Norma CSSPP nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrarii fondurilor de pensii facultative si organizarea activelor si pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

In M. Of. nr. 471 din 8 iulie 2010 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010 pentru aprobarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrarii fondurilor de pensii facultative si organizarea activelor si pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrarii fondurilor de pensii facultative si organizarea activelor si pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 3
    Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

    ANEXA 1

                              NORMA Nr. 8/2010
privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrarii fondurilor de pensii facultative si organizarea activelor si pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

    In temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,
    avand in vedere prevederile art. 11 alin. (2), art. 57 alin. (2) – (4), art. 78 alin. (1) si ale art. 84 lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 alin. (1), art. 14 si art. 15 alin. (2) – (4), ale art. 30 alin. (2) si ale art. 41 lit. a) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta norma reglementeaza procedura de autorizare a administratorilor de fonduri de pensii private, procedura de obtinere a autorizatiei de preluare a administrarii unui fond de pensii facultative, etapele si documentele aferente operatiunii de preluare a administrarii unui fond de pensii facultative, precum si organizarea si evidenta separata a activelor si pasivelor la nivelul societatilor de administrare a fondurilor de pensii private.
    ART. 2
    Un administrator de fonduri de pensii private poate prelua administrarea unuia sau mai multor fonduri de pensii facultative, cu respectarea prevederilor prezentei norme.
    ART. 3
    (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) administrator de fonduri de pensii private – societate de pensii autorizata de Comisie atat ca administrator al unui fond de pensii administrat privat, cat si ca administrator de fonduri de pensii facultative;
    b) administrator ofertant – administratorul de fonduri de pensii private si/sau administratorul de fonduri de pensii facultative care elaboreaza oferta de preluare a administrarii unui fond de pensii facultative;
    c) administrator acceptant – administratorul de fonduri de pensii private si/sau administratorul de fonduri de pensii facultative care accepta oferta de preluare a administrarii fondului/fondurilor de pensii facultative din partea administratorului ofertant;
    d) notificare publica – document elaborat de administratorii de fonduri de pensii private implicati in preluare prin care se aduc la cunostinta participantilor fondului de pensii facultative a carui administrare urmeaza a fi preluata informatiile cu privire la conditiile de derulare a procesului de preluare a administrarii, la modalitatile si termenele de obtinere a acordului participantilor asupra ofertei de preluare sau de solicitare a transferului la un alt fond de pensii facultative, dupa caz;
    e) oferta de preluare – oferta elaborata si transmisa de catre administratorul ofertant unui administrator de fonduri de pensii facultative pentru preluarea administrarii unui fond/unor fonduri de pensii facultative, dupa caz;
    f) preluarea administrarii unui fond de pensii facultative – transferul activitatii de administrare a unui fond de pensii facultative de la un administrator la altul, avand ca efect schimbarea administratorului.

    CAPITOLUL II
    Autorizarea unei societati de pensii ca societate de administrare a fondurilor de pensii private

