Modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare

In M. Of. nr. 450 din 2 iulie 2010 a fost publicata OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.
Din cuprins:
    Avand in vedere necesitatea eficientizarii activitatii institutiilor publice locale si a imbunatatirii actului managerial in conditiile reducerii cheltuielilor bugetare locale,
    luand in considerare opiniile si recomandarile Fondului Monetar International, Comisiei Europene si ale Bancii Mondiale referitoare la cresterea disciplinei financiare, predictibilitatii si a transparentei executiei bugetare la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la diminuarea arieratelor inregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent si la reducerea cheltuielilor bugetare ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, este necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de intarire a disciplinei financiare, astfel incat sa se reduca deficitele dintre veniturile si angajamentele legale de cheltuieli publice locale. Arieratele bugetare inregistrate la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflecta in deficitul bugetului general consolidat, conducand la cresterea acestuia.
    In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, dupa punctul 22 se introduc doua noi puncte, punctele 22^1 si 22^2, cu urmatorul cuprins:
    “22^1. deficitul sectiunii de functionare – diferenta dintre suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de o parte, si veniturile incasate, pe de alta parte, cuprinse in sectiunea de functionare, ce poate sa apara pe parcursul executiei bugetare;
    22^2. deficitul sectiunii de dezvoltare – diferenta dintre suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de o parte, si veniturile sectiunii de dezvoltare, pe de alta parte, ce poate sa apara pe parcursul executiei bugetare;”.
    2. La articolul 2, punctele 26, 50 si 51 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “26. echilibrul bugetar – egalitatea dintre veniturile bugetare programate si cheltuielile bugetare de efectuat in cadrul unui exercitiu bugetar. In cazul in care veniturile programate ale sectiunii de dezvoltare sunt mai mici decat cheltuielile bugetare prevazute ale acesteia, echilibrul bugetar se poate asigura utilizand ca sursa de finantare excedentul anilor precedenti;
   …………………………………………………………………
    50. sectiune de functionare – partea de baza, obligatorie, a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), cu exceptia bugetelor fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor imprumuturilor externe si interne, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective. Veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare sunt prevazute la alin. (2) si (3);
    51. sectiune de dezvoltare – partea complementara a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), cu exceptia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel national, regional, judetean, zonal sau local, dupa caz. Veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt prevazute la alin. (4) si (5);”.
    3. La articolul 2, dupa punctul 28 se introduc doua noi puncte, punctele 28^1 si 28^2, cu urmatorul cuprins:
    “28^1. excedentul sectiunii de functionare – diferenta dintre veniturile incasate, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, cuprinse in sectiunea de functionare, ce poate sa apara pe parcursul executiei bugetare;
    28^2. excedentul sectiunii de dezvoltare – diferenta dintre veniturile sectiunii de dezvoltare, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, cuprinse in sectiunea de dezvoltare, ce poate sa apara pe parcursul executiei bugetare;”.
    4. La articolul 2, punctul 34 se abroga.
    5. La articolul 2, dupa punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 44^1, cu urmatorul cuprins:
    “44^1. plati restante – sume datorate si neachitate care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative sau de contract/factura;”.
    6. La articolul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2) – (6), cu urmatorul cuprins:
    “(2) Veniturile sectiunii de functionare, prevazuta la alin. (1) pct. 50, sunt urmatoarele:
    a) venituri proprii, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri;
    b) venituri proprii ale institutiilor publice locale finantate integral sau partial din venituri proprii;
    c) subventii pentru finantarea cheltuielilor curente;
    d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente;
    e) venituri din imprumuturi acordate institutiilor si serviciilor publice locale sau activitatilor finantate integral din venituri proprii;
    f) varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, care se reflecta cu valoare negativa.
