Procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

In M. Of. nr. 429 din 25 iunie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, prevazuta in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
    a) “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.01.10.11/r.o.i., prevazuta in anexa nr. 2;
    b) “Decizie privind inscrierea/respingerea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.02.61, prevazuta in anexa nr. 3;
    c) “Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.02.62, prevazuta in anexa nr. 4;
    d) “Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.02.63, prevazuta in anexa nr. 5;
    e) “Notificare privind modificarea listei asociatilor si/sau administratorilor”, cod MFP 14.13.02.64, prevazuta in anexa nr. 6.
    ART. 3
    Instructiunile de completare a formularului “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” sunt prevazute in anexa nr. 7.
    ART. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor aprobate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 8.
    ART. 5
    (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 6
    Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 8
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ANEXA 1

                                  PROCEDURA
de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    1. In temeiul dispozitiilor art. 158^2 din Codul fiscal, se infiinteaza Registrul operatorilor intracomunitari, care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, care efectueaza operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
    2. Inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza la cererea contribuabililor inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, inainte de a efectua operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
    3. In Registrul operatorilor intracomunitari nu se inscriu:
    a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal;
    b) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, la cerere sau din oficiu, de catre organul fiscal;
    c) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si/sau care are inscrise in cazierul judiciar infractiuni, in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
    4. Eliminarea din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza, la cerere sau din oficiu, de catre organul fiscal.
    5. Registrul operatorilor intracomunitari se gestioneaza, la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    6. In sensul prezentei proceduri, prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, dupa caz.
    7. In sensul prezentei proceduri, persoana impozabila si persoana juridica neimpozabila sunt cele definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 18 si 19 din Codul fiscal.
    8. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.

    CAPITOLUL II
    Procedura de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari

    SECTIUNEA 1
    Inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal

    1. Contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal si care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal trebuie sa solicite inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA.
    2. In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent urmatoarele:
    – formularul (095) “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin;
    – certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor;
    – documentele prevazute la pct. 4 si 5, dupa caz.
    3. Persoanele fizice care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu.
    4. In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte documente, eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
    5. In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni, contribuabilul va prezenta copiile hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, dupa caz, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
    6. Cererea de inregistrare se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 7 la ordin si se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.
    7. Contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari de la data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organul fiscal competent cererea prevazuta la pct. 2 odata cu Cererea de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare sau, dupa caz, cu declaratiile de inregistrare fiscala/de mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
    8. Organul fiscal analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea, verifica daca certificatul de cazier judiciar a fost eliberat in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu completarile ulterioare.
    9. Daca cererea sau documentatia anexata este incompleta, organul fiscal notifica solicitantului, aplicandu-se corespunzator dispozitiile art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
    10. Daca din informatiile prezentate de contribuabil sau din cele detinute de organul fiscal rezulta ca respectivul contribuabil se incadreaza in una dintre conditiile prevazute la art. 158^2 alin. (8) din Codul fiscal, organul fiscal intocmeste Decizia privind respingerea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, care va contine, in mod obligatoriu, si motivatia respingerii.
    11. Decizia se intocmeste de compartimentul de specialitate in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, si se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica contribuabilului, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
    12. Impotriva deciziei de respingere a cererii de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilul poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
    13. Daca din analiza informatiilor prevazute la pct. 8 rezulta ca respectivul contribuabil nu se incadreaza in niciuna dintre conditiile prevazute la art. 158^2 alin. (8) din Codul fiscal, organul fiscal intocmeste Decizia privind inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari.
    14. Decizia se intocmeste de compartimentul de specialitate in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, si se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica contribuabilului, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. Decizia se comunica impreuna cu certificatul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, ulterior comunicarii certificatului de inregistrare.
    15. Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari se solutioneaza in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii la organul fiscal competent.
    16. Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei privind inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 din Codul de procedura fiscala.
    17. In cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede ca inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal devine valabila cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererii de inregistrare, inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari opereaza cu data comunicarii deciziei, dar nu inainte de data inregistrarii in scopuri de TVA.
    18. De la data inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii au cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
    19. Contribuabilii au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei asociatilor si/sau administratorilor, sa anunte organul fiscal, prin depunerea unei noi anexe la cererea de inregistrare, insotita de cazierul judiciar al noilor asociati si/sau administratori si, dupa caz, de documentele doveditoare prevazute la pct. 4 si 5.
    20. Compartimentul de specialitate analizeaza documentele depuse si, in cazul in care fata de asociat si/sau administrator s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si/sau acesta are inscrise in cazierul judiciar infractiuni, in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal, procedeaza la radierea, din oficiu, a contribuabilului respectiv din Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 158^2 alin. (10) din Codul fiscal.

