Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre institutiile de credit, ca baza a contabilitatii si intocmirea de situatii financiare anuale individuale, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012

feature photo

In M. Of. nr. 535 din 30 iulie 2010 a fost publicat ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre institutiile de credit, ca baza a contabilitatii si pentru intocmirea de situatii financiare anuale individuale, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012.
Din cuprins:
    ART. 1
    Prevederile prezentului ordin se aplica urmatoarelor entitati, denumite in intelesul prezentului ordin institutii de credit:
    a) bancilor, persoane juridice romane;
    b) organizatiilor cooperatiste de credit;
    c) bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ;
    d) bancilor de credit ipotecar;
    e) sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine;
    f) sucursalelor din strainatate ale institutiilor de credit, persoane juridice romane.
    ART. 2
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, institutiile de credit vor tine evidenta contabila in conformitate cu tratamentele prevazute de Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, denumite in continuare IFRS.
    (2) Institutiile de credit vor organiza si vor conduce contabilitatea, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ale IFRS, ale reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei pentru punerea in aplicare a prezentului ordin, precum si ale celorlalte prevederi legale aplicabile.
    (3) Reglementarile Bancii Nationale a Romaniei prevazute la alin. (2) vor stabili, in principal, regulile privind evidentierea operatiunilor economico-financiare in baza tratamentelor contabile prevazute de IFRS, elaborarea, aprobarea, auditarea, depunerea si publicarea situatiilor financiare anuale individuale, planul de conturi si continutul conturilor, tabelul concordantelor dintre conturile din planul de conturi prevazut de Reglementarile contabile si cel prevazut in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei pentru punerea in aplicare a prezentului ordin, precum si prevederi referitoare la documentele, formularele, registrele de contabilitate si normele de intocmire si utilizare a acestora.
    (4) In sensul prevederilor alin. (3), prin Reglementari contabile se intelege Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 3
    (1) Incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, institutiile de credit vor intocmi si vor publica, potrivit legii, situatii financiare anuale individuale in conformitate cu IFRS, in moneda nationala si in limba romana.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cerintele referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale individuale in conformitate cu IFRS si publicarea acestora, potrivit legii, nu sunt aplicabile pentru activitatea proprie a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv din state terte care indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei pentru punerea in aplicare a prezentului ordin si sucursalelor din strainatate ale institutiilor de credit, persoane juridice romane.
    ART. 4
    (1) Persoanele care asigura administrarea si/sau conducerea institutiilor de credit, directorii economici, contabilii-sefi sau alte persoane care au obligatia gestionarii institutiei de credit trebuie sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) raspund, potrivit responsabilitatilor si competentelor alocate in cadrul institutiei de credit, in principal, pentru:
    a) stabilirea cadrului organizatoric intern si elaborarea planurilor de masuri pentru implementarea IFRS, care trebuie sa cuprinda cel putin obiectivele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, precum si calendarul de realizare a acestora;
    b) transmiterea la Banca Nationala a Romaniei a planurilor de masuri prevazute la lit. a), aprobate de structurile organizatorice cu atributii de conducere si supraveghere ale institutiilor de credit, pana la finele anului 2010;
    c) informarea Bancii Nationale a Romaniei, in prima decada a lunii urmatoare sfarsitului fiecarui trimestru al anului 2011, cu privire la implementarea masurilor stabilite prin planurile de masuri prevazute la lit. a), cu respectarea calendarului asumat;
    d) transpunerea corecta a soldurilor conturilor contabile, cu reclasificarile si retratarile corespunzatoare, dupa caz, din balantele de verificare intocmite la 31 decembrie 2011, in conturile prevazute in noul plan de conturi cuprins in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei pentru punerea in aplicare a prezentului ordin;
    e) exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inscrise in situatiile financiare anuale individuale.
    ART. 5
    Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, mentionate la art. 3 alin. (1), se auditeaza potrivit legii si se transmit Bancii Nationale a Romaniei in termenul prevazut de reglementarile legale in vigoare.
    ART. 6
    Banca Nationala a Romaniei va urmari aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 8
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, prevederile Reglementarilor contabile, in sensul art. 2 alin. (4), precum si orice alte dispozitii contrare prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea in privinta institutiilor de credit.
    ANEXA 1