    (3) Cheltuielile sectiunii de functionare, prevazuta la alin. (1) pct. 50, sunt urmatoarele:
    a) cheltuieli de personal;
    b) bunuri si servicii;
    c) dobanzi;
    d) subventii;
    e) transferuri curente intre unitatile administratiei publice;
    f) alte transferuri pentru cheltuieli curente;
    g) asistenta sociala;
    h) rambursari de credite;
    i) alte cheltuieli;
    j) imprumuturi pentru institutii si servicii publice locale sau activitati finantate integral din venituri proprii.
    (4) Veniturile sectiunii de dezvoltare, prevazuta la alin. (1) pct. 51, sunt urmatoarele:
    a) varsaminte din sectiunea de functionare;
    b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri;
    c) subventii pentru cheltuieli de capital;
    d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor de capital;
    e) sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari.
    (5) Cheltuielile sectiunii de dezvoltare, prevazuta la alin. (1) pct. 51, sunt urmatoarele:
    a) cheltuieli de capital;
    b) proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile de postaderare;
    c) transferuri pentru cheltuieli de capital;
    d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital.
    (6) In cazul bugetelor imprumuturilor externe si interne, tragerile autorizate din finantarile rambursabile contractate reprezinta sursa de finantare a cheltuielilor acestora.”
    7. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 3
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), cumulate la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, alcatuiesc bugetul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale care, dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public, in anul respectiv, in unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala si starea de echilibru sau dezechilibru.”
    8. La articolul 5 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
    “e) sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari.”
    9. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazeaza pe constatarea, evaluarea si inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice, in scopul evaluarii corecte a veniturilor. Donatiile si sponsorizarile se cuprind, prin rectificare bugetara locala, in bugetul de venituri si cheltuieli numai dupa incasarea lor.”
    10. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “Principiul echilibrului
    ART. 13
    Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenti.”
    11. La articolul 14, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) – (8), cu urmatorul cuprins:
    “(6) La elaborarea bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), ordonatorii de credite si autoritatile deliberative au obligatia sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului anterior celui pentru care se intocmeste bugetul.
    (7) In situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) in ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii se stabileste potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, dupa consultarea prealabila a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale.
    (8) Ordonatorii de credite au obligatia ca in executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) sa asigure achitarea platilor restante prevazute la alin. (6). Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior.”
    12. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) – (1^3), cu urmatorul cuprins:
    “(1^1) Institutiile publice locale, inclusiv cele prevazute la art. 54 alin. (7), precum si cele care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru asigurarea integrala a cheltuielilor sectiunii de functionare coopereaza pentru organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite prin lege autoritatilor administratiei publice locale, cu precadere in domeniile ce privesc activitatile de control, audit, inspectie, pe principii de eficienta, eficacitate si economicitate, la nivelul structurilor judetene cu personalitate juridica ale structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publica sau prin asociatii de dezvoltare intercomunitara infiintate potrivit legii.
    (1^2) Activitatile prevazute la alin. (1^1) se organizeaza si se exercita in baza hotararilor consiliilor locale interesate prin care se aproba acordurile de cooperare, care cuprind:
    a) partile semnatare;
    b) obiectul acordului de cooperare;
    c) drepturile si obligatiile partilor in organizarea si exercitarea activitatii respective, inclusiv cele financiare;
    d) atributiile exercitate;
    e) durata si desfiintarea acordului de cooperare;
    f) alte clauze;
    g) dispozitii finale.
    (1^3) Prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice se stabileste modelul-cadru al acordului de cooperare.”
    13. La articolul 25, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare si politica fiscal-bugetara, precum si cadrul de cheltuieli pe termen mediu;”.
    14. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    “(2^1) Bugetele structurate potrivit alin. (2) se aproba si pe sectiunile prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 50 si 51.”
    15. La articolul 26, alineatele (7) – (9) se abroga.
    16. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “Regimul sumelor rezultate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
    ART. 29
    Sumele rezultate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale si se cuprind in sectiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea lor.”