    ART. 4
    O societate de pensii poate administra atat un fond de pensii administrat privat, cat si unul sau mai multe fonduri de pensii facultative.
    ART. 5
    Pentru a administra atat un fond de pensii administrat privat, cat si fonduri de pensii facultative, o societate de pensii trebuie sa obtina decizia de autorizare de administrare atat in baza Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in baza Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 6
    Pentru a obtine decizia de autorizare de administrare atat in baza Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in baza Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, o societate de pensii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie constituita in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) sa respecte cumulativ atat prevederile Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si ale Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile normelor emise de Comisie in aplicarea acestora;
    c) sa depuna la Comisie, pentru fiecare cerere de autorizare, in mod separat, toate documentele necesare prevazute atat in Legea nr. 204/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si de Legea nr. 411/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in normele emise de Comisie in aplicarea acestora;
    d) sa detina un capital social minim, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 5,5 milioane euro, calculat astfel: 1,5 milioane euro la cursul Bancii Nationale a Romaniei la data varsarii capitalului social aferent autorizarii pentru administrarea de fonduri de pensii facultative si 4 milioane euro la cursul Bancii Nationale a Romaniei la data varsarii capitalului social aferent autorizarii pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat;
    e) sa depuna la Comisie dovada platii taxei de autorizare de administrare a unui fond de pensii facultative;
    f) sa depuna la Comisie orice alte documente solicitate.
    ART. 7
    Societatile de pensii care detin autorizatie de administrare in baza Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care solicita obtinerea autorizarii administrarii de fonduri de pensii facultative in baza Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, nu mai depun la Comisie documentele care sunt identice, nu au suferit modificari sau nu au expirat in raport cu documentele depuse pentru obtinerea deciziei de autorizare de administrare in baza Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 8
    In situatiile prevazute la art. 7, solicitantul depune la Comisie o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal, care sa confirme faptul ca informatiile continute in documentele depuse pentru obtinerea deciziei de autorizare de administrare a unui fond de pensii administrat privat nu au suferit modificari si sunt in conformitate cu prevederile legale in vigoare la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare a fondurilor de pensii facultative.
    ART. 9
    (1) Societatile de pensii care la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare a fondurilor de pensii private au un capital social care depaseste nivelul minim prevazut la art. 6 lit. d) pentru desfasurarea celor doua activitati nu sunt obligate sa procedeze la o majorare a capitalului social, cu conditia alocarii capitalul social pentru fiecare activitate in parte.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), societatile de pensii anexeaza suplimentar o analiza financiara, semnata de reprezentantul legal al societatii, care sa demonstreze ca alocarea de capital pentru desfasurarea activitatii pentru care solicita autorizarea nu afecteaza capacitatea companiei de a desfasura activitatea de administrare pentru care a fost autorizata initial.

    CAPITOLUL III
    Preluarea administrarii unui fond de pensii facultative de catre o societate de administrare a fondurilor de pensii private

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    ART. 10
    Pentru fiecare fond de pensii facultative a carui administrare urmeaza a fi preluata, administratorul de fonduri de pensii private trebuie sa respecte prevederile prezentei norme, ale Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, precum si ale normelor emise in aplicarea acestora.
    ART. 11
    (1) Procesul de autorizare de catre Comisie a operatiunii de preluare a administrarii unui fond de pensii facultative cuprinde doua etape:
    a) obtinerea deciziei de autorizare prealabila a preluarii administrarii fondului de pensii facultative, emisa in baza cererii si a documentelor depuse de administratorii implicati in preluare;
    b) obtinerea deciziei de autorizare definitiva a preluarii administrarii fondului de pensii facultative, emisa in baza cererii si a documentelor depuse de administratorii implicati in preluare dupa finalizarea tuturor operatiunilor cu privire la preluarea administrarii fondului de pensii facultative.
    (2) Obtinerea deciziei de autorizare prealabila a preluarii nu garanteaza si obtinerea deciziei de autorizare definitiva a acesteia.
    (3) In cazul in care nu se obtine decizia de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative, autorizarea prealabila de preluare isi pierde valabilitatea.

    SECTIUNEA a 2-a
    Autorizarea prealabila de preluare a administrarii unui fond de pensii facultative

