Colaborare intre ANCPI si UNNP

In M. Of. nr. 475 din 9 iulie 2010 a fost publicat Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010 pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Din cuprins:
    ARTICOL UNIC
    Se aproba Protocolul de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

                           PROTOCOL DE COLABORARE
incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    In conformitate cu dispozitiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la incheierea prezentului protocol de colaborare in vederea indeplinirii obligatiilor legale referitoare la publicitatea imobiliara care le revin pe de o parte oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, iar pe de alta parte notarilor publici.

    I. Partile semnatare
    Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare ANCPI, persoana juridica infiintata in baza dispozitiilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202A, sectorul 6, reprezentata prin domnul Mihai Busuioc, in calitate de director general si presedinte al Consiliului de administratie,
    si
    Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare UNNPR, persoana juridica, infiintata in baza Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Gral Berthelot nr. 41, sectorul 1, reprezentata prin domnul notar public Dumitru Viorel Manescu, in calitate de presedinte, iar, la semnare, prin domnul notar public Vasile Varga, in calitate de vicepresedinte, conform Hotararii Consiliului Uniunii nr. 117 din 26 martie 2010.
    Masurile care vor fi avute in vedere la indeplinirea acestor obligatii legale referitoare la publicitatea imobiliara au fost convenite prin prezentul protocol de colaborare de ANCPI, pentru oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, si de UNNPR, pentru notarii publici.

    II. Principii generale care vor sta la baza colaborarii dintre cele doua institutii:
    1. ANCPI coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara, la cererea notarului public, a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate.
    2. Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil, inclusiv cele provenite din succesiune, se inscriu in cartea funciara pe baza actului prin care s-au transmis, constituit, modificat ori s-au stins, numai daca acel act s-a incheiat in forma autentica sau emana de la o autoritate publica, cu exceptia drepturilor care se sting prin decesul titularului sau prin implinirea termenului pentru care s-au inscris.
    Prin act care emana de la o autoritate publica se intelege:
    – certificatul de mostenitor sau legatar;
    – hotararea judecatoreasca;
    – decizia autoritatii administrative referitoare la drepturile reale imobiliare;
    – titlul de proprietate si ordinul prefectului emise in temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    – certificatul de atestare emis in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, precum si al Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    – decizia de restituire data in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    – alte acte emise de autoritatea publica, in conditiile legii.
    3. La incheierea actului autentic sau a certificatului de mostenitor, notarul public are obligatia de a verifica titlul de proprietate al dispunatorului sau al autorului succesiunii. In situatia in care nu se prezinta un act justificativ al titlului dispunatorului sau autorului succesiunii, se poate lua in consideratie, pe riscul partilor mentionat expres in act, existenta dreptului pe baza unei posesii exercitate sub nume de proprietar necontestat, situatie confirmata si prin:
    a) certificat pentru atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar, eliberat de catre primarul localitatii unde este situat imobilul, potrivit anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentul protocol de colaborare;
    b) certificatul emis de organele fiscale ale autoritatilor locale;
    c) procesul-verbal de identificare a imobilului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul protocol de colaborare;
    d) documentatia cadastrala.
    Se inscriu in cartea funciara atat actele autentice, cat si certificatele de mostenitor sau actele de partaj intocmite pe baza posesiei exercitate de catre dispunator sau autorul succesiunii sub nume de proprietar.
    Pentru certificatele de mostenitor sau actele de partaj mentionate mai sus, intabularea se va face in conditiile prezentarii si a documentelor indicate anterior la lit. a) – d), in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 79 alin. (6) din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    4. Notarul public care a intocmit actul prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu in prima zi lucratoare consecutiva celei in care s-a intocmit actul, la biroul de cadastru si publicitate imobiliara in a carui raza de activitate se afla imobilul.
    5. Autentificarea actelor de catre notarul public, cu privire la bunurile imobile, va avea la baza extrasul de carte funciara pentru autentificare emis de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara sau, dupa caz, certificatul de sarcini si documentatia cadastrala.
    Extrasul de carte funciara pentru autentificare, prevazut la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se elibereaza numai la cererea notarului public, intocmita conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezentul protocol de colaborare, si este valabil atat pentru notarul public solicitant, cat si pentru notarii publici asociati in cadrul aceluiasi birou notarial.
    In cazul in care partile nu mai inteleg sa incheie actul notarial pentru care s-a solicitat extrasul de carte funciara pentru autentificare, la cererea acestora, notarul public va solicita de indata deblocarea cartii funciare.
    6. Ulterior receptiei, documentatia cadastrala se transmite serviciului de publicitate imobiliara in vederea inscrierii in cartea funciara, printr-un flux de lucru integrat. Fac exceptie de la acest principiu urmatoarele situatii:
    a) in caz de alipire sau dezlipire a unor imobile, actul autentic se va incheia numai dupa receptia documentatiei cadastrale si atribuirea numarului cadastral de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
    b) in cazul incheierii unui act autentic pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar, notarul public va solicita si documentatia cadastrala.