    17. La articolul 30, alineatul (7) se abroga.
    18. La articolul 32, alineatele (1) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “ART. 32
    (1) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de:
    a) 44% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de impozit pe venit;
    b) 12% la bugetul local al judetului;
    c) 21% intr-un cont distinct, deschis pe seama directiei generale a finantelor publice judetene la trezoreria municipiului resedinta de judet, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, precum si a bugetului local al judetului.
    (2) In executie, cota de 21% se aloca de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, in termenul prevazut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, precum si a bugetului local al judetului, proportional cu sumele repartizate si aprobate in acest scop in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) – (5).
    (3) Cota de 77% din impozitul pe venit pentru municipiul Bucuresti se repartizeaza, in termenul prevazut la alin. (1), astfel:
    a) 22,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
    b) 44,5% la bugetul local al municipiului Bucuresti;
    c) 10% intr-un cont distinct, deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum si a bugetului local al municipiului Bucuresti.
    (4) In executie, cota de 10% se aloca de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in termenul prevazut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum si a bugetului local al municipiului Bucuresti, proportional cu sumele repartizate si aprobate in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6).”
    19. La articolul 33, alineatele (7^1), (7^2) si (8) se abroga.
    20. La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Din bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia ori din alte bugete se pot aloca, pe baza de contract de finantare, resurse financiare catre bugetele locale pentru finantarea integrala sau partiala a unor proiecte de dezvoltare sau sociale de interes national, judetean ori local. Stabilirea proiectelor si a unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare se face pe baza criteriilor propuse de fiecare ordonator principal de credite al bugetului de stat si aprobate prin hotarare a Guvernului. Contractul de finantare cuprinde, in mod obligatoriu, prevederi referitoare cel putin la urmatoarele elemente:
    a) obiectul contractului;
    b) valoarea totala a proiectului;
    c) durata contractului;
    d) contributia din bugetul de stat, respectiv din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), pentru implementarea proiectului;
    e) esalonarea multianuala a implementarii si a alocarilor din bugetul de stat, precum si din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), dupa caz, pe ani bugetari, pana la finalizarea proiectului, inclusiv punerea in functiune a obiectivelor, dupa caz, in maximum 3 ani de la semnarea contractului;
    f) cheltuielile eligibile aferente contributiei din bugetul de stat;
    g) clauze de modificare sau reziliere a contractului de finantare;
    h) clauze privind raspunderea in solidar, ca urmare a prejudiciilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale, din motive imputabile partilor.”
    21. La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    “(3) Sumele aferente finantarii integrale sau partiale a unor proiecte de dezvoltare, prevazute la alin. (2), se repartizeaza pe unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin hotarare a Guvernului sau ordin al ministrului, dupa caz, si se comunica acestora, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat.”
    22. La articolul 39, alineatele (2) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii, repartizeaza pe unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, in termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si transferurile prevazute la art. 34 alin. (1), in vederea definitivarii proiectelor bugetelor locale de catre ordonatorii principali de credite. In acelasi termen, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, comunica unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor acestora, dupa caz, si o estimare a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit.
    ………………………………………………………………..
    (8) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa transmita directiilor generale ale finantelor publice bugetele locale, in conditiile prezentei legi, in termen de 5 zile de la aprobarea acestora.”
    23. La articolul 39, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (9) si (10), cu urmatorul cuprins:
    “(9) Directiile generale ale finantelor publice, in termen de 10 zile de la primirea bugetelor locale aprobate, intocmesc si transmit Ministerului Finantelor Publice, inclusiv in format electronic, bugetele pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, grupate in cadrul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti si pe judet, pe structura clasificatiei bugetare.
    (10) Directiile generale ale finantelor publice, in termenul prevazut la alin. (9), transmit Ministerului Administratiei si Internelor, in format electronic, bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), pe judet, respectiv pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, pe structura clasificatiei bugetare.”
    24. La articolul 41 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    “(2) Pot fi cuprinse in programul de investitii publice numai acele obiective de investitii pentru care sunt asigurate integral surse de finantare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38.”