    ART. 12
    In cazul in care, prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, un administrator de fonduri de pensii private decide preluarea administrarii unui fond de pensii facultative, acesta formuleaza o oferta de preluare pe care o supune atentiei administratorului fondului de pensii facultative.
    ART. 13
    (1) Ca urmare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, administratorul fondului de pensii facultative poate accepta oferta de preluare a administrarii din partea administratorului ofertant.
    (2) In cazul in care administratorul fondului de pensii facultative accepta oferta de preluare a administrarii, administratorul ofertant depune la Comisie, pentru fiecare fond de pensii facultative a carui administrare urmeaza a fi preluata, o cerere de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, cu respectarea prevederilor Normei nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 60/2007.
    (3) Prospectul schemei de pensii facultative autorizat de Comisie intra in vigoare si produce efecte dupa obtinerea deciziei definitive de autorizare a preluarii.
    ART. 14
    (1) Odata cu cererea de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorii implicati in preluare depun la Comisie o cerere de autorizare prealabila de preluare a administrarii fondului de pensii facultative de catre administratorul ofertant, semnata de catre acestia si insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor fiecarui administrator in parte, prin care se aproba/se accepta oferta de preluare a administrarii fondului de pensii facultative;
    b) oferta de preluare a administrarii fondului de pensii facultative;
    c) actul aditional la contractul de societate civila care cuprinde schimbarea administratorului, denumirea si datele de identificare ale noului administrator, dupa caz, precum si mentiunea ca acesta intra in vigoare dupa obtinerea deciziei de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative;
    d) notificarea publica a participantilor la fondul de pensii facultative pentru care s-a formulat oferta de preluare a administrarii, intocmita in conformitate cu prevederile art. 25;
    e) dovada platii taxei pentru autorizarea de preluare a administrarii fondului de pensii facultative.
    (2) In situatia in care, prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, administratorul ofertant decide preluarea administrarii mai multor fonduri de pensii facultative, documentele prevazute la alin. (1) lit. b) – d) sunt depuse pentru fiecare fond de pensii pentru care se face oferta de preluare a administrarii.
    (3) Taxa pentru autorizarea de preluare a administrarii fondului de pensii facultative este suportata de catre administratorul ofertant si este platita pentru fiecare fond de pensii facultative a carui administrare urmeaza a fi preluata.
    ART. 15
    (1) Comisia analizeaza simultan cererea de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative depusa de administratorul ofertant si cererea pentru autorizarea prealabila de preluare a administrarii fondului de pensii facultative, insotite de toate documentele, si emite concomitent, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererilor solicitantilor, decizii cu privire la:
    a) autorizarea prospectului schemei de pensii facultative;
    b) autorizarea prealabila de preluare a administrarii fondului de pensii facultative de catre administratorul ofertant.
    (2) Comisia comunica deciziile prevazute la alin. (1) ambilor administratori implicati in preluare, in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acestora.
    ART. 16
    Comisia emite o decizie de respingere a cererii pentru autorizarea prealabila de preluare a administrarii fondului de pensii facultative in cazul in care constata ca solicitarea nu este in interesul participantilor, precum si in urmatoarele cazuri:
    a) documentele depuse nu indeplinesc conditiile de forma sau de fond prevazute la art. 14 alin. (1);
    b) nu sunt respectate prevederile contractului de societate civila, completate cu prevederile Codului civil, acolo unde contractul de societate civila nu dispune;
    c) Comisia a respins, prin decizie, cererea de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative.
    ART. 17
    (1) De la data comunicarii deciziei de autorizare prealabila de preluare a administrarii fondului de pensii facultative, administratorului acceptant ii este permisa incheierea de noi acte de aderare la fondul a carui administrare urmeaza a fi preluata numai sub conditia ca participantului sa i se aduca in prealabil la cunostinta faptul ca este in derulare procesul de preluare a administrarii fondului de pensii facultative si sa primeasca, pe langa toate documentele prevazute de reglementarile legale in vigoare, si notificarea publica a participantilor.
    (2) Administratorul acceptant poate incheia noi acte de aderare pentru fondul de pensii facultative a carui administrare urmeaza a fi preluata, pana la data depunerii la Comisie a raportului privind indeplinirea obligatiilor de informare a participantilor, prevazut la art. 20 alin. (1).
    ART. 18
    In termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea de catre Comisie a deciziei de autorizare prealabila de preluare a administrarii fondului de pensii facultative, administratorul acceptant procedeaza la notificarea participantilor fondului de pensii facultative, in conformitate cu prevederile art. 25.
    ART. 19
    (1) Transferul participantilor care nu sunt de acord cu oferta de preluare a administrarii si care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative se realizeaza cu indeplinirea procedurilor prevazute de Norma nr. 14/2006 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006.
