Modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

In M. Of. nr. 451 din 2 iulie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.
Din cuprins:
    Avand in vedere ca prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, statul roman si-a asumat responsabilitatea realizarii cadastrului general in scopul inscrierii din oficiu in cartea funciara a proprietatilor imobiliare,
    tinand seama de faptul ca data inceperii efective a lucrarilor de teren pe teritoriul celor 19 unitati administrativ-teritoriale este stabilita in cursul lunii septembrie 2010, urmand ca in cel mai scurt timp posibil sa fie incepute lucrarile de teren pe o suprafata de aproximativ 1.000.000 ha la nivelul intregii tari, in zonele rurale,
    intrucat prin intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara asigura presedintia Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania (Consiliul INIS), componenta prin care Romania contribuie la realizarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Comunitatea Europeana (INSPIRE) (Directiva INSPIRE) prin dezvoltarea unui geoportal national care trebuie sa asigure prestarea serviciilor prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, prin crearea si actualizarea evidentei parcelelor de terenuri la nivel national,
    avand in vedere directiile de actiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009 – 2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafetelor agricole si forestiere, sprijinirea autoritatilor executive ale administratiei publice locale pentru intocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spatiale in vederea asigurarii suportului informational necesar adoptarii unor decizii fundamentate cu privire la limitele unitatilor administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietatii prin finalizarea cat mai rapida a procesului de retrocedare a proprietatilor, inscrierea corecta a proprietatii in cartea funciara, sub aspect tehnic si juridic, in baza realitatii din teren, clarificarea legislatiei in domeniile cadastrului si cartii funciare,
    intrucat una dintre conditionalitatile impuse prin Memorandumul de intelegere semnat intre Comunitatea Europeana si Romania la data de 23 iunie 2009 priveste simplificarea procedurilor de inregistrare a proprietatilor prin modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare,
    constatand ca proiectul de ordonanta de urgenta nu poate fi promovat prin procedura parlamentara, fie ea si de urgenta, iar angajamentele internationale asumate de statul roman nu pot fi duse la indeplinire,
    intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 1
    (1) Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este:
    a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;
    b) asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare in baza actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau stins aceste drepturi;
    c) sustinerea sistemului de impozitare si a pietei imobiliare;
    d) contributia la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si facilitarea creditului ipotecar.
    (2) Cadastrul realizeaza descrierea proprietatilor imobiliare si reprezentarea lor in planul cadastral.
    (3) Cartea funciara cuprinde descrierea proprietatilor funciare, cu aratarea drepturilor reale imobiliare.
    (4) Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se actualizeaza la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice ori din oficiu. Autoritatile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, in limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara.
    (5) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in cazul coproprietatii, care se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara.
    (6) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.
    (7) Prin parcela se intelege suprafata de teren cu o singura categorie de folosinta.”
    2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 2
    (1) Cadastrul se realizeaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafata delimitata de elemente liniare stabile in timp – sosele, ape, canale, diguri, cai ferate etc. -, care cuprinde unul sau mai multe imobile alaturate.
    (2) Prin sistemul de cadastru si carte funciara se realizeaza:
    a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
    b) identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor;
    c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate.
    (3) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, care se inscriu in cartea funciara, precum si numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de catre inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.
    (4) Extrasul de plan cadastral reprezinta sectiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului si a celor invecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum si a datei ultimei actualizari a bazei de date grafice gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.”
    3. La articolul 4, literele e) si p) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “e) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara;
    ………………………………………………………………..
    p) asigura formarea si specializarea personalului de specialitate prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, institutie fara personalitate juridica;”.
    4. La articolul 4, dupa litera p) se introduc doua noi litere, literele p^1) si p^2), cu urmatorul cuprins:
    “p^1) realizeaza si actualizeaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale. Registrul national al nomenclaturilor stradale constituie documentul unitar de evidenta in care sunt inscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor;
    p^2) realizeaza si intretine geoportalul INSPIRE al Romaniei si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunitatii Europene, indeplineste alte atributii care ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania.”