    25. La articolul 49, dupa alineatul (7) se introduc opt noi alineate, alineatele (8) – (15), cu urmatorul cuprins:
    “(8) Autoritatile administratiei publice locale pot sa prevada si sa aprobe varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare numai daca au asigurate integral venituri programate necesare acoperirii cheltuielilor sectiunii de functionare.
    (9) Pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile sectiunilor de functionare ale bugetelor respective.
    (10) In situatia in care sectiunea de functionare inregistreaza deficit in cursul anului, ordonatorul principal de credite propune autoritatii deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentand varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare, cu conditia ca sumele respective sa nu faca obiectul unor angajamente legale.
    (11) In situatia in care, in executie, se constata ca sumele reprezentand varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare sunt mai mari decat sumele aprobate prin rectificarea bugetara locala, prevazuta la alin. (10), sumele transferate in plus se restituie de la sectiunea de dezvoltare la sectiunea de functionare prin ordin de plata.
    (12) In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului:
    a) sa nu inregistreze plati restante;
    b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.
    (13) In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:
    a) sa nu inregistreze plati restante;
    b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante sa fie mai mare decat zero.
    (14) La sfarsitul anului, bugetul general consolidat al unitatii administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunii acesteia, dupa caz, trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie: suma veniturilor incasate, a tragerilor din imprumuturile contractate si a sumelor utilizate din excedentele bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), pe de o parte, sa fie mai mare decat suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte.
    (15) Curtea de Conturi, potrivit prevederilor art. 21 si 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, efectueaza audit la unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru verificarea respectarii prevederilor alin. (8), (9), (12) – (14).”
    26. La articolul 57, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    “(2^1) Ministerul Finantelor Publice comunica trimestrial si anual unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire la executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2). Indicatorii se stabilesc prin metodologia aprobata prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, dupa consultarea prealabila a structurilor asociative ale autoritatilor administrativ-teritoriale.”
    27. La articolul 58, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 58
    (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:
    a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
    b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a);
    c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.”
    28. La articolul 58, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) – (1^3), cu urmatorul cuprins:
    “(1^1) Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale, necesare sustinerii implementarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost acordate, in cadrul sectiunii de dezvoltare, pana la finalizarea proiectelor respective.
    (1^2) Prefinantarea acordata beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, in cadrul sectiunii de dezvoltare.
    (1^3) Avansul acordat promotorilor de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ramas neutilizat la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, in cadrul sectiunii de dezvoltare.”
    29. La articolul 58, alineatele (2) – (4) se abroga.
    30. La articolul 61, alineatul (1^1) se abroga.
    31. La articolul 61, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    “(6) Cheltuielile finantate din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflecta in bugetul imprumuturilor externe sau interne al acestora numai dupa aprobarea contractarii imprumuturilor, prin rectificare bugetara locala, in conditiile legi, in limita tragerilor anuale autorizate aferente imprumuturilor.”
    32. La articolul 63, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(4) Unitatilor/Subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la imprumuturi sau la garantarea oricarui fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv, depasesc limita de 30% din media aritmetica a veniturilor proprii, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului in care se solicita autorizarea finantarii rambursabile care urmeaza sa fie contractata si/sau garantata. Calcularea incadrarii in limita se realizeaza dupa cum urmeaza:
    Suma = (Cc + Cn) trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 30% din:

    (Vp_(t-3) – Vc_(t-3)) + (Vp_(t-2) – Vc_(t-2))+ (Vp_(t-1) – Vc_(t-1))
    ____________________________________________________________________,
                                    3

    unde:
    Cc – (Rata credit + dobanda + comisioane)_(credite contractate);
    Cn – (Rata credit + dobanda + comisioane)_(credit nou);
    Vp_(t-3) – veniturile proprii realizate in cel de-al 3-lea an anterior celui in care se solicita contractarea/garantarea;
    Vp_(t-2) – veniturile proprii realizate in cel de-al 2-lea an anterior celui in care se solicita contractarea/garantarea;
    Vp_(t-1) – veniturile proprii realizate in anul anterior celui in care se solicita contractarea/garantarea;
    Vc_(t-3) – veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, in cel de-al 3-lea an anterior celui in care se solicita contractarea/garantarea;
    Vc_(t-2) – veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, in cel de-al 2-lea an anterior celui in care se solicita contractarea/garantarea;
    Vc_(t-1) – veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, in anul anterior celui in care se solicita contractarea/garantarea.”