    SECTIUNEA a 2-a
    Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153^1 din Codul fiscal, care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal

    1. Persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal, trebuie sa solicite inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari inainte de efectuarea respectivelor operatiuni.
    2. In vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, persoana inregistrata in scopuri de TVA trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent urmatoarele:
    – formularul (095) “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin;
    – certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor;
    – documentele prevazute la pct. 4 si 5 din sectiunea 1, dupa caz.
    3. Persoanele fizice inregistrate in scopuri de TVA care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu.
    4. In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni sau notari provizorii privind punerea in miscare a actiunii penale, se aplica in mod corespunzator prevederile pct. 4 si 5 din sectiunea 1.
    5. Cererea de inregistrare se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 7 la ordin si se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.
    6. Compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia prezentata si aplica, de indata, procedura de aprobare/respingere a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispozitiilor pct. 8 – 14 si 16 – 18 din sectiunea 1.
    7. Prevederile pct. 19 si 20 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

    SECTIUNEA a 3-a
    Dispozitii tranzitorii privind inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari

    1. Contribuabililor care solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, pana la data de 31 iulie 2010 inclusiv, le sunt aplicabile prevederile sectiunii 1.
    2. Contribuabililor care sunt inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal si solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari, pana la data de 31 iulie 2010 inclusiv, le sunt aplicabile prevederile sectiunii a 2-a.
    3. Pentru contribuabilii prevazuti la pct. 1 si 2, carora le-a fost aprobata cererea de inregistrare, data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari este data de 1 august 2010.

    CAPITOLUL III
    Procedura de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari

    Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153^1 din Codul fiscal, inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari, se radiaza din acest registru:
    a) la cererea contribuabilului;
    b) din oficiu, de catre organul fiscal competent, in conditiile prevazute de lege.

    SECTIUNEA 1
    Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, la cererea contribuabilului

    1. Pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul trebuie sa completeze formularul (095) “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”. Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.
    2. De la registratura cererea se transmite compartimentului de specialitate, care intocmeste Decizia privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari, in termen de o zi de la inregistrarea cererii.
    3. Decizia prevazuta la pct. 2 se intocmeste in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, si se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
    4. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei prevazute la pct. 3 din prezenta sectiune, potrivit art. 45 din Codul de procedura fiscala.
    5. De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.

    SECTIUNEA a 2-a
    Radierea, din oficiu, a contribuabililor din Registrul operatorilor intracomunitari

    A. Dispozitii comune
    1. Organul fiscal competent radiaza, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari:
    a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii;
    b) persoanele impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii;
    c) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal;
    d) persoanele inregistrate conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
    e) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala, in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal;
    f) persoanele inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153^1 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA.
    2. Pentru radierea din oficiu, compartimentul de specialitate intocmeste Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin. Decizia se aproba de conducatorul organului fiscal. Un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
    3. Impotriva deciziei de radiere contribuabilul poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
    4. De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.

    B. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile si a persoanelor juridice neimpozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii
    1. La data intrarii in vigoare a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, compartimentul de specialitate aplica procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit prevederilor legale in vigoare, si intocmeste si Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari pentru fiecare contribuabil declarat inactiv fiscal, inregistrat in registru.
    2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza cu data comunicarii Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 din Codul de procedura fiscala, dar nu poate fi ulterioara datei de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

    C. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii
    1. Compartimentul de specialitate selecteaza zilnic, din baza de date pusa la dispozitie de Oficiul National al Registrului Comertului, contribuabilii din sfera de administrare pentru care a fost inscrisa inactivitatea temporara in registrul comertului.
    2. Pentru contribuabilii selectati potrivit pct. 1, compartimentul de specialitate aplica procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit prevederilor legale in vigoare, si intocmeste si Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari pentru fiecare contribuabil inregistrat in registru.
    3. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza cu data comunicarii Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 din Codul de procedura fiscala, dar nu poate fi ulterioara datei de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