                                OBIECTIVE
de realizat pentru implementarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara ca baza a contabilitatii si pentru intocmirea de situatii financiare anuale individuale

    Prezentele obiective nu au caracter exhaustiv, fiecare institutie de credit putand sa extinda sfera de cuprindere a acestora in raport cu necesitatile interne specifice.

    I. Obiective generale
    1. Procesul de implementare a Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) se va derula in baza planurilor de masuri elaborate de fiecare institutie de credit, aprobate de structurile organizatorice cu atributii de conducere si supraveghere, care trebuie sa cuprinda masuri si responsabilitati concrete pentru fiecare structura/departament implicata/implicat si termene de realizare care sa asigure implementarea IFRS fara dificultati, incepand cu 1 ianuarie 2012.
    2. Evaluarea permanenta de catre fiecare institutie de credit in perioada premergatoare implementarii IFRS a impactului asupra nivelului indicatorilor prudentiali si de performanta financiara si adoptarea de masuri adecvate pentru incadrarea in limitele stabilite prin reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei (BNR)
    3. Asigurarea la nivelul structurilor organizatorice cu atributii de conducere si supraveghere a fiecarei institutii de credit a mecanismelor de monitorizare si control al derularii procesului de implementare a IFRS de catre toate departamentele implicate
    4. Asigurarea, la solicitarea autoritatii de supraveghere prudentiala, a bazelor de date si informatii necesare evaluarii pe baze continue a impactului implementarii IFRS din perspectiva prudentiala si pentru alte necesitati
    5. Informarea permanenta si operativa a BNR, prin intermediul Asociatiei Romane a Bancilor, asupra acelor probleme aparute in procesul de implementare a IFRS care necesita a fi clarificate/solutionate, prin implicarea tuturor factorilor cu competenta de decizie in domeniu

    II. Obiective punctuale
    1. Elaborarea de monografii contabile pentru implementarea tratamentelor contabile prevazute de IFRS, potrivit prevederilor reglementarilor contabile emise de BNR pentru punerea in aplicare a prezentului ordin
    2. Identificarea diferentelor dintre tratamentele contabile prevazute de IFRS si cele fiscale
    3. Elaborarea de proceduri/norme interne, in principal in ceea ce priveste:
    a) determinarea fluxurilor de numerar aferente creantelor si datoriilor cu venit fix pentru care este necesara calcularea ratei efective a dobanzii, respectiv pentru credite, imprumuturi, titluri si instrumente similare;
    b) calculul deprecierii activelor financiare atat la nivel individual, cat si la nivel de portofolii;
    c) elaborarea de modele interne pentru instrumentele financiare evaluate la valoarea justa care nu sunt tranzactionate pe o piata activa sau de proceduri pentru determinarea valorii juste, pornindu-se de la pretul unor instrumente similare sau de la pretul componentelor instrumentelor respective;
    d) identificarea instrumentelor financiare compuse, formate din instrumente de baza si instrumente financiare derivate incorporate, separarea si evaluarea distincta a componentei derivate;
    e) identificarea creantelor si datoriilor privind impozitul pe profit amanat, calculul si stabilirea diferentelor dintre baza contabila si cea fiscala a elementelor bilantiere
    4. Elaborarea de proceduri pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanta de verificare intocmita pentru 31 decembrie 2011, in conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012
    5. Adaptarea sistemelor informatice de evidenta contabila si raportare financiara, pentru a raspunde cerintelor de aplicare a masurilor necesare implementarii IFRS
    6. Asigurarea pregatirii personalului care urmeaza a fi implicat in procesul de implementare a IFRS

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close