Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din O.U.G. nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

In M. Of. nr. 440 din 30 iunie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1901/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1 – 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1 – 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor art. 1 – 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

    ART. 1
    (1) Pana la finele anului 2010, Ministerul Finantelor Publice acorda, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare unitatilor administrativ-teritoriale imprumuturi din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobanda de 6,25%, pe termen de maximum 5 ani, cu o perioada de gratie de un an.
    (2) Perioada de acordare a imprumutului se stabileste in conventiile de imprumut incheiate cu unitatile administrativ-teritoriale.
    ART. 2
    (1) Pentru solicitarea imprumutului de la Ministerul Finantelor Publice, unitatea administrativ-teritoriala, prin ordonatorul principal de credite, intocmeste Cererea pentru solicitarea acordarii unui imprumut din venituri din privatizare in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 potrivit modelului prezentat in formularul nr. 1, la care anexeaza Lista operatorilor economici ale caror obligatii restante se sting in limita imprumutului solicitat, potrivit modelului prezentat in formularul nr. 2, si copia hotararii consiliului local sau judetean, dupa caz, prin care se aproba contractarea imprumutului din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, stampilata si semnata, conform cu originalul.
    (2) Valoarea imprumutului solicitat de unitatea administrativ-teritoriala nu poate depasi valoarea cea mai mica dintre totalul obligatiilor de plata restante inregistrate de aceasta la data de 31 decembrie 2009 fata de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, neachitate la data solicitarii imprumutului, si totalul obligatiilor fiscale restante prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010.
    ART. 3
    Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, intocmeste proiectul de conventie de imprumut, potrivit modelului prezentat in formularul nr. 3, la care ataseaza proiectul scadentarului obligatiilor de plata privind rambursari de rate si plati de dobanzi aferente sumei solicitate de unitatea administrativ-teritoriala, si il transmite beneficiarului prin posta si e-mail.
    ART. 4
    (1) Unitatile administrativ-teritoriale, dupa primirea proiectului de conventie de imprumut de la Ministerul Finantelor Publice, intocmesc documentatia necesara obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, la care se anexeaza documentele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 si formularul nr. 2 prevazut in prezentele norme metodologice.
    (2) Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale, ca autoritati publice, in conditiile prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010.
    ART. 5
    (1) In termenul prevazut la art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, unitatile administrativ-teritoriale solicita Ministerului Finantelor Publice, potrivit modelului prezentat in formularul nr. 4, incheierea de conventii de imprumut.
    (2) La aceasta solicitare, unitatea administrativ-teritoriala are obligatia de a prezenta urmatoarele documente:
    a) copia hotararii Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale privind avizarea favorabila a contractarii imprumutului;
    b) copia hotararii consiliului local sau judetean, dupa caz, prin care se aproba contractarea imprumutului din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului;
    c) lista operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari ale caror obligatii fiscale restante se sting in limita sumelor imprumutate, conform destinatiilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, potrivit modelului prezentat in formularul nr. 2;
    d) proiectul conventiei de imprumut, semnat de ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale.
    (3) In termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii conventiilor de catre ambele parti, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, dispune virarea sumei aprobate prin conventia de imprumut in contul unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare si retransmite scadentarul obligatiilor de plata intocmit in functie de data virarii sumelor in contul de imprumut.
    (4) In cadrul aceluiasi termen prevazut la alin. (3), Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directiei generale trezorerie si contabilitate publica o copie de pe conventia de imprumut incheiata cu unitatea administrativ-teritoriala, precum si lista operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari ale caror obligatii fiscale restante se sting in limita acestor sume, conform destinatiilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, potrivit modelului prezentat in formularul nr. 2.
    ART. 6
    (1) Sumele acordate cu titlu de imprumut unitatilor administrativ-teritoriale se vireaza de Ministerul Finantelor Publice, din veniturile obtinute din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in contul 50.02.44 “Disponibil din imprumuturi acordate din venituri din privatizare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010”, deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare.