    D. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal
    1. La inceputul fiecarui an calendaristic, compartimentul de specialitate verifica, pentru toti contribuabilii inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari, daca in anul anterior acestia au efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
    2. Verificarea se efectueaza, pe baza informatiilor cuprinse in formularul 390 VIES “Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” si in formularul 300 “Decont de TVA”, depuse de contribuabilii inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari, pentru anul expirat.
    3. Compartimentul de specialitate selecteaza toate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal care sunt inregistrate in Registrul operatorilor intracomunitari si care, in anul de referinta, nu au declarat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
    4. Pentru fiecare contribuabil inscris in lista prevazuta la pct. 3, compartimentul de specialitate intocmeste Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari.
    5. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza cu data comunicarii Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 din Codul de procedura fiscala.

    E. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor inregistrate conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii, si nu solicita radierea din Registrul operatorilor intracomunitari
    1. La data depunerii la organul fiscal a unei declaratii de mentiuni, prin care persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii, fara a depune si cererea de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, odata cu anularea inregistrarii in scopuri de TVA compartimentul de specialitate intocmeste si Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari.
    2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza cu data comunicarii Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 din Codul de procedura fiscala, dar nu poate fi ulterioara datei de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

    F. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala, in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal
    1. Organele cu atributii de control si inspectie fiscala, precum si serviciile/compartimentele juridice, dupa caz, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au obligatia ca, de indata ce primesc o comunicare privind o persoana fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale, in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal, sa verifice in evidentele fiscale daca respectiva persoana este asociat sau administrator al unui contribuabil inscris in Registrul operatorilor intracomunitari.
    2. In termen de doua zile lucratoare de la primirea comunicarii, organele cu atributii de control si inspectie fiscala, respectiv serviciile/compartimentele juridice au obligatia sa transmita o copie a comunicarii organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului inscris in Registrul operatorilor intracomunitari.
    3. In termen de o zi lucratoare de la primirea comunicarii, compartimentul de specialitate intocmeste Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari.
    4. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza cu data comunicarii Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 din Codul de procedura fiscala.

    G. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153^1 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA
    1. Ori de cate ori organul fiscal competent anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal a unui contribuabil, acesta intocmeste si Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari.
    2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza cu data comunicarii Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 din Codul de procedura fiscala, dar nu poate fi ulterioara datei de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

    CAPITOLUL IV
    Structura Registrului operatorilor intracomunitari

    1. Registrul operatorilor intracomunitari se organizeaza la nivel central si cuprinde, pentru fiecare contribuabil, urmatoarele informatii:
    a) codul de inregistrare in scopuri de TVA;
    b) denumirea/numele si prenumele contribuabilului;
    c) adresa domiciliului fiscal;
    d) datele de identificare ale asociatilor si administratorilor;
    e) inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari:
    e1) data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari;
    e2) numarul si data Deciziei de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari;
    f) radierea din Registrul operatorilor intracomunitari:
    f1) data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari;
    f2) numarul si data Deciziei de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari;
    f3) motivatia radierii din Registrul operatorilor intracomunitari:
    – la cerere;
    – din oficiu – figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii;
    – inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii;
    – persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in anul urmator inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari nu a mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal;
    – persoanele inregistrate conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
    – asociat sau administrator fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale, in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal;
    – persoanele inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153^1 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA.
    2. Inregistrarea informatiilor in Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza:
    a) pentru informatiile prevazute la pct. 1 lit. a) – d) – din cererea de inregistrare depusa de contribuabil, verificata cu informatiile detinute de organul fiscal in Registrul contribuabilului;
    b) pentru informatiile prevazute la pct. 1 lit. e) – f) – din deciziile de inregistrare/radiere emise de organul fiscal competent si dovezile de comunicare a acestor decizii.
    3. Informatiile prevazute la pct. 1 lit. a) – c) se actualizeaza odata cu actualizarea informatiilor din Registrul contribuabilului.
    4. Informatiile prevazute la pct. 1 lit. d) se verifica anual, pana la data de 30 ianuarie, cu informatiile primite de la Oficiul National al Registrului Comertului. Daca se constata modificari ale asociatilor sau administratorilor, care nu au fost declarate de contribuabil, organul fiscal il va notifica pe acesta din urma cu privire la obligatia de depunere a cazierului judiciar si, dupa caz, a documentelor doveditoare, prevazute la pct. 4 si 5 din sectiunea 1 a cap. II. Notificarea privind modificarea listei asociatilor si/sau administratorilor este prevazuta in anexa nr. 6 la ordin.