    III. Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara
    1. In regiunile de carte funciara supuse regimului Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, inscrierile privitoare la imobilele cuprinse in cartea funciara vor continua sa fie facute in aceleasi carti funciare. De la aceasta regula se excepteaza urmatoarele cazuri, in care este obligatorie intocmirea unei documentatii cadastrale cu atribuire de numar cadastral pentru deschiderea cartii funciare:
    a) imobilele inscrise in carti funciare intocmite in baza Decretului-lege nr. 115/1938, care se modifica prin alipiri sau dezlipiri;
    b) pentru inscrierea unei constructii, care a fost edificata pe un teren care se afla inscris intr-o carte funciara deschisa in baza Decretului-lege nr. 115/1938;
    c) cand se cere inscrierea dreptului de proprietate dobandit in temeiul:
    – Legii nr. 15/1990, cu modificarile ulterioare, precum si al Hotararii Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
    – Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    – Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
    – Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    In cazul in care numai o parte din imobilul inscris intr-o carte intocmita in baza Decretului-lege nr. 115/1938 a facut obiectul uneia dintre actele normative mentionate anterior la lit. c), se va proceda la desprinderea acelei parti prin formarea unui imobil pentru care se va intocmi o carte funciara noua. Operatiunea de desprindere se va inscrie in cartea funciara existenta. Partea neafectata de actele normative prevazute la lit. c) se va reinscrie in aceeasi carte funciara, iar pentru partea desprinsa se va constitui o carte funciara noua. In cartea funciara existenta se vor mentiona numarul cadastral si numarul cartii funciare in care s-a inscris imobilul.
    In toate situatiile prevazute la lit. a), b) si c), in cartile funciare, precum si in actele notariale se vor mentiona atat numerele topografice, cat si numerele cadastrale corespunzatoare.
    2. Registratorul admite cererea de inscriere si dispune inscrierea in cartea funciara prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este incheiat de catre un notar public sau emana de la o autoritate publica, asa cum a fost definit la cap. II pct. 2;
    b) identifica corect numele sau denumirea partilor, in sensul ca acestea corespund cu cele ale titularilor de drepturi inscris in cartea funciara. Notarul public va mentiona in act inadvertentele dintre numele sau denumirea titularului mentionat in extrasul de carte funciara sau certificatul de sarcini, dupa caz, si cele din actele de identitate sau de proprietate ale acestuia;
    c) obiectul actului sau faptului juridic este individualizat in baza documentatiei cadastrale, iar daca a fost inscris in cartea funciara, are numar cadastral sau, dupa caz, numar topografic, indicandu-se totodata numarul si localitatea cartii funciare;
    d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana;
    e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini impreuna cu documentatia cadastrala ce a stat la baza intocmirii actului;
    f) este insotit de dovada achitarii impozitului potrivit art. 77^1 din Codul fiscal, cu exceptia actelor autentice notariale, in cazul carora cuantumul impozitului perceput de notarul public este prevazut in incheierea de autentificare;
    g) este insotit de dovada achitarii tarifului, cu exceptia scutirilor legale.
    3. Cererea de inscriere in cartea funciara este trimisa registratorului de carte funciara, intr-un singur exemplar, impreuna cu un exemplar original al actului notarial, de catre notarul public instrumentator al actului autentic sau al certificatului de mostenitor ori de legatar. Cererea va fi inregistrata de indata, dupa care referentul din cadrul compartimentului registratura va comunica notarului public numarul de inregistrare al acesteia din registrul general de intrare, in scris, prin fax sau prin alta modalitate de comunicare. In cazul actelor de garantie imobiliara, numarul de inregistrare va fi comunicat de indata prin fax notarului public instrumentator, luand in considerare specificul urgent al acestei proceduri.
    Daca nu se poate transmite cererea de inscriere in cartea funciara si actul notarial, in original sau cu semnatura electronica, in ziua intocmirii actului sau cel tarziu in prima zi lucratoare consecutiva celei in care s-a intocmit actul, aceasta va fi transmisa prin fax sau prin alta modalitate de comunicare, in vederea inregistrarii. In aceasta situatie, cererea, impreuna cu actul in original, se va transmite prin posta cu confirmare de primire sau direct, in aceeasi zi in care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.
    Cererea de inscriere, impreuna cu actul notarial, va fi transmisa direct sau prin fax la biroul de cadastru si publicitate imobiliara in a carui raza de activitate se afla imobilul. Dupa inscriere se vor transmite notarului public incheierea de inscriere si un extras de carte funciara pentru informare.
    4. In vederea indeplinirii prevederilor din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind cercetarea cartii funciare si eliberarea de extrase de carte funciara si certificate sau copii legalizate de pe acestea, oficiul de cadastru si publicitate imobiliara are urmatoarele obligatii:
    – sa elibereze la cerere notarilor publici extrase sau, dupa caz, copii ale cartilor funciare ori certificate de sarcini. Atat cererea, cat si certificatele, extrasele si copiile pot fi transmise intre notarul public si birourile de cadastru si publicitate imobiliara prin fax sau prin alta modalitate de comunicare. Eliberarea nu va fi conditionata de primirea cererilor in original, care vor fi transmise ulterior. In cazul in care extrasul de carte funciara a fost transmis prin fax, originalul acestuia va fi comunicat biroului notarial;
    – eliberarea certificatului, a extrasului sau a copiei de pe cartea funciara se va face nominal notarului public solicitant, potrivit termenelor stabilite prin protocoalele incheiate intre camerele notarilor publici si oficiile de cadastru si publicitate imobiliara;
    – in aplicarea dispozitiilor legii, termenul de valabilitate a extrasului de carte funciara pentru autentificare este de 5 zile lucratoare, calculate incepand cu ziua si ora inregistrarii cererii in registrul general de intrare si terminand cu sfarsitul celei de-a cincea zile lucratoare. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciara pentru autentificare constituie piedica la inscrierea altor drepturi din momentul inregistrarii. In termenul de valabilitate a extrasului, registratorul nu va efectua nicio alta operatiune de carte funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost solicitat extrasul. Termenul de valabilitate a extrasului de carte funciara este de natura sa garanteze securitatea circulatiei juridice a bunurilor imobile;
    – eliberarea extrasului de carte funciara sau a copiei cartii funciare se va face fara a fi conditionata de prezentarea unui certificat fiscal.
    5. In aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tarifele aferente prestarii serviciilor de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele ANCPI pe chitantiere/facturiere puse la dispozitie de catre aceasta sau pe bonuri fiscale care vor contine obligatoriu aceleasi mentiuni cu chitantele.
    Sumele incasate de notarii publici vor fi virate in perioada 20 – 25 a lunii urmatoare celei in care acestea au fost incasate, intr-o singura transa, prin ordin de plata sau prin mandat postal, intr-un cont unic deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, de catre ANCPI. Ordinul de plata/Mandatul postal va cuprinde in mod obligatoriu codul de identificare fiscala (CIF) atribuit de Ministerul Finantelor Publice biroului notarial respectiv sau asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici. Pentru sumele a caror provenienta nu poate fi identificata (in lipsa mentionarii CIF-ului sau in cazul identificarii eronate a acestuia), biroul notarial nu va fi descarcat de obligatia de plata pana la identificarea cu CIF-ul corespunzator.
    Birourile notarilor publici ale caror plati nu corespund sumelor ce trebuiau incasate vor fi instiintate de catre oficiul teritorial. Instiintarea va fi transmisa spre informare camerei notarilor publici in circumscriptia careia se situeaza biroul notarial respectiv.
    Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ANCPI nu are posibilitatea suportarii comisioanelor bancare aferente sumelor incasate si virate de catre notarii publici in numele acesteia.
    6. ANCPI va intocmi borderourile de plata centralizatoare lunare.
    7. ANCPI va pune la dispozitia notarilor publici, prin intermediul UNNPR, o baza de date care sa cuprinda adresele, numerele de telefon si fax, adrese de e-mail si numele registratorilor de carte funciara, avand totodata obligatia, daca este cazul, de a actualiza periodic aceasta baza de date.
    8. ANCPI se obliga sa centralizeze toate incheierile de respingere a cererilor de inscriere in cartea funciara a actelor autentice incheiate de notarii publici, in vederea standardizarii procedurilor de lucru, cu sprijinul comisiei de specialitate infiintata la nivelul UNNPR.