    (2) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) din Norma nr. 14/2006, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006, cererile de transfer sunt procesate in termen de 5 zile lucratoare de la intocmirea raportului prevazut la art. 20 alin. (1) si constatarea obtinerii acordului majoritatii participantilor cu privire la preluarea administrarii fondului de pensii facultative.
    ART. 20
    (1) In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 25 alin. (3), administratorul acceptant intocmeste un raport privind indeplinirea obligatiilor de informare a participantilor, raport in care se mentioneaza si numarul participantilor care si-au exprimat dezacordul cu privire la preluarea administrarii fondului de pensii facultative si al celor care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative.
    (2) In ziua urmatoare intocmirii, administratorul acceptant transmite Comisiei si administratorului ofertant, spre informare, raportul prevazut la alin. (1).
    ART. 21
    (1) Daca, in urma intocmirii raportului prevazut la art. 20 alin. (1), se constata ca nu s-a obtinut acordul majoritatii participantilor cu privire la preluarea administrarii fondului de pensii facultative, administratorii implicati in preluare transmit Comisiei anuntul ce urmeaza a fi publicat pe paginile proprii de internet ale acestora prin care se aduce la cunostinta participantilor faptul ca preluarea administrarii fondului de pensii facultative nu mai are loc, iar cererile de transfer nu mai sunt procesate.
    (2) Daca, in urma intocmirii raportului prevazut la art. 20 alin. (1), se constata ca s-a obtinut acordul majoritatii participantilor cu privire la preluarea administrarii fondului de pensii facultative de catre administratorul ofertant, in ziua lucratoare urmatoare transmiterii raportului prevazut la art. 20 alin. (1) catre Comisie, administratorii implicati in preluare demareaza operatiunile de transfer al tuturor datelor si documentelor detinute de administratorul acceptant catre administratorul ofertant, in vederea preluarii administrarii fondului de pensii facultative.
    ART. 22
    (1) Documentele cu privire la fondul de pensii se predau in original catre administratorul ofertant, iar cele in format electronic se predau concomitent, sub semnatura electronica extinsa, iar administratorul acceptant este obligat sa pastreze copii de pe toate documentele cu privire la fondul de pensii care s-au predat.
    (2) Documentele cu privire la administrator, dar care au relevanta asupra administrarii fondului de pensii, se predau in copii certificate “conform cu originalul” pe fiecare pagina, iar cele in format electronic se predau concomitent, sub semnatura electronica extinsa.
    (3) Operatiunea de transfer se desfasoara pe o perioada de maximum 30 de zile calendaristice.
    (4) Administratorii implicati in preluare pot solicita Comisiei prelungirea perioadei de transfer cu inca 60 de zile calendaristice fata de perioada prevazuta la alin. (3), motivand aceasta solicitare.
    ART. 23
    (1) Transferul mentionat la art. 21 alin. (2) se finalizeaza prin intocmirea unui proces-verbal de predare-primire ce cuprinde urmatoarele:
    a) evidenta privind documentele ce au stat la baza autorizarii initiale a fondului de pensii facultative a carui administrare urmeaza a fi preluata, precum si modificari ale acestora;
    b) evidenta privind numarul de participanti la fondul de pensii facultative, cu specificarea datelor de identificare si a datelor de contact ale acestora;
    c) evidenta privind numarul de unitati de fond alocate fiecarui participant de la momentul initial pana la data respectiva;
    d) evidenta privind existenta tuturor documentelor ce constituie arhiva fondului de pensii facultative, inclusiv a actelor individuale de aderare ale participantilor, insotite de toate documentele aferente;
    e) evidenta privind transferurile participantilor pana la momentul inceperii procesului de preluare a administrarii fondului de pensii facultative;
    f) evidenta privind contributiile incasate;
    g) evidenta privind plata activului net in cazurile speciale, prevazute in normele si deciziile emise de Comisie in acest sens;
    h) evidenta privind comisioanele de administrare incasate de administratorul acceptant;
    i) evidenta privind calculul valorii activului net si al valorii activului unitar net pe toata perioada desfasurarii activitatii fondului de pensii facultative;
    j) evidenta privind activele si datoriile fondului de pensii facultative;
    k) evidente referitoare la situatiile financiare ale fondului de pensii facultative;
    l) evidente privind calculul ratei de rentabilitate;
    m) evidenta privind calculul provizionului tehnic pentru fondul de pensii facultative;
    n) evidente privind intocmirea si transmiterea raportarilor, conform prevederilor legale, catre Comisie;
    o) informatiile existente in baza de date, in format electronic;
    p) evidente privind transferul oricaror documente ce au stat la baza functionarii fondului de pensii facultative a carui administrare urmeaza a fi preluata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Evidentele mentionate la alin. (1) lit. a) – p) cuprind:
    a) tipul/denumirea documentului transferat;
    b) starea documentului – integritate, integralitate;
    c) numarul de pagini al fiecarui document sau tip de document transferat.
    (3) In cazul in care se identifica lipsa unor documente, acest aspect se mentioneaza in procesul-verbal, cu specificarea documentului care lipseste.
    (4) Administratorul acceptant este obligat ca in 30 de zile de la constatarea lipsei unui document sa il reconstituie si sa il transmita in 5 zile de la reconstituire, cu confirmare de primire, administratorului ofertant. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea “Reconstituit”.
    (5) In cazurile exceptionale in care reconstituirea unui document nu este posibila, administratorul da o declaratie pe propria raspundere cu privire la continutul documentului si motivele intemeiate pentru care nu a putut fi reconstituit.

