Normele tehnice de utilizare a Sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale la import

In M. Of. nr. 528 din 29 iulie 2010 a fost publicat Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6693/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale la import.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Normele tehnice de utilizare a Sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale la import, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 august 2010.

    ANEXA 1

                                  NORME TEHNICE
de utilizare a Sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale la import

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de declarare a marfurilor la import, utilizand Sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import.
    ART. 2
    Sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import este un sistem bazat pe o aplicatie informatica, denumita in continuare aplicatia RCDPS, care asigura transmiterea electronica a datelor, structurate in conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 3
    Normele tehnice de utilizare a Sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale la import se aplica tuturor marfurilor care sunt declarate pentru import.
    ART. 4
    In sensul prezentelor norme tehnice, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) DEI – document electronic de import: declaratie vamala sub forma electronica, fara elemente de securitate si siguranta, intocmita in aplicatia RCDPS, in conformitate cu prevederile art. 222 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, la plasarea marfurilor in unul dintre regimurile vamale prevazute la art. 4 pct. 16 lit. a), c), d), e) si f) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar si care contine datele mentionate in anexa 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;
    b) DEISS – document electronic de import cu elemente de securitate si siguranta: declaratie vamala sub forma electronica, cu elemente de securitate si siguranta, intocmita in aplicatia RCDPS in conformitate cu prevederile art. 222 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, in situatia mentionata la art. 36c alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, pentru plasarea marfurilor intr-unul dintre regimurile vamale prevazute la art. 4 pct. 16 lit. a), c) d), e) si f) din acelasi regulament si care contine datele mentionate in anexele 30 (a) si 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;
    c) MRN – numar unic de inregistrare al DEI/DEISS, alocat de aplicatia RCDPS;
    d) discrepante minore – orice eroare materiala care, in principal, nu afecteaza operatiunea de import in cauza;
    e) discrepante majore – orice eroare care impiedica acordarea liberului de vama si care nu poate fi tratata ca o discrepanta minora;
    f) birou vamal de intrare – biroul vamal definit la art. 4 pct. 4a din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului;
    g) birou vamal de import – biroul vamal definit la art. 4 pct. 4b din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

    TITLUL II
    Declararea marfurilor la import utilizand declaratia vamala sub forma electronica

    CAPITOLUL I
    Intocmirea si inregistrarea declaratiei vamale sub forma electronica

    ART. 5
    Declararea marfurilor la import se realizeaza prin completarea de catre declarant, in aplicatia RCDPS, a DEI/DEISS, in conformitate cu prevederile art. 212, 213 si 222 – 224 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
    ART. 6
    (1) Dupa completare, DEI/DEISS se transmite prin intermediul aplicatiei RCDPS catre biroul vamal competent, in conditiile prevazute la art. 199 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
    (2) DEI se depune la biroul vamal de import.
    (3) DEISS se depune la biroul vamal de intrare pe teritoriul Romaniei.
    (4) Depunerea si inregistrarea DEI/DEISS la biroul vamal competent sunt certificate declarantului prin comunicarea MRN-ului aferent acesteia, atribuit in mod automat de catre aplicatia RCDPS.

    CAPITOLUL II
    Acceptarea declaratiei vamale sub forma electronica

    ART. 7
    (1) In situatia mentionata la art. 6 alin. (4), declarantul depune la biroul vamal de import competent documentele insotitoare, in conformitate cu prevederile art. 218, respectiv art. 220 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt insotite de un document tiparit dupa forma DEI/DEISS din aplicatia RCDPS, semnat de catre declarant.
    ART. 8
    Lucratorul vamal identifica DEI/DEISS in aplicatia RCDPS pe baza MRN-lui alocat acesteia si verifica existenta documentelor mentionate la art. 7.
    ART. 9
    (1) In cazul in care respecta dispozitiile stabilite la art. 62 alin. (2) si la art. 63 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, DEI/DEISS este acceptata. Acceptarea DEI/DEISS este comunicata declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS in starea “Acceptata”.
    (2) Daca DEI/DEISS nu este acceptata, biroul vamal comunica aceasta declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS in starea “Neacceptata”, informandu-l totodata despre motivele neacceptarii.

