de sanatate datele solicitate, potrivit formularului prevazut in anexa nr. 4.
    (2) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1) de catre reprezentantii legali ai unitatilor sanitare cu paturi se aduce la cunostinta Ministerului Sanatatii, ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si conduce la aplicarea sanctiunilor prevazute in contractul de management.
    (3) Casele de asigurari de sanatate transmit trimestrial catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pana la data de 15 a fiecarei luni urmatoare incheierii unui trimestru, datele mentionate la alin. (1), in format centralizat, potrivit formularului prevazut in anexa nr. 5.
    (4) Datele cu privire la sumele notificate conform art. 5 alin. (3), in format centralizat, se transmit Ministerului Sanatatii in perioada 25 – 30 a fiecarei luni urmatoare incheierii unui trimestru, in vederea verificarii si urmaririi incasarilor.
    (5) In primele 5 zile ale lunii urmatoare celei in care s-au efectuat operatiunile de declarare, notificare, plata si incasare, Ministerul Sanatatii comunica Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sumele incasate pentru fiecare persoana juridica, care, conform legii, are obligatia de plata, in vederea punerii in aplicare a prevederilor art. 365 alin. (1^2) si (1^3) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 7
    (1) Persoanele prevazute la art. 3 care nu isi indeplinesc obligatia de plata pentru un trimestru, conform dispozitiilor art. 365 alin. (1^1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pierd dreptul la decontarea din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate a contravalorii medicamentelor comercializate in cadrul programelor nationale de sanatate, a medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, si a medicamentelor in tratamentul spitalicesc, in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Pentru neplata la scadenta a contributiei se calculeaza si se datoreaza accesorii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Masurile dispuse la alin. (1) pot fi contestate la comisia prevazuta la art. 9 alin. (2), in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta.
    ART. 8
    (1) Nerespectarea termenelor de depunere a declaratiilor prevazute la art. 5 alin. (1) sau depunerea acestora cu date incomplete si/sau incorecte se notifica de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in termen de 15 zile de la data depunerii lor. Accesoriile datorate pentru neplata la termen se suporta de persoana care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 3 si are obligatia sa depuna declaratia conform prevederilor art. 5 alin. (1).
    (2) Eventualele sume reprezentand diferente de plata ca urmare a verificarilor efectuate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru sumele continute in declaratie se notifica in termen de 15 zile de la data constatarii, iar pentru cazul de fals in declaratii se instiinteaza institutiile abilitate.
    (3) Obligatiile de plata a sumelor prevazute la alin. (1) au termen scadent la data prevazuta de lege pentru achitarea obligatiei de plata conform declaratiei respective. Dupa aceasta data, pana la plata efectiva, se calculeaza accesorii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 9
    (1) Notificarea prevazuta la art. 8 alin. (1) poate fi contestata in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta.
    (2) La nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se infiinteaza o comisie mixta, in vederea analizarii si solutionarii contestatiilor, formata din 5 reprezentanti, dupa cum urmeaza:
    a) 2 reprezentanti desemnati de Ministerul Sanatatii;
    b) 2 reprezentanti desemnati de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    c) un reprezentant desemnat de Agentia Nationala a Medicamentului Bucuresti.
    (3) Contestatia se depune la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se solutioneaza in termen de 15 zile de la data inregistrarii acesteia.
    ART. 10
    Pentru trimestrul I al anului 2010, declaratiile prevazute la art. 5 alin. (1) se depun in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
    ART. 11
    Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentele norme.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close