    SECTIUNEA a 3-a
    Procedura de notificare publica

    ART. 24
    (1) In vederea informarii participantilor la fondul de pensii facultative a carui administrare urmeaza a fi preluata, administratorii de fonduri de pensii private implicati in preluare elaboreaza si semneaza notificarea publica, in conformitate cu prevederile art. 25.
    (2) Notificarea publica este transmisa participantilor de catre administratorul acceptant numai dupa obtinerea deciziei de autorizare prealabila de preluare a administrarii fondului de pensii facultative.
    ART. 25
    (1) Notificarea publica contine oferta de preluare a administrarii fondului de pensii facultative, modalitatea si perioada de desfasurare a procesului de preluare a administrarii fondului de pensii facultative, precum si noul prospect al schemei de pensii propus de administratorul ofertant.
    (2) In notificarea publica a participantilor la fondul de pensii facultative pentru care s-a formulat oferta de preluare a administrarii se mentioneaza datele de identificare ale reprezentantilor legali ai fondului de pensii, conform contractului de societate civila, care semneaza actele aditionale la contractul de administrare si la contractul de societate civila, dupa caz, in vederea schimbarii administratorului.
    (3) In notificarea publica se precizeaza faptul ca, in termen de 30 de zile calendaristice de la data publicarii notificarii publice conform alin. (7), participantii care nu sunt de acord cu oferta de preluare aduc la cunostinta administratorului, in scris, acest fapt si pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fara penalitati de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind in sarcina administratorului acceptant.
    (4) In notificarea publica se precizeaza faptul ca neexprimarea obiectiilor din partea participantului este considerata ca acord tacit asupra schimbarii administratorului, modificarii contractului de administrare, prospectului schemei de pensii si contractului de societate civila, dupa caz.
    (5) Prin notificarea publica, participantilor le este adus la cunostinta faptul ca, in cazul in care nu se obtine acordul majoritatii participantilor cu privire la preluarea administrarii fondului de pensii facultative, solicitarile de transfer depuse ca exprimare a dezacordului cu privire la preluarea administrarii fondului de pensii facultative nu isi produc efecte, iar preluarea administrarii fondului de pensii nu are loc.
    (6) Notificarea publica se transmite participantilor fondului de pensii facultative, prin servicii postale, la ultima adresa de corespondenta cunoscuta a acestora, se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, pe o perioada de cel putin 3 zile consecutive, si pe pagina proprie de internet a ambilor administratori.
    (7) Prima publicare a notificarii publice in cele doua cotidiene de circulatie nationala, publicarea pe pagina proprie de internet a ambilor administratori si transmiterea scrisorilor catre participanti se efectueaza in aceeasi zi.

