Modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995

In M. Of. nr. 448 din 1 iulie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995.
Din cuprins:
    Avand in vedere ca experienta organizarii si desfasurarii examenului de bacalaureat, in structura prevazuta de Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pune in evidenta faptul ca numarul extrem de mare de optiuni pe care le pot exprima elevii la unele probe genereaza dificultati in organizarea examenului, iar numarul mare de probe necesita resurse umane, materiale si conduce la costuri apreciabile, reprezentand un important factor de stres pentru candidati,
    tinand cont de faptul ca probele orale, cuprinse in structura examenului de bacalaureat anterioara anului scolar 2009 – 2010, conduc pentru majoritatea covarsitoare a candidatilor la obtinerea unor note mari, fara ca acest lucru sa aiba relevanta ulterioara in continuarea studiilor sau pe piata muncii, si ca sustinerea unor evaluari care sa ateste nivelul de competenta lingvistica sau digitala este mult mai relevanta pentru absolvent, contribuind la cresterea sanselor de angajare ale acestuia,
    avand in vedere necesitatea de a oferi absolventilor invatamantului liceal posibilitatea de a li se evalua si certifica competentele lingvistice de comunicare in limba materna si intr-o limba de circulatie internationala, precum si competentele digitale, competentele generale si specifice formate pe durata invatamantului liceal, necesare pentru integrarea acestora in societatea cunoasterii, pentru a asigura tuturor si fiecaruia implinirea si dezvoltarea personala, incluziunea sociala si cetatenia activa si ocuparea unui loc de munca,
    tinand cont de necesitatea standardizarii evaluarilor nationale pentru a asigura obiectivitatea si credibilitatea evaluarilor si pentru a asigura relevanta acestora in raport cu progresul scolar al elevilor, precum si pentru a raporta rezultatele invatarii la standardele europene,
    avand in vedere ca, pentru anul 2010, a fost modificata, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2009 privind reglementarea unor masuri pentru organizarea examenului national de bacalaureat in anul scolar 2009 – 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 384/2009, structura examenului de bacalaureat prevazuta de Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa acelasi model propus in prezenta ordonanta de urgenta si ca, in anul 2010, examenul de bacalaureat a fost sustinut dupa noua structura,
    tinand cont de faptul ca Legea nr. 384/2009 a aprobat prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2009 doar pentru anul scolar 2009 – 2010, iar in cazul neadoptarii prezentului act legislativ, elevii vor trebui sa sustina examenul de bacalaureat conform structurii care a fost valabila pana in anul 2009, cu toate efectele negative care au fost constatate,
    avand in vedere ca este firesc ca elevii sa cunoasca din timp structura examenului de bacalaureat, ceea ce le permite sa se pregateasca pentru sustinerea cu succes a acestuia,
    tinand cont ca revenirea la vechea forma a examenului de bacalaureat nu are o justificare metodologica sau curriculara si va crea confuzii in primul rand in randul elevilor si al parintilor, dar si in randul cadrelor didactice, care si-au orientat predarea catre noua modalitate de evaluare,
    tinand cont de nevoia de a asigura un sistem de evaluare predictibil si pentru a evita schimbarile nejustificate de structura a examenului national de bacalaureat,
    pentru solutionarea situatiilor exceptionale in care cadrele didactice din invatamantul superior se afla in imposibilitatea de a-si indeplini functia de presedinte al unei comisii de bacalaureat, pentru care au fost numite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
    avand in vedere faptul ca, potrivit prevederilor legale, metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011 trebuie data publicitatii pana la data de 31 august 2010,
    intrucat toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 26, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    “(4) Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea urmatoarelor probe:
    A. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;
    B. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
    C. proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi. Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;
    D. proba de evaluare a competentelor digitale. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu. Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;
    E. probe scrise de evaluare a competentelor formate pe durata invatamantului liceal, dupa cum urmeaza:
    a) proba scrisa la limba si literatura romana – proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;
    b) proba scrisa la limba si literatura materna – proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
    c) o proba scrisa, diferentiata in functie de filiera, profil si specializare, dupa cum urmeaza:
    (i) matematica – pentru profilul real din filiera teoretica, pentru filiera tehnologica sau, dupa caz, pentru filiera vocationala;
    (ii) istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretica sau, dupa caz, pentru filiera vocationala;
    d) o proba scrisa la care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse in urmatoarele doua grupe de discipline:
    (i) fizica, chimie, biologie sau informatica;
    (ii) geografie, filosofie, logica si argumentare, economie, psihologie si, dupa caz, sociologie.”
    2. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 27
    (1) Examenul national de bacalaureat se considera promovat de catre absolventii invatamantului secundar superior liceal care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au sustinut probele prevazute la art. 26 alin. (4) lit. A – D;
    b) au sustinut toate probele scrise prevazute la art. 26 alin. (4) lit. E si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea;
    c) media aritmetica, calculata cu doua zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise precizate la art. 26 alin. (4) lit. E este cel putin 6.
    (2) Media obtinuta la examenul national de bacalaureat este media aritmetica calculata cu doua zecimale exacte a notelor obtinute la probele scrise prevazute la art. 26 alin. (4) lit. E.
    (3) In urma promovarii examenului national de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.
    (4) Absolventilor clasei a XII-a/a XIII-a care au sustinut evaluarile prevazute la art. 26 alin. (4) lit. A – D li se elibereaza certificate care atesta nivelul de competenta lingvistica, respectiv nivelul de competenta digitala. Eliberarea acestor certificate nu este conditionata de promovarea probelor scrise prevazute la art. 26 alin. (4) lit. E.
    (5) In cazul nepromovarii examenului national de bacalaureat pot fi recunoscute in sesiunile urmatoare, la cerere, rezultatele la evaluarile sustinute conform art. 26 alin. (4) lit. A – D, respectiv rezultatele la probele scrise prevazute la art. 26 alin. (4) lit. E care au fost promovate cu cel putin nota 5.
    (6) In decursul unui an scolar se organizeaza doua sesiuni ale examenului national de bacalaureat.
    (7) Candidatii pot sustine examenul national de bacalaureat si examenul de certificare a competentelor profesionale, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
    (8) Probele prevazute la art. 26 alin. (4) lit. A – D se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant din care provin candidatii, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general, in conditiile stabilite prin metodologia prevazuta la art. 26 alin. (7).
    (9) Probele scrise din examenul national de bacalaureat, prevazute la art. 26 alin. (4) lit. E, se sustin dupa incheierea anului scolar, in fata unei comisii numite de inspectoratul scolar, in conditii stabilite prin metodologia prevazuta la art. 26 alin. (7).
    (10) Comisia prevazuta la alin. (9) este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului dintre cadrele didactice universitare de predare, avand titlul stiintific de doctor. In situatii bine justificate, poate fi numit in functia de presedinte si un cadru didactic din invatamantul liceal, avand gradul didactic I si performante profesionale deosebite, titular in alta unitate de invatamant decat cea din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat.
    (11) Comisia prevazuta la alin. (9) este alcatuita din profesori de la alte unitati de invatamant decat cele din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat.
    (12) Numarul comisiilor prevazute la alin. (9) si numarul unitatilor de invatamant in care se desfasoara probele scrise din examenul national de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la propunerea inspectoratelor scolare.
    (13) Rezultatele examenului national de bacalaureat sunt publice.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close