    5. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 4^1
    (1) Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.
    (2) Registrul national al nomenclaturilor stradale este administrat de Agentia Nationala.”
    6. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Informatiile inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pot fi redate si arhivate sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probanta echivalenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au fost inregistrate.”
    7. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    “(4) Administrarea bazei de date prevazute la alin. (3) se realizeaza de catre Agentia Nationala si oficiile teritoriale. Consultarea electronica a situatiei juridice a unui imobil se poate face de catre public utilizand datele de identificare ale imobilului.
    (5) Cererile electronice de inscriere si pentru obtinerea de informatii vor putea fi inregistrate si procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicarile incheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face si in format electronic, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.”
    8. La articolul 8, alineatele (15) si (16) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “(15) Se instituie Programul national de inregistrare a proprietatilor imobiliare, care se realizeaza pe baza planului multianual propus de Agentia Nationala si aprobat de Guvern. Finantarea cheltuielilor privind realizarea Programului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, si se aproba intr-un program, anexa la bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
    (16) Organele si autoritatile administratiei publice centrale, unitatile administrativ-teritoriale, precum si alte persoane fizice si juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea Programului national de inregistrare a proprietatilor imobiliare, in afara planului aprobat de Guvern, incheie protocoale de colaborare cu Agentia Nationala cu privire la caietul de sarcini, modalitatile de avizare, de verificare, de receptie si de inscriere in cartea funciara, precum si cu privire la utilizarea acestor informatii.”
    9. La articolul 8, dupa alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu urmatorul cuprins:
    “(17) Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor de lucrari de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agentia Nationala inainte de initierea procedurilor de achizitie publica. Autoritatea contractanta efectueaza receptia lucrarilor de specialitate numai dupa avizarea pentru conformitate, verificarea si receptia acestora de catre Agentia Nationala. Autoritatile contractante nu fac plati pentru lucrarile de specialitate intocmite fara respectarea celor mentionate anterior. Avizarea pentru conformitate si receptia lucrarilor de specialitate se solicita oficiului teritorial, in cazul lucrarilor care privesc teritoriul unui singur judet, sau Agentiei Nationale, in cazul lucrarilor care privesc teritoriul mai multor judete.”
    10. La titlul I “Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare”, denumirea capitolului III “Realizarea, intretinerea si avizarea lucrarilor de cadastru” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “CAPITOLUL III
    Organizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si in cartea funciara”

    11. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 9
    (1) Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea limitelor dintre imobilele invecinate, pe baza de masuratori. Lucrarile de masuratori se executa prin orice metoda grafica, numerica, fotogrammetrica sau combinate.
    (2) In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor ori taxelor pe aceste imobile.
    (3) Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea detinatorilor imobilelor si inscrierea in cartea funciara.”
    12. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 10
    (1) Inceperea lucrarilor tehnice de cadastru se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde identificarea sectoarelor cadastrale. La nivelul unitatii administrativ-teritoriale, etapele procesului de cadastru constau in:
    a) instiintarea proprietarilor sau a posesorilor privind inceperea lucrarilor;
    b) identificarea limitelor unitatii administrativ-teritoriale, delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale acestora;
    c) stabilirea sectoarelor cadastrale;
    d) identificarea amplasamentelor imobilelor in cadrul sectoarelor cadastrale;
    e) identificarea titularilor drepturilor reale si a posesorilor, precum si preluarea copiilor actelor juridice doveditoare;
    f) inregistrarea neintelegerilor intre proprietarii invecinati cu privire la hotare;
    g) receptia documentelor tehnice cadastrale de catre oficiile teritoriale;
    h) publicarea documentelor cadastrale;
    i) solutionarea contestatiilor de catre oficiul teritorial;
    j) modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale, in urma solutionarii contestatiilor, si actualizarea evidentei conform lucrarilor de inregistrare realizate dupa perioada de afisare;
    k) deschiderea noilor carti funciare;
    l) inchiderea vechilor evidente, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    m) comunicarea incheierii de inscriere, a extrasului de carte funciara pentru informare, precum si a extrasului din noul plan cadastral;
    n) arhivarea documentelor care stau la baza lucrarilor de cadastru si inscrierea in cartea funciara.