    CAPITOLUL III
    Decizia de control

    ART. 10
    In situatia in care, in urma efectuarii analizei de risc, pe baza informatiilor gestionate automat de catre sistemul informatic sau a altor elemente privind operatiunea de import, lucratorul vamal ia decizia de a nu controla documentele insotitoare si/sau marfurile declarate, aceasta decizie este mentionata in DEI/DEISS prin inscrierea in campul “Rezultatul controlului” a codului “A2”, cu semnificatia “Considerat satisfacator”, DEI/DEISS trecand in starea “Plata datoriei vamale”.
    ART. 11
    Daca lucratorul vamal ia decizia de a controla documentele insotitoare si/sau marfurile declarate, aceasta decizie este comunicata declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS in starea “Sub control documentar” sau “Sub control fizic”. Controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, precum si ale art. 239 – 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

    CAPITOLUL IV
    Efectuarea controlului

    ART. 12
    Daca in timpul efectuarii controlului nu se constata discrepante intre datele inscrise in DEI/DEISS, documentele insotitoare si/sau marfurile controlate, lucratorul vamal inregistreaza acest rezultat in DEI/DEISS prin inscrierea in campul “Rezultatul controlului” a codului “A1”, cu semnificatia “Satisfacator”, DEI/DEISS trecand in starea “Plata datoriei vamale”.
    ART. 13
    Atunci cand in timpul efectuarii controlului se constata discrepante intre datele inscrise in DEI/DEISS, documentele insotitoare si/sau marfurile controlate, lucratorul vamal decide daca acestea sunt considerate minore sau majore.
    ART. 14
    (1) In situatia in care se constata discrepante minore intre datele inscrise in DEI/DEISS, documentele insotitoare si/sau marfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului pentru rezolvare, stabilindu-i-se un termen de raspuns. Comunicarea se face prin intermediul aplicatiei RCDPS prin inscrierea in DEI/DEISS, in campul “Rezultatul controlului”, a codului “A4”, cu semnificatia “Discrepante minore”, si trecerea DEI/DEISS in starea “Rezolvare discrepante”.
    (2) Daca declarantul comunica faptul ca accepta modificarea datelor ce au generat discrepante, lucratorul vamal modifica declaratia conform celor constatate si inscrie in DEI/DEISS, in campul “Rezultatul controlului”, codul “A1”, cu semnificatia “Satisfacator”, DEI/DEISS trecand in starea “Plata datoriei vamale”.
    (3) In cazul in care declarantul comunica faptul ca nu accepta modificarea datelor din DEI/DEISS sau termenul acordat a expirat, lucratorul vamal inscrie in DEI/DEISS, in campul “Rezultatul controlului”, codul “B1”, cu semnificatia “Nesatisfacator”, si comunica acest rezultat declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS prin trecerea DEI/DEISS in starea “Respins pentru import”, marfurilor neacordandu-li-se liber de vama.
    ART. 15
    Cand in urma controlului se constata discrepante majore intre datele inscrise in DEI/DEISS, documentele insotitoare si/sau marfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului, prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin inscrierea in DEI/DEISS, in campul “Rezultatul controlului”, a codului “B1”, cu semnificatia “Nesatisfacator”, DEI/DEISS trecand in starea “Respins pentru import”, marfurilor neacordandu-li-se liber de vama.

    CAPITOLUL V
    Plata datoriei vamale

    ART. 16
    (1) Lucratorul vamal cu atributii financiar-contabile verifica efectuarea de catre declarant a platii datoriei vamale si a celorlalte taxe exigibile la plasarea marfurilor sub regimul vamal respectiv si/sau, dupa caz, constituirea garantiei.
    (2) Cand se constata efectuarea platii si/sau a garantarii sumelor respective se procedeaza la validarea platii/constituirii garantiei, DEI/DEISS trecand in starea “In asteptarea liberului de vama”.
    (3) In cazul in care se constata neefectuarea platii si/sau, dupa caz, a garantarii sumelor respective, aceasta se comunica declarantului, stabilindu-i-se un termen pentru remedierea situatiei. Comunicarea se face prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS in starea “Rezolvarea problemelor legate de plata/garantarea datoriei vamale”.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3), efectuarea platii si/sau, dupa caz, a garantarii sumelor respective de catre declarant se comunica biroului vamal prin trecerea DEI/DEISS in starea “Plata datoriei vamale”. Neefectuarea platii si/sau, dupa caz, a garantarii sumelor respective de catre declarant sau expirarea termenului acordat pentru remedierea situatiei determina trecerea DEI/DEISS in starea “Respins pentru import”, marfurilor neacordandu-li-se liber de vama, fiind aplicabile prevederile art. 75 lit. a) liniuta a treia din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

    CAPITOLUL VI
    Liberul de vama

    ART. 17
    (1) Liberul de vama se acorda conform dispozitiilor stabilite la art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului si la art. 248 – 250 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
    (2) Data acordarii liberului de vama este inscrisa in DEI/DEISS si se comunica declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS in starea “Liber de vama”.
    ART. 18
    In aplicarea art. 223 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, lucratorul vamal responsabil cu acordarea liberului de vama autentifica, la cerere, un exemplar pe suport hartie al declaratiei vamale, tiparit din aplicatia RCDPS, pe hartie obisnuita format A4 si care certifica inscrisurile din DEI/DEISS pentru care s-a acordat liber de vama. Autentificarea datelor inscrise in acest document se face prin aplicarea semnaturii si a stampilei lucratorului vamal.