    33. La articolul 63, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
    “(4^1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care au inregistrat plati restante la data de 31 decembrie a anului anterior, neachitate pana la data solicitarii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, sau care au inregistrat deficit al sectiunii de functionare la sfarsitul anului anterior solicitarii nu au dreptul la contractarea sau garantarea de imprumuturi.
    (4^2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4^1) unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se afla in procedura de criza financiara sau insolventa si care solicita imprumuturi sau garantii pentru refinantarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau insolventei, dupa caz.”
    34. La articolul 63, alineatul (5^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(5^1) Imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare de la Uniunea Europeana sunt exceptate de la prevederile alin. (4) si (4^1).”
    35. La articolul 63, dupa alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10) – (12), cu urmatorul cuprins:
    “(10) Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an, se aproba, prin hotarare a Guvernului, limitele anuale pentru finantarile rambursabile care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale si pentru tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate, pe o perioada de 3 ani urmatori anului in care se aproba.
    (11) La stabilirea limitelor prevazute la alin. (10) nu se includ finantarile rambursabile pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, inclusiv cele cuprinse in Planul Elen de Reconstructie si Dezvoltare Economica a Balcanilor – HiPERB, si tragerile din aceste finantari rambursabile, contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.
    (12) Comisia de autorizare a imprumuturilor locale autorizeaza finantarile rambursabile care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum si tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate, in limita carora se pot efectua plati, cu incadrarea in limitele anuale prevazute la alin. (10).”
    36. La articolul 65, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 65
    (1) In situatia in care, pe parcursul executiei, apar goluri temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin imprumuturi acordate de Ministerul Finantelor Publice din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, numai dupa utilizarea excedentului din anii precedenti.”
    37. Dupa articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu urmatorul cuprins:
    “Exceptii
    ART. 75^1
    Prevederile art. 14 alin. (6) – (8) si ale art. 49 alin. (6) – (13) nu se aplica unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care intra in procedura de criza financiara, respectiv de insolventa, potrivit legii speciale prevazute la art. 85.”
    38. Dupa articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 76^1, cu urmatorul continut:
    “Proceduri de publicitate a bugetelor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
    ART. 76^1
    (1) Ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice locale au obligatia publicarii pe paginile de internet ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a urmatoarelor documente si informatii:
    a) proiectele bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) supuse consultarii publice, inclusiv anexele acestora, in maximum doua zile lucratoare de la supunerea spre consultare publica;
    b) comunicarile prevazute la art. 57 alin. (2^1), in maximum 5 zile lucratoare de la primire;
    c) bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, in maximum 5 zile lucratoare de la aprobare;
    d) situatiile financiare asupra executiei bugetare trimestriale si anuale aferente bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), inclusiv platile restante, in maximum 5 zile lucratoare de la depunerea la directiile generale ale finantelor publice;
    e) bugetul general consolidat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, intocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, in maximum 5 zile lucratoare de la prezentarea in consiliul local;
    f) registrul datoriei publice locale, precum si registrul garantiilor locale, actualizate anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an;
    g) programul de investitii publice al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in maximum 5 zile lucratoare de la aprobare.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) se transmit in format electronic in termen de 5 zile lucratoare de la termenele prevazute la alin. (1) Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea publicarii pe pagina de internet a acestuia.