    SECTIUNEA a 4-a
    Autorizarea definitiva de preluare a administrarii unui fond de pensii facultative

    ART. 26
    In termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului prevazut la art. 22 alin. (3) sau (4), dupa caz, administratorii de fonduri de pensii implicati in preluare depun la Comisie o cerere de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative, semnata de catre cei 2 administratori si insotita de urmatoarele documente:
    a) procesul-verbal prevazut la art. 23 alin. (1);
    b) contractul de administrare incheiat intre administratorul ofertant si reprezentantii legali ai fondului de pensii facultative, cu specificatia ca acesta intra in vigoare de la data obtinerii deciziei de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative;
    c) contractul de depozitare, incheiat intre administratorul ofertant si depozitarul fondului de pensii facultative, dupa caz, cu specificatia ca acesta intra in vigoare de la data obtinerii deciziei de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative;
    d) act aditional la contractul de audit pentru modificarea administratorului in calitate de reprezentant al fondului de pensii, cu specificatia ca acesta intra in vigoare de la data obtinerii deciziei de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative;
    e) prospectul schemei de pensii facultative propus de administratorul ofertant si autorizat de Comisie;
    f) confirmarea depozitarului activelor fondului de pensii facultative a carui administrare urmeaza a fi preluata, cu privire la existenta dematerializata si evidenta activelor fondului de pensii facultative pastrate in custodie, nu mai veche de 5 zile fata de data depunerii cererii de autorizare definitiva a preluarii;
    g) situatiile financiare ale fondului de pensii facultative a carui administrare urmeaza a fi preluata, auditate incepand cu data de 1 ianuarie a anului in care se deruleaza operatiunea de preluare pana la finalul lunii anterioare datei de finalizare a transferului prevazute la art. 22 alin. (3) sau (4), dupa caz;
    h) orice alte documente solicitate de catre Comisie.
    ART. 27
    Odata cu depunerea cererii de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative, administratorul acceptant depune la Comisie urmatoarele:
    a) cerere de retragere a autorizatiei prospectului schemei de pensii a fondului de pensii facultative a carui administrare urmeaza a fi preluata;
    b) cerere de retragere a autorizatiei de administrare a fondurilor de pensii facultative si radiere din Registrul Comisiei, dupa caz;
    c) cerere de retragere a avizului agentilor de marketing persoane fizice care desfasoara activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative a fondului de pensii a carui administrare urmeaza a fi preluata si de radiere a acestora din Registrul Comisiei, dupa caz.
    ART. 28
    (1) Comisia analizeaza simultan cererile prevazute la art. 26 si 27 si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererilor, emite, concomitent, decizii cu privire la:
    a) autorizarea definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative de catre administratorul ofertant;
    b) retragerea autorizatiei prospectului schemei de pensii facultative, conform cererii depuse de administratorul acceptant;
    c) retragerea autorizatiei de administrare a fondurilor de pensii facultative a administratorului acceptant, dupa caz, si radierea acestuia din Registrul Comisiei, conform cererii depuse de administratorul acceptant;
    d) retragerea avizului agentilor de marketing persoane fizice, dupa caz, si radierea acestora din Registrul Comisiei.
    (2) In termen de 5 zile calendaristice de la data adoptarii, deciziile prevazute la alin. (1) se comunica administratorului ofertant si administratorului acceptant.
    (3) La data comunicarii deciziei de autorizare definitiva a preluarii din partea Comisiei, administratorii implicati in preluare au obligatia de a notifica depozitarul si auditorul fondului de pensii facultative a carui administrare se preia asupra schimbarii administratorului acestuia.
    (4) Comisia emite o decizie de respingere a cererii pentru autorizarea definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative, in cazul in care documentele depuse, prevazute la art. 26 si 27, nu indeplinesc conditiile de forma sau de fond.
    (5) In cazul prevazut la alin. (4) toate documentele transferate conform prevederilor art. 22 se returneaza administratorului acceptant pe baza de proces-verbal de predare-primire, in termen de 20 de zile calendaristice de la primirea deciziei de respingere a autorizarii definitive a preluarii administrarii fondului de pensii facultative.
    ART. 29
    Contractele administratorului acceptant cu agentii de marketing inceteaza de drept la data comunicarii deciziei de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative.
    ART. 30
    In cazul in care administratorul ofertant solicita schimbarea depozitarului fondului de pensii facultative a carui administrare a fost preluata, operatiunea de schimbare a depozitarului se realizeaza dupa finalizarea operatiunilor de preluare, cu respectarea prevederilor Normei nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2006.
    ART. 31
    (1) La data comunicarii deciziei de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative din partea Comisiei, administratorii implicati in preluare publica simultan pe paginile proprii de internet si in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala decizia de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative.
    (2) Administratorul ofertant publica pe pagina de internet noul prospect al schemei de pensii facultative, in forma autorizata de Comisie, la data comunicarii deciziei de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative.
    ART. 32
    Din ziua urmatoare comunicarii deciziei de autorizare definitiva de preluare a administrarii fondului de pensii facultative, administratorul ofertant devine administratorul fondului de pensii facultative preluat, transferul activitatii de administrare, respectiv investirea activelor fondului, obligatiile de evidenta si raportare, inclusiv raportarea valorii unitare a activului net catre Comisie, precum si orice alte activitati aferente administrarii fondului de pensii facultative fiind realizate fara sa fie necesara indeplinirea altor formalitati prealabile, administratorul ofertant avand toate drepturile si obligatiile prevazute de Legea nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL IV
    Organizarea si evidenta separata a activelor si pasivelor la nivelul societatilor de administrare a fondurilor de pensii private