    IV. Atributiile ce revin UNNPR si notarilor publici
    1. Imobilul care face obiectul unui act sau fapt juridic va fi identificat in actul notarial cu numar cadastral sau/si topografic, numarul si localitatea cartii funciare, specificandu-se, unde este cazul, atat suprafata terenului din actele de proprietate, cat si cea rezultata din masuratori, destinatia si categoria de folosinta, iar, dupa caz, si certificatul de urbanism pentru constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil.
    Autentificarea actelor prin care se transmit, se constituie, se modifica sau se sting drepturile reale imobiliare se va face numai dupa obtinerea extrasului de carte funciara pentru autentificare sau, dupa caz, a certificatului de sarcini si a documentatiei cadastrale. In cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele inscrise in cartea funciara se va solicita extras de carte funciara de informare.
    2. In ziua intocmirii sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare, consecutiva celei in care s-a autentificat actul sau s-a emis certificatul de mostenitor ori de legatar, pentru bunurile imobile succesorale inscrise in cartea funciara sau care au documentatie cadastrala, notarul public are obligatia de a transmite biroului de cadastru si publicitate imobiliara cererea de inscriere in cartea funciara insotita de actul notarial in original.
    In actul autentic sau, dupa caz, in certificatul de mostenitor ori de legatar, se va mentiona expres obligatia notarului public de a-l comunica in vederea inscrierii in cartea funciara, in conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Notarul public va mentiona, dupa caz, in incheierea de autentificare, certificatul de mostenitor sau de legatar, tarifele incasate pentru serviciul de publicitate imobiliara.
    3. Cererea de inscriere si actele doveditoare se transmit in original sau, dupa caz, prin fax ori e-mail, in conditiile mentionate la capitolul III.
    4. In cazul inscrierilor in cartea funciara cu efect de opozabilitate, in conditiile art. 27 din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, notarul public va examina titlul dispunatorului.
    5. Notarul public va instrumenta actul autentic in termenul de valabilitate al extrasului de carte funciara pentru autentificare eliberat in acest scop, iar daca acest termen nu poate fi respectat si partile staruiesc in incheierea actului, va solicita biroului de cadastru si publicitate imobiliara eliberarea unui nou extras de carte funciara.
    6. UNNPR are obligatia de a pune la dispozitia ANCPI toate datele privind notarii publici in functie referitoare la sediile birourile notarilor publici, numerele de telefon, fax, e-mail, care vor fi, daca este cazul, actualizate, precum si codul de identificare fiscala al biroului notarial sau al asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici.
    7. Pe langa activitatile prevazute mai sus, notarii publici pot solicita oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, in numele persoanelor fizice sau juridice, prestarea si a altor servicii de publicitate imobiliara.