    CAPITOLUL VII
    Rectificarea/Modificarea si invalidarea declaratiei vamale sub forma electronica

    A. Rectificarea si invalidarea declaratiei vamale sub forma electronica inainte de acordarea liberului de vama

    ART. 19
    (1) In aplicarea art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cererea de rectificare a DEI/DEISS se completeaza de catre declarant in aplicatia RCDPS si se transmite biroului vamal competent, declaratia trecand in starea “Cerere rectificare”.
    (2) Documentele care stau la baza modificarilor solicitate se depun la biroul vamal insotite de un document tiparit dupa cererea de rectificare din aplicatia RCDPS, semnat de catre declarant.
    ART. 20
    Daca cererea de rectificare este acceptata de catre biroul vamal, declarantul procedeaza la modificarea DEI/DEISS, conform datelor mentionate in cerere, declaratia trecand in starea “Acceptata – Rectificare autorizata”. Declaratia vamala rectificata pastreaza MRN-ul si data acceptarii declaratiei initiale.
    ART. 21
    In cazul in care biroul vamal respinge cererea, acesta comunica declarantului motivele respingerii, prin intermediul aplicatiei RCDPS, declaratia trecand in starea “Acceptata – Rectificare neautorizata”.
    ART. 22
    (1) In aplicarea art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completeaza de catre declarant in aplicatia RCDPS si se transmite biroului vamal competent, declaratia trecand in starea “Cerere invalidare”.
    (2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal insotite de un document tiparit dupa cererea de invalidare din aplicatia RCDPS, semnat de catre declarant.
    ART. 23
    Daca cererea de invalidare este acceptata de biroul vamal, lucratorul vamal desemnat procedeaza la invalidarea informatica a declaratiei, DEI/DEISS trecand in starea “Invalidata”.
    ART. 24
    In cazul in care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunica declarantului motivele respingerii, declaratia trecand in starea “Acceptata”.

    B. Modificarea si invalidarea declaratiei vamale sub forma electronica dupa acordarea liberului de vama

    ART. 25
    (1) In aplicarea art. 78 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cererea de modificare a DEI/DEISS se completeaza de catre declarant in aplicatia RCDPS si se transmite biroului vamal competent.
    (2) Documentele care stau la baza modificarilor solicitate se depun la biroul vamal insotite de un document tiparit dupa cererea de modificare din aplicatia RCDPS, semnat de catre declarant.
    ART. 26
    Daca biroul vamal accepta cererea de modificare, datele din DEI/DEISS sunt modificate de catre lucratorul vamal desemnat, corespunzator datelor solicitate in cerere. Declaratia vamala modificata pastreaza MRN-ul, data acceptarii si data acordarii liberului de vama ale declaratiei initiale.
    ART. 27
    In cazul in care biroul vamal respinge cererea de modificare, acesta comunica declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.
    ART. 28
    (1) Atunci cand autoritatea vamala, in conditiile prevazute la art. 78 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, ia decizia de modificare a DEI/DEISS, aceasta decizie se comunica declarantului, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) si art. 7 din acelasi regulament.
    (2) Datele din DEI/DEISS sunt modificate de catre biroul vamal competent, corespunzator noilor informatii si deciziei luate. Declaratia vamala modificata pastreaza MRN-ul, data acceptarii si data acordarii liberului de vama ale declaratiei initiale.
    ART. 29
    (1) In aplicarea art. 251 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completeaza de catre declarant in aplicatia RCDPS si se transmite biroului vamal competent.
    (2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal insotite de un document tiparit dupa cererea de invalidare din aplicatia RCDPS, semnat de catre declarant.
    ART. 30
    Prevederile art. 23 se aplica in mod corespunzator.
    ART. 31
    In cazul in care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunica declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

    TITLUL III
    Procedura alternativa

    ART. 32
    Procedura alternativa se utilizeaza numai in cazul DEI si doar in situatia in care aplicatia RCDPS nu functioneaza.
    ART. 33
    In situatia utilizarii procedurii alternative, declaratia vamala de import se intocmeste si se prezinta biroului vamal competent, cu respectarea prevederilor art. 205 – 220 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close