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    ART. 33
    (1) Alocarea capitalului social necesar desfasurarii activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative si a unui fond de pensii administrat privat se va face dupa cum urmeaza:
    a) echivalentul in lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei, exclusiv pentru administrarea de fonduri de pensii facultative;
    b) echivalentul in lei al sumei de 4 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei, exclusiv pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat.
    (2) Capitalul social al administratorului se majoreaza cu 0,2% pentru echivalentul in lei al fiecarui milion de euro care depaseste echivalentul in lei a 200 milioane euro active totale nete ale fondurilor de pensii private, aflate in administrare, pe fiecare segment in parte.
    (3) Evidentierea alocarii de capital social necesar desfasurarii activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative si a unui fond de pensii administrat privat, in contabilitatea administratorului, se va face dupa cum urmeaza:
    a) echivalentul in lei destinat exclusiv administrarii de fonduri de pensii facultative se reflecta in contabilitate in contul analitic creat pentru segmentul de pensii facultative;
    b) echivalentul in lei destinat exclusiv administrarii unui fond de pensii administrat privat se reflecta in contabilitate in contul analitic creat pentru segmentul de pensii administrate privat.
    ART. 34
    Activele si pasivele fondului de pensii administrat privat sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte active si pasive ale fondurilor de pensii facultative pe care le administreaza acelasi administrator si de contabilitatea proprie a administratorului, fara posibilitatea transferului intre fonduri sau intre fonduri si administrator.
    ART. 35
    Societatilor de pensii le este interzis orice transfer intre activele, pasivele, veniturile si cheltuielile privind desfasurarea activitatii de administrare a unui fond de pensii administrat privat si activele, pasivele, veniturile si cheltuielile aferente activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea si evidenta separata a activelor si pasivelor in contabilitatea societatilor de administrare a fondurilor de pensii private