    (2) Lucrarile tehnice de cadastru se realizeaza utilizandu-se reprezentarea grafica a limitelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a limitelor intravilanelor, detinute de oficiile teritoriale. Hotarele unitatilor administrativ-teritoriale sunt delimitate si marcate de catre comisia de delimitare, stabilita in acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unitatilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de catre acestea, in conditiile legii. Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de delimitare se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Modificarea limitelor teritoriale ale unitatilor administrativ-teritoriale priveste infiintarea, reinfiintarea sau reorganizarea unitatilor administrativ-teritoriale, care se organizeaza potrivit legii.”
    13. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 11
    (1) Documentele tehnice ale cadastrului se intocmesc la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, pentru fiecare sector cadastral in parte, si evidentiaza situatia reala constatata de comisia care a desfasurat lucrarile de specialitate. Documentele tehnice sunt:
    a) planul cadastral;
    b) registrul cadastral al imobilelor cuprinse in sectorul cadastral;
    c) opisul alfabetic al proprietarilor imobilelor din sectorul cadastral.
    (2) Primarul unitatii administrativ-teritoriale in care se desfasoara lucrarile de cadastru are obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligatia acestora, respectiv:
    a) de a permite accesul specialistilor sa execute masuratorile;
    b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;
    c) de a identifica limitele imobilelor impreuna cu echipele care realizeaza lucrarile de specialitate.
    (3) Daca detinatorii imobilelor nu se prezinta, identificarea limitelor se va face in lipsa acestora. Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, furnizeaza gratuit echipelor de realizare a lucrarilor date si informatii cuprinse in:
    a) registrul agricol;
    b) registrul de rol nominal unic;
    c) nomenclatura stradala;
    d) listele cuprinzand urmatoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului si codul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;
    e) orice alte informatii si evidente care ar putea fi necesare realizarii lucrarii de specialitate.
    (4) Comisia care efectueaza lucrarile de cadastru la teren este formata din reprezentanti ai persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, un inspector de cadastru, un registrator de carte funciara din cadrul oficiului teritorial si un reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale. Componenta nominala va fi stabilita prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, la propunerea institutiilor implicate.
    (5) Reprezentantii persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru efectueaza lucrarea tehnica, care consta in identificarea si masurarea imobilelor si prelucrarea datelor obtinute.
    (6) Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifica detinatorii imobilelor si pune la dispozitie informatiile si evidentele necesare detinute de primarie.
    (7) Inspectorul de cadastru verifica lucrarile la teren executate de catre persoanele autorizate.
    (8) Registratorul de carte funciara:
    a) verifica actele juridice puse la dispozitie de detinatori;
    b) determina in vederea inscrierii drepturile de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrangerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce greveaza bunul imobil, precum si orice fapt sau raport juridic;
    c) atesta posesia exercitata asupra imobilelor.
    (9) Pentru persoanele fizice, listele prevazute la alin. (3) lit. d) se asigura de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la solicitarea primarilor.”
    14. Dupa articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 11^1, 11^2 si 11^3, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 11^1
    (1) In cazul in care proprietarul nu este identificat, dar exista posesor, inscrierea posesiei asupra imobilelor se face in baza urmatoarelor documente:
    a) declaratia autentica a celui in cauza sau, la nivelul comunelor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici, declaratia celui in cauza, cu legalizarea semnaturii facuta de catre secretarul comunei;
    b) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in registrul agricol, precum si in evidentele fiscale, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale;
    c) certificatul de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local.
    (2) Pentru imobilele ai caror proprietari sau posesori nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de cadastru se vor deschide carti funciare cu mentiunea <<proprietar neidentificat>>. In acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, in baza unei documentatii care va cuprinde:
    a) identificarea imobilului in planul cadastral, in scopul de a certifica faptul ca imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
    b) actul care atesta dreptul de proprietate;
    c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in registrul agricol, precum si in evidentele fiscale, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.
