Modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii

In M. Of. nr. 448 din 1 iulie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii.
Din cuprins:
    Avand in vedere ca situatia socioeconomica actuala din Romania necesita reducerea cheltuielilor bugetare, vazand si prioritatile Guvernului de reforma a administratiei publice, astfel incat sa se puna accent pe eficientizarea activitatii administrative, se impune reorganizarea institutiilor din subordinea autoritatilor centrale, pentru sporirea eficientei acestora si reducerea costurilor de personal si materiale necesare desfasurarii activitatii acestora.
    In vederea respectarii angajamentelor internationale asumate de Romania,
    intrucat domeniul de actiune specific Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, Centrului National de Management Programe si Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic – Politehnica (AMCSIT – Politehnica) este similar,
    avand in vedere atributiile Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in domeniul formarii profesionale, pentru eficientizarea actului administrativ si evitarea paralelismului institutional este necesara comasarea secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor cu Agentia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Privat.
    In temeiul art. 115 alin (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 62/1999 privind infiintarea Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 150/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 1
    (1) Se infiinteaza Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, ca urmare a comasarii prin fuziune a Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, Centrului National de Management Programe si a Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic – Politehnica (AMCSIT – Politehnica).”
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 3
    Atributiile Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii sunt:
    a) asista Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior si alte consilii din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pe baza propunerilor consiliilor;
    b) asigura conditiile materiale si financiare necesare organizarii competitiilor pentru granturi, realizeaza intregul proces operativ pentru selectarea si auditarea proiectelor si programelor propuse spre finantare de catre consilii si sprijina managementul financiar al acestora;
    c) intocmeste documentatia pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat si din alte venituri pentru finantarea invatamantului superior si a cercetarii stiintifice, dezvoltarii si inovarii, in conformitate cu deciziile consiliilor din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pe baza legislatiei in vigoare;
    d) asigura buna desfasurare a activitatii curente a consiliilor din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in relatiile cu institutiile de cercetare, dezvoltare, inovare, de invatamant superior, cu alte organizatii si institutii publice sau private;
    e) administreaza si gestioneaza resursele destinate activitatilor Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior si ale Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior si ale altor consilii desemnate din minister, in conformitate cu deciziile celor doua consilii, in conditiile legii;
    f) conduce in sistem descentralizat, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza programe si proiecte de dezvoltare institutionala si de sistem, precum si programe si proiecte de cercetare stiintifica, cu finantare nationala sau internationala, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
    g) organizeaza competitii pentru realizarea obiectivelor programelor pe care le conduce, pe baza unui calendar aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
    h) elaboreaza si/sau definitiveaza documentatia necesara pentru desfasurarea competitiilor pe programele pe care le conduce, care este supusa aprobarii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
    i) evalueaza si selecteaza proiectele in cadrul competitiilor organizate;
    j) contracteaza si finanteaza proiectele selectate, dupa aprobarea lor in prealabil de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
    k) monitorizeaza si evalueaza modul de derulare a proiectelor contractate;
    l) asigura consultanta si asistenta tehnica pentru elaborarea si conducerea de proiecte la programele interne si internationale de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si stimulare a inovarii;
    m) gestioneaza resursele financiare contractate prin programele de profil national si international pe care le conduce;
    n) pregateste si perfectioneaza resursele umane in domenii de conducere si executie a proiectelor, prin organizarea de sesiuni de pregatire si de formare continua;
    o) disemineaza la nivel national si international informatiile cu privire la programele pe care le conduce;
    p) asigura consultanta in gasirea de parteneri si formarea de parteneriate pentru proiecte la programele internationale de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de stimulare a inovarii;
    q) organizeaza manifestari tehnico-stiintifice, editare-multiplicare, publicitate, precum si alte servicii in corelare cu obiectul sau de activitate;
    r) promoveaza transferul tehnologic si inovarea in vederea sporirii competitivitatii economiei romanesti;
    s) propune si coordoneaza programe multidisciplinare si proiecte de dezvoltare in acord cu prioritatile nationale si internationale;
    s) atrage, pe baze competitive, resurse financiare din surse nationale si internationale si raspunde cererilor de piata prin contracte negociate direct cu beneficiarii;
    t) gestioneaza resursele financiare atrase prin programe de profil nationale si internationale;
    t) participa la dezvoltarea resurselor umane prin cresterea competentei profesionale, fiind implicata in procesul de pregatire si formare continua a studentilor, a doctoranzilor si a altor specialisti;
    u) disemineaza rezultatele si cunostintele de specialitate la nivel national si international;
    v) colaboreaza cu alte institutii publice sau private, interne sau internationale, inclusiv cu organizatii profesionale, in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate;
    x) administreaza drepturile de proprietate intelectuala, in conformitate cu legislatia in vigoare.”