    ANEXA 7

    Instructiuni de completare a Cererii de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari

    A. Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari
    Se bifeaza cartusul corespunzator, daca persoana solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari.
    Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari se completeaza si se depune la organul fiscal competent de catre:
    – persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, la data solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA, daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din acelasi act normativ;
    – persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care au fost radiate, la cerere sau din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, dar ulterior, dupa inlaturarea cauzelor care au determinat radierea, intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
    Cartusul “Date de identificare a contribuabilului” se completeaza astfel:
    Se bifeaza cartusul corespunzator categoriei de persoane in care se incadreaza solicitantul, respectiv persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, astfel cum sunt definite de art. 125^1 alin. (1) pct. 18 si 19 din Codul fiscal.
    “Denumire/nume, prenume” – se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele contribuabilului.
    “Cod de inregistrare in scopuri de TVA” – se completeaza daca persoana care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari este inregistrata in scopuri de TVA in Romania. In acest caz, se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit de autoritatile fiscale din Romania, potrivit art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal. Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
    “Cod de identificare fiscala” – se inscrie codul primit la inregistrare, inscris in certificatul de inregistrare fiscala. Se completeaza de contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal. Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
    “Domiciliul fiscal” – se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
    In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, inregistrate direct in scopuri de TVA in Romania, se inscrie domiciliul/sediul persoanei din tara de rezidenta.
    In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, se inscrie domiciliul/sediul persoanei din tara de rezidenta.
    In cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei si sunt stabilite in Romania prin unul sau mai multe sedii fixe fara personalitate juridica, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se inscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat sa depuna decontul de taxa si sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din normele metodologice.
    Cartusul “Date de identificare ale imputernicitului/reprezentantului fiscal” se completeaza numai in cazul in care depunerea cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza printr-un imputernicit sau printr-un reprezentant fiscal si contine:
    “Denumire/nume, prenume” – se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele imputernicitului/reprezentantului fiscal.
    “Cod de identificare fiscala” – se inscrie codul primit la inregistrare, inscris in certificatul de inregistrare fiscala, sau codul numeric personal, in cazul in care imputernicitul/reprezentantul fiscal este persoana fizica. Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
    “Domiciliul fiscal” – se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al imputernicitului/reprezentantului fiscal.
    Se bifeaza cartusul A referitor la solicitarea de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari.
    Cererea se depune la organul fiscal competent insotita de:
    1. anexa privind datele de identificare ale administratorilor si asociatilor contribuabilului la data depunerii cererii de inregistrare;
    2. certificatele de cazier judiciar ale administratorilor si asociatilor contribuabilului, eliberate in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu completarile ulterioare, valabile la data depunerii cererii de inregistrare. Cererile de inregistrare a societatilor pe actiuni se depun insotite numai de certificatele de cazier judiciar ale administratorilor;
    3. documente eliberate de organele de urmarire penala si/sau documentele eliberate de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, dupa caz, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul marilor contribuabili, in conditiile prevazute la pct. 4 si 5 din sectiunea 1 a cap. II “Procedura de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari”, din anexa nr. 1 la ordin.

    B. Cererea de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari
    Se bifeaza cartusul corespunzator, daca persoana inscrisa in Registrul operatorilor intracomunitari solicita radierea din acest registru.

    Instructiuni de completare a anexei la Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari

    Cartusul “Date de identificare a contribuabilului” se completeaza prin preluarea datelor inscrise in cartusul “Date de identificare a contribuabilului” din Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari.
    Sectiunea I “Administratori” si sectiunea II “Asociati” se completeaza cu datele de identificare ale persoanei/persoanelor administratori/asociati ai contribuabilului la data solicitarii inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, astfel:
    – “Nume, prenume/denumire” – se inscriu, dupa caz, numele si prenumele persoanei fizice administrator/asociat sau denumirea persoanei juridice sau altei entitati administrator/asociat;
    – “Data si locul nasterii/Numarul inregistrarii in tara de stabilire” – se inscriu data si locul nasterii persoanei fizice administrator/asociat sau numarul sub care s-a inregistrat la autoritatile competente persoana juridica in afara Romaniei;
    – “Cod de identificare fiscala” – se inscrie codul primit la inregistrarea fiscala in Romania, inscris in certificatul de inregistrare fiscala, sau codul numeric personal, in cazul in care administratorul/asociatul este persoana fizica. Nu se completeaza pentru persoanele administratori/asociati neinregistrate fiscal in Romania;
    – “Domiciliu/sediu social” – se inscrie domiciliul persoanei fizice administrator/asociate sau sediul social al persoanei juridice sau al altei entitati administrator/asociat al contribuabilului.