    ART. 11^2
    (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afiseaza, prin grija oficiului teritorial, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in cauza. Titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni vor solicita reinnoirea inscrierii acestora in cartile funciare, in termen de 30 de zile de la afisare. Prin sarcini se intelege ipotecile, privilegiile, somatiile, sechestrele, litigiile si orice acte juridice inscrise in registrele de inscriptiuni.
    (2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaza in termen de 30 de zile de la afisare, in scris, si sunt insotite de documente doveditoare. Oficiul teritorial solutioneaza cererile de rectificare prin incheiere de carte funciara, in termen de 30 de zile de la depunere. Pentru solutionarea cererilor de rectificare, reprezentantii persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru coopereaza cu primaria si cu oficiul teritorial.
    (3) Inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral si dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, in baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Directorul general al Agentiei Nationale poate emite instructiuni cu privire la modul de lucru in cadrul lucrarilor de cadastru.
    ART. 11^3
    (1) De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se vor inlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in actele de proprietate si planuri anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare isi pierd valabilitatea.
    (2) Cuprinsul cartilor funciare si al planului cadastral se dovedeste cu copia sau cu extrasul de carte funciara. Dovada delimitarii unui imobil fata de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.”
    15. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 12
    Registrul cadastral al imobilelor si planul cadastral stau la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unitatilor administrativ-teritoriale.”
    16. La articolul 17, alineatul (2) se abroga.
    17. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 18
    (1) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita de registratori de carte funciara, denumiti in continuare registratori, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs organizat de aceasta. Asistentii registratori efectueaza inscrierile in cartea funciara in baza dispozitiilor date de registratori, elibereaza extrasele de carte funciara si certificatele de sarcini si indeplinesc alte atributii stabilite prin reglementari specifice.”
    18. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    “(4^1) Vechimea in functia de registrator de carte funciara constituie vechime in specialitate juridica.”
    19. La articolul 18, alineatul (5) se abroga.
    20. La articolul 19 alineatul (1) litera A, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “c) planul imobilului cu vecinatatile si descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cartii funciare, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
    21. La articolul 19 alineatul (1) litera C, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, concesiune, administrare, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creanta;”.
    22. La articolul 19, alineatul (2) se abroga.
    23. La articolul 42, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Imobilul se modifica prin dezlipire, daca se desparte o parte dintr-un imobil. Dezlipirea unei parti dintr-un imobil se face, in lipsa unei conventii contrare, impreuna cu sarcinile care greveaza imobilul. Proprietarii unor imobile invecinate, in vederea unei mai bune exploatari a acestora, pot sa le alipeasca intr-un imobil, in baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, intocmite in conditiile legii. Daca imobilele sunt grevate cu sarcini reale, operatia de alipire nu se poate face decat cu acordul titularilor acestor sarcini.”
    24. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 43
    (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, daca un imobil trece dintr-o carte funciara in alta, sau reinscrieri, daca, transcriindu-se o parte din imobil intr-o alta carte funciara, restul se trece in vechea carte funciara, cu mentionarea noului numar cadastral.
    (2) Daca intregul imobil inscris in cartea funciara a fost transcris, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.”
    25. La articolul 48, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 48
    (1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
    b) identifica corect numele sau denumirea partilor si mentioneaza codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz, atribuit acestora;
    c) individualizeaza imobilul printr-un numar de carte funciara si un numar cadastral sau topografic, dupa caz;
    d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana;
    e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului;
    f) este insotit de dovada achitarii tarifului de publicitate imobiliara, cu exceptia scutirilor legale.”
    26. La articolul 48, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    “(1^1) Anumite tipuri de inscrieri in cartea funciara pot fi dispuse prin incheiere de catre asistentul-registrator, in temeiul ordinului de delegare a atributiilor de registrator, emis de catre directorul general al Agentiei Nationale.”
    27. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 49
    Daca registratorul constata ca cererea de inscriere in cartea funciara si actele depuse in justificarea acesteia nu intrunesc conditiile legale, aceasta se va respinge printr-o incheiere motivata. Despre respingerea cererii se va face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia, precum si in cartea funciara.”