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 4
    Organizarea, functionarea, statul de functii si conditiile de incadrare ale Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.”
    4. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 5
    (1) Numarul de posturi aprobat pentru Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii este 120, finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.”
    5. La articolul 5, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Pentru efectuarea lucrarilor de evaluare, monitorizare si audit, Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii are dreptul sa utilizeze colaboratori externi, specialisti in domeniu, in calitate de experti, remunerati in conditiile legii, la propunerea consiliilor din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.”
    6. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 6
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii se asigura din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.”
    ART. II
    Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 44, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 44
    (1) Colegiul consultativ are in componenta specialisti propusi de comunitatile stiintifice, de ministere, de operatori economici. Structura si componenta colegiului consultativ este aprobata prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.”
    2. La articolul 47, alineatele (2) si (3) se abroga.
    3. La articolul 47, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    “(4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii conducerea de programe prevazute in Planul national.”
    ART. III
    Legea nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 12
    (1) Pentru exercitarea atributiilor ce ii revin, Consiliul National pentru Formarea Profesionala a Adultilor, care se reorganizeaza sub denumirea de Consiliul National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor (CNCFPA), este ajutat de Unitatea Executiva a CNCFPA, structura care se organizeaza prin comasarea secretariatului tehnic si Agentiei Nationale pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Privat, care se desfiinteaza.
    (2) Numarul de posturi aprobat pentru Unitatea Executiva a CNCFPA este 70, iar salarizarea se face in conformitate cu dispozitiile legale pentru institutiile publice centrale.”
    2. Articolul 13 se abroga.
    3. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 14
    (1) Finantarea cheltuielilor CNCFPA se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru urmatoarele cheltuieli:
    a) cheltuieli de personal;
    b) cheltuieli de intretinere si functionare si cheltuieli de capital;
    c) indemnizatiile presedintelui si ale membrilor CNCFPA;
    d) cheltuieli de transport, diurna si cazare, in tara si in strainatate, pentru membrii CNCFPA si pentru personalul unitatii executive a acestuia.”
    4. La articolul 14, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Finantarea cheltuielilor pentru plata indemnizatiilor membrilor comisiilor de autorizare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ale specialistilor pe domenii ocupationale, folositi de aceste comisii, cheltuielile pentru functionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea personalului unitatii executive, cheltuielile materiale pentru servicii si cheltuielile de capital se efectueaza din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.”
    ART. IV
    Organizarea, functionarea si mecanismele procedurale specifice Unitatii Executive a CNCFPA se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. V
    (1) Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii se substituie in toate drepturile si obligatiile ce decurg din acte administrative, contracte, conventii, intelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri, litigii si din orice alte acte care produc efecte juridice ale institutiilor publice care se desfiinteaza.
    (2) Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se preiau pe baza de protocol de predare-preluare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si pe noile functii aferente, de la institutiile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se realizeaza in termen de maximum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de functii.
    ART. VI
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 983/1999 privind infiintarea Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic – Politehnica (AMCSIT – Politehnica), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 30 noiembrie 1999, cu modificarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 1.264/2004 privind organizarea si functionarea Centrului National de Management Programe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 776 din 25 august 2004.
    ART. VII
    (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din prevederile prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
    (2) Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa detalieze modificarile prevazute la alin. (1) in bugetele lor si in anexele la acestea si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.
    (3) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (1), finantarea cheltuielilor institutiilor publice reorganizate se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite din care au fost finantate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close