Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social

In M. Of. nr. 443 a fost publicat OPANAF nr. 2112 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.
Art. 1. – Se aproba Procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului ce atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 2. – Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) “Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, cod M.F.P. 14.13.04.40, prevazuta in anexa nr. 2;
b) “Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social”, cod M.F.P. 14.13.02.40, prevazuta in anexa nr. 3;
c) “Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, cod M.F.P. 14.13.21.40, prevazut in anexa nr. 4.
Art. 3. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 5.
Art. 4. – Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social

1. Prezenta procedura se aplica persoanelor care, incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. XIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, au obligatia ca, la inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social, sa inregistreze documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.
2. Pentru inregistrarea documentului ce atesta dreptul de folosinta si obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se depune Cererea de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin.
3. Inregistrarea la organul fiscal a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social se dovedeste cu Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, prevazuta in anexa nr. 3 la ordin.
4. Cererea prevazuta la pct. 2 se depune de catre titularul dreptului de folosinta. In cazul in care titularul dreptului de folosinta este o persoana juridica, cererea se depune de catre reprezentantul legal al acesteia sau de catre un imputernicit, potrivit legii.
5. Cererea va fi insotita de:
   – actele doveditoare ale dreptului de folosinta, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta;
   – actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
   – actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.
6. Cererea se depune la organul fiscal competent, direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire.
    In sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este administratia finantelor publice municipala, oraseneasca, comunala sau a sectoarelor municipiului Bucuresti, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in a carei raza teritoriala se afla situat spatiul cu destinatie de sediu social.
7. Daca cererea se depune la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosinta se prezinta in original si in copie. Organul fiscal certifica conformitatea copiei cu originalul si restituie solicitantului originalul.
    Daca cererea se depune prin posta, aceasta trebuie insotita de actele doveditoare ale dreptului de folosinta, in copie legalizata.
8. Termenul de solutionare este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotite de documentatia completa.
9. Organul fiscal organizeaza evidenta documentelor care atesta dreptul de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social, in cadrul Registrului de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social.
10. Registrul se organizeaza la nivel de adresa a spatiului si se gestioneaza la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, si cuprinde:
   a) adresa completa a spatiului cu destinatie de sediu social (str., nr., bl., ap., localitatea, judetul/sectorul);
   b) datele de identificare a titularului dreptului de folosinta (nume si prenume/denumire, adresa domiciliului/domiciliului fiscal si cod de identificare fiscala);
   c) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social (tipul documentului, conform pct. 5, numar si data);
   d) perioada de valabilitate a dreptului de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (data de inceput, data de final).
11. De la registratura organului fiscal, cererea insotita de actele doveditoare se transmite compartimentului cu atributii in gestionarea registrului contribuabililor, denumit in continuare compartiment de specialitate.
12. Compartimentul de specialitate verifica datele inscrise in cerere cu cele din actele doveditoare si preia informatiile in Registrul de evidenta a spatiilor cu destinatia de sediu social.
13. Compartimentul de specialitate intocmeste Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 3 si 4 la ordin, in cate doua exemplare, si le inainteaza, spre semnare, conducatorului organului fiscal competent.
14. Cate un exemplar al formularelor “Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social” si “Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social” se comunica solicitantului, potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
15. Dosarul solicitarii, care cuprinde:
   a) cererea solicitantului;
   b) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social;
   c) actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
   d) actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice, dupa caz;
   e) un exemplar al Adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
   f) un exemplar al Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social
    se arhiveaza la compartimentul de specialitate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close