    28. La articolul 50, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere, in termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza prin incheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial in raza caruia este situat imobilul.”
    29. La articolul 50, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
    “(2^1) Impotriva incheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) se poate formula plangere in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plangerea impotriva incheierii se depun la biroul teritorial si se inscriu din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare.
    (2^2) Plangerea impotriva incheierii se poate depune si direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara.”
    30. Dupa articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 50^1
    Solutionarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara, a actiunii in justificare tabulara, in rectificare, precum si prestatie tabulara se face fara citarea oficiului teritorial.”
    31. La articolul 55, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 55
    (1) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza autorizatiei de construire si a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si a unei documentatii cadastrale.”
    32. La articolul 55, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
    “(1^1) In cazul constructiilor realizate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, inscrierea se face in baza:
    a) autorizatiei de construire sau, in lipsa acesteia, a certificatului prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in registrul agricol, precum si in evidentele fiscale, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata aceasta constructie;
    b) documentatiei cadastrale.
    (1^2) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate inscrie in cartea funciara si pe stadii de executie, in baza urmatoarelor documente:
    a) autorizatiei de construire;
    b) procesului-verbal privind stadiul fizic al realizarii constructiei, avizat de reprezentantul autoritatii administratiei publice emitente a autorizatiei de construire;
    c) documentatiei cadastrale.”
    33. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 58
    (1) In regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare nr. 115/1938 si Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, cu exceptia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietatilor funciare, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile dispozitiilor prezentei legi.
    (2) In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.
    (3) In cazul inscrierii unei constructii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile inscrise in carti funciare intocmite in baza Decretului-lege nr. 115/1938 si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor de restituire a proprietatilor funciare, se va intocmi o documentatie cadastrala in vederea deschiderii unei noi carti funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.
    (4) Titlurile de proprietate emise in baza legilor de restituire a proprietatilor funciare se vor inscrie din oficiu in cartea funciara pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeteana de aplicare a legilor de restituire a proprietatilor funciare si receptionate de catre oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.”
    34. Dupa articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 58^1
    (1) Prima inregistrare a imobilelor in cadastru si cartea funciara se realizeaza la cerere, in baza actelor de proprietate si a unei documentatii cadastrale, sau din oficiu. Continutul documentatiei cadastrale se stabileste prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In cazul imobilelor proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice centrale sau locale, dupa caz, in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate.”
    35. Articolul 59 se abroga.
    36. La articolul 66, alineatul (1) se abroga.
    37. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 67
    Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective. Autoritatile publice centrale colaboreaza cu Agentia Nationala, in cadrul Programului national de inregistrare a proprietatilor imobiliare, potrivit prevederilor art. 8.”
    38. La articolul 69, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Pana la data de 31 decembrie 2014, titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcriptiuni-inscriptiuni vor solicita deschiderea cartilor funciare pentru imobilele in cauza, in conditiile prezentei legi, si reinnoirea sarcinilor, cu scutire de la plata tarifelor, sub sanctiunea inopozabilitatii.”
    ART. II
    Sub sanctiunea inopozabilitatii, pana la data de 31 decembrie 2014, vor solicita deschiderea cartilor funciare potrivit prevederilor prezentei legi, cu scutire de la plata tarifelor:
    a) titularii drepturilor reale transcrise in vechile registre de transcriptiuni-inscriptiuni;
    b) titularii drepturilor reale inscrise in cartile funciare in zonele cooperativizate, deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938, in baza unor documentatii care nu sunt intocmite in sistemul national de coordonate stereografic 1970;
    c) titularii drepturilor reale inscrise in cartile funciare deschise in baza Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii in carti de publicitate funciara si a Decretului nr. 2.142/1930.
    ART. III
    Structura si organizarea registrului national al nomenclaturilor stradale se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. IV
    De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma “cadastru general” se inlocuieste cu sintagma “cadastru”.
    ART. V
    Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close