    (3) Se considera indeplinita obligatia prevazuta la alin. (2) numai dupa obtinerea numarului de inregistrare generat automat de programul informatic dupa incarcarea informatiilor.
    (4) Unitatile administrativ-teritoriale care pana la data de 31 decembrie 2010 nu au pagini de internet publica documentele si informatiile prevazute la alin. (1), in termenele respective, la avizierul aflat la sediul acestora, fara a fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (2) si (3).
    (5) Unitatile administrativ-teritoriale care se incadreaza in prevederile alin. (4) au obligatia ca pana la data de 31 decembrie 2010 sa realizeze si sa operationalizeze pagini de internet proprii.”
    39. La articolul 78 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “b) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) – (4), art. 14 alin. (6), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (1) – (4), art. 33 alin. (3) – (6), art. 39 alin. (2), art. 49 alin. (3) – (5) si (7) art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2) – (6) si (9), art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 70 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (3), art. 74 alin. (4), (6) si (13), art. 75 alin. (19) si ale art. 76^1;”.
    40. La articolul 78 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “d) nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (8), art. 49 alin. (8), (9), (12) – (14), art. 61 alin. (3).”
    41. La articolul 78 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
    “e) nerespectarea dispozitiilor art. 62 alin. (9) si (10).”
    42. La articolul 78, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
    “(2^2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. e) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 40.000 lei.”
    43. Articolul 83 se abroga.
    ART. II
    Sumele veniturilor cu destinatie speciala, prevazute la art. 83 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, ramase neutilizate in conturile unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la data de 10 decembrie 2010 se cuprind in bugetele locale.
    ART. III
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege, la stabilirea numarului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului judetean, precum si din institutiile publice locale infiintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative, autoritatile administratiei publice locale se incadreaza in numarul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) nu se aplica si capitolelor bugetare “Invatamant” si “Asigurari si asistenta sociala”, finantate din bugetele locale, precum si capitolului bugetar “Sanatate”, indiferent de sursa de finantare.
    (3) Se interzice salarizarea/raportarea din/in capitolele bugetare prevazute la alin. (2) a personalului care realizeaza atributii si activitati specifice celorlalte capitole bugetare, respectiv institutii publice locale.
    (4) In baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 se stabileste nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, care se repartizeaza pe unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, tinand cont de prevederile anexei.
    (5) Pentru reducerea cheltuielilor de personal si incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) si (2), respectiv in nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit potrivit alin. (4), ordonatorii de credite ai bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pot reduce numarul de posturi finantate si, respectiv, pot disponibiliza, in conditiile legii, personalul aferent.
    (6) Stabilirea functiilor in limita numarului maxim de posturi, determinat potrivit prevederilor alin. (1) si (2), se realizeaza prin derogare de la urmatoarele prevederi:
    a) anexele nr. 1 si 2b) la Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile continuarii functionarii serviciului public respectiv;
    b) art. 5 si 7 din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) art. 17 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a autoritatii teritoriale de ordine publica, prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 787/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002, in conditiile continuarii functionarii serviciului public respectiv;
    d) art. 30 alin. (1) din Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, cu modificarile ulterioare;
    e) art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007;
    f) art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2007, cu modificarile ulterioare.
    (7) Autoritatile administratiei publice locale si persoanele din institutiile publice locale care indeplinesc atributiile de angajare, lichidare, ordonantare si plata a drepturilor salariale raspund disciplinar, administrativ, contraventional, civil, patrimonial sau penal, dupa caz, de nerespectarea prevederilor alin. (1) – (3) si (5).