    (2) Sumele inregistrate de unitatile administrativ-teritoriale in contul 50.02.44 “Disponibil din imprumuturi acordate din venituri din privatizare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010” se evidentiaza in contabilitatea acestora cu ajutorul contului 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala”, analitic distinct, si se raporteaza in anexa 14 b “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” la situatiile financiare trimestriale/anuale, pe un rand distinct (rd. 16).
    ART. 7
    (1) Unitatile administrativ-teritoriale retin in contul prevazut la art. 6 sumele aferente stingerii obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 si vireaza sumele corespunzatoare stingerii obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 in contul 50.70.34 “Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010”, deschis pe numele operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
    (2) Virarea sumelor in contul 50.70.34 “Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010” se efectueaza de catre unitatile administrativ-teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea imprumutului in contul prevazut la alin. (1), cu incadrarea in nivelul maxim al sumelor aprobate pentru stingerea obligatiilor fiscale ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, conform conventiilor de imprumut.
    (3) Unitatile Trezoreriei Statului vor accepta spre decontare documentele de plata pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (2) numai daca acestea se incadreaza in sumele comunicate in sistem electronic de Directia generala trezorerie si contabilitate publica.
    ART. 8
    (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala va comunica in sistem electronic organelor fiscale competente lista operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari ai unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv lista operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat si a operatorilor economici care au de incasat sume restante de la acestia, aflati in administrarea acestora, precum si sumele alocate unitatii administrativ-teritoriale in scopul stingerii obligatiilor fiscale inregistrate de acestia.
    (2) Organul fiscal competent, prin serviciul/compartimentul cu atributii de evidenta analitica pe platitori, intocmeste notele de transfer al sumelor destinate stingerii acestor obligatii. Prin nota de transfer se dispune, dupa caz, fie transferul sumelor din contul de disponibilitati deschis pe seama unitatii administrativ-teritoriale in contul obligatiilor fiscale restante inregistrate de catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari ai acesteia si al obligatiilor fiscale inregistrate de catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, fie transferul sumelor din conturile de disponibilitati deschise pe numele operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat in contul obligatiilor fiscale restante inregistrate de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari ai acestora. Modelul notei de transfer este prevazut in formularul nr. 5.
    (3) In situatia in care, intre momentul emiterii certificatului de atestare fiscala si data intocmirii notei de transfer al sumelor destinate stingerii obligatiilor fiscale inscrise in acesta, cuantumul obligatiilor scade ca urmare a unor plati efectuate de operatorul economic, a unor operatiuni de compensare ori ca urmare a realizarii unor sume in cadrul procedurii de executare silita, in nota de transfer se vor inscrie sumele necesare stingerii obligatiilor fiscale restante existente la acea data in evidenta pe platitori.
    (4) Sumele inscrise in notele de transfer nu pot depasi nivelul sumelor aprobate in coloana 5 din Lista operatorilor economici ale caror obligatii fiscale restante se sting in limita imprumutului solicitat, intocmita potrivit formularului nr. 2.
    (5) Data stingerii obligatiilor fiscale ale operatorilor economici prevazuta in nota de transfer este data debitarii conturilor de disponibilitati cu sumele destinate stingerii acestor obligatii fiscale.
    ART. 9
    (1) Unitatile Trezoreriei Statului, in termen de 5 zile de la primirea notelor de transfer transmise de organele fiscale, vireaza sumele aferente stingerii obligatiilor fiscale prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, din contul 50.02.44 “Disponibil din imprumuturi acordate din venituri din privatizare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010” in conturile de venituri bugetare corespunzatoare, deschise pe codurile de identificare fiscala ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari ai unitatilor administrativ-teritoriale si, respectiv, ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
    (2) Sumele incasate in contul 50.70.34 “Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010” se vireaza de unitatile Trezoreriei Statului, in termen de 5 zile de la primirea notelor de transfer intocmite de organele fiscale, in conturile de venituri bugetare deschise pe codurile de identificare fiscala ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari ai operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
    (3) Operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) se vor efectua de catre unitatile Trezoreriei Statului numai daca sumele cuprinse in notele de transfer sunt egale sau inferioare celor comunicate in sistem electronic de Directia generala trezorerie si contabilitate publica. In caz contrar, notele de transfer se restituie organelor fiscale pentru efectuarea corectiilor necesare.
