Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici

In M. Of. nr. 447 din 1 iulie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2010 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    ART. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                               SISTEMUL
    de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici

    CAPITOLUL I

    A. Norme metodologice privind intocmirea si verificarea raportarilor contabile la 30 iunie 2010 ale operatorilor economici

    1. Generalitati
    Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2010 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
    Operatorii economici pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

    2. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2010
    Operatorii economici vor intocmi si vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
    a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
    b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
    c) Date informative (cod 30).
    Operatorii economici vor completa datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea operatorului economic.
    Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    Operatorii economici completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
    Formularul “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
    Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2010, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
    Formularul “Contul de profit si pierdere” cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2010.
    Datele care se raporteaza in formularul “Contul de profit si pierdere” sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 65 se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.
    Operatorii economici inscriu in formularul “Contul de profit si pierdere”, la randul 18 “Salarii si indemnizatii”, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 30 din formularul “Date informative” (cod 30).
    In formularul “Date informative”, la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.
    La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare, care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
    Raportarile contabile la 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
    Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
    – directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
    Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata.
    Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, vor verifica si vor centraliza balantele de verificare ale acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2010.
    Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2010, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
    Programul de asistenta este pus la dispozitia operatorilor economici gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
    Operatorii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pe suport magnetic, raportarile contabile la 30 iunie 2010, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii. Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.
    Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2010 se vor completa in lei.
    Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2010 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2010, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
    – denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
    – adresa si numarul de telefon;
    – numarul de inregistrare la registrul comertului;
    – codul unic de inregistrare;
    – capitalul social.
    O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

    3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2010
    Raportarile contabile la 30 iunie 2010, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune pana cel mai tarziu la data de 13 august 2010.
    Nedepunerea raportarilor contabile listate, semnate si stampilate sau a declaratiilor mentionate mai sus, dupa caz, pentru data de 30 iunie 2010 se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.

    4. Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2010 de catre operatorii economici se efectueaza folosindu-se planul de conturi general prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close