    (8) In termen de 20 de zile de la publicarea ordinului comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, prevazut la alin. (11), in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prefectul comunica numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) si (2), pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala. Comunicarile se transmit, in format electronic, si Ministerului Administratiei si Internelor, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si directiilor generale judetene ale finantelor publice, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (9) In situatia nerespectarii incadrarii in numarul maxim de posturi, determinat potrivit alin. (1) si (2), respectiv neincadrarii in cheltuielile de personal potrivit alin. (4), directiile generale ale finantelor publice suspenda alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, repartizate potrivit art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data la care autoritatile administratiei publice locale fac dovada incadrarii in prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (10) Institutiile prefectului si directiile generale ale finantelor publice monitorizeaza incadrarea in numarul de posturi si in nivelul cheltuielilor de personal prevazute la alin. (1) – (7) si raporteaza trimestrial Ministerului Finantelor Publice situatii referitoare la modul de respectare a prevederilor legii de catre institutiile publice locale. In termen de 3 zile de la primirea situatiilor, Ministerul Finantelor Publice le comunica, in format electronic, Ministerului Administratiei si Internelor.
    (11) Anual, prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, se revizuieste media numarului de locuitori prevazuta in tabelul 2 din anexa.
    ART. IV
    (1) Nerespectarea prevederilor art. III alin. (1), (3) si (7) constituie contraventie.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 40.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre persoane imputernicite in acest scop de Curtea de Conturi, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.
    (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.
    ART. V
    Pentru anul 2010, comunicarile prefectilor prevazute la art. III alin. (8) se transmit in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, potrivit prevederilor din tabelul 2 din anexa.
    ART. VI
    In termen de 40 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritatile deliberative, la propunerea autoritatii executive, au obligatia sa aprobe modificarile organigramelor si sa reflecte in bugetele de venituri si cheltuieli prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. III alin. (1) – (3).
    ART. VII
    Guvernul aloca sume din fondul de rezerva aflat la dispozitia sa, potrivit art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, numai unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care indeplinesc urmatoarea conditie:

    Platile restante_(t-1) < Platile restante_(t-2),

    unde:
    Platile restante_(t-1) – plati restante la sfarsitul anului anterior celui in care se solicita alocarea de sume din fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului
    Platile restante_(t-2) – plati restante la sfarsitul anului anteanterior celui in care se solicita alocarea de sume din fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului.

    ART. VIII
    Ordonatorii de credite care gestioneaza programe nationale prin intermediul carora se finanteaza proiecte de dezvoltare sau sociale, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, iau, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele masuri:
    a) analizeaza oportunitatea finantarii din bugetul de stat a proiectelor aprobate inaintea intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pentru care nu exista angajamente legale incheiate si nici obligatii de plata;
    b) incheie contracte de finantare, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, pentru proiectele in curs de implementare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in limitele creditelor bugetare aprobate;
    c) ulterior aprobarii cadrului de cheltuieli pe termen mediu, incheie acte aditionale la contractele de finantare prevazute la lit. b), in vederea finantarii cu prioritate a proiectelor de investitii respective, astfel incat acestea sa fie finalizate pana cel tarziu la sfarsitul anului 2013.
    ART. IX
    (1) In cazul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde certificatul de inregistrare fiscala are mentionat ca titular “PRIMARIA …”, “CONSILIUL LOCAL …” sau “CONSILIUL JUDETEAN …”, dupa caz, prin grija autoritatii executive, se solicita la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, schimbarea certificatului de inregistrare fiscala si inscrierea in acesta, dupa cum urmeaza: “COMUNA …”, “ORASUL …”, “MUNICIPIUL …”, “SECTORUL … AL MUNICIPIULUI BUCURESTI” sau, dupa caz, “JUDETUL …”. In locul marcat prin puncte se inscrie denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) se procedeaza si la schimbarea in mod corespunzator a denumirii titularilor conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica, precum si la unitatile bancare.
    ART. X
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia urmatoarelor prevederi:
    a) art. I pct. 41 si 42 si art. IV, care intra in vigoare in termen de 30 de zile, calculate de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
    b) art. I pct. 1 – 8, 11, 13 – 15, 17 – 21, 25 – 40 si 43, care intra in vigoare la 1 ianuarie 2011.
    ART. XI
    Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close