    (4) Pentru operatiunile derulate prin conturile prevazute la alin. (1) si (2), unitatile Trezoreriei Statului elibereaza titularilor de cont extrase de cont, la care vor anexa copii ale notelor de transfer intocmite de organele fiscale, aferente operatiunilor de stingere a creantelor fiscale.
    (5) Titularii conturilor prevazute la alin. (1) si (2) vor transmite operatorilor economici ale caror obligatii bugetare au fost stinse din conturile proprii copii ale notelor de transfer intocmite de organele fiscale competente primite ca anexa la extrasele de cont, care vor sta la baza inregistrarii in contabilitatea acestora a stingerii creantelor de natura comerciala si a obligatiilor fiscale restante aferente operatiunilor respective, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
    ART. 10
    (1) Sumele ramase neutilizate in contul 50.02.44 “Disponibil din imprumuturi acordate din venituri din privatizare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010”, deschis pe numele unitatilor administrativ-teritoriale, se restituie de unitatile Trezoreriei Statului, in cea de-a treizecea zi de la incasare, in contul 65.01.01 “Decontari in contul Trezoreriei Centrale – operatiuni proprii”, cod IBAN RO24TREZ999650101xxxxxxx, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale, in scopul reconstituirii veniturilor din privatizare din contul curent general al Trezoreriei Statului.
    (2) Operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat vireaza, in cea de-a treizecea zi de la incasare, sumele ramase neutilizate din contul 50.70.34 “Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010” in contul 50.02.44 “Disponibil din imprumuturi acordate din venituri din privatizare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010”, deschis pe numele unitatilor administrativ-teritoriale din care au fost primite.
    (3) In termen de doua zile lucratoare de la incasarea sumelor prevazute la alin. (2), unitatile administrativ-teritoriale restituie sumele incasate, din contul 50.02.44 “Disponibil din imprumuturi acordate din venituri din privatizare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010” in contul 65.01.01 “Decontari in contul Trezoreriei Centrale – operatiuni proprii”, cod IBAN RO24TREZ999650101xxxxxxx, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale.
    (4) In ordinul de plata intocmit conform prevederilor alin. (1) si (3), la rubrica “Beneficiar” se va inscrie “Ministerul Finantelor Publice”, la rubrica “Reprezentand” se va inscrie obligatoriu sintagma “restituire imprumut neutilizat”, la rubrica “Cod de identificare fiscala” al beneficiarului se inscrie codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale din contul careia se dispune plata.
    (5) Dupa primirea informatiilor in sistem electronic de la Directia generala trezorerie si contabilitate publica, cu privire la restituirea sumelor ca imprumut neutilizat, Directia generala de trezorerie si datorie publica amendeaza conventia de imprumut pentru unitatile administrativ-teritoriale care se incadreaza in prevederile alin. (1) si (3) si reface scadentarul obligatiilor de plata ale imprumutului. Dupa refacerea scadentarelor, Directia generala de trezorerie si datorie publica va dispune Trezoreriei Operative Centrale transferul sumelor din contul 65.01.01 “Decontari in contul Trezoreriei Centrale – operatiuni proprii”, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale, in contul 65.01.01 “Decontari in contul Trezoreriei Centrale-operatiuni proprii”, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
    (6) In situatia in care data-limita de efectuare a operatiunilor prevazute la alin. (1) si (3) este o zi nelucratoare, plata se efectueaza in urmatoarea zi lucratoare.
