Modificarea si completarea O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

In M. Of. nr. 496 din 19 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 157/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite.
Din cuprins:
    ART. I
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 4, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 4
    (1) Autoritatile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a afisa la sediul acestora si, dupa caz, pe pagina proprie de internet lista autorizatiilor carora li se aplica procedura aprobarii tacite din domeniul de activitate al autoritatilor respective, precum si, pentru fiecare tip de autorizatie, urmatoarele informatii:”.
    2. La articolul 4, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “(3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi prezentate intr-o forma clara, indicandu-se exemple concrete. Autoritatile administratiei publice vor elabora ghiduri privind procedura de autorizare si constituirea documentatiei care sta la baza emiterii unei autorizatii.
    (4) Autoritatile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a furniza o copie cuprinzand informatiile prevazute la alin. (1), la cererea oricarei persoane interesate.”
    3. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    “(5) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati a administratiei publice de a indeplini obligatiile prevazute la alin. (1) si (3) constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.”
    4. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
    “(3^1) La depunerea cererii privind eliberarea sau reinnoirea autorizatiei, solicitantul va primi, in scris, din partea autoritatii administratiei publice, pe langa numarul si data inregistrarii cererii, si informatii exprese cu privire la termenul legal de solutionare a acesteia, cu mentiunea ca cererea respectiva este supusa sau nu procedurii aprobarii tacite.
    (3^2) Informatiile prevazute la alin. (3^1) se transmit si in cazul in care este posibila depunerea cererilor in versiune electronica.”
    5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 8
    (1) In situatia in care solicitantul s-a adresat, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2), autoritatii administratiei publice in cauza, acesta ii aduce la cunostinta existenta cazului de aprobare tacita cu privire la orice act supus aprobarii tacite, potrivit legii, si solicita totodata eliberarea, prin registratura autoritatii respective, a unui document oficial prin care sa se confirme faptul ca nu a fost eliberat, in termenul prevazut de lege, niciun raspuns cu privire la solicitarea sa.
    (2) Documentul prevazut la alin. (1) permite solicitantului desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii si se elibereaza in termen de 5 zile de la solicitare.
    (3) Documentul prevazut la alin. (1) tine loc de autorizatie in toate situatiile, inclusiv in fata organelor de control, cu exceptia autorizatiei care este valida numai in forma standard, expres reglementata de lege.
    (4) In cazul in care autoritatea administratiei publice respective nu raspunde sau refuza sa elibereze documentul prevazut la alin. (1), prin care permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, precum si in cazul in care autorizatia este valida numai in forma standard, expres reglementata de lege, solicitantul se poate adresa instantei judecatoresti, potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.”
    6. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Instanta va solutiona cererea in termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea partilor.”
    7. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 10
    (1) Reclamantul depune la instanta, anexata la cererea de chemare in judecata, copia cererii de autorizare purtand numarul si data inregistrarii la autoritatea administratiei publice parate, insotita de intreaga documentatie depusa la aceasta, precum si de mentiunile prevazute la art. 6 alin. (3^1).”
    8. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 16
    (1) In cazul in care, dupa obtinerea documentului oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administratiei publice constata neindeplinirea unor conditii importante prevazute pentru eliberarea autorizatiei, aceasta nu va putea anula documentul, ci va notifica de indata titularului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, neregularitatile constatate, modul de remediere a tuturor deficientelor identificate, precum si termenul in care titularul trebuie sa respecte aceasta obligatie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile si incepe sa curga de la primirea notificarii.”
    ART. II
    Obligatia prevazuta la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se duce la indeplinire in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    ART. III
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close