    V. Dispozitii comune
    1. Partile semnatare ale prezentului protocol de colaborare isi vor desemna reprezentantii intr-un colectiv constituit pentru discutarea si rezolvarea prompta a problemelor pentru a caror solutionare este necesara conlucrarea dintre ele si analizarea periodica a modului de desfasurare a inscrierilor in cartile funciare. Reprezentantii vor fi desemnati la nivel central de catre ANCPI si UNNPR, iar la nivel local, de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara si camerele notarilor publici.
    Reprezentantii desemnati la nivel central vor negocia, daca este cazul, eventualele modificari la prezentul protocol de colaborare si vor stabili strategia de punere in aplicare a acestuia pe intreg teritoriul tarii. Totodata, acesti reprezentanti vor efectua controale comune care vor avea ca obiect respectarea prevederilor prezentului protocol de colaborare.
    Reprezentantii la nivel local ale celor doua institutii vor stabili atat strategia de punere in aplicare a prezentului protocol de colaborare la nivel judetean, cat si programul de lucru al birourilor de cadastru si publicitate imobiliara in relatia cu notarii publici sau delegatii acestora, precum si termenele de rezolvare a cererilor.
    2. Partile semnatare ale acestui protocol de colaborare isi vor comunica reciproc, de indata, orice situatii care ar putea duce la inaplicabilitatea unor dispozitii ale prezentului protocol de colaborare.
    3. In vederea armonizarii si compatibilizarii procedurilor de lucru, partile semnatare se angajeaza sa organizeze cursuri de initiere si perfectionare pentru membrii si angajatii lor, la care sa participe si persoane fizice sau juridice autorizate pentru intocmirea documentatiilor tehnice si cadastrale. Se vor organiza, de asemenea, intalniri de lucru, seminarii, colocvii, simpozioane la care sa fie invitati si reprezentanti ai serviciilor de sistematizare din cadrul administratiei publice centrale si locale, arhitecti, specialisti din domeniul cadastrului si publicitatii imobiliare, cadre universitare etc.
    4. Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de colaborare constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform normelor in vigoare.
    5. In aplicarea dispozitiilor prezentului protocol de colaborare partile semnatare vor putea emite instructiuni comune sau proprii, dupa caz. Proiectul prezentului protocol de colaborare a fost negociat si elaborat de comisiile desemnate de conducerile celor doua institutii semnatare.
    6. Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de catre una dintre parti duce la denuntarea unilaterala de catre oricare dintre acestea.
    Prezentul protocol s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare dintre partile semnatare, si va intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor prevazute la cap. III pct. 5 si 6, care vor intra in vigoare incepand cu 1 mai 2010 pentru tarifele incasate in cursul lunii aprilie.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close