    ART. 11
    (1) Rambursarea imprumutului de catre unitatile administrativ-teritoriale se efectueaza in transe lunare egale, incepand cu prima luna dupa incheierea perioadei de gratie, iar dobanda se plateste lunar, incepand cu luna acordarii imprumutului, si se calculeaza prin aplicarea ratei de dobanda la soldul imprumutului, cu conventia “numar de zile calendaristice/360”. Datele de plata a ratei scadente si dobanzilor de platit aferente imprumutului sunt cuprinse in scadentarul anexat la conventia de imprumut.
    (2) In cazul in care unitatile administrativ-teritoriale nu pot efectua la scadenta operatiunea de rambursare a ratei de capital si plata dobanzii aferente, in termen de 3 zile lucratoare inainte de data scadentei vor instiinta Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de trezorerie si datorie publica, prin fax si ulterior prin posta, despre imposibilitatea efectuarii operatiunii de plata la termen, impreuna cu motivatia aferenta.
    (3) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si dobanzilor de platit la imprumutul acordat din venituri din privatizare se calculeaza o dobanda de intarziere de 0,05% pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei.
    (4) Dobanda de intarziere se calculeaza prin aplicarea ratei prevazute la alin. (3) la suma obligatiilor de plata restante, rate de capital plus dobanda aferenta, inmultita cu numarul de zile calendaristice de intarziere.
    ART. 12
    (1) Rambursarea ratelor si dobanzilor aferente imprumutului, inclusiv a dobanzilor de intarziere, se efectueaza de catre unitatile administrativ-teritoriale in contul 65.01.12 “Decontari in contul Trezoreriei Centrale – Rambursare imprumut conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010”, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale. In ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se achita sumele, la rubrica “Beneficiar” se va inscrie “Ministerul Finantelor Publice”, la rubrica “Reprezentand” se va inscrie “Rambursare rata imprumut/dobanda/dobanda de intarziere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010”, la rubrica “Cod de identificare fiscala” al beneficiarului se inscrie codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale care efectueaza plata, iar la rubrica “La” se inscrie “Trezoreria Operativa Centrala”.
    (2) Sumele incasate in contul prevazut la alin. (1) se transmit zilnic de catre Trezoreria Operativa Centrala, in sistem electronic, Directiei generale de trezorerie si datorie publica din Ministerul Finantelor Publice, in scopul stabilirii modului de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit ordinii de stingere prevazute la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010.
    (3) Directia generala de trezorerie si datorie publica din Ministerul Finantelor Publice va transmite in sistem electronic Trezoreriei Operative Centrale Situatia privind distribuirea sumelor potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010.
    (4) Pe baza situatiei prevazute la alin. (3), Trezoreria Operativa Centrala va transfera, pe baza de nota contabila, sumele reprezentand rate scadente in contul 65.01.01 “Decontari in contul Trezoreriei Centrale – operatiuni proprii”, sumele reprezentand dobanzi aferente imprumutului in contul 70.31.09.01 “Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului – Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete”, iar sumele reprezentand dobanda de intarziere, in contul 70.35.09.04 “Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului – Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen”.
    ART. 13
    (1) In cazul in care unitatile administrativ-teritoriale nu respecta termenele de rambursare prevazute in conventiile de imprumut, Directia generala de trezorerie si datorie publica transmite Directiei generale trezorerie si contabilitate publica, in termen de 3 zile lucratoare de la implinirea scadentei de plata, lista unitatilor administrativ-teritoriale, grupate pe judete, care inregistreaza restante la plata si suma totala datorata aferenta ratelor de capital, dobanzilor si dobanzilor de intarziere.
    (2) Directia generala trezorerie si contabilitate publica impreuna cu Directia generala de sinteza a politicilor bugetare comunica unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, in termen de doua zile lucratoare, lista primita conform alin. (1), in scopul sistarii alimentarii bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
    (3) Pana la lichidarea obligatiilor de plata ale unitatilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligatii restante.
    ART. 14
    Disponibilitatile din conturile deschise pe numele unitatilor administrativ-teritoriale si ale operatorilor economici in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, au destinatie speciala, in conditiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura civila.
    ART. 15
    Formularele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close