    Actualizarea datelor din anexa la Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari

    Anexa privind datele de identificare ale administratorilor si asociatilor se depune, actualizata, la organul fiscal competent, ori de cate ori dupa data inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari se modifica datele declarate la inscrierea in registru.
    Anexa actualizata se depune insotita de certificatele de cazier judiciar eliberate pentru noii administratori si/sau asociati, precum si de documentele eliberate de organele de urmarire penala si/sau de compartimentul juridic, in conditiile prevazute la pct. 4 si 5 din sectiunea 1 a cap. II “Procedura de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari”, din anexa nr. 1 la ordin.

    ANEXA 8

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor

    1. “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”
    1.1. Denumire: “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”
    1.2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/r.o.i.
    1.3. Format: A4/t1
    1.4. Caracteristici de tiparire:
    – pe o singura fata;
    – se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
    1.5. U/M: set (doua file)
    1.6. Se difuzeaza: gratuit.
    1.7. Se utilizeaza: pentru inscrierea sau radierea in/din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.
    1.8. Se intocmeste intr-un exemplar, de catre contribuabil.
    1.9. Circula: – la organul fiscal.
    1.10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    2. “Decizie privind inscrierea/respingerea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari”
    2.1. Denumire: “Decizie privind inscrierea/respingerea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari”
    2.2. Cod MFP: 14.13.02.61
    2.3. Format: A4/t1
    2.4. Caracteristici de tiparire:
    – pe o singura fata;
    – se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
    2.5. U/M: o fila
    2.6. Se utilizeaza: pentru aprobarea inscrierii sau respingerea inscrierii in/din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.
    2.7. Se intocmeste: in doua exemplare, de organul fiscal competent.
    2.8. Circula:
    – originalul la contribuabil;
    – copia la organul fiscal.
    2.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    3. “Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari”
    3.1. Denumire: “Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari”
    3.2. Cod MFP: 14.13.02.62
    3.3. Format: A4/t1
    3.4. Caracteristici de tiparire:
    – pe o singura fata;
    – se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
    3.5. U/M: o fila
    3.6. Se utilizeaza: pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, la cererea persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.
    3.7. Se intocmeste: in doua exemplare, de organul fiscal competent.
    3.8. Circula:
    – originalul la contribuabil;
    – copia la organul fiscal.
    3.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    4. “Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”
    4.1. Denumire: “Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”
    4.2. Cod MFP: 14.13.02.63
    4.3. Format: A4/t1
    4.4. Caracteristici de tiparire:
    – pe o singura fata;
    – se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
    4.5. U/M: o fila
    4.6. Se utilizeaza: pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, din oficiu, de catre organul fiscal competent.
    4.7. Se intocmeste: in doua exemplare, de organul fiscal competent.
    4.8. Circula:
    – originalul la contribuabil;
    – copia la organul fiscal.
    4.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    5. “Notificare privind modificarea listei asociatilor si/sau administratorilor”
    5.1. Denumire: “Notificare privind modificarea listei asociatilor si/sau administratorilor”
    5.2. Cod MFP: 14.13.02.64
    5.3. Format: A4/t1
    5.4. Caracteristici de tiparire:
    – pe o singura fata;
    – se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
    5.5. U/M: o fila
    5.6. Se utilizeaza: pentru notificarea persoanelor inregistrate in Registrul operatorilor intracomunitari, in cazul in care se constata modificari ale listei asociatilor si/sau administratorilor declarate cu ocazia solicitarii inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari.
    5.7. Se intocmeste: in doua exemplare, de organul fiscal competent.
    5.8. Circula:
    – originalul la contribuabil;
    – copia la organul fiscal.
    5.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close