    ART. 36
    Societatea de administrare a fondurilor de pensii private organizeaza si tine distinct contabilitatea pentru fiecare fond de pensii pe care il administreaza, precum si fata de propria contabilitate.
    ART. 37
    (1) Propria contabilitate a societatii de administrare a fondurilor de pensii private evidentiaza separat elementele de activ si de pasiv, de venituri si de cheltuieli, atat pentru segmentul aferent fondurilor de pensii facultative, cat si pentru segmentul aferent fondului de pensii administrat privat.
    (2) In cadrul segmentului aferent fondurilor de pensii facultative, cheltuielile si veniturile vor fi evidentiate distinct, la nivel de cont analitic, pentru fiecare fond de pensii facultative administrat.
    (3) Pentru evidentierea tranzactiilor aferente fiecarui segment de activitate, societatea de administrare a fondurilor de pensii private isi va deschide cont bancar distinct pentru fiecare dintre acestea.
    (4) Conturile prin care se efectueaza tranzactiile aferente activitatii de administrare a pensiilor administrate privat vor fi separate de conturile prin care se efectueaza tranzactiile aferente activitatii de administrare a pensiilor facultative, chiar daca aceste conturi sunt deschise la aceeasi institutie de credit.
    ART. 38
    (1) Evidentierea elementelor de activ si de pasiv, de venituri si de cheltuieli in contabilitatea societatii de administrare a fondurilor de pensii private se va face direct, iar pentru elementele ce nu pot fi alocate prin aceasta metoda se va utiliza o norma interna privind cheile de repartitie, aprobata la nivelul consiliului de administratie/directoratului.
    (2) Daca o cheltuiala este efectuata in mod evident in beneficiul uneia dintre activitati, aceasta va fi recunoscuta in evidentele contabile ale acelui segment, iar plata se efectueaza din contul bancar corespunzator segmentului de activitate.
    (3) In cazul in care o cheltuiala este efectuata in beneficiul ambelor activitati, societatea identifica, prin norma interna prevazuta la alin. (1), cota de procent alocata fiecarui tip de activitate, iar plata se va executa din contul unuia dintre segmente, urmand ca suma sa fie decontata ulterior din contul celuilalt segment.
    (4) Norma interna prevazuta la alin. (1) va fi elaborata in termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentei norme si va fi comunicata Comisiei in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii.
    (5) Norma interna prevazuta la alin. (1) va fi mentinuta cel putin pe parcursul unui an de la data adoptarii, cu exceptia cazului in care apar modificari majore in structura veniturilor si cheltuielilor companiei. In acest caz, in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii modificarilor la norma interna, administratorul comunica Comisiei noua norma interna, motivele pentru care s-a impus un nou mod de calcul, precum si cheile de repartitie rezultate ca urmare a acestuia.
    ART. 39
    (1) Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii acesteia intr-un document justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate.
    (2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.
    ART. 40
    (1) Balanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile.
    (2) Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, pentru fiecare segment de activitate, se realizeaza la sfarsitul lunii calendaristice.
    (3) Profitul sau pierderea rezultata pentru fiecare segment de activitate se stabileste lunar.
    (4) Balanta de verificare a conturilor analitice se intocmeste lunar si ori de cate ori se considera necesar, atat la nivel de segment de activitate, cat si la nivel de societate.
    ART. 41
    Situatiile financiare anuale se intocmesc la nivel de societate de administrare a fondurilor de pensii private, cumulat pentru cele doua segmente de activitate, conform reglementarilor contabile emise de Comisie.

    CAPITOLUL V
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 42
    Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se vor prelungi pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
    ART. 43
    (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor depuse la Comisie intrerupe termenul legal, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari.
    (2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, se solicita completarea sau inlocuirea lor, dupa caz.
    ART. 44
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare, respectiv conform prevederilor art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) si alin. (2) – (11) si art. 142 din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2) – (11), art. 122 si 122^1 din Legea nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 45
    La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma nr. 24/2008 privind conditiile de autorizare si organizare a activelor si pasivelor pentru societatile de administrare a fondurilor de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 44/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 29 decembrie 2008, precum si orice alte dispozitii contrare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close