Intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991

In M. Of. nr. 461 din  6 iulie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991.
Din cuprins:
    ART. 1
    (1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, persoanele prevazute la art. 1 din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.
    (2) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in cazurile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
    (3) Sucursalele cu sediul in Romania care apartin unei persoane juridice straine, respectiv filialele unei societati-mama straine sau filialele filialelor unei societati-mama straine, care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entitati.
    ART. 2
    Entitatile care fac obiectul prezentului ordin au urmatoarele obligatii:
    a) sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale in conditiile prevazute de prezentul ordin;
    b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale. In acest scop, entitatea trebuie sa faca dovada ca este sucursala a unei persoane juridice straine, respectiv filiala a unei societati-mama straine sau filiala a unei filiale a unei societati-mama straine, care are exercitiul financiar diferit de anul calendaristic.
    ART. 3
    (1) Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii (denumite in continuare criterii de marime):
    – total active: 3.650.000 euro;
    – cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
    – numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50 intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
    – bilant;
    – cont de profit si pierdere;
    – situatia modificarilor capitalului propriu;
    – situatia fluxurilor de numerar;
    – notele explicative la situatiile financiare anuale.
    (2) Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
    – bilant prescurtat;
    – cont de profit si pierdere;
    – note explicative la situatiile financiare anuale simplificate. Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.
    (3) Structura formularelor de bilant, respectiv bilant prescurtat si cont de profit si pierdere, este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (4) Entitatile care au intocmit situatii financiare anuale simplificate intocmesc situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1). Entitatile care au intocmit situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate numai daca in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1).
    (5) In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar situatii financiare anuale simplificate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.
    (6) Pentru intocmirea situatiei modificarilor capitalului propriu, a situatiei fluxurilor de numerar si a notelor explicative la situatiile financiare anuale sunt avute in vedere prevederile reglementarilor contabile aplicabile.
    ART. 4
    (1) Potrivit Legii nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii entitatii pentru intocmirea situatiilor financiare anuale potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Informatiile cuprinse in aceasta declaratie sunt cele prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata.
    (2) Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
    ART. 5
    (1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand: numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.
    (2) Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata.
    ART. 6
    (1) Situatiile financiare anuale sunt intocmite conform reglementarilor contabile aplicabile, pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice.
    (2) Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.
    (3) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
    ART. 7
    (1) In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au urmatoarele obligatii pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic:
    a) sa intocmeasca, sa aprobe si sa depuna la oficiile registrului comertului, potrivit legii, situatii financiare anuale intocmite la data stabilita in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata;
    b) sa asigure comparabilitatea informatiilor referitoare la solduri, rulaje si alte informatii cuprinse in situatiile financiare anuale intocmite pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata. In acest scop, informatiile respective trebuie sa acopere intotdeauna o perioada de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu exceptia entitatilor infiintate in cursul exercitiului financiar. De asemenea, la intocmirea bilantului, respectiv a bilantului prescurtat, pe langa sumele corespunzatoare celor doua perioade consecutive se vor inscrie si soldurile la data de 1 ianuarie a exercitiului financiar precedent celui la care se refera situatiile financiare anuale, potrivit structurii formularului de bilant, respectiv bilant prescurtat, prevazut in anexa.
    (2) Pentru situatiile financiare intocmite incepand cu al doilea exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, entitatile care fac obiectul prezentului ordin vor respecta formatul prevazut pentru acestea in reglementarile contabile aplicabile.
    ART. 8
    Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, conform prevederilor legale.
    ART. 9
    Formatul electronic al situatiilor financiare anuale pentru entitatile care au optat pentru exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea Programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, aplicabil entitatilor prevazute in prezentul ordin. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de Programul de asistenta aplicabil pentru intocmirea raportarilor anuale la 31 decembrie 2009 de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
    ART. 10
    Raspunderea pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